Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET
FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET? Bjørnar Olsen, Informasjonssjef

2 OVER 100 ÅR I VANNKRAFT Ladies and Gentlemen
I would like to thank the organisers of this conference for this opportunity to share some perspectives on the Statkraft strategy, in this prestigious panel. The picture you see is from a fjord along the West Coast of Norway, showing Tyssedal where the Tyssefaldene power station is situated. Typically many of the hydro power stations in Norway are close to a fjord, and to me this picture is also reminding me of our historic legacy in terms of hydro power resources, as the power stations in Tyssefaldene were built during the period 2 Pres NHD

3 100 år med vannkraft i nord Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

4 ”Ja, hele den nordlige landsdelen har alt som skal til: fisk, skog, mineraler, energi og arbeidskraft – og kan utvikles til livskraftige lokalsamfunn” John Engh, overingeniør Vassdragsvesenet. 1953

5 ENERGIDAGAN 2010 Energi i Nord (SIB) Energiområde Nord (Econ) Det er mulig å se lyst på fremtiden

6 Virksomhet i Nord-Norge
1 Kjøllefjord vindpark Adamselv kraftverk Alta kraftverk. I tillegg Talvik settefiskanlegg Innset og Straumsmo kraftverk Skjomen, Båtsvatn og Norddalen kraftverk Kobbelv kraftverk (Statkrafts eierandel er 82,5 %) Svartisen (Statkrafts eierandel er 70 %), Glomfjord og Neverdalsåga kraftverk. Eiendomsavdelingen Rana, Langvatn og Reinforsen kraftverk Øvre Røssåga, Nedre Røssåga og Bjerka kraftverk. Bjerka genbank og driftssentralen i Korgen Samlet verdi av Statkrafts virksomhet i nord er ca 50 mrd kroner 1 2 2 3 3 4 5 4 6 5 7 8 Nordland: GWh Troms: GWh Finnmark: GWh 9 6 7 8 9 Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

7 Nordnorske produsenter
Statkraft og andre kraftprodusenter i Nord-Norge Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

8 Verdi av produksjon Verdien av kraftproduksjonen (tall beheftet med betydelig usikkerhet) Region Gjennomsnittlig Markedsverdi framtidig kraftpris (kr/MWh) (Mill. kr) Nordland (8 522 GWh) Troms (1 138 GWh) Finnmark (1 004 GWh) Nord-Norge ( GWh) Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

9 Skatter og avgifter Skatter og avgifter (2008) (konsesjonsavgift, eiendomsskatt, naturressursskatt) Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

10 Andel av kommuneinntekt
Kraftinntektene som andel av kommunenes driftsinntekter Andel kraftinntekter Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

11 Kjøp av varer og tjenester
Innkjøp til driften hos lokale/regionale leverandører i Mill. kr. Kraftverksgruppe Driftskostnader Investering, Sum kjøp av prosjektkostnader varer og tjenester Finnmark 5,5 20,5 26,0 Glomfjord 5,4 33,6 39,0 Narvik 16,7 29,9 46,6 Rana 19,0 104,6 123,4 Nord-Norge 46,4 188,6 234,9 Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

12 Investeringer Forventede investeringer
Svartisen kraftverk, 250 MW (aggregat). Anslått utbyggingskostnad: mill. kr. 1) Kjensvatn kraftverk, 75 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 300 mill. kr. Oppgradering av Røssåga kraftverk, 100 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 1   000 mill kr. Krutåga kraftverk, 140 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 500 mill. kr. Nytt Reinforsen kraftverk, 40 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 250 mill. kr. Anslagsvis 15% – 30% tilfaller regionale leverandører 1) Moldjord bygg og anlegg har fundamenteringen (Kontrakt: 30 mill. kr som sysselsetter 10 personer i vel ett år). Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

13 Lokale Ringvirkninger
Sysselsettingsvirkninger for offentlig sektor og andre næringer i Nord-Norge 2,5 ansatte pr. mill. kr brukt på vare- og tjenestekjøp lokalt/regionalt 0,9 mill. kr i kraftinntekter til kommunene gir 1 offentlig (kommunalt) ansatt Sysselsettingsvirkninger (middelverdier) Totalt (ulike anslag) Statkraft Privat Offentlig Lav Middels Høy Finnmark Troms Nordland Nord-Norge Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

14 ENERGIDAGAN 2010 Energiområde Nord (Econ) Det er mulig å se lyst på fremtiden

15 Energisektoren – utvidet perspektiv
Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft!

16 Nord-Norsk Oljevirksomhet - Energibehov
Begrensninger på oljeboring i havområdene utenfor Finnmark, Troms og Nordland: Ingen oljevirksomhet innenfor 35 km fra grunnlinjen 35-50 km – ingen ny virksomhet 50-65 km – ikke boring mellom 1. mars og 31 august Nordland VII og Troms II, vurdering utsettes til 2010 Nordland VI, ikke i denne stortingsperioden

