Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl.
Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

2 Læring og undervisning
Dalland: Det er den lærende som skal lære, som må bli interessert i og bestemme seg for å akseptere læringsarbeidet og alt som følger med det. En student studerer (og lærer) En elev blir lært (av lærer) En lærling lærer ved observasjon og veiledning av en mester, og ved prøving og feiling (mesterlære) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

3 Noen pedagogiske prinsipper Dalland s.174
Vis nysgjerrighet/engasjement Sørg for å stimulere elevens nyssgjerrighet og engasjement Anvend varierte og attraktive formidlingsteknikker Trekk eleven aktivt inn i læresituasjonen Knytt alt det nye til det eleven har erfaring med La eleven selv ta hånd om og prøve ut det nye Sørg for at nytt stoff og opplysninger formidles i små biter med tenkepauser Sørg for at nytt stoff gjentas eller utprøves La eleven selv sette begreper på det en er i ferd med å lære Avbryt når metningspunktet er nådd Skap et spenningsfelt mellom det eleven vet og det han ikke vet Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

4 Undervisning i et brukerperspektiv
Oppgave Drøft dere imellom hva som ligger i en slik overskrift Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

5 Forutsetninger for læring
Gjelder alle: at en kan utføre handling motivasjon konsentrasjon repetisjon metoder som er tilpasset Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

6 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Læring Læring er en relativt varig endring i atferdspotensiale, som følge av tidligere erfaring (Dalland) Læring blir vanligvis def. som forholdsvis varige endringer i opplevelse og atferd som er resultat av erfaring (Tetzchner) Læring er et relativt varige endringer i atferd som skyldes erfaring, og ikke modning, skader, eller forgiftning (Svartdal og Flaten) Læring er en prosess med et resultat Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

7 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Undervisning Undervisning er handlinger som utføres i den hensikt at noen skal lære noe. Handlingene tar utgangs- punkt i grunnelementene for undervisning: * rammefaktorer * mål * innhold * arbeidsmåter/metoder * vurdering Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

8 Aktører i læringsprosessen
Eleven/studenten/pasienten/klienten/ brukeren Læreren/mesteren/modellen/til rette- leggeren/hjelperen Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

9 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Vilje til å lære Hvordan forstå dette: ”Det er derfor nødvendig å være klar over at læring faktisk forutsetter evnen til å ville noe.” (Dalland 1999 s.119) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

10 Indre og ytre motivasjon
Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

11 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Indre motivasjon Indre motivasjon: aktiviteten i seg selv motiverer, sier Dalland Kan det være noe mer enn aktiviteten? * samværet/det sosiale * situasjonen * de følelsesmessige opplevelsene, det kinestetiske eller taktile eller sensoriske Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

12 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Ytre motivasjon Ytre motivasjon kan føres tilbake til noe utenfor personen selv, til noe som ikke knyttes til handlingene eller aktiviteten selv, sier Dalland Kan vi kalle det pedagogisk motivasjon ? * ros og belønning * unngåelse av straff Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

13 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Læringsstiler Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

14 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Innlæringskanaler Visuelle: bøker, bilder, diagram, filmer Auditive: forelesninger, lydband, diskusjoner Taktile: skrive, tegne, male, bruke data, spill, puslespill og kort Kinestetiske: bevege seg, oppleve eksperimentere, dramatisere, og det virkelige livet Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

15 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Innlæringsstiler bygger på styrker The Dunn & Dunn Learning Styles Model Miljømessige Følelsesmessige Sosilogiske Fysiologiske Psykologiske Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

16 Ansvar for egen læring Den lærende opptrer profesjonelt
Forstår læreprosesser Kunnskap om og bruk av kilder Læring gjennom samarbeid Kontrollere arbeidstid og arbeidsinnsats Målsettingsarbeidet Se sammenheng mellom læring og ”livet” Kunne framstille læringsresultatet Motivasjon og utholdenhet Selvtillit og trygghet i læringsarbeidet Være kreativ Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

17 Undervisning - Didaktikk
Alt henger sammen med alt ?! Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

18 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Mål 1 Målene i en undervisningssituasjon kan ha flere retninger: Mål for virksomheten f.eks. om å gi et tilbud som har høy kvalitet og samtidig er effektivt (i dag ofte kostnadseffektivt) Eller Mål for eleven/studenten/klienten/brukeren. Hva denne skal ha av kunnskap, ferdighet, holdning. F eks kunne veien til arbeidsplassen, reise med bussen, og ha det som vane Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

19 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Mål 2 Hvem formulerer målene ? Eleven/studenten/pasienten/klienten/ brukeren ? Eller Læreren/mesteren/modellen/til rette- leggeren/hjelperen ? Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

20 Deltakerforutsetninger
Dunn og Dunn og læringsstilene VAKT (Visuell, auditiv, kinestetisk, taktil) Motivasjon/læringshistorie Evner (de intelligenser) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

21 Rammefaktorer Didaktiske forutsetninger
Lærerforutsetninger Fysiske forutsetninger/miljø Sosiale forutsetninger/miljø Organisering Økonomi Virksomhetens kultur og tradisjoner Foresatte/pårørendes forventninger og bidrag Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

22 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Innhold Innholdet er de ulike emner og temaer det skal undervises i og som fører til målet for opplæringen/-undervisningen f eks emnet ”transport til arbeidsplassen”: busser, gater og gatenavn, busstopp, gangfeltet, skilt, arbeidsplassens navn, tid Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

23 Arbeidsmåter/metoder
Hva gjør lærer og elev for at eleven skal lære og nå målet? Hvilke visuelle, auditive, kinestetiske og taktile virkemidler tas i bruk ? Den lærende kan se, høre, gjøre og behandle F eks går vernepleieren sammen med personen veien til bussen, viser og snakker om skilt og gangfelt, reiser sammen med, går av og til arbeidsplassen. Vernepleieren tar bilder som limes inn i en bok som pårørende og andre kan benytte i samtale. Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

24 Vurdering/evaluering – hva ?
Vurdering skal helst være en prosess som gjør en klokere på seg selv og andre Det vanlige er å vurdere målsettingen, om den er nådd eller ikke Like naturlig er det å vurdere de øvrige didaktiske momentene (innhold, metoder, rammebetingelser, elevforutsetningene) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

25 Vurdering/evaluering – hvem ?
Lærere har tradisjon for å vurdere I en relasjon hvor det er flere aktører, bør det være de involverte som vurderer sammen Den lærende vil likevel alltid kunne vurdere på egenhand om det hele ”var verdt det” Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

26 Vurdering/evaluering – hvordan ?
Observasjon Framføringer Sluttprodukter Muntlig rapportering Skriftlig rapportering * spørreskjema * journal * loggbok Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen


Laste ned ppt "Læring og undervisning Etter Olav Dalland 1999 m.fl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google