Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klemetsrud skole Samarbeid mellom hjem og skole 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klemetsrud skole Samarbeid mellom hjem og skole 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klemetsrud skole Samarbeid mellom hjem og skole 2
Klemetsrud skole Samarbeid mellom hjem og skole 2. februar Kjersti Falck

2 Foreldrekontakter Hvordan ”velges” foreldrekontaktene?
Hvilket samarbeid skal foreldrekontaktene ha med lærerne Hvilken rolle skal foreldrekontaktene ha? Hva sier loven?

3 ”Tradisjonelle oppgaver…..

4 Viktige oppgaver, men….. Innhold i skolen Kjennskap til fagplaner
Kjennskap til rettigheter og plikter Råd og råds organ i skolen Lav terskel for å ta kontakt Hva kan ”jeg” gjøre? Hva kan jeg gjøre for skolen Hva kan skolen gjøre for meg Hva forventes av meg som forelder Skolen skal tilrettelegge for samarbeidet Skolen må se på alle foreldre som en ressurs Skolen må se verdien av et tett samarbeid med foreldrene ”Skolen” er også den enkelte lærer og spesielt kontaktlærer. Vi kjenner ”alle” den ene læreren som gjorde forskjellen….

5 Alle foreldre er en ressurs for sitt barns læring
Klassekontakter FAUmedlemmer Gjensidig informasjon Gjensidig dialog Gjensidig tillit SAMARBEID med alle parter i skolen! Foreldremøter

6 - Loven sier Menneskerettserklæringen Barneloven Opplæringsloven § 9A
Kunnskapsløftet generell del -foreldrene har primæransvaret for oppforstringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. For læringsmiljøet favner også foreldrene.

7 Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn. I prinsipper for opplæringa sies det: Foreldre har hovedansvaret for egne barn og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon

8 Motivasjon for å engasjere seg!

9 Skolen kan: Holde kurs for nye klassekontakter /foreldrekontakter og nye medlemmer i FAU sammen med skolen for å avklare roller/forventninger Hvordan skolen tar imot foreldrene er viktig. Invitasjon til foreldremøter, konferansetimer etc. Viktig at foreldre og kontaktlærere sammen planlegger foreldremøtene Kom med de gode eksemplene på samarbeid. Hva har vi fått til, hvorfor fikk vi det til og hvordan kan vi bli enda bedre? Positiv vinkling på tillitsverv i skolen er helt avhengig av skolens innstilling!

10 Disse ble valgt til klassekontakter……..
De fikk et godt møte med skolen De mottok en god og informativ invitasjon til foreldremøte De har et positivt inntrykk av skolen De har selv et godt minne om skolen De vet at deres engasjement i skolen vil påvirke barnets læring og trivsel De er stolte som har fått tillitsvervet som klassekontakt!

11 Alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring!

12 FAU Positiv omtale av FAU Fokus på trivsel og trygghet
Hva vil vi jobbe med på ”vår” skole Hva forventer skolen? Hvilken rolle har rektor i forhold til FAU? Få innspill fra alle foreldre Foredrag/innspill fra rådgiver, sosiallærer, helsesøster, elevråd, kontaktlærer eller andre Informere om fagplaner/mål i Kunnskapsløftet Spre informasjon! Dele informasjon! Ha fokus på eleven Jobbe for et miljø uten mobbing Ha tett kontakt med klassekontaktene Konflikter tas direkte med skolens ledelse Utarbeide rutiner for å ta imot nye foreldre/elever Samarbeid – samarbeid – samarbeid!

13 Vi foreldre skal være: Vaktbikkje…
Fungerer råds-organene på skolen? Blir resultater kommunisert? Gjennomføres foreldreundersøkelsen? Har skolen tiltak mot mobbing? – og har foreldre vært involvert i disse? Kjenner foreldrene til sine plikter og rettigheter? Er foreldrene kjent med Kap.9A i opplæringsloven? Er dialogen mellom skole og hjem god nok? Kan foreldregruppen/FAU bidra til et bedre læringsmiljø – og hvordan? Er foreldrene med i prosesser på skolen?

14 Vi skal være engler…… Fokusere på det positive
Ivareta elevenes rettigheter Snakke positivt om skolen Engasjere oss i lekser/leksehjelp Bidra til en trygg og god skolehverdag ”Se” de elevene som ikke blir fulgt opp i samme grad Være tydelige voksne Være bindeleddet mellom alle foreldre og skolens parter! Vi skal være gode rollefigurer Og være positive når vi snakker om skolen

15 - Og vi skal være brobyggere
Være løsningsorienterte Dyrke samarbeid – ikke konflikter Be om å bli informert om prosesser på skolen så tidlig som mulig Bidra til at alle foreldre føler seg likeverdige Møte foreldre som selv har et dårlig forhold til skole med forståelse Legge til rette for andre møtesteder enn skolebygget

16

17 Tilbake til klassekontaktene
Foreldrekontakter/klassekontakter –representerer en klasse eller en gruppe på skolen. Bindeledd mellom skole og foreldre. Ikke lovpålagt. Oppgaver kan være: Møter med kontaktlærer Planlegging av foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer Informere Legge frem saker for FAU Koordinere aktiviteter Forberede overganger - og sist men ikke minst, delegere ansvar!