17 Geologi og politikk dominerer
Drivkrefter Påvirker byggeklosser i kraftbalansen Utenrikspolitikk Energi- og miljøpolitiske prioriteringer i nord Petroleums- virksomhet Næringspolitikk Regionalpolitikk Nett- utvikling Miljøpolitikk Ny kraft- produksjon Letepolitikk Fremtidige funn i nord Geologi Import fra Russland Delelinje

18 Petroleum – hva bestemmer kraftbehov?
Potensielt ingen påvirkning på kraftbalansen regionalt Potensielt stor innvirkninger på kraftbalansen regionalt Rent oljefelt Miks Gass FPSO / bøyelastning Ilandføring Ilandf. m rør m. LNG Selvforsynt Backup fra nett Forsynt fra nett Referanser (selvforsynt): Mindre installasjon / FPSO ~0,5 TWh/a (Balder, Jotun, Varg mfl) Referanser (back-up): Kårstø: 140 GWh fra nettet (5 TWh totalt energiforbruk (el+th) Snøhvit I:~ 0 TWh fra nettet (1,5 TWh kraft egenproduksjon) Referanser (forsynt fra nettet): Terminal Ormen Lange: 1,2 TWh fra nettet Kollsnes: 1,8 TWh fra nettet

19 Ny kraftproduksjon (planer/visjoner)
Stort potensial for vindkraft identifisert (rundt 7 TWh konkretisert) Lite ny vannkraft (~ 0,1 TWh innen 2015). Potensial små vannkraftverk: (1,1 TWh - ikke med her) Ny vindkraft Ny vannkraft Ny Gasskraft 3,7 TWh 0,7 TWh 0,01 TWh 2,2 TWh 0,02 TWh Finnmark Troms Sør-Troms Nordland Nord 1,5 TWh 0,1 TWh Fylkene i Nord-Norge har et stort potensial for vindkraft, spesielt når det gjelder onshoreanlegg. Statkraft har identifisert et betinget økonomisk potensial for landbasert vindkraft i Troms og Finnmark på til sammen 42 TWh. Konkret er det skissert planer for ny vindkraft i kraftsystemutredningene på til sammen rundt 6 TWh i de to nordligste fylkene. Om planene/prosjektene blir realisert avhenger i sterk grad av om det blir bygget nettforsterkninger mot sør (via Nordland eller gjennom Sverige eller Finland). Kilder: Regionale kraftsystemutredninger. NVE: Potensial små kraftverk

20 Nettutvikling – Infrastruktur i nord
Kjerneproblemene med dagens infrastruktur i Nord Lite ny vindkraft i nord hvis ikke nye overføringskapasitet mot sør (gjennom Norge, Sverige eller Finland) Svak overføringskapasitet til Russland – redusert mulighet for import Kraftbehov innen petroleum kan ikke forsynes fra vind alene, oppkobling mot vannkraft lengre sør optimalt Hva kommer først og i hvilken rekkefølge: Vindkraft, kraftbehov innen petroleum eller linjeforsterkninger? 200 MW Gjennom Sverige

21 ENERGIDAGAN 2010 Det er mulig å se lyst på fremtiden

22 20 % lavere klimagassutslipp
EU - MÅL OG VIRKEMIDLER 20 % lavere klimagassutslipp innen 2020 20 % bedre energi- effektivitet 20 % fornybar energi Pres NHD

23 GIR STORE MULIGHETER EUs fornybarmål vil kreve mange hundre milliarder euro i nye investeringer Fornybar kraft i Europa.. TWh ..i en rekke ulike teknologier ~ 600 Vekstbehov frem til 2020 ~ 600 I dag Fornybar kraft i 1997 23 23 Pres NHD Kilde: OPTRES, EU-kommisjonen, Statkraft, ECON

24 90% 264 35% 3200 ANSATTE.. VI GIR VERDEN MER REN ENERGI INNEN FORNYBAR
I EUROPA NR. 1 FORNYBAR ENERGI 90% 264 KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 35% AV NORGES KRAFT-PRODUKSJON 3200 ANSATTE.. ...I OVER 20 LAND

25 NORDISK FJERNVARMESATSING
I DAG.. ..OG I MORGEN Nye områder i Norge Oppdal, Kristiansund, Narvik, Kirkenes, Bodø og Harstad STATKRAFT SATSER PÅ FJERNVARME MED UTGANGSPUNKT I SIN VIRKSOMHET I TRØNDELAG Dekker oppvarmingsbehovet i en rekke norske byer Styring av varmekraft i Sverige Trondheim Energi er kompetanse- og driftssenter for fjernvarme og biostrategi 25 Pres NHD

