Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten
Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

2 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Før og nå Det fremgår av NOU 1988:7 at takstbruksundersøkelsen fra 1985 viser at ca 30 prosent av stipulert egenbetaling ble dekket av trygden fordi pasienten var fritatt for egenandel Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

3 Myndighetenes fokus på fysioterapi i kommunehelsetjenesten 2005-2010
Granskning av statens utgiftsvekst på området Sh-dir utredning om fysioterapitjenesten 2006 Statsbudsjettet 2007: Arbeidsgruppe: gjennomgang av tjenesten Arbeidsgruppe: Betalings- og skjermingsordningen HOD Spørreundersøkelse Avtaleverket ASA 4313 og Oslo kommune Statsbudsjettet 2009: omlegging vedtatt Arbeidsgruppe forbereder omlegging pr 1. juli 2009 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

4 NFFs innsats for privat praktiserende
Samhandlingsreform Finansiering Avtaleverk 50 lapp Dagens næringsliv Medlemsservice Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

5 MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPE VÅR 07
Utrede økt finansieringsansvar til kommunene når det gjelder fysioterapitjenester Utrede endringer i finansieringen av fysioterapitjenesten i forhold til formålet med tjenesten og dens funksjon i kommunehelsetjenesten En modell skal være basert på en delvis overføring av statens andel av finansiering av fysioterapitjenesten til kommunene En annen modell basert på en full overføring Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

6 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Styringsutfordringer fra statens, kommunenes, brukerne og tjenesteyternes sider Kommunene: Utviklingstrekk på fysioterapiområdet knyttet til ansvar og oppgaver og kompetansebehov Staten legger de vesentlige økonomiske rammer, Utfordrende å knytte de private utøverne opp mot øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester Ansvar for tildeling av driftsavtaler overlates til de private selv. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

7 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Styringsutfordringer fra statens, kommunenes, brukerne og tjenesteyternes sider Fysioterapeutene: Økt etterspørsel og større krav til tjenesten – rel til utviklingen generelt. Stagnasjon i utlysning av hjemler – oppsplitting som følge Stort fokus på staten som finansieringskilde, liten tiltro til at kommunen kan og vil betale for tjenester de etterspør, herunder samarbeidsmøter osv. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

8 ARBEIDSGRUPPENS VURDERINGER
Forutsetninger Bygge på forutsetning om nullsum Skal ikke være byråkratiserende Omlegging skal gi kommunene større handlingsrom for å bestemme innhold og vilkår. Forhandlingsprosesser som ligger til grunn for dagens system skal respekteres. Omlegging skal ivareta behov for faglig kvalitet og faglig bredde Det må legges til rette for kostnadsnøytralitet mellom privat fysioterapeuter og fastlønnede. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

9 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
  Særmerknader forts KS og NFF I mot at det foretas større omlegging Aktivitetsbasert inntekt hensiktsmessig for fleksibelt tilbud til pasientene. Ordningen i dag fungerer godt. Økningen i statens utgifter er en konsekvens av økende behov og etterspørsel Økningen på dette området bidrar til lavere vekst på andre områder System for egenbetaling utgjør en betydelig del av statens utgiftsvekst NFF og KS er enige om at det er viktig å ha samsvar mellom driftstilskuddsandel og praksisomfang. Oppsplitting av driftstilskudd bør unngås for fremtiden Videreutvikling av ordningen kan skje gjennom en utvidet gjennomgang av ASA 4313 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

10 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Rapportens skjebne Statsbudsjettet 2009 og 2010 Takstforhandlingene 2009? NULL-oppgjør Overføring fra takster til tilskudd Konsekvenser for takstsystemet? Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

11 ASA 4313 Avtale om drift av privat fysio-praksis
Rammeavtale om rettigheter og plikter for kommunen og fysioterapeuten. Definerer avtalestørrelse. Lokalisering, avtaletid Innløsning og overdragelse tvisteløsning Individuell avtale som vedlegg Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