18 Foreldremøter Alles ansvar! Dialog framfor informasjon
Foreldre kommer med innspill til møtet Planlegges i samarbeid med kontaktlærer Hva kan foreldre bidra med i klassen Hva trenger læreren støtte til i forhold til klassens læringsmiljø Gjennomgang av mål – og vurderingsformer ”Pansermøte”

19 Forskning sier Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
I overkant av 90% av foreldrene deltar på et foreldremøte og en konferansetime pr. halvår Kontakt utover møter ser ofte ut til å dreie seg om at lærerne sier fra når noe negativt har skjedd Samarbeidet ser ut til å gå bra når det går bra med elevene og foreldrene er fornøyd med skolen og lærerne Halvparten av foreldrene er usikre på skolens forventninger til dem som foreldre i skolen Foreldre uteblir fra samarbeid som oppleves som problematisk Foreldre viser mindre interesse for hjem-skole-samarbeidet etter hvert som barna blir eldre Den største gruppen foreldre vil stille opp hvis de får god informasjon og gode grunner til at de er viktige..

20 Båstenkning Vi setter hverandre lett i ”bås”
Ressurssterke – ressurssvake Akademiske – ikke akademiske Synlige – ikke synlige Norske – minoritetsforeldre Hjem med kulturell kapital – hjem uten kulturell kapital Gode lærere – dårlige lærere Hvilke konsekvenser får dette for samarbeidet?

21 Alle foreldre er en ressurs for egne barn
”Alle foreldre har ressurser i forhold til egne barn, og en omtale av foreldre som ressurssvake er nedverdigende, og det vil ødelegge for mulighetene til å samarbeide nært med foreldrene. Det er umulig å vise respekt og gi medvirkning til noen du betrakter som ressurssvak og mindreverdig.” Thomas Nordahl i Hjem og skole – hvordan skape et bedre samarbeid. Universitetsforlaget s.31

22 Begrunnelser for foreldremedvirkning
Foreldre har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret. Samtidig arbeider både hjem og skole for samme mål Samarbeid kan avklare ulikheter og uenighet Alle foreldre kjenner sine barn godt, og lærerne trenger denne kunnskapen om barnet i opplæringen! Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen Foreldre har stor kompetanse på mange av skolens undervisningsområder

23 Samarbeid mot for eksempel mobbing
Skolen kan lage en plan for å forebygge mobbing og presentere den for foreldrene (INFORMASJON) Skolen kan diskutere mobbing med foreldrene og lytte til hva de har å si (DIALOG) Det beste er at alle i skolen, elever, personale og foreldre jobber i sine grupper for å komme med innspill til en plan, og når planen er ferdig, tar ansvar for å sette den ut i livet (MEDVIRKNING)

24 Overgang mellom skoleslag
Hva skjer? Tett nettverk på barnetrinnet Ungdomstrinnet………….. Valgfag, nye lærere, nye medelever…… Overgang til vgs Forskning viser at foreldreengasjementet blir mindre jo lenger opp man kommer i skolen Vi foreldre er kanskje enda viktigere på ungdomstrinnet…….

25 - Ikke sant?

26 Vurdering Alle trenger anerkjennelse! Alle er gode i noe!
Dagens skole er opptatt av resultater. Prosessen på skolen er like viktig. For at vi skal kunne være en støttespiller for skolen i våre barns læring må vi vite hva elevene vurderes i Vi må kjenne til mål i fagplaner, vi må kjenne til hvilke kriterier det vurderes etter og dette må formidles enkelt

27 Vi kjenner oss kanskje igjen, men………..

28 Spørsmål til refleksjon
Bør mitt barn lære bedre, eller lære mer? Hvem vurderer dette? Hvilken kunnskap har mitt barn om hvordan hun/han lærer? Hva slags læringsstrategier foretrekker mitt barn, og har han/hun mulighet til at dette tilrettelegges? Hvordan fungerer mitt barn i samarbeidssituasjoner? Kan mitt barn lytte til andre og respektere andres meninger? Kan mitt barn uttrykke sine egne meninger på en egnet måte? Hvordan bidrar mitt barn i eget læringsarbeid?

29 Fortsatt refleksjon….. I hvilken grad kjenner vi eller vårt barn målene for læringsarbeidet? Vet barnet mitt hva hun/han er god til? Vet barnet mitt hva hun/han må jobbe videre med? Vet mitt barn hvordan hun/han skal jobbe for å komme videre i læringsarbeidet sitt. Vet jeg hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt? Vet skolen at alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring?

30 OPPSUMMERING Vi trenger engasjement (kursing, foredragsholdere, skolens innstilling, invitasjoner, samarbeidsavtaler) Vi har visse plikter, visse krav og visse rettigheter Vi skal sette samarbeid i fokus Vi skal vite at vi er viktige i våre barns læring Vi skal vise til forskning Vi skal ha anerkjennelse - og vi skal gi anerkjennelse Vi skal være de voksne våre barn fortjener å ha!

31


Laste ned ppt "Klemetsrud skole Samarbeid mellom hjem og skole 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google