Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygge-, Anleggs- og Eiendoms-rådet  Etablert 16. juni 1998  De tyngste bransjeforeningene i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens verdikjede  Representerer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygge-, Anleggs- og Eiendoms-rådet  Etablert 16. juni 1998  De tyngste bransjeforeningene i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens verdikjede  Representerer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygge-, Anleggs- og Eiendoms-rådet  Etablert 16. juni 1998  De tyngste bransjeforeningene i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens verdikjede  Representerer mer enn 8000 bedrifter  Ca. 150.000 sysselsatte  Samlet omsetning ca. 350 mrd. NOK  Verdiskapning ca. 77 mrd. NOK

2 Bygge-, Anleggs- og Eiendomsrådet  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)  Byggenæringens Landsforening (BNL)  Organisasjonen for rådgivere (RIF)  Norges Praktiserende arkitekter (NPA)  Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)  Trelast- og byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)  Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)

3 Bygge-, Anleggs- og Eiendoms-rådet  Uformelt samarbeidsorgan  Behandler saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene  Koordinerer i enkelte saker medlems- organisasjonenes næringspolitiske arbeid  Profilerer BAE-næringens samfunnsnytte  Ett kontaktpunkt for myndighetene

4 Entreprenørmarkedet – anleggs- bransjen  Pr. 1.1.2003: Delingen av Statens Vegvesen og utskillelsen av produksjonsvirksomheten gjennom etableringen av MESTA: en milepæl i norsk veipolitikk.  Alle entreprisekontrakter skal konkurranseutsettes – herunder drift og vedlikehold av vegnettet.  Konkurranseutsettingen skjer gradvis fram til 2006 – over 100 funksjonskontrakter skal konkurranse- utsettes i denne perioden

5 Entreprenørmarkedet – anleggs- bransjen  Når ”overføringskontraktene” til MESTA er avsluttet: En ny tid for anleggsbransjen – markedet vil vokse.  Konkurranseutsettingen vil medføre en viktig utvikling av anleggsbransjen i Norge – store muligheter for bransjen  Skattebetalerne og veibrukere får billigere veier og entreprenørene et nytt marked å forholde seg til

6 Entreprenørmarkedet – anleggs- bransjen  Et viktig mål for myndighetene: MER VEG FOR PENGENE  Hittil har konkurranseutsettingen medført betydelige besparelser  Et viktig spørsmål: Har man fått tilstrekkelig konkurranse? Har vi fått en virksom konkurranse?  Er det bare de store bedriftene i bransjen som får tilgang til det nye markedet? Vil de mellomstore ha muligheter til å hevde seg i konkurransen?

7 Entreprenørmarkedet – anleggs- bransjen  Maskinentreprenørenes Forbund ønsker mindre funksjonskontrakter  De landsdekkende entreprenørene er fornøyd med dagens kontraktsstørrelse  En evaluering vil bli foretatt i 2004 for å vurdere om man skal justere/endre kursen

8 Entreprenørmarkedet – anleggs- bransjen  Vi konkurranseutsettingen gi de ønskede resultater på sikt?  Vi vi få mange nok aktører i drift- og vedlikeholdsmarkedet?

9 Entreprenørmarkedet – anleggs- bransjen  Bevilgninger til veiformål i Norge har hatt en real nedgang gjennom mange år  Det er dokumentert store etterslep innen drift og vedlikehold – beregnet til 11 milliarder NOK  Drift og vedlikehold vil bli prioritert på bekostning av nybygging  En stor utfordring er å få formidlet budskapet om en større satsning på samferdsel og infrastruktur

10 Entreprenørmarkedet – anleggs- bransjen  Norge trenger bedre infrastruktur og tryggere veier  I Sverige vurderer man å låne 25 milliarder for blant annet å forsere utbyggingen av E6 gjennom Bohuslän  Vägverkets generaldirektør Ingemar Skogö uttalte i 2003: For hver krone man satser på vegbygging – så kan samfunnsnytten ganges med to.  Det er viktig å forene kreftene for å få til en tverr- politisk enighet om behovet for bedre infrastruktur og tryggere veier.