12 FORHANDLINGER OM AVTALENE ASA4313 OG OSLO KOMMUNE
Revisjon av avtalen mellom KS og NFF sluttført i november 2008. Betydelige forbedringer, både i form og innhold Utfordringer til samarbeid i kommunen, de ansatte og de private Drøftinger og forhandlinger mellom NFF og Oslo kommune fortsetter. Oslo kommune ønsker å videreføre en individuell mal for alt som omhandler forholdet mellom kommunen og utøveren direkte NFF og Oslo kommune forhandler fortsatt om bestemmelser som kan settes i en rammeavtale Oslo kommune utarbeider en instruks til bydelene om hvordan avtalene skal praktiseres. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

13 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
ASA reforhandlet pr Ser annerledes ut – ny struktur Innholdet i hovedsak det samme Likevel – vesentlige tillegg Et forhanlingsprodukt Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

14 Kunngjøring og tildeling
Frist for kommunen til å kunngjøre (ny) Kommunens adgang til å avvente utlysning (ny) I Fysioterapeuten og /eller landsdekkende avis med 3 ukers frist Unntatt ledighet av inntil 12 mnd Vilkår av betydning for avtalehjemler skal fremgå Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

15 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Tildeling av hjemmel Kommunen som fatter enkeltvedtak Faglig best skikket – kommunehelsetjenesteloven § 4-2 Gruppepraksis; gjenværendes uttalelse tillegges stor vekt – såfremt vektlagt saklige kriterier (endret): faglig kometanse, erfaring, samarbeidsevner, evne til å drive privat praksis Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

16 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Driftstilskudd Minimum 40% driftstilskudd (ny) Unntak – Undervisning eller forskning Egenandeler (ny presisering) Arbeidstid og åpningstid Fravær av praksis Vikar Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

17 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
PRIORITERTE GRUPPER ”Kommunen kan....stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettet mot bruker med særskilte behov..” Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

18 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Samarbeid Det skal utarbeides retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom ansatte og privatpraktiserende Fordeling av brukere i tråd med retningslinjer. Fordeling av brukere skje bl a ut fra kompetanse, praisisprofil, avtalevolum og geografi. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

19 Kontaktpersonens rolle
Kommunen skal orientere kontaktperson Rett til å ta initiativ til samarbeidsorgan Arbeidet med å utarbeide retningslinjer blir viktig- Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

20 Viktig endringer for kontaktpersoner
-Intervju Ved ledighet skal NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju – forutsatt at vedkommende ikke er tilknyttet gruppepraksisen. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

21 Viktig endringer forts
Midlertidig driftavtale ved overføring av hjemmel Rapportering (viktig endringer for kontaktperson) Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

22 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Seniorpolitikk Overdragelse i form av nedtrapping Over tidsrom opp til 5 år, tidligst fra 62, senest til 70 Verdi av overdragelse avtalt ved avtaleinngåelse, gradvis oppgjør. Driftstilskudd utbetales hele tiden forholdsvis Likevel hele tiden en hjemmel. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

23 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Tvister Opprettelse av nasjonal tvisteløsningsnemnd (ny) Retningslinjer utarbeidet Interessetvister (voldgifts) (ny) Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

24 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Oppsummert Kommunene pålegges større finansieringsansvar for fysioterapeuter i privat praksis. Midlene til dette finnes i rammeoverføinger, ikke øremerket Fysioterapeuter må arbeide tetter mot kommunen for å sikre tjenesten for fremtiden Rammen for samarbeidet er gitt i ASA 4313 Viktige stikkord: kontaktperson, samarbeidsorgan, rapportering og priorterte pasientgrupper Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

