Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lakselus – Hvem har ansvaret og hva må gjøres?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lakselus – Hvem har ansvaret og hva må gjøres?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lakselus – Hvem har ansvaret og hva må gjøres?
Stian Johnsen (Ragnar Thorarinsson) Mattilsynet, hovedkontoret Fiskeseminar NJFF Sola mars 2008

2 Hovedelementer i innlegget
Mattilsynets lakselusstrategi Ansvar Strategier Regelverk Endring av lakselusforskriften Lakseluskampanjen på Vestlandet

3 Ansvar Holde lusenivået i akvakulturanlegg under tiltaksgrensene og fjerne lus over grensen Næringen Oppfølgings- og tilsynsansvar + overvåking på villfisk Mattilsynet Forskning på nye avlusingsmetoder, legemidler mv. Næringen?

4 Strategier Handlingsplan Tilsyn og kampanjer Styrking av regelverket
Vestlandet 2008 Fokus på tilsynsaktivitet Styrking av regelverket Endring av lakselusforskriften Kunnskapsoppbygging Overvåking på ville bestander

5 Ligger hos ledelsen i Mattilsynet
Handlingsplan Ligger hos ledelsen i Mattilsynet Kampanje Økt tilsyn Regelverksendringer Ny handlingsplan om resistensutvikling

6 Tiltak i nasjonale laksefjorder og laksevassdrag
Tilsyn og kampanjer Vestlandet 2008 Tiltak i nasjonale laksefjorder og laksevassdrag - Prosjekt ledet av Fiskeridirektoratet Fokus på tilsynsaktivitet - Økt fokus på tilsynsaktivitet rettet mot lakselus. - Tvangsmulkt ved manglende rapportering. - Påse at behandlingen kan gjennomføres med tilsiktet resultat (utforming av anlegg etc)

7 Kunnskapsoppbygging Overvåknings- og Evalueringsprogrammet
Foreløpig knyttet til nasjonale laksefjorder og laksevassdrag – budsjett ca. 3,5 mill kr Utøvende instanser NINA - Norsk Institutt for Naturforskning Havforskningsinstituttet Rådgivende Biologer AS Vossoprosjektet

8 Utkast til endring av lakselusforskriften
Oppdrag om å forsterke arbeidet med lakselus gjennom St. prp. Nr 32 (2006 – 2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Forskriften foreslås utvidet til å gjelde også andre arter lus på all oppdrettet fisk. Forslag om å halvere grenseverdiene for avlusing av laksefisk i forhold til dagens generelle tiltaksgrenser. For å sikre samordnet avlusning foreslås en hjemmel for å pålegge avlusing ved lavere grenseverdier enn de generelle tiltaksgrensene i forskriften. Det foreslås at forskriften viderefører hjemmelen til å innføre geografiske soner for å gjennomføre særskilte tiltak mot lakselus, som for eksempel: Avlusning ved fleksible tiltaksgrenser Samordnet avlusning Samordnet utsett og brakklegging

9 Forskriften skal omfatte også andre arter lus enn lakselus
Forslag: skottelus og torskelus Ta høyde for fremtidige problemer – foreløpig ingen spesielle krav Mangler kunnskap om spredningsdynamikk og generell biologi. Bør den gjelde lus generelt?

10 Halvering av tiltaksgrensen
I gjennomsnitt 0,25 voksne hunnlus eller flere enn totalt 3 bevegelige stadier inkludert hunnlus per fisk i enkeltmerder. Vanskelig med dagens tellemetoder å reagere forvaltningsmessig på små avvik. Resistens

11 Resistensutvikling hos lus forårsaket av ikke optimal bruk av legemidler!
Ikke spørsmål om, men når resistens mot dagens tilgjengelige preparater kommer! Alle gode krefter må bidra til å forebygge resistensutviklingen så langt inn i fremtiden som overhode mulig! Kvalitetsbevist og ansvarlig gjennomføring av behandling mot lus er av stor betydning. Alt tyder på at norsk oppdrettsnæring blir nødt til å stole på virkningen av dagens legemidler i uoverskuelig fremtid! Tidligere erfaring i Norge og dagens tilstand i Irland og Chile spesielt bør være avskrekkende nok!

