Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status Regionplan Agder 2020

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status Regionplan Agder 2020"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status Regionplan Agder 2020
Mars 2014 Inger Holen

2

3 Regionplanens hovedmål
Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsone og de indre distriktene

4 Verdiskaping bygd på kunnskap
Fem politikkområder Agder for alle Det gode livet: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanning Opplevelser for livet Kultur De viktige veivalgene Kommunikasjon Høye mål- lave utslipp Klima

5 Struktur for Gjennomføring
Regionplan Agder 2020 Politisk samordningsgruppe Politiske ad- hoc grupper Aktuelle saker Rådmannsgruppen Operasjonalisering og måloppnåelse 1. Klima Faggruppe 2. Det gode livet 3. Utdanning 4. Kommunikasjon 5. Kultur Handlingsprogram Tiltak og fremdriftsplan

6 PSG peker ut retningen 2. Det gode livet- Agder for alle
Systematisk arbeid for å styrke levekår og likestilling 3. Utdanning: verdiskaping bygd på kunnskap Et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til videregående skole 1. Klima Grønt batteri 4.Kommunikasjon: De viktige veivalgene: Regional transportplan for raskere, bedre og sikrere fremkommelighet

7 Felles regionale planer som er vedtatt:
Regional transportplan Agder (RTP) Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold ( LIM-planen) Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN-planen)

8 ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE
VEDTAK PROSESS FT FT Fylkestingene - planmyndighet FU Fylkesutvalgene - fast utvalg for plansaker FU STYRINGSGRUPPE Felles fylkesutvalg Aust og Vest-Agder møtes 1-2 ganger i året. REFERANSEGRUPPE Regionplan Agder 2020 Politisk samordningsgruppe/ Rådmannsgruppen ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE Med representanter fra fylkeskommunene og Fylkesmennene PROSJEKTGRUPPE Fagpersoner fra fylkeskom., Fylkesmenn, andre aktuelle

9 Regional transportplan (RTP) 2015- 2027

10 Regional samprioritering

11 Regional transportplan (RTP)

12 Foreslåtte plantema Status utviklingstrekk og utfordringer (Demografi, næringsliv, sysselsetting, standard transportsystemet, ulykker) Transportsystemet og transportstrømmer Risiko og sårbarhet i transportsystemet Plangrunnlag (gjeldende planer og vedtak) Utfordringer og muligheter i forhold til klima, miljø og folkehelse Overføring av persontransport fra bil til miljøvennlige transportmidler Trafikksikkerhet. Reduksjon av ulykkesrisiko i henhold til nasjonale føringer, regional trafikksikkerhetsstrategi og null visjon Redusere behov for personbiltransporten Kollektivtransport, tilbud, ansvar, finansiering Gang- og sykkeltransport Transportkorridorer og knutepunkter, herunder havnesamarbeid Samarbeidsforhold til våre naboregioner Rammebetingelser/finansiering av vegbygging Prioritering og tiltak

13 Regional transportplan, fortsettelse
Transportkorridorer og – knutepunkt er sentrale faktorer for å se ulike transportformer i sammenheng, og vil være viktige i den regionale transportplanleggingen. Nøkkelen til en effektiv utnyttelse av samferdselsnettet ligger blant annet i effektive overganger mellom ulike transportformer, såkalte intermodale transportknutepunkter. For å kunne overføre mer transport fra veg til sjø og jernbane blir det viktig med helhetlig planlegging for å utnytte regionens intermodale transportknutepunkter. Det er også et behov for å se drift og investeringer innenfor transportsystemet i sammenheng. Planen skal være relevant for hele Agder. For øvrig er det regionale myndigheter og kommuner som anses å være hovedmålgruppen for å gjennomføre planen, i tett samarbeid med privat næringsliv og fagetater

14 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet
«Gjennom systematisk og langsiktig samhandling skal Agder bli et likestilt samfunn med gode levekår som inkluderer alle sørlendinger i det gode liv.» I 2010 ble landsdelens første felles regionplan vedtatt av fylkestingene. Den har lagt grunnlag for en helt annen form for samhandling. «Det gode livet – Agder for alle» er kapittel to i planen, og utgjør plattformen for arbeidet med levekår og likestilling. Regionplan Agder 2020

15 Historikk – fra utfordring til innovasjon
Fra ca. 2000: Forskning, gode tiltak – lite koordinering 2006: Agderrådets likestillingsråd og handlingsplan 2007: Tiårssatsingen for likestilling : Fritt valg 2008: Senter for likestilling (v/UiA) 2012: Likestilling som regional kraft 2013: LIM-planen Vi har gått en vei siden årtusenskiftet. På bakgrunn av bekymringsfulle statistikker og dårlige skår på indekser var det flere aktører som ønsket å ta tak. Det ble initiert forskning, som har vært viktig for å bygge en felles kunnskapsplattform og tverrpolitisk vilje til handling. Det ble startet prosjekter i regi av fylkeskommunene, NHO, LO. 2006: Agderrådet etablerte eget likestillingsråd. 2007: I et møte vi hadde på fylkeshuset i Vest-Agder med likestillingsminister Karita Bekkemellem lanserte Tine Sundtoft ideen om at det var nødvendig med en tiårssatsing for å snu skuta.