25 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
STATSBUDSJETTET 2009 NFF fortsetter arbeidet mot politiske partier for å forhindre at omlegging av finansieringsordning foretas før konsekvensene for tjenesten og for fysioterapeutenes inntekter er vurdert. Regjeringen legger frem forslag om omlegging av finansieringsordningen for fysioterapitjenesten for Stortinget. NFF møter til høringer i Stortinget vedrørende den foreslåtte omleggingen Helse- og omsorgskomiteens medlemmer av regjeringspartiene støtter Regjeringens forslag Stortinget vedtar Regjeringens forslag til omlegging 11. Desember Omleggingen blir tema for forhandlinger om takster og driftstilskudd våren 2009 De budsjettmessige konsekvenser av omleggingen legges i revidert nasjonalbudsjett for 2009 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

26 Fra folketrygdmidler til rammeoverføringene til kommunene
Vedtak statsbudsjett 2009 (vedtatt i stortinget 2008) som foreslått av regjeringen: De kommunale driftstilskuddene sin andel av fysioterapeutenes samlede omsetning bør økes til minst 40%. Dette medfører en nedjustering av refusjonstakstene. Endringene vil være tema i takstforhandlingene våren 2009. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

27 Etter statsbudsjettet
Departementets forhandlingsfullmakt Arbeidsgruppe Brukerorganisasjoner Politikere KS Lokalt! Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

28 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
NY ARBEIDSGRUPPE Departementet vil nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til endringer i honorartakster som en konsekvens av endring i driftstilskudd. Nedre grense for inngåelse av driftsavtale med fysioterapeuter i privat praksis er 2/5 av fullt årsverk. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

29 Rammeoverføringer til kommunene
Kommunene får tilskudd til fysioterapi som en del av rammeoverføringene Midlene er ikke øremerket. Heller ikke ekstra midler i forbindelse med omlegging fra 1. juli 2009 blir øremerket. Kommunene må betale ny sats for inngåtte driftsavtaler Hva med fremtiden for avtalene? Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

30 HOD: spørreundersøkelse om fysioterapi i kommunehelsetjenesten
Kjennetegn Arbeidsvolum Faglig aktivitet Etterspørsel, kapasitet og prioriteringer Praksisprofil Samhandling Åpne svar Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

31 Sentrale kjennetegn Fastansatt: 36%, 41 år, 12 år i jobb, red
Avtalefysio: 46 år, 15 år i jobb, 39 t Avtaleløs: 34 år, 4 år i jobb 37 t Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

32 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Arbeidsomfang 3 av 5 fastlønnede: timer 30% jobber mindre enn 30 t pr uke 10% arbeider mer enn 40 t pr uke Over halvparten av privat : mer enn 40 t. Hver 10. private mer enn 50 t. Gjennomsnittlig avtalestørrelse: 75% Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

33 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Ukentlig arbeidstid Hjemmelstørrelse 20-25% og %: Halvparten arbeider over 40 timer pr uke 13 og 18% arbeider 50 timer og mer pr uke Middelsstore hjemler: Flere arbeider tilsvarende hjemmelens størrelse. 10% av de fast ansatte arbeider mer enn 40 t/uke. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

34 2 av 5: 100% Flertallet: mer enn 50% 1 av 5: 25 – 50%
Hjemmelstørrelse 2 av 5: 100% Flertallet: mer enn 50% 1 av 5: 25 – 50% Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

35 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Oppdraget Ansiennitet, faglig profil spesialisering/tilleggsutdanning Tilknytningsformer til kommunen og hjemmelstørrelse Arbeidsform tidsbruk arbeidsvolum Faglig aktivitet praksisprofil og prioritering Samhandling med kommunen og øvrige helsepersonell Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

36 Liten hjemmel og lang arbeidstid
20-25%: 37 timer 25-50%: 34 timer 50-75%: 35 timer 75-100%: 41 timer Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

37 Flest pasienter hos avtaleterapeutene
Hvor mange pasienter får individulell behandling pr dag? Avtalefysioterapeuter: 12 pasienter Fastlønnede: 6 pasienter Private uten avtale: 7 pasienter Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

