Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Næringslivets behov for generell kompetanse Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Næringslivets behov for generell kompetanse Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Næringslivets behov for generell kompetanse Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet

2 Dette er NHO  Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon  20.000 medlemsbedrifter med godt over 500.000 årsverk  3 av 4 bedrifter har færre enn 20 årsverk, 5% har flere enn 100 årsverk  21 landsforeninger, 15 regionkontorer og Brussel-kontor

3 Norges formue = kompetente mennesker i arbeid 3 Kilde: SSB

4 Viktige langsiktige utfordringer for bedriften? - prosent andeler som svarer meget viktige 4 Andeler som svarer ja

5 5 Andelen av den totale befolkningen som er i yrkesaktiv alder vil avta sterkt. Kilde: SSB og Aetat Prosentandelen av den totale befolkningen som er yrkesaktive 2005-2030 –ved scenario middels yrkesdeltakelse

6 Vår vonde tå: 6-700.000 i utkanten av arbeidsstyrken  Det er like mange på uførepensjon som det er arbeidstakere i industri, jordbruk og skogbruk til sammen  Det er like mange sykmeldte som ansatte i bygg og anlegg  Det er like mange på attføring og rehabilitering som ansatte i transportsektoren  Det er like mange på sosialhjelp som ansatte i hotell- og restaurantbransjen  Det er like mange AFP-pensjonister som arbeidstakere i post- og telekommunikasjon  Det er like mange langtidsledige som arbeidstakere i kraftforsyningen  Antall unge uføre økt med 47% de siste 10 årene Kilde: NAV

7

8 Arbeidsklemma 100 Snitt 72,4 YRKESDELTAKELSE UTDANNING PENSJON UFØRE OPPLEVELSE TIDLIG PENSJON GUTTER PÅ RANDEN Lengre ferie Permisjoner Sykefravær Kortere arbeidstid Levealder øker

9 Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967 3,9 2003 2,6 2050 1,6 Kilde: NAV

10 Hovedorganisasjon for norske akademikerforening er ”Arbeidsdeling gir grunnlag for økt verdiskaping” ”Wealth of nations” Adam Smith (1776 )  I kunnskapsintensiv tjenesteproduksjon er kompetanse den viktigste innsatsfaktoren  Dette utgjør en økende andel av verdiskapingen nasjonalt og internasjonalt  Vi vil oppleve en skarpere arbeidsdeling i årene som kommer  Hvordan sikre lokalisering av arbeidskraften i Norge?  Avhenger av tilgang på kompetant arbeidskraft  Avhenger av våre vegvalg i næringsliv, politikk og samfunnet for øvrig.

11 Hovedorganisasjon for norske akademikerforening er Kunnskap,kvalitet og kvantitet.  For å finansiere fremtidig velferd må vi bytte billige timer mot dyre timer  Krever at vi fyller produkter og tjenester med unik kompetanse  Da må vi: 1.Satse på kvalitet i alle ledd av utdanningssystemet 2.Være omstillingsdyktige – også innen utdanningspolitikken

12 Utdanning gir økt yrkes deltakelse Yrkesdeltakelse (15-74 år) fordelt etter utdanningsnivå Kilde: SSB, 3. kvartal 2007

13 Kjennetegn på Innlandet.  Vi har den eldste befolkningen  Vi har de lavest utdannede  Vi har det minste nærmarkedet  Vi har det største arealet  Til tross for dette….

14 Tunge bransjer i Innlandet

15 NHO Innlandets medlemmer Prosentvis andel av: Ant. ansatte ( årsverk ) % 20.02.01

16 Omfordelingseffekt

17 Innlandet trenger kompetent arbeidskraft - viktig å beholde den vi har!  Arbeidskraftsundersøkelsen 2008  4 av 10 nye arbeidsplasser krever utdanning på høyskole eller universitet  2/3 av sysselsettingsveksten fra 07 – 08 kom innen yrker som krever høyskole eller universitetsutdannelse  54 000 personer (hvorav kvinneandelen økte kraftigst)  Økende gjennomsnittsalder - i alle yrker!

18 Verdien av kompetent arbeidskraft  Mange SMB i Innlandet  Smb med akademisk kompetanse scorer høyere ift  Innovasjon  Vekst  Lønnsomhet  Høy andel teknologiske bedrifter  Høy andel innen bygg - og anleggsbransjen  Høy andel innen næringsmiddel

19 Ubalanse og målkonflikt - 1.valg hos elevene en målsetning for skoleeier - arbeidsmarkedsbehovet, læreplasser? Etterspørsel Helse Utdanning servicefag Tilbud Industrifagarbeidere 23.06.2014[Presentasjonsheading]19

20 Fagskolens viktige rolle grunnskolen Videre gående Høyskole universitet 23.06.2014[Presentasjonsheading]20

21 Norge – det skjeve tårn i PISA ? NHO mener:  Kvalitetssikring av opplæringen – skoleeiers ansvar  Åpenhet om resultater  Faglig spesialisering for lærere – ny lærerutdanning  Profesjonell karriereveiledning for å hindre frafall

22 Kultur for læring i arbeid NHO mener:  Sterkere allianse utdanning – arbeids- og næringsliv  Partnerskap obligatorisk i grunnopplæringen  Praksisbrevordningen – et godt alternativ  Flere karriereveier - fra fagbrev til nærings-PhD  Y-veien  Ny ordning med master i bedrift


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Næringslivets behov for generell kompetanse Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google