16 Agdermodellen: struktur for likestillingsintegrering
Likestillingsutvalg i kommunene Regionråd Likestillings-alliansen Likestillingsutvalg kan være et eget utvalg, som i Lindesnes. Diskutere og koordinere felles satsinger i egen region. Bindeledd inn til likestillingsalliansen. Ta initiativ og være en synlig og tydelig pådriver mot regionalt og nasjonalt nivå. Samarbeide om kompetansebygging og kunnskapsgrunnlag.

17 Standard for likestilt arbeidsliv
Miljøfyrtårn Franske standarder for likestilling og mangfold Ny tilnærming til likestilling i arbeidslivet: kjent virkemiddel brukes på et nytt felt. Kobler forskere og arbeidsliv i utviklingen – med støtte fra RFF Frivillighet, åpenhet og konsensus Vil generere kompetansearbeidsplasser

18 Likestilling som regional kraft
Agder for alle Fritt valg Agdermodellen for likestillingsintegrering Standard for likestilt arbeidsliv

19 REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-27)

20 BREDT LIKESTILLINGSBEGREP - FEM PLANTEMA
Demokratiske deltakelse Utdanning Arbeidsliv Likeverdige offentlige tjenester Vern mot trakassering og vold

21 Regional struktur for likestilling
Forskning og formidling Nettverk Utviklingsprosjekter Standard for likestilte virksomheter LIM-plan med handlingsprogram Likestillingsintegrering i kommunene/regionrådene ALLTID: SAMHANDLING OG INVOLVERING Vedvarende og økende politisk vilje, bred regional samhandling, konkret arbeid har gjort at vi i stadig større grad arbeider kunnskapsbasert og systematisk med likestilling. MEN: Selv om vi lager strukturer og verktøy, kommer det ikke til å bli hvileskjær. Det er ressurskrevende å arbeide med likestilling, inkludering og mangfold. Hvis standarden og planen skal komme til nytte, må kommuner og virksomheter velge å bruke disse redskapene. Alltid andre viktige saker som konkurrerer om oppmerksomheten og pengene. Det kommer ikke til å gå av seg selv – ikke på lenge ennå.

22 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping

23 VINN- planen Regionplan Agder 2020, som ble politisk vedtatt i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i 2010, er det viktigste overordnete styringsdokument for utvikling av Agder. Verdiskaping er et gjennomgående tema under alle fem satsingsområder i Regionplanen. Temaet er særlig berørt under satsingsområdet "Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap". Der står det som et mål at "Regionen skal utvikle en verdiskapingsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt". Regionplan Agder 2020 er i gjennomføringsfasen. I de regionale planstrategiene i Aust og Vest-Agder fra 2012 ble det vedtatt at det at det skal lages en Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Arbeidet med denne planen er en konkret oppfølging av Regionplan Agder 2020 og er forankret i dens handlingsprogram. For å gjøre dette dokumentet mer leservennlig vil en i det videre omtale planen som "VINN-plan" (for Verdiskaping +Innovasjon).

24 Hovedtemaer i planen Hovedtema Verdiskaping og næringsutvikling
Forskning og utvikling (FoU) Innovasjon i offentlig sektor Di versifisering og fornyelse av næringslivet / tilrettelegging for fremvoksende næringer ("emerging industries") Entreprenørskap / nyetableringer Offentlig sektor som verdiskaper Infrastrukturens betydning for næringsutvikling (vei, fly, digital infrastruktur) Utdanning og kompetanse Den todelte økonomien og dens konsekvenser for Agder Samhandling, samarbeid og arbeidsdeling på Agder Potensialer for marin verdiskaping Særutfordringer i de ikke-sentrale delene av Agder Infrastruktur: Sammenheng med RTP-planen

25 Landsdelen har også en god del muligheter og utviklingspotensialer:
Konkurransedyktig og eksportorientert industri; flere av bedriftene er internasjonalt ledende innenfor sine markeder Flere sterke næringsklynger Formidabel