38 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Representativitet Populasjonsundersøkelse: 2355 svar= 43 % Hvem svarte ikke? Ikke klart svar ”Dette er et bra datagrunnlag!” Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

39 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Faglig aktivitet 96% deltar på faglige kurs og seminarer årlig Ingen nevneverdig forskjell ansatte / private Arbeider mest med: Ansatte: eldre, funksjonshem, barn og unge Avtale: sykmeldte, eldre, funksjonshem, barn Private uten avtale: sykmeldte Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

40 Ventetid og prioriteringer
Uten avtale: kronikere og sykmeldte raskere inn Pasienter med akutte lidelser rangeres foran pasienter fra spesialisthelsetjenesten, deretter kronikere Ansatte arbeider mest med eldre og barn Privat arbeider mest med folk i yrkesaktiv alder Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

41 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Prioriteringer forts Egne faglige vurderinger er grunnlag for å prioritere (60% av de private, 34% av de ansatte) Kommunenes prioriteringer er uklare for de privatpraktiserende De fast ansatte fysioterapeutene arbeider mer i forhold til kommunes prioriteringer Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

42 Andel pasienter med full refusjonsrett
Fastlønnede: 88% De privat med avtale: 65% De private uten avtale: 19% Alle: % Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

43 Henvisende instans til avtalefysioterapeutene:
Fastlege :65% Spesialisthelsetjenesten: 20% Manuellterapeuter: 13% Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

44 Behandlingsforløp – antall behandligner
44% av pasientene mottar 20 behandlinger eller mer. 30% mottar 11 – 20 behanlilinger Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

45 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Praksis MT gir i gjennomsnitt færre behandlinger pr pasient i gjennomsnitt PmFys gir behandlingsomfang tilsvarende gjennomsnittet av alle. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

46 Tas med på råd av kommunen?
80% av avtalefysioterapeutene mener de blir i liten eller ingen grad blir tatt med på råd av kommunen. 66% av de fastlønnede mener at de blir i liten eller ingen grad tatt med på råd av kommunen. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

47 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Praksisprofil Fastlønnede arbeider i større grad enn private med pas utenom praksisadressen Fastlønnede og avtalefysio har størst antall behandlinger pr pasient I små kommuner mottar flere pasienter behandling utenom praksisadressen enn i store kommuner Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

48 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Samhandling Fastlønnede kommuniserer oftest med annet helsefaglig personell i KHT Private kommuniserer mest med fastlegen, og mest pr telefon Både avtaleterapeuter og fastlønnede deltar i tverrfaglige møter /ansvarsgruppemøter, og begge gruppene oppgir at de har hatt ansvar for individuelle planer siste år De fleste fysioterapeuter ønsker at kommunen skulle ta fysioterapeutene mer med på råd vedr utvikling av tjenesten. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

49 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth
Åpne svar De ulike fysioterapeut-gruppene melder ulike problemstillinger. De fastlønnede er opptatt av oppgavene overfor barn- og unge, samt forebyggende helsearbeid Private med avtale er opptatt av driftstilskuddsordningen, for dårlig kapasitet og usikkerhet rel til fremtid. Ønsker tettere og bedre samarbeid med kommunen. Private uten avtale er opptatt av urettferdighet ved drifstilskuddsordningen og ”forgubbing” . Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

50 Arbeidsgruppe fysioterapi – endringer i honorartakstene
Mandat Beregning av midler som skal flyttes fra refusjoner til rammetilskudd Økonomiske virkninger for kommunene Gjennomgang av takstene Føringer ved reduksjon av takstene Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

51 ASA 4303- revisjon av takster og driftstilskudd pr 1. juli 2009.
? Forholdet mellom ansatte og privatpraktiserende økonomisk likeverdig for kommunene ? konsekvenser for tjenesten Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth


Laste ned ppt "Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google