Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighets-forstyrrelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighets-forstyrrelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighets-forstyrrelser
Finnes det en aldersgrense? Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

2 Personlighetsforstyrrelser
JA – en diagnostisk aldersgrense Diagnostiske retningslinjer gjelder – over 18 år Omstridt diagnose for ungdom Krever at trekkene skal ha vært tilstede ett år Hvorfor skal man da være opptatt av PF blant ungdom? Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

3 Funksjonsendring blant unge
Ungdom henvises med for eksempel: Sosial tilbaketrekning Selvskading Rus Utagering Spiseforstyrrelser Sosial angst, depressiv episode, atferdsvansker, ADHD, PTSD, dissosiasjon. Hva kan kunnskap om PF tilføre behandling? Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

4 Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010
Utbredelse Normalpopulasjonen: 13 % har en PF (Torgersen et al, 2001) Kliniske populasjoner: 45 % av polikliniske pasienter USA tilfredsstilte kriteriene for PF (Zimmerman et al, 2005) % av pasienter med spiseforstyrrelse tilfredsstiller kriteriene for en cluster C PF diagnose – unnvikende hyppigst (Karterud et al, 2010) Pasienter innskrevet ved poliklinikker og privatpraktiserende i 2008 9 % hadde fått en PF diagnose (SINTEF, 2010) Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

5 Diagnoseinndelte enheter
Rusavhengighet F 10 Psykoselidelser F 20 Depresjons- og angstlidelser F 30/F 40 Spiseforstyrrelser F 50 Utviklingsforst. og atferdspr. F 70 – F 90 Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

6 Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010
Hva gjør det med vår diagnostiske oppmerksomhet? I hvor stor grad er det behandlingsarena som gir diagnose – og influerer behandling? Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

7 Kjennetegn ved personligheten
Personligheten er vår karakteristiske og unike måte og tenke, føle og handle på i en rekke ulike situasjoner over en lengre tidsperiode Et personlighetstrekk er noe vi kan ha mer eller mindre av, f. eks overdreven tillitsfullhet (naivitet) til overdreven mistenksomhet (paranoiditet), ekstraversjon vs introversjon osv. Hvor går cut-off? I en normalfordelingskurve vil de fleste av oss trekke mot midten, mens en person med personlighetsforstyrrelse trekker ut i ytterkantene (dvs er blant mindretallet) Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

8 Kjennetegn ved personlighetsforstyrrelser
Definisjon: et mønster av personlighetstrekk som omhandler kognisjon, affekter, mellommenneskelig atferd og motivasjonelle forhold som starter tidlig, er relativt stabile over tid og manifesterer seg i et vidt spektrum av situasjoner. Dette må ikke skyldes fysiologiske forhold som medikament- eller stoffpåvirkning, eller være en direkte effekt av medisinske sykdommer. Bare når personlighetstrekkene ikke er fleksible, er uhensiktsmessige og forårsaker funksjonelle problemer og/eller subjektivt ubehag, utgjør de personlighetsforstyrrelser. Trekkene regnes da som maladaptive. Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

9 Forts kjennetegn personlighetsforstyrrelser
Vedkommendes karakteristiska og vedvarende mønster av indre opplevelser og atferd som helhet må avvike markert fra den variasjon som er kulturelt forventet og akseptert (gjeldende normer). Slike avvik må manifestere seg i mer enn ett av følgende områder: Kognisjon, dvs måter å oppfatte og forstå seg selv og sine omgivelser Affekt, dvs regulering av egne følelsesuttrykk (variasjon, intensitet, grad av tilpassede/forventede reaksjoner) Motivasjon, grad av kontroll over impulser og behov Mellommenneskelig fungeringsevne Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

10 Forts kjennetegn personlighetsforstyrrelser
Det må foreligge et personlig ubehag eller ugunstig effekt på det sosiale miljø eller begge deler. Dvs at trekkene skaper vedvarende problemer for en selv eller andre Atferden må være stabil og av lengre varighet, og må ha startet i tidlige ungdomsår Avviket kan ikke bedre forklares som en konsekvens av andre psykiske lidelser, selv om ulike symptomforstyrrelser kan opptre episodisk eller kronisk sammen med personlighetsavviket (f.eks ulike angstlidelser, depresjon, spisefortstyrrelser) Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