11 Dagens markedssituasjon  Vi ser en ”gryende” optimisme i norsk næringsliv  Det er for tiden økende aktivitet og mange tilbudsforespørsler innenfor anleggsbransjen  Oppdragssituasjonen for anleggsbransjen under ett er varierende – geografiske forskjeller finnes  De fleste landsdekkende entreprenører har ledig kapasitet  Asfaltentreprenørene sliter – større volum men lavere priser

12 Dagens markedssituasjon  De mindre entreprenørene er inne i en god utvikling  Det er tendenser til at de mellomstore entreprenørene tar markedsandeler fra de store – riksentreprenørene har tilpasset seg aktivitets-nivået  De mindre og mellomstore entreprenørene ansetter flere folk  Omsetningen er økende

13 Dagens markedssituasjon  Det økende aktivitetsnivået har ennå ikke påvirket prisnivået som fortsatt er lavt  En utfordring vil være å skape et jevnt aktivitets- nivå  Er prisnivået der det skal være for å næringen skal kunne utvikle seg og fortsatt være attraktiv?  Vil andre europeiske entreprenører begynne å interessere seg sterkere for det nordiske markdet i forbindelse med EU-utvidelsen 1. Mai 2004?

14 Dagens markedssituasjon  Skanska Norges erfaringer med å jobbe i Sverige er stort sett negative.  Det er vanskelig å komme utenfra og konkurrere i et marked med lave marginer og lokale aktører som fullt ut behersker dette markedet

15 Entreprenørmarkedet - anleggsbransjen  Et råd til Statens Vegvesen:  Vegvesenet bør i større grad enn i dag holde seg orientert om hva entreprenørene og rådgiverne mener om kapasitetsutnyttelse og tilgjengelighet av ressurser slik at størrelse og antall oppdrag kan optimaliseres

16 Entreprenørmarkedet - anleggsbransjen  Innspill til utvikling av felles nordisk entreprenør- marked:  Vegforvaltningene i de nordiske land bør utvikle sin kontraktsstrategi for kjøp av tjenester – langs en felles strategiske akse. Dvs.: Man utvikler sin rolle som bestiller og forvalter etter så mange felles trekk som mulig.

17 Innspill fra rådgiverne  En økende optimisme når det gjelder framtiden  Mange eksempler på gode prosjekter hvor samarbeidet med byggherre og entreprenør har vært utmerket  For eksempel samarbeidet med entreprenøren når det gjelder OPS-Trøndelag - Orkdalsleden  Positiv til samspill kontrakter – men legger bransjen det samme i dette begrepet??

18 Innspill fra rådgiverne  Man burde bestrebe seg på å bli enige om hvordan man definerer de ulike kontraktstypene:  Hva er en samspill-kontrakt?  Hva er en incentiv-kontrakt?  Nordisk Vegteknisk Forening – utvalg 31 har satt i gang et felles arbeid når det gjelder begrepsbruk i bransjen

19 Innspill fra rådgiverne  Rådgiverne er positive til samspillkontrakter – dette fremmer samarbeidet mellom entreprenør og rådgiver og medfører større fokus på resultat/kvalitet og ikke bare fokus på pris.  Rådgiverne er opptatt av å få til livssyklus-standard på byggene.  Skal man nå fram her må oppdragsgiver kreve det  Opptatt av å få til livsløpsstandard i praksis

20 Innspill fra rådgiverne  Utfordringer: Oppdragsgiverne må videreutvikle sin kompetanse når det gjelder styring/oppfølging av prosjektene  Det er behov for å videreutvikle en profesjonell relasjonskompetanse i bransjen


Laste ned ppt "Bygge-, Anleggs- og Eiendoms-rådet  Etablert 16. juni 1998  De tyngste bransjeforeningene i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens verdikjede  Representerer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google