Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikt for de folkevalgte politikere. Presentasjon av fung

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikt for de folkevalgte politikere. Presentasjon av fung"— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikt for de folkevalgte politikere. Presentasjon av fung
Taushetsplikt for de folkevalgte politikere. Presentasjon av fung. kommuneadvokat Finn J. Krog i formannskapet den Innledning. 1.1. ” Taushet er gull” ? En betinget sannhet eller...? 1.2. Hva skjedde i ”Silosaken”? 1.3. Formålet med denne presentasjon. 1.4. Forholdet til ytringsfriheten i Grunnlovens § 100. 1.5. De folkevalgte kan ikke instrueres om taushets- plikt, men er bundet av lovbestemmelsene om dette.

2 Taushet for de folkevalgte
1.6. Hovedtema: Den lovbestemte taushetsplikt. Hva menes? Straffbart å overtre disse regler. 1.7. Taushetsplikt for å bevare rikets sikkerhet og yrkesmessig taushetsplikt behandles ikke selv om dette også gjelder for de folkevalgte, men ikke fordi de er folkevalgte. 1.8. Taushetsplikt som ikke er lovbestemt? Eks. fra ”Silosaken”. Behandles i pkt. 9.2.

3 Taushet for de folkevalgte
2. Hvorfor skal politikerne være bundet av lovbestemte taushetspliktsregler? 2.1. Det legger til rette for at flest mulig gir riktige og fullst. opplysn.til forvaltn./ politikerne; det sikrer det beste beslutn.grunnlag, jfr. forvaltn.l. § 17. 2.2. Med risiko for at sensitiv info spres videre, ville man vegret seg for å gi slike opplysninger.

4 Taushetsplikt for de folkevalgte
3. Lovbestemt taushetsplikt. 3.1. Hvilke opplysn. er underlagt slik taushetsplikt? Den generelle regel i forvaltn.l. § 13: ”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1)noens personlige forhold, eller 2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.”

5 Taushetsplikt for de folkevalgte
3.2. Nærmere om nevnte § 13. Gjelder privates sensitive personopplysn. og ikke private nøytrale opplysn. Eksempler. Ikke klare kriterier. Gjelder også privates næringsinteresser (herunder også kom.`s ”private” virksomhet. Eksempel. Konkurransekriteriet. Gjelder ikke rene offentlige interesser, som for eks. å skjerme interne forvaltn.m. og politiske prosesser eller feil.

6 Taushetsplikt for de folkevalgte
3.3. De nevnte taushetspliktsregler suppleres av regler i særlovgivningen. 3.4. Eksempler på slike særlover: - sosialtjenesteloven - barnevernloven I disse lover er taushetsplikten strengere ved at eks.vis også nøytrale personlig opplysn. er taushetsbelagte – for å motvirke identifikasjon.

7 Taushetsplikt for de folkevalgte
4. Hva innebærer det å ha lovbestemt taushetsplikt? Plikten har tre ulike elementer: 4.1. Forbud mot spredning. Passivitetsplikt. Litt psykologi. ”Holde munn.” 4.2. Plikt til å unngå at andre får tilgang. Aktivitetsplikt. 4.3. Forbud mot selv å utnytte opplysningen. Dette gjelder også etter at man har avsluttet sitt arbeid som folkevalgt politiker, jfr. forv.l. § 13 in fine.

8 Taushetsplikt for de folkevalgte
5. Betydningen av hvordan de folkevalgte blir kjent med opplysningene. 5.1. Det må være sammenheng mellom vervet som folkevalgt og opplysn. man får, jfr. forvaltn.l. § 13. Eksempler. 5.2. Er det slik sammenheng, gjelder taushetsplikten uansett på hvilken måte man fikk opplysningene.

9 Taushetsplikt for de folkevalgte
5.3. Opplysn. man får i samtaler med folk og som ikke har sammenheng med politikervervet, er ikke omfattet av taushetsplikten. Grensene kan være vanskelige å trekke. ”Vær varsom – holdning” er fornuftig. 6. Unntak fra taushetsplikten. 6.1. Samtykke fra den det gjelder. 6.2. Alment kjente opplysninger. God forvaltn.skikk? 6.3. Ikke taushetsplikt overfor sakens parter.

10 Taushetsplikt for de folkevalgte
7. Taushetsplikten og forholdet til lukkete dører. 7.1. Dersom møtelukking er begrunnet i taushetsplikten, jfr. kom.l. §31, nr. 1, er også disse opplysninger automatisk taushetsbelagt – selv om det ikke påpekes særskilt. 7.2. Dersom møtelukking skyldes andre forhold, jfr. kom.l. § 31, nr. 3, er ikke opplysningene automatisk taushetsbelagt.

11 Taushetsplikt for de folkevalgte
8. Konsekvensene av brudd på lovbestemt taushetsplikt. 8.1. Straffeansvaret i straffelovens § 121: ”Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.     Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.      Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.”

12 Taushetsplikt for de folkevalgte
8.2. Det sivilrettslige ansvar – d.v.s. erstatningsansvaret. 8.3. Brudd på etiske normer, jfr. Informasjonsbest. i etikkplakaten. 8.4. Svekkelse av kommunens og politikeres omdømme. 8.5. Dårlig signaleffekt til andre politikere og kommunens ansatte.

13 Taushetsplikt for de folkevalgte
9. Taushetsplikt som ikke er lovbestemt? 9.1. Utg.pkt.: Politikere kan ikke instrueres om eller pålegges taushetsplikt – uansett hva formålet måtte være. 9.2. Men er det viktig og legitimt for kommunen at visse opplysninger behandles konfidensielt, kan politikere bli erstatningsansvarlige overfor kommunen dersom konfidensialiteten brytes. Dette også en form for taushetsplikt. Eksempel fra ”Silosaken.”

14 Taushetsplikt for de folkevalgte…
Omfattes ikke av taushetsplikten i forv.l. §13. 9.3. Betingelser for slikt ansvar: - opplysningene må gjelde andre forhold enn politiske og forvaltn.m. prosesser; eks.vis forliksdrøftelser i tvistesak eller andre strategi- situasjoner - politikeren vet eller bør vite at spredning av de konfidensielle opplysninger (lekkasjen) vil kunne påføre kommunen tap - lekkasjen forårsaker øk. tap.

15 Taushetsplikt for de folkevalgte
- Dette er i realiteten et erstatningsrettslig uaktsomhetsansvar som i prinsippet er tilsvarende i eks.vis det private næringsliv fordi slike legitime interesser har erstatningsrettslig vern etter norsk rett. 9.4. Konsekvensene av slike lekkasjer. Ikke straffeansvar. Erstatningsansvar, jfr. ovenfor.

16 Taushetsplikt for de folkevalgteBrudd
Brudd på lojalitetsprinsippet i kommunens etiske normer, svekkelse av politikernes og kommunens omdømme, og dårlige signaler til andre politikere og kommunens ansatte.


Laste ned ppt "Taushetsplikt for de folkevalgte politikere. Presentasjon av fung"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google