Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT
Professor Frode Eika Sandnes Institutt for informasjonsteknologi Fakultet for Teknologi, Kunst og Design Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Hvorfor spesialstudium i universell utforming?

3 Avhengighet av IKT Nettbank Levering av selvangivelse
Transport (selvbetjeningsautomater) E-valg (demokrati) Informasjon Sosial kontakt med omverdenen

4 Antidiskrimineringsloven 2009
«Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021» Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 11 Barne- og likestillingsdepartementet (trådte i kraft 1. januar 2009)

5 Hva? …universelt utformet…?

6 Fasiten i henhold til difi og FAD

7 WCAG2.0 og 9 andre utdaterte automatstandarder

8 inspeksjon og audit utforming kompetanse og prosess
Ikke universelt utformede IKT-systemer (nå) inspeksjon og audit Utformet i henhold til standarder (2021) utforming kompetanse og prosess

9 Implikasjoner av loven og samfunnsbehov
IKT-infrastruktur må endres for å tilfredstille loven (omfattende arbeid) Utvikling og vedlikehold: Behov for fagpersoner som kan lede utviklingsarbeider Kontroll og kvalitetssikring: Behov for fagpersoner som kan verifisere om løsninger tilfredsstiller lover, standarder og retningslinjer (audit) Forskning og innovasjon: Behov for fagpersoner som kan utvikle ny teknologi og sørge for at uu er ivaretatt i annen teknologiutvikling

10 En typisk datastudent re-presenterer 5% mest data-kynyndige og «funksjons-friske» i samfunnet. Du kan ikke lage systemer med deg selv som referansepunkt!

11 Hvor stort er behovet? Svar: avhengig av antall datasystemer som påvirkes og deres komplesitet Hvor mange datasystemer?...

12 Derfor spesialstudium i universell utforming!

13 Hvorfor masternivå?

14 WCAG2.0 How hard can it be?

15 Løfte blikket Skape visjoner Lede

16 inspeksjon og audit utforming kompetanse og prosess
Ikke universelt utformede IKT-systemer (nå) inspeksjon og audit Utformet i henhold til standarder (2021) utforming kompetanse og prosess reelt universelt utformede IKT-systemer (i morgen)

17 «Den beste måten å forutsi fremtiden er å skape den selv» - Alan Kay
Levetid på teknologi 2 år Gyldighet av behov 10 år Relevans av en visjon 100 år

18 Å gjøre alle til lags Universell utforming og parakdoksene

19 Vi vet ikke alle svarene – stort behov for mer forskning Derfor masternivå!

20 Hvorfor internasjonalt studium på Engelsk?

21 Diskrimineringsloven er norsk, men...
WCAG er internasjonal (W3C) Teknologi er internasjonal Arbeidsmarkedet er globalt Internasjonal kompetanse verdifult Internasjonalt studiemiljø gir kvalitet Vi har et sterkt internasjonalt fagmiljø Gir større fleksibilitet og flere muligheter

22 Inntak og avtakere teknolog Ph.d. ingeniør master uu-IKT bibliotek
næringsliv Annet? offentlig skole, UH utlandet

23 Tverrfaglighet Antropologer Rehabiliterere Ingeniører Jurister
Designere Teknologer Sosiologer Pedagoger Psykologer

24 Veien til master

25 Prosessen 2007 Jun: ideer svirrer rundt en master i universell utforming (Johnny Nervseen) Nov: dekan P.Ø. Staff offentliggjør planer under NIK 2007 2008 ZZZzzzzz..... 2009 Feb: undertegnede får bestilling – reelt arbeid med søknad begynner Apr, mail: innspillsrunde næringslivsaøktører Jun: utkast ferdig fra fagmiljøet – sendes på høring internt Des: høringsrunde avsluttet – ingen innspill 2010 Apr: merknader fra studieutvalg Høst: innføring av kvalifikasjonsrammeverk – omskriving av søknad 2011 Jan: ny tilsynsforskrift – omskriving av søknad Apr: ok i studieutvalg Mai: ok i høgskolestyret Aug: HiOA – ny institusjon, ny ledelse – fusjon hio og hiak Sep: akkrediteringssøknad sendes NOKUT 2012 Jan: merknader fra NOKUT – søknad justeres Feb ok fra NOKUT Mar: ok fra Kunnskapsdepartmentet Apr: utlysnig nasjonalt Aug: oppstart første kull

26 Masterstudiet i universell uforming av IKT

27 FoU Studieplanen 1. semester 2. Semester 3. Semester 4. semester
Universell utforming av interaktive systemer 10 ECTS Masterprosjekt fase I fase II 20 ECTS Fase III 30 ECTS Metode for universell utforming Akademisk forfatterskap og etikk 5 ECTS Teknologi -globalisering Funksjonsnedsettelse Interaksjonsformer og teknologi for tilgjengelighet Valgfag Intelligente brukergrensesnitt Programmering og API for brukergrensesnitt Studieplanen FoU

28 Kunnskap Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet universell utforming og spesialisert innsikt avgrenset til området IKT har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innen universell utforming av IKT kan anvende kunnskap på nye områder innenfor universell utforming av IKT kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i universell utforming av IKTs historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

29 Ferdigheter Kandidaten
kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor universell utforming av IKT og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

30 Generell kompetanse Kandidaten
kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer som benyttes innen universell utforming av IKT kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet universell utforming av IKT, både med spesialister og til allmennheten kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser har praktisk erfaring med brukere med behov for universell utforming

31 Status

32 Første opptak våren 2012 – 2 studenter
Andre opptak våren 2013 – 12 studenter Mål for tredje opptak 2014 – 20 studenter

33 Eksempler fra fagmiljøet

34 Søkeadferd på nett og dysleksi
Gerd Berget, stipendiat

35 Prosjekteksempler fra IU

36

37 Prosjekteksempler fra IU

38 Prosjekteksempler fra IU
bruk

39 Prosjekteksempler fra IU

40 Prosjekteksempler fra IU

41 Vår master er den eneste i Europa, ikke bare i Norge eller Norden
Vår master er den eneste i Europa, ikke bare i Norge eller Norden. ;-)  Hvis det passer, kan du også nevne at vi er åpne for fjerndeltakelse i  undervisning (ved bruk av Adobe Connect). Professor Weiqin Chen masterkoordinator

42 Ja, kjempeflott. Enig med Weiqin at du kan vurdere å si at vi kan tilby fjerndeltakelse. Jeg tror at det er mange som er i arbeid og/eller i utlandet som kunne tenke seg en slik utdanning men føler at det er upraktisk med tradisjonell campus-undervisning. Professor Laurence Habib instituttleder

43 Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for alle!


Laste ned ppt "Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google