Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrettet hjelp og behandling til voksne personer med lettere psykiske helseplager Hilde Schei psykologspesialist Senter for jobbmestring Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrettet hjelp og behandling til voksne personer med lettere psykiske helseplager Hilde Schei psykologspesialist Senter for jobbmestring Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrettet hjelp og behandling til voksne personer med lettere psykiske helseplager
Hilde Schei psykologspesialist Senter for jobbmestring Akershus 1

2 Arbeidslinja En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene
(NOU 1992: 26 Kleppe-utvalet) Attføringsmeldingen (St.mld 39, ) Nav-reformen - Flere i arbeid og færre på trygd!!

3 Arbeidslinjas mål Målet var å opprettholde en høy arbeidsstyrke, og hjelpe grupper som stiller svakt på arbeidsmarkedet til å få arbeid fremfor passive ytelser. Arbeidslinja bygger på ideen om hjelp til selvhjelp som har vært og er et viktig prinsipp i norsk sosialpolitikk.

4 Arbeid som førstevalg Alle reformer/satsninger bygger opp under arbeidslinja IA-arbeidet NAV-reformen Arbeidsavklaringspenger Kvalifiseringsprogrammet Ekspertutvalgets aktiviserings- og nærværsreform

5 Arbeidets betydning Arbeid gir mening Sosial tilhørighet Anerkjennelse
Mestringsopplevelser Identitet Struktur

6 Er arbeid helseskadelig?
Arbeid helsefremmende for de aller fleste Tap av arbeid kan ha betydelig negativ helseeffekt Retur til arbeid kan forbedre helse Arbeid i sunt sosialt miljø med tilpassede krav bedre terapi enn langtidsfravær Waddell and Burton (2006); Is work good for your health and well-being? London: Department of work and pensions Aronsson og Gustafsson (2005): 6

7 Psykisk helse og arbeid
Litt om status

8 Øker forekomst av psykiske lidelser?
NEI, forekomst av psykiske lidelser er relativt stabil De 3 vanligste i norsk befolkning: Angst, depresjon og alkoholmisbruk MEN; Endring i samfunnets måte å forholde seg til disse på: Stadig flere mottar behandling Stor andel av de med jobbfravær har psykiske lidelser 8

9 Psykisk lidelse  tidlig arbeidsufør?
9 9

10 Psykisk Muskel- og skjelett 10 10

11 Behandling av psykiske lidelser
Stadig flere med psykiske lidelser får behandling, men fortsatt mindretallet Adekvat behandling? Vanligste: ett forsøk med ett psykofarmaka Underbehandling også før innvilgelse av uføretrygd for psykiske lidelser Lett/moderat depresjon: samtalebehandling og psykoedukasjon fremfor medikament Veileder fra Helsedir., 2009 Øverland et al. Psychiatric Services 2007 11

12 Psykisk helse og arbeid
”Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen. Det å ha flest mulig i arbeid er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Vi vet at mennesker med psykiske lidelser eller problemer utgjør en stor del av dem som står utenfor arbeidslivet eller står i fare for å falle ut. Flere har også rusproblemer som gjør situasjonen enda vanskeligere. De representerer en betydelig ressurs som samfunnet går glipp av.”

13 Ekspertutvalget, 2010 En aktiviserings- og nærværsreform
Graderte sykemeldinger Tidligere stoppunkter med kontakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Kunnskapsbaserte tiltak for redusert sykefravær Kompetanseløft, bl.a. veiledere for sykemeldere Sykemelding ved opphør av arbeidsforhold/permitteringer Styrking av NAV kontroll og innkreving Informasjonsstrategi

14 Fra sykefravær til jobbnærvær?
Fokus til nå: Sykdom Årsakene til sykefravær Tiltaksforslag (eliminere årsakene) Dikotome sykefraværskategorier: Frivillig vs. ufrivillig Unngåelig vs. uunngåelig Legitimt vs. ikke-legitimt Saksvik & Bakke Finne, 2009: Sykenærvær og langtidsfriskhet. Psykologen som sykmelder. 14

15 Endret fokus i forskning og praksis?
Hvorfor mennesker vil og kan være i jobb Dimensjonal forståelse av psykisk helse Helsefremmende og forebyggende arbeid Vurdering av arbeidsevne i samarbeid med person Helhetlig vurdering av mange faktorer 15

16 Utfordring En for stor andel mennesker faller utenfor arbeidslivet pga. psykiske lidelser Her har vi begrenset kunnskap om hvilke tiltak som har effekt knyttet til arbeidsrehabilitering Det er ikke foretatt effektevalueringer tidligere i forhold til psykisk helse og arbeidsrehabilitering.

17 – Vi vet ikke noe om effekten av Regjeringens milliardsatsing «Raskere tilbake», utover det antall pasienter som har brukt ordningen.

