Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NS 8401 og Entrepriserettsforeningen. - Bergen, 22

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NS 8401 og Entrepriserettsforeningen. - Bergen, 22"— Utskrift av presentasjonen:

1 NS 8401 og 8402 + 8403. Entrepriserettsforeningen. - Bergen, 22
NS 8401 og Entrepriserettsforeningen - Bergen, 22. november Advokat Tore Frellumstad

2 NS 8401 og NS 8402 NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

3 KONTRAKTEN Motstridsbestemmelsen Lex posterior Lex specialis
Oppdragets omfang og innhold Det avtalte Det synbare ved kontraktsinngåelsen Risikoen for omfanget

4 ORGANISATORISKE BESTEMMELSER
Kontraktspartene Kontraktsmedhjelperne Overdragelse og tiltransport Varsling

5 PROSJEKTMATERIALET Rettigheter til prosjektmaterialet
”…gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging eller påbygging.” ”… papirbasert eller elektronisk lagret materiale som den prosjekterende utarbeider i henhold til kontrakten.” Oppbevaringsplikt 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Kan kreve å utlevere til oppdragsgiveren når det er gått 3 år etter at oppdraget er avsluttet. Når er oppdraget avsluttet? Bør fremgå av kontrakten. Hvis ikke anses oppdraget som avsluttet når de ytelser som oppdraget omfatter er ferdig utført.

6 OFFENTLIGRETTSLIGE KRAV
Den prosjekterende må kjenne til relevante rettsregler Konflikt mellom ytelsesbeskrivelse og offentligrettslige krav?

7 ENDRINGER Hovedregel: Oppdragsgiveren kan pålegge den prosjekterende endringer Legaldefinisjon Tillegg til eller i stedet for det som er avtalt. Reduksjon av omfanget. Utførelse etter en endret leveranseplan eller andre bindende frister. Forutsetning Innenfor den prosjekterendes fagområde. Sammenheng med det kontrakten omfatter. Ikke urimelig tyngende. Skriftlighetskrav Justering av honorar for endring Enhetspriser. Forholdsmessig tillegg eller fradrag. Merkostnad + fortjeneste.

8 HONORARBUDSJETT (NS8402) Pkt 12.3
Rådgiveren skal i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekninger over kontraktsperioden. Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar.

9 FORSINKELSE NS 8401 Legaldefinisjon: Oversittet frist. Ikke er grunnlag for fristforlengelse. Forutsetter ikke uaktsomhet. Erstatning: Direkte utgifter. Dagmulkt må avtales. Samlet erstatning og dagmulkt skal ikke overstige 20 %. NS 8402 Erstatning- eller dagmulktsansvar forutsetter uaktsomhet. Rådgiveren svarer for alt påregnelig tap. Erstatning er utgangspunktet, dagmulkt må avtales særskilt.

10 PROSJEKTERINGSFEIL Definisjon:
”Det foreligger prosjekteringsfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten, og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt.” Mangelssanksjoner: Erstatning for påregnelig tap Retting Prisavslag Heving Ingen bevisbyrderegler

11 MEDVIRKNING Alminnelige krav til medvirkningen Opplysningsplikt
Grunnlagsmateriale og beslutninger Samordningsplikt m.v.

12 FORSKJELLER NS NS8402 Grunnleggende skille mellom ytelsens karakter Honorarform NS 8402 er ”enklere i sin oppbygning og mer generell i formen” enn prosjekteringsstandarden (hhv. 10 og 16 sider) NS 8402 har intet endringssystem. NS 8402 har ingen regler om gruppekontrakter NS 8402 har ingen henvisning til ”sedvanlige ytelser” Forsinkelsesansvaret avviker noe

13 NS 8403 NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag Standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet mellom en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag

14 YTELSESBESKRIVELSE Minimumskrav: Fremdrift og engasjementsperiode
Konkret beskrivelse av tjenestene Hvilke kontroller og rutiner byggeleder har ansvaret for Organisasjon og fullmaktsforhold

15 ORGANISATORISKE BESTEMMELSER
Hvem representerer partene? Identifikasjon med medhjelpere Byggeleders fullmakter Overdragelse og tiltransport Varsling

16 BYGGELEDERFEIL Definisjon:
”Det foreligger byggelederfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten, og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt.” Mangelssanksjoner: Erstatning for ekstrautgifter og annet tap Prisavslag Heving Ikke retting 5 års reklamasjonsfrist

17 FORSIKRING FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar som et deltakerfirma i RIF, her sikrede, i sin virksomhet kan pådra seg for skade som inntreffer i Europa og som pådras etter gjeldende rett i de Europeiske land. For forsikringen gjelder de erstatningsmessige avgrensninger som følger av Norges Standardiseringforbunds standardkontrakter for rådgiver- og prosjekteringsytelser med mindre annet er særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.

18 FORSIKRING UNNTAK FORSIKRINGEN DEKKER IKKE
a. erstatning etter Lov om Skadeerstatning av §3-5 b. ansvar for skade i forbindelse med oppdrag som sikrede alene eller sammen med andre arkitekter og/eller andre rådgivende ingeniører, har tegnet særskilt forsikring for. c. ansvar for skade som består i eller er en følge av at lov, forordning eller offentlig forskrift forsettlig er overtrådt. d. erstatningskrav begrunnet med at det er gitt opplysninger som har vist seg ikke å holde stikk om byggetiden eller størrelsen av omkostningene ved et  byggeforetagende. e. ansvar for skade som den sikrede ved særskilt avtale har påtatt seg å erstatte forsåvidt avtalen medfører erstatningsplikt utover ellers gjeldende rett. f. ansvar sikrede pådrar seg når han har inngått kontrakt med en entreprenør vedrørende totalentreprise, forsåvidt ansvaret går ut over hva han ellers ville ha vært ansvarlig for overfor byggherren.

19 FORSIKRING UNNTAK FORSIKRINGEN DEKKER IKKE
g. ansvar for skade på ting sikrede eller noen på hans vegne bruker, har leiet, lånt eller mottatt til transport eller forvaring, har påtatt seg å passe, flytte eller har fått i oppdrag å reparere, installere, forarbeide e.l. h. ansvar som skyldes forsinkelser eller ulemper ved prosjektets fremdrift som følge av at tegninger, beregninger, beskrivelser eller andre oppgaver ikke er utarbeidet i rett tid. i. ansvar som sikrede pådrar seg som eier eller bruker av motorkjøretøy, fartøy eller luftfartøy.

20 FORSIKRING UNNTAK FORSIKRINGEN DEKKER IKKE
j. rettslig ansvar for forurensning med mindre årsaken er plutselig og uforutsett. Med forurensning menes: tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen støy og rystelser lys og annen stråling påvirkning av temperaturen, som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

21 FORSIKRING UNNTAK FORSIKRINGEN DEKKER IKKE k. ansvar overfor
selskap tilhørende samme konsern som sikrede eller hvor sikrede har mer enn 50 % eierinteresse selskap hvor sikredes daglige leder, styremedlemmer eller deres familie har mer enn 50 % eierinteresse. Til familien regnes ektefellen til daglig leder og styremedlemmene, ektefellens foreldre, søsken og barn samt deres ektefeller. Samboere likestilles med ektefeller. Med samboere menes personer med felles husholdning som lever i et ekteskapslignende forhold, og som i følge Folkeregisteret har samme bopel.


Laste ned ppt "NS 8401 og Entrepriserettsforeningen. - Bergen, 22"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google