11 Forts kjennetegn personlighetsforstyrrelser
Ulike personlighetsforstyrrelser kjennetegnes ofte av automatiserte og gjerne ubevisste måter og oppleve seg selv og andre på, såkalte kognitive-affektive skjema eller negative leveregler: ”Jeg er hjelpesløs” (avhengig) ”Jeg kommer til å bli forlatt/ såret” (emosjonelt ustabil) ”Jeg er dum, uinteressant” (unnvikende) ”Alle er ute etter meg” (paranoid) ”Jeg må ikke gjøre feil” (tvangspreget) Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

12 Forts kjennetegn personlighetsforstyrrelser
Personlighetsforstyrrelser: ikke er så stabile og kontinuerlige som tidligere antatt? Endrer seg over tid, i tråd med naturlig modning/ aldring De dysfuksjonelle trekkene utspiller seg først og fremst i de nærmeste relasjonene, og/eller der tilknytningssystemet er aktivert, og der graden av affekt er økt (jmf kognitive-affektive skjema) Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

13 Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

14 Forts kjennetegn personlighetsforstyrrelser
Personlighetsforstyrrelser innebærer både generelle (se innledning) og spesifikke kriterier Hver spesifikk personlighetsforstyrrelse kjennetegnes av 8-10 karakteristiske trekk. En person må ha oppfylt minimum 3-5 kriterier for å få diagnosen Dette innebærer at variasjonen innefor hver kategori er stor... Hvis alle kriteriene er oppfylt, f.eks samtlige kriterier for en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, kan vi snakke om en idealtype eller prototype, men disse ser vi ikke så ofte Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

15 Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010
Emosjonelt ustabil PF Et mønster av ustabilitet i mellommenneskelig forhold, selvbilde og affekter Markert impulsivitet Veksler mellom overidealisering og devaluering (splitting) Identitetsforstyrrelse Suicidalitet eller trusler om suicid, selvskading Affektiv ustabilitet, f.eks periodevis angst, depresjon, ukontrollerbare raseriutbrudd, maniske/ hypomane episoder Kronisk tomhetsfølelse Evnt. Stressutløste paranoide tanker eller dissossiative symptomer Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

16 Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010
Emosjonelt ustabil PF Tilknytingsstil preget av avhengighet/ klamring eller avvisning, eller vekslinger mellom disse ytterpunktene. Pasientene er ofte overopptatte av sine relasjoner, og mistolker lett andres atferd. Deres største frykt er ofte og bli overlatt til seg selv, bli avvist, forlatt osv, noe som stadig utfordrer den terapeutiske relasjonen. Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

17 Engstelig unnvikende PF
Et vedvarende mønster av å ikke føle at en strekke til, sosial tilbakeholdenhet, overfølsomhet for negative vurderinger En unngåelse av sosiale og yrkesmessige aktiviteter av frykt for kritikk eller avvisning Er reservert/ tilbakeholden i sosiale og intime forhold av frykt for å bli latterliggjort el En gjennomgående følelse av utilstrekkelighet, mindre verd og sosialt inkompetanse Føler seg ofte anspent og engstelig Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

18 Forts kjennetegn personlighetsforstyrrelser
Hovedfokus ved diagnostisering: Tidlige tilknytningsrelasjoner: trygg/ utrygg Nåtidige relasjoner; ustabile/ konfliktfylte eller unnvikende/ tilbaketrukne Pasientens opplevde selvfølelse og hvordan denne reguleres og kommer til uttrykk Affekttoleranse og regulering – utagering eller undertrykkelse Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010

19 Hvorfor vurdere PF tidlig?
Ikke diagnose – men forståelse Tydeliggjør relasjonsmønstre Unngå iatrogene effekter Overføring og motoverføring Cluster A og B – negative motoverføringer sammenlignet med cluster C (Rossberg et al, 2007) Bruk av overføringer er forbundet med behandlingseffekt for pasienter med relasjonelt betingede problemer (Høglend et al, 2008) Forstå hva som skjer mellom behandlere Forbered andre behandlere ved viderehenvisning Personlighetsforstyrrelser NPF Vestfold 2010


Laste ned ppt "Personlighets-forstyrrelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google