Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram

2 Vi vil, men hvordan skal vi få det til?
Tilbudet til det enkelte barn er avhengig av hvor godt de ulike aktører spiller sammen Holdninger og kunnskap fra de besluttende myndigheter vil være avgjørende for hvilke rammer som gis de ulike opplæringsarenaer. Kirsten Skram 2006

3 Vi må sette fokus på Organisatoriske tiltak på ulike nivå
Metodiske tiltak på ulike nivå Samarbeidsrutiner på ulike nivå Kartleggingsmetodikk på ulike nivå Kirsten Skram 2006

4 Grunnleggende faktorer må ordnes først
Overganger og samarbeid mellom ulike nivå Klassestørrelse/gruppestørrelse Timeplanlegging. (En rigid timeplan låser det meste) Kirsten Skram 2006

5 Et positivt læringsmiljø ivaretar viktige behov hos elevene.
Følgende sider bør vektlegges: Tilpasning av opplegget/undervisningen til elevenes forutsetninger Sosial sammenligning Struktur og oversikt Medansvar for egen læring Vurdering Sosialt miljø (Skaalvik og Skaalvik 1996) Det settes altfor ofte fokus på elevenes vansker og ikke på deres styrke. Bruk interesser og egenmotivasjon for alt den er verdt. Kirsten Skram 2006

6 Hvilket tempo skal vi ha? Hvordan skal progresjonen være ?
Hva slags kunnskap trenger vi? Håndens kunnskap Åndens kunnskap Erfaringskunnskap Informasjonskunnskap Abstrakt kunnskap Konkret kunnskap Hvilken plass har skolefaglig læring i barnets totale læring? Det viktigste jeg lærte i min barndom lærte jeg andre dagen. Hva trenger hver enkelt for å mestre sin hverdag. Hvor høyt verdsetter vi den lærdom som foregår utenfor skolen og barnehagen. Hvor flinke er vi til å dyrke mangfoldet?? Kirsten Skram 2006

7 Nevropedagogikkens grunnsyn (Susanne Freltofte)
Å legge til rette et læringsmiljø hvor det er mulig å kompensere for de vanskene et individ har Å finne frem til barnets beste læringskanal i den hensikt å formidle læring på en slik måte at barnets læringsmuligheter optimaliseres Erfaring viser at satsing på de læringskanaler som er best hos barnet, bidrar til styrket kognitiv utvikling også på andre områder Dette må danne grunnlaget for vår tenkning om læring for disse barna Det er ikke tvilom at barn med CP har en hjerneskaade og er i behov av mange kompensatoriske tiltak for å kunne oppnå mestring. I skolen har man i noen sammenhenger så lyst til å trylle tilbake en forutsetning som barnet ikke har og tenker at vi må se litt på om man ikke kan greie å terne det fram igjen. Vi kan bar tenke oss hvis øyenlegen vår sa at nå synes jeg du har gått så lenge med brille uten at du er blitt bra, så vi slutter med dem, du blir nok bedre hvis du trener litt mer på Kirsten Skram 2006

8 Læringens situasjonsvariabler
Øvelse og praktisering Utforming av undervisningsmateriale Fysiske omgivelser og hvordan de er tilrettelagt Relasjoner Hva har vi å spille på? Disse faktorene danner det helhetlige læringsmiljøet Kirsten Skram 2006

9 Effektiv læring er avhengig av:
Forkunnskaper og hvor godt disse er organisert Mental aktivitet ( elevens indre liv) Hvordan stoffet er organisert og tilpasset Læringens kontekst Samspill mellom kognitive ferdigheter og læringsatferd Samspill med omgivelsene Kirsten Skram 2006

10 Utsatte barn Barns kompetanse kan trues av risikofaktorer, men kan styrkes når de får muligheter til å utvikle seg innenfor rammen av et stimulerende miljø Utviklingsmulighetene ligger i alle former for materiell og emosjonell støtte, mens risikofaktorene er knyttet til konstitusjonelle faktorer (utseende, temperament, sykdom, lærevansker) (Garbarino1990) Kirsten Skram 2006

11 Prefrontale hjernefunksjoner
Fokus på de oppgaver som skal løses Analyse av impulser fra sanseapparatet Planlegging - programmering - både enkelt og sammensatt Målrettet atferd Forberedelse av motorisk aktivitet Evne til å forutse konsekvenser av handlinger Evne til å gjenkjenne og forstå feil Selvkontroll På ulike måter kan vansker i prefrontale områder, hver for seg eller sammen, påvirke læringsprosessene negativt Kirsten Skram 2006

12 Ulike funksjonshemminger kan virke inn på individuelle ferdigheter som har betydning for sosialt samspill Selektiv oppmerksomhet Vedvarende oppmerksomhet Pragmatiske språkvansker Nonverbale vansker Kirsten Skram 2006

13 Nonverbale lærevansker
Høyre hjernehalvdel spiller en viktig rolle for individets evne til å orientere seg sosialt. Problemer i dette området synes å gi individet redusert evne til fleksibel situasjonsforståelse ”De synes å bruke overlærte strategier på en stereotyp måte uten å være i stand til å vurdere om strategien passer for situasjonen” (Rourke og medarbeidere 1995) Kirsten Skram 2006