26 HOVEDLEVERANDØR TIL INDUSTRIEN
I DAG.. ..OG I MORGEN Løsningsorienterte forhandlinger mellom profesjonelle parter Energieffektivisering Energiservice Hovedleverandør til kraftkrevende industri: Langsiktige kontrakter på 200 TWh til 2030 Overgang til langsiktige, markedsbaserte kontrakter 26 Pres NHD

27 LEVERANDØRER TIL: Forventede investeringer
Svartisen kraftverk, 250 MW (aggregat). Anslått utbyggingskostnad: mill. kr. 1) Kjensvatn kraftverk, 75 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 300 mill. kr. Oppgradering av Røssåga kraftverk, 100 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 1   000 mill kr. Krutåga kraftverk, 140 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 500 mill. kr. Nytt Reinforsen kraftverk, 40 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 250 mill. kr. Anslagsvis 15% – 30% tilfaller regionale leverandører 1) Moldjord bygg og anlegg har fundamenteringen (Kontrakt: 30 mill. kr som sysselsetter 10 personer i vel ett år). Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

28 En energivisjon – grunnlag for ny industri
Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! Vindkraft > 80 % av utnyttbare landarealer for vindkraft i Nord-Norge Teoretisk potensial 194 TWh Utbyggbart 10 %?? Offshore vind Vannkraft ferdig utbygd men med et noe uforløst leverandørpotensial på V&M Tidevann – Hydra Tidal Russland > 70 % av russiske ressurser og reserver av olje og gass ligger i Karahavet, Pechoraområdet og Barentshavet Russisk energieksport er bærebjelken i russisk økonomi I de neste tiårene vil produksjon i disse områdene økes Stort vindkraftpotensial Transport av olje og kondensat forbi norske havner

29 Vannkraft i Nord-Norge
Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! Dagens produksjon ca 20 TWh Det aller meste ferdig utbygd, 75 % i Nordland Betydelige V&M-kontrakter Relativt få regionale tilbydere, færre og færre? (SIB rapport 2009)…. Kostnader varer og tjenester i driftsperioden anslås å ligge på ca 10 % av topplinja Leveransepotensialet til nordnorsk vannkraft ligger på bortimot NOK 1 mrd pr år

30 Vindkraft i Nord-Norge
Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! EU-mål 20 % økning fornybar – fornybardirektivet Norge: TWh fornybart innen 2020 Store globale satsinger EUs mål: 3000 nye turbiner årlig (~2 MW) Leverandørindustrien vil bli presset på kapasitet Stigende priser på turbiner o.a. Regjeringens egen målsetting 30 TWh fornybar innen 2016 Konsesjonsgitt, konsesjonssøkt og meldt: ca 7000 MW i Nord-Norge 2030: Forutsetter utbygd 6000 MW Investeringskostnaden ligger på ca. 12 MNOK per MW installert Total capex NOK 72 mrd Driftskostnaden ligger på ca øre per kWh strøm produsert Total opex NOK 1,5 mrd/år (15 TWh, 10 øre) Nødvendig linjebygging 15 mrd? Utgjør 10 øre pr kWh

31 Olje og gass i Barentshavet (kan utvides til Norskehavet og LoVe)
Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! Forventet utbygging og produksjon i Barentshavet de neste tiårene, norsk side basert på OD’s prognoser: 1 mrd Sm3 oe (6,3 mrd fat) over de neste par tiårene Verdi mrd NOK ($75 pr fat, NOK 5,75 pr $) Varer og tjenester drift pr SM3 oe: NOK 110 (2008 SSB) Totale varer og tjenester til drift (opex) over perioden for ca NOK 110 mrd I tillegg kommer leveranser til utbygginger (capex) for ca NOK 220 mrd Forventning: 1 mrd Sm3 oe

32 Leverandørindustri i Nordområdene mot 2030, energisegmentet
Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! Totalt mrd NOK Mulig andel regionalt basert industri Potensial for regionalt basert industri Olje/gass Utbygging 220 5 % 11  Barentshavet Drift 110 20 % 22 Vindkraft 70 30 % 21  3000 turbiner 30 60 % 18 Linjebygging 15 3 Vannkraft 0 % 20 40 % 8 SUM 465 83 I tillegg kommer Olje/gass Norskehavet og eventuelt LoVe Olje/gass og vindkraft Russland Offshore vind

33 Leverandørindustri til energisektoren – utvidet perspektiv
Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! Olje og gass Vindkraft Vannkraft industriell plattform

34


Laste ned ppt "FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google