12 Samordnet behandling Hjemmel til:
Avlusning ved fleksible tiltaksgrenser Samordnet avlusning Samordnet utsett og brakklegging

13 Lusekampanjen på Vestlandet
Bakgrunn Fremdrift Forventninger Resultat

14 Mattilsynets vinteravlusingskampanje på Vestlandet 07/08
Avlusingsprogrammets variabler, innhold og bestemmelser

15 Hovedelementer i kampanjen
3 Fra Agder i sør tom. Møre og Romsdal i nord. ”best practice” tilnærming Ikke frivillig ordning. krav om datofrist for innsending av lusetall til DK. forhåndsvarsel om vedtak og enkelt vedtak fra DK. behandling vs. syk fisk (søknad om oppheving av vedtak om avlusing). Reduserte grenseverdier for tilslutning 0,3 lus pr. fisk uavhengig av utviklingsstadium Fastsetting av definerte behandlingsområder oppstarttidspunkt tidsrom for når avlusninger skal bli fullført innad i hvert område mellom hvert område Fiskehelsetjenestenes rolle. Mattilsynets opptrapping i risikobasert tilsyn. Evaluering oppsummeringsrapport (VI). 2 1

16 Tidsperspektivet for avlusingen
Område Mattilsynets distriktsområder Start telling & rapportering* Fôrbasert avlusing Avlusing vha. bad 1 Midt-Rogaland, Haugalandet, Sunnhordland, Hardanger & Voss 26. nov., ’07 17 des. – 6. jan 7. jan – 20. jan. 2 Bergen og omegn Sunnfjord og Ytre Sogn samt Nordfjord til Stadt 10. des., 07 jan. 21. jan. – 3. feb. 3 Nordfjord nord for Stadt, Søre og Indre Sunnmøre, Ålesund, Romsdal, Indre og Ytre Nordmøre 17. des., ’07 21. jan.- 3. feb. 4. – 17. feb. * Sendes MT direkte hver 14. dag i tillegg til havbruksdata.no

17 Bakgrunn for lusekampanjen
Rapporter fra overvåking av bestandene av vill laksefisk på Vestlandet viser (OE programmet): Nedgang i fangsten av sjøørret Høye lusetall og redusert tilbakevandring av sjøørret Økende infeksjonsgrad av lakselus på vill laksefisk Et betydelig antall av bestandene av vill laksefisk i området er påvirket av lakselus – karakterisert som betydelig og alvorlig påvirket.

18 Bakgrunn for lusekampanjen forts.
Anmodning Flere fag- og forvaltningsinstanser, inkludert næringen, har ønsket Mattilsynet sterkere på banen. 2007 kan bli et kritisk år for ville bestander av laks og sjøørret på Vestlandet pga. økt biomasse (MTB), økt sjøtemp., tapt fokus, osv. Økt biomasse i oppdrettet gir flere lus i norske farvann selv om antallet lus per fisk holdes innenfor offentlig grenseverdi for behandling. Skjer mens næringen har hatt tilgang på meget effektive legemidler.

19 Hensikten med kampanjen
Få oppdrettsnæringen til å fjerne mest mulig lakselus for å redusere lusetrykket på ville laksefiskbestander (laks og sjøørret). Målsetning: Redusere tallet på infektive lusestadier i vannmassene ved utvandringen av smolt fra elvene og gi sjøørreten så lusefritt miljø som overhode mulig. Dra nytte av fiskehelsenettverkenes brede erfaringer og gode resultater med organisert bekjempelse av lus for å optimalisere den samordnede vinteravlusningen.

20 Hensikten med kampanjen forts..
”Løfte i flokk” med samordnet avlusing for hele Vestlandet vinteren 07 / 08 med et fastsatt program som er basert på optimal tverrfaglig kunnskap. Bruke tilgjengelige virkemidler for å sikre høy oppslutning og dermed lavest mulig utbud / påslag av lus fra oppdrettsanlegg når smolt av laks og sjøørret vandrer ut fra vassdragene.