14 Å fungere i kontekst Forstå hvilken situasjon man er i
Forstå hvilke regler som gjelder Forstå hva denne situasjonen krever av meg Forstå hva som kan kreves av situasjonen Hver gang et individ skifter miljø, kreves det tilpasning og dets kompetanse settes på prøve. Nonverbale vansker visuspatiale vansker oppmerksomhetsvansker spiller elevene et puss i forhold til å flexe mellom ulike kontekster. I kjente kontekste kan du ta inn nytt innhold I ukjente kontekster må temaet være kjent. Ukjent tema i ukjent kontekst skaper forvbirring og usikkerhet og barna vil hver for seg prøve å definere konteksten og kontekstens hensikt med ulik grad suksess ( karsten hundeide) Kirsten Skram 2006

15 Struktur som pedagogisk virkemiddel
Hensikten med struktur i undervisningen, er å hjelpe eleven til å gjøre så få feilvalg som mulig. Dette oppnås gjennom: Forutsigbar læreratferd Tydelig kommunikasjon Struktur i tid og materiell Sekvensering av oppgaver Kirsten Skram 2006

16 God struktur skaper Trygghet hos elevene og personalet
Gir oversikt over hva som forventes Viser hvordan man skal handle i ulike situasjoner Påvirkes av bl.annet regler, tydelighet, rutiner og hvordan disse følges opp Kirsten Skram 2006

17 Er vi enige om hvordan vi skal definere god struktur?
Det er forskjell på stram struktur og klar struktur. Strukturen må ha en hensikt Rigiditet vs. fleksibilitet Kirsten Skram 2006

18 Ustrukturerte situasjoner
Løs struktur uten tydelige oppgaver Mulig å velge mellom flere alternativ Lav grad av voksen involvering Nye og ukjente situasjoner Kirsten Skram 2006

19 Strukturerte situasjoner - arenaer for jevnbyrdighet
Stram og klar struktur Voksen involvering Individet har de ferdigheter som kreves for å delta Kirsten Skram 2006

20 Totalplanlegging med fokus på oversikt og struktur
Hvor skal jeg være? Hva skal jeg gjøre? Hvor lenge skal jeg jobbe? Hvem skal jeg være sammen med? Kirsten Skram 2006

21 Samspillsteorier legger vekt på:
Den voksnes rolle Tilrettelegging av ytre miljø Bekreftelse Veiledning Anerkjenning Relasjonsbygging (Garbarino1990) Det må også legges vekt på å ha gjenkjennbare sosiale strukturer gode modeller regler som veivisere for hvordan vi omgåes hverandre vi sier til hverandre Hilse, ha det, hva har du lyst til Kirsten Skram 2006

22 Eleven trenger hjelp til å lette læring:
Hjelpe eleven til å organisere sin kunnskap Samle i mapper/permer strukturere og gjennomgå, repetere,overlære Bruke ulike dataprogram som power-point, tekstbehandling osv. Svaralternativ Rask tilbakemelding Rammefortellinger Nærhet mellom planlegging,gjennomføring bearbeiding og evaluering Kirsten Skram 2006

23 Vi kan lette læring (forts.):
Ta alltid utgangspunkt i barnets beste læringskanaler Forenkle oppgavestrukturer Lær barnet om egne sterke og svake sider i forhold til læringsstrategier Sjekk ut om barnet takler multisensorisk stimulering, eller om det har fordel av å bruke ensidig satsing på en sansekanal om gangen Kirsten Skram 2006

24 Viktige læreforutsetninger av strukturell art:
Første nivå Skille ut relevant og viktig informasjon Klassifisere og organisere Se sammenheng mellom det en lærer i øyeblikket og det en har lært før Kirsten Skram 2006

25 Viktige læreforutsetninger av prosessuell art:
Andre nivå Nyttiggjøre seg tilbakemelding og veiledning for å komme over/forbi vanskene både kognitivt og emosjonelt. Veiledning i stedet for retting Planlegge lærings-og problemløsningsaktiviteter. Lære strategier for å lære Organisere og kategorisere informasjon slik at den inngår i en meningsfylt helhet. Før-nå-framover Kirsten Skram 2006

26 Viktige læreforutsetninger i et metaperspektiv:
Tredje nivå Vite hva en kan Huske hva en kan Formidle det en kan Kirsten Skram 2006

27 Rammer for aktivitet Planlegges av barn og voksne sammen
Temaet og rollene er lagt på forhånd Skal bygge på barnas interesser og ønsker Barna må ha innsikt og opplevelser i forbindelse med tema Barna skal selv skape lekens/aktivitetens rammer De voksne skal delta aktivt og inspirere til lek Krever en aktiv støttende voksenrolle Rammelek Storyline Temaorganiser Kirsten Skram 2006

28 Metodiske tips Vis først hvordan Vis etterpå hvorfor
Fokuser på kompensering fremfor ”svikt-trening” Gi nødvendige modeller Gi nødvendige hjelpebetingelser Gi ros Øv deg selv i å ta positive henvendelser Kirsten Skram 2006

29 Suksessfaktorer i læring:
Det skal være lett å lære Ulike læringsstrategier må være likeverdige Først øve så forstå Svaralternativ Fasit Forklarende evaluering Kirsten Skram 2006

30 Tre viktige forutsetninger må ligge til grunn for at læring og utvikling kal finne sted: Selvtillit, glede, vennskap Kirsten Skram 2006


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google