18 25.mai 2008

19 Senter for jobbmestring
Metodeutviklingsprosjekt i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Omfatter 6 fylker (Akershus, Oslo, Østfold, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms) For personer som sliter med jobbtilknytning grunnet lettere psykiske lidelser (angst og depresjon) I ferd med å bli sykemeldt, sykemeldt eller på vei tilbake til jobb etter lengre tids fravær (Arbeidsavklaringspenger) Er i jobb, jobbrelatert aktivitet eller ønsker å komme tilbake til jobb innen et par måneder

20 Tilbudet ved Senter for jobbmestring
Kognitiv terapi med arbeidsfokus Psykologer/rådgivere Individuell oppfølging Fokus på problemer med å være i jobb på grunn av de psykiske plagene Opp til 15 timer (5 til oppfølging, uten tidsbegrensning) Individual Placement and Support Jobbkonsulent Veilede ut i fra individuelle behov Kommunisere med arbeidsplass

21 Individual placement and support
Utviklet overfor personer med psykiske lidelser Fokus rettes mot ordinært arbeid Oppmerksomhet mot brukers ønsker, evner og kompetanse Raskt jobbsøk Kontinuerlig evaluering underveis (erfaringer brukes til læring ikke for å definere nederlag) Tidsubegrenset oppfølging Integrasjon/parallellitet: Godt samarbeid mellom jobbkonsulent/arbeidsgiver og behandler/symptommestrende veiledning

22 Individual Placement and Support
Resultater integrerte vs ikke- integrerte tjenester Forskning fra USA på personer med relativt alvorlige psykiske plager viser at integrerte tjenester konsistent har fire fordeler sammenliknet med ikke- integrerte tjenester som kan forklare at de raskere får jobb: Større engasjement Bedre kommunikasjon Muligheter for klinikerne til å forstå og fokusere på jobb Inkorporering av psykologisk forståelse inn i planlegging av jobbsøk og tjenestene

23 Inntakskriterier Inklusjonskriterier 1. Nærhet til jobb
Personer i jobb eller praksisplass Personer som aktivt søker jobb (ledige eller AAP) Personer som er sykemeldt 2. Lettere psykiske lidelser som hinder for å fungere i jobb Angst Depresjon 3. Motivasjon Må selv oppleve at de psykiske plagene er til hinder, og ønske å gjøre noe med det 4. Alder (18-60) Ekskluderende faktorer Behandling innen psykisk helsevern Har terapeut eller behandler annet sted 2. Annen primærproblematikk Psykosomatikk Sosial problematikk Konflikt på arbeidsplassen Alvorligere psykiske lidelser Rus Graviditet

24 En historie… Som ser ut til å gå bra!

25 Tilrettelegging for sykenærvær
Individuell tilrettelegging for sykenærværende. Personer med depresjon rapporterte at i forhold til arbeidsfunksjon opplevde man størst utfordringer i forhold til mental/interpersonlig funksjonsevne (konsentrasjon og teamarbeid). Ansatte med ulike lidelser trenger ulik tilrettelegging for å kunne fungere i sitt arbeid og være sykenærværende. Graden av individuell tilrettelegging er en nøkkelfaktor for muligheten de med redusert arbeidskapasitet har til å arbeide. Burton, Pransky, Conti, Chen og Edington (2004) Johansson og Lundberg (2004)

26 Åpenhet og inkludering
Personer med psykiske helseplager har et ønske om å være i jobb Arbeid viktig i tilfriskningsprosessen Forutsetter dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Åpenhet – Tør å stille spørsmål om hvordan det går og finn løsninger sammen Jobbtrygghet Arbeidstid Opplevelse av Kontroll Lederstil

27 Effektevaluering – virker det vi gjør?
Hvorfor undersøke om noe virker? Evidensbasert praksis Etikk Eksempel: debriefing Innført som rutine etter bl.a ulykker for å redusere risiko for PTSD Cochrane review – systematisk debriefing kan forverre situasjonen, gjøre individer mer sårbare for PTSD. Systematisk bruk av debriefing bør opphøre. 27

28 Effektforskning fra Uni Research
MÅL Fremskaffe ny kunnskap om hva som kan hjelpe folk med lettere psykiske lidelser som står utenfor arbeid, er sykmeldt eller i fare for å falle ut av arbeidslivet. Finne ut om tilbudet ved Senter for jobbmestring virker ift: Arbeidsdeltakelse Livskvalitet og psykisk helse Kost-nytte-analyse

29 Andre sider ved prosjektet som skal evalueres:
Kvalitativ delstudie Fange opp ulike erfaringer med forskjellige faser i prosjektet Intervjuer Brukere Ansatte Samarbeidspartnere Kost-nytte analyse 29

30 Forskningsdesign Henvisning fra NAV-lokal, fastlege, selvhenvisning
Vurderingssamtale ved Senter for jobbmestring Randomisering Tilfeldig fordeling av deltagere til intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe Sikrer at gruppene er så like som mulig NAV 1 Ordinær oppfølging ved NAV-lokalt eller hos fastlege samt selvhjelpsressurser NAV 2 Senter for jobbmestring 30

31 NAV 1 NAV 2 6 og 12 mnd + registerdata inkluderes 6 og 12 mnd +
Villig til å delta ekskluderes Ola/Kari Ikke villig til å delta ekskluderes Ingen data 31

32 Dette er veldig spennende og nyttig
Gjennom denne type forskning vil vi faktisk få kunnskap…


Laste ned ppt "Arbeidsrettet hjelp og behandling til voksne personer med lettere psykiske helseplager Hilde Schei psykologspesialist Senter for jobbmestring Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google