21 Bekjempelse av lakselus generelt
Utfordring: Bekjempe lakselus i oppdrett ut fra vedtatte grenseverdier for lus Forutsetninger for å lykkes: effektive behandlingsmidler og - metoder veksling mellom oral- og bademidler (resistens!) Leppefisk riktig strategi (”timing” og samordning) ”Win-win” tilnærming Behandling via fôr Badebehandling

22 Vinterkampanjens innsatsfaktorer (”best practice” tilnærming) krever tverrfaglig kunnskap m.m.
Fiskehelse og immunologi Fysiologi Farmakologi Ernæringsbiologi Adferdsbiologi Fysisk oceanografi (strøm, saltgehalt, temperatur) Epizootiologi Tilrettelagt oppdrettsteknologi Kunnskap om og etterlevelse av lovverket Logistikk Kort sagt: Bred kunnskapsbasert innsats !

23 Fagmiljøenes ståsted og samlede råd for å oppnå kampanjens målsetning
”Best practice” tilnærming gir størst mulig ”win-win” Motvirker resistensutvikling gjennom redusert forbruk av legemidler Økt lønnsomhet for næringen (kort og langsiktig) Krever ansvarlig gjennomføring av behandlingen (både oral og bad) Nødvendig tiltak for villfisken Anbefaler størst mulig oppslutningsgrad. Anbefaler størst mulig behandlingssone og kortest mulig ”vindu” for gjennomføringen. Ikke fare for økt resistensutvikling under kampanjen ved riktig valg av lave grenseverdier. Bruke fiskehelsenettverkenes tilnærming og erfaringsgrunnlag. Bruke lokal kunnskap og erfaring (oppdretterne og fiskehelsetjenestene).

24 Fagmiljøenes ståsted og samlede råd for å oppnå kampanjens målsetning
Kyststrømmen fra sør til nord bør tas i betraktning Modellering av strømspredning (smittepress fra lus) fra fjord viser stor variasjon i alle retninger (innover fjorden, utover fjorden og deretter både sørover og nordover) Først oral behandling (kort tidsramme) og deretter badebehandling (tidsramme så kort tid som praktisk mulig) for optimal effekt. Sette kampanjen i gang når sjøtemperaturen er på vei ned fra 6°C. Ta utgangspunkt i når Hardanger opplegget ble gjennomført i 04 og 05

25 Fagmiljøenes ståsted og samlede råd for å oppnå kampanjens målsetning
Støtter krafttak for å hindre uansvarlig gjennomføring av behandlingen. Enhetlig og helhetlig tilnærming når det gjelder å oppheve vedtak om avlusing Sykdomsstatus betinget Viktig med gjennomtenkt opptrapping i tilsyn etterfulgt av evaluering og rapport!

26 Strategi - tidsperspektivet Utviklingshastighet for lakselus i forhold til temp.
Infektive stadiet

27 Videre om behandling Gjennomføringen av behandlingen gjøres etter anbefalte prosedyrer etter anvisning fra aktuelt dyrehelsepersonell (veterinær /fiskehelsebiolog). Gjeldende terapianbefalinger: Anbefalinger (krav): Ved valg av lusefôr (Slice) er det optimalt å bruke dette i starten av behandlingsperioden. Ved valg av badebehandling er det optimalt å bruke dette i slutten av behandlingsperioden.

28 Evaluering av avlusingskampanjen
Gjøres av uavhengige fagmiljø i regi av Veterinærinstituttet (NINA og HI) (rapport skal ferdigstilles i august 2008) Evalueringskriterier: Den strategiske tilnærmingen Oppslutningen Gjennomføringen Effekt i forhold til oppdrettsfisk og villfisk Hensiktsmessighet Best practice samordnet avlusing på Vestlandet skal gjennomføres i minst 3 år fremover.

29 Resultater Gjennomføringen av avlusingskampanje gikk bra. Oppslutingen var høy, og nylig innrapporterte lusetall for februar viser meget lave verdier ved de fleste anlegg. Likevel har noen anlegg fortsatt et høyt lusenivå som fagmiljøene og Mattilsynet mener det er nødvendig å få bukt med før villfisken vandrer ut av elvene til våren. Derfor gjennomfører vi en siste runde med våravlusing i perioden 9. til 18. april. Mattilsynet har valgt å bruke en grenseverdi på 0,5 lakselus i snitt av alle lakselusstadier (fastsittende og bevegelige)

30 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Lakselus – Hvem har ansvaret og hva må gjøres?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google