Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarkitektur for helsesektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarkitektur for helsesektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren
Bjarte Aksnes

3 Hva er samhandlingsarkitektur?
En samhandlingsarkitektur er en overordnet beskrivelse av de ulike elementene som må på plass for å kunne kommunisere elektronisk mellom ulike aktører eller IT-systemer i sektoren, og hvordan elementene forholder seg til hverandre.

4 Hvorfor samhandlingsarkitektur?
I forbindelse med arbeidet med EPJ-strategi, ble det anbefalt at det bør initieres en SSP-aktivitet på Samhandlingsarkitektur som tar utgangpunkt i allerede utført/pågående arbeid. Beskrive hvilke elementer som må på plass Beskrive hva som må standardiseres (hva er på plass og hva mangler?) Bevisstgjøring og felles forståelse Minimumskrav Informasjonsformidling

5 Målgruppe for arkitekturen
Systemeiere (m.a. i HF) IT-ansvarlige/bestillere IT-leverandører/utviklere Premissgivere Myndigheter (Helse- og omsorgsdep, SHdir) NIKT Norsk helsenett ELIN-prosjektene

6 Om samhandlingsarkitekturen
Er utviklet over tid i et samarbeid mellom KITH, SHdir, ELIN, RTV, leverandører m.fl. Arkitekturen er generell men kan detaljeres ytterlige for det enkelte behov Har fokus på mange-til-mange kommunikasjon Arkitekturen vil ikke beskrive metodikken eller prosessen for å utforme hvert av elementene (f.eks meldinger) Arkitekturen beskriver krav og anbefalinger og ikke nødvendigvis dagens løsninger Eks proprietære løsninger, Trygd-helse postkasse, ”gammeldagse” krypteringsløsninger Arkitekturen vil også presenteres i form av en figur på KITHs web der man kan klikke på det enkelte element for å få mer informasjon. Informasjonsmodellen (begrepsmodellen) bør idéelt sett foreligge før man lager den enkelte innholdsstandarden

7 Samhandlingsarkitektur
Systemarkitektur(aktør A) Systemarkitektur(aktør B) For web-tjenester mm For meldinger Fagsystem (Funk. krav, Innholdsstandard EPJ-standard) Innholds-standarder Innholds-standarder Fagsystem Kommunika-sjonstjenester Kommunika-sjonstjenester Kommunikasjon og rammeverk Kommunikasjon og rammeverk Infrastruktur & basistjenester Infrastruktur & basistjenester Infrastruktur & basistjenester Infrastruktur & basistjenester

8 Infostruktur Samhandlingsarkitektur Systemarkitektur(system A)
Systemarkitektur(system B) For web-tjenester mm For meldinger Fagsystem (Kravspek, Innholdsstandard EPJ-standard) Infostruktur Innholds-standarder Innholds-standarder Fagsystem Kommunika-sjonstjenester Kommunika-sjonstjenester Kommunikasjon og rammeverk Kommunikasjon og rammeverk Infrastruktur & basistjenester Infrastruktur & basistjenester Infrastruktur & basistjenester Infrastruktur & basistjenester

9 Infostruktur Samhandlingsarkitektur Systemarkitektur Systemarkitektur
For web-tjenester mm For meldinger Infostruktur

10 Beslektede tema/aktiviteter
Informasjonsstruktur (SHdir) Systemarkitektur (tiltak 12 NIKT) PKI-arkitektur Sikkerhetsarkitektur Metodikk for meldingsutvikling (m.a. REUMS)

11 Samhandlingsarkitektur for meldingskommunikasjon i helsesektoren
ebXML-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) Innholdsstandard (meldinger) Hodemelding Applik.- kvitt- ering Ev. personlig signatur Norsk Helsenett Postkasse Adr. katalog PKI- Internett

12 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren
ebXML-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) Innholdsstandard (meldinger) Hodemelding Applik.- kvitt- ering Lokalt nett/brannmurer/ smtp-server/kataloger Kommunikasjons/ meldingssystem Fagsystemer Systemarkitektur aktør/system A Samhandlingsarkitektur -Meldingskommunikasjon Ev. personlig signatur Norsk Helsenett Postkasse Adr. katalog PKI- Internett

13 1. Infrastruktur og basistjenester
Internett – Via Norsk helsenett vil det være mulig å kommunisere med parter som er tilknyttet Internett, eksempelvis for å kommunisere med publikum. Norsk Helsenett – er et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren i Norge. Norsk Helsenett tilbyr infrastruktur og basistjenester. Adressekatalog (tidligere omtalt som HER) – en nasjonal adressekatalog som inneholder adresseopplysninger til alle kommunikasjonsparter. PKI-katalog: Sensitiv informasjon skal ikke gå i klartekst over Norsk Helsenett, og må derfor krypteres før den går ut av den virksomheten. Til dette trengs det PKI-sertifikater. I PKI-katalogen finnes de godkjente sertifikatene til aktører som skal kommunisere i helsenettet. Postkasse er en tradisjonell SMTP-postkasse som benyttes for meldingsutveksling

14 2. Kommunikasjonstjenester
ebXML-rammeverket er en internasjonal standard for elektronisk kommunikasjon I helsesektoren er det konvoluttdelen av rammeverket som benyttes som m.a. ivaretar følgende: Innpakking Addressering Transportkvittering Kryptering/dekryptering med virksomhetens sertifikat Virksomhetssignatur (for autentisering av opphav) Virksomhetssertifikater benyttes for å beskytte informasjon mot endringer og innsyn vha. kryptering og signatur på virksomhetsnivå.

15 3. Innholdsstandarder Innholdsstandard (meldinger) – For å sikre korrekt innhold, format og struktur, m.a. at riktig informasjon kommer på rett sted i mottakersystemet, må det etableres og tas i bruk meldingsstandarder. Fagpersonell må definere de helsefaglige begrepene som skal inngå. EPJ-standarden og funksjonelle krav fra for eksempel ELIN-prosjektene vil også gi føringer for innholdsstandardene. Hodemelding - Hodemeldingen vil inneholde administrativ informasjon (m.a. pasientinformasjon, avsender- og mottakerinformasjon og overordnet dokumentinformasjon) som gjør at all generell informasjon presenteres likt. Hodemeldingen skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger som er generert i fagsystemet. Hodemeldingen kan også benyttes for innrapportering til alle typer helseregistre (personidentifiserbare, pseudonyme, anonyme og avidentifiserte). Personlig signatur – For enkelte meldinger (m.a. sykemelding, legeerklæring og eResept) vil det være behov for en personlig signatur på meldingen. Dette vil i tilfelles beskrives som en del av meldingsstandarden, f.eks ved bruk av XML-Dsig.

16 Applikasjonskvittering
Applikasjonskvittering – Når en melding er kommet fram til mottakers fagsystem returneres en applikasjonskvittering automatisk som bekrefter om fagapplikasjonen kan tolke mottatt melding eller ikke, og eventuelt årsak til feil. Applikasjonskvittering muliggjør fjerning av papiret Rutiner for å håndtere avvik må innføres parallellt

17 Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren
Ny portalside Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren Test og godkjenning Andre dokumenter Samhandling sarkitektur Bruk av XML Datatyper Sende vedlegg FAQ Råd og tips Ordforklaringer Internett Norsk helsenett ebXML (Innpakning, adressering, transportkvittering, Kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) Adresse- Katalog (HER) PKI- katalog Applika- sjons- kvittering Ev. personlig signatur Innholdsstandard (melding) Helsevirksomhet Kommune Helseregistre, apotek, RTV, med mer Hodemelding Fagsystem ( EPJ, PAS, Lab, PACS/RIS, ..) Postkasse Kodeverk Begrep mm Meldingshjelp Status- oversikter


Laste ned ppt "Samhandlingsarkitektur for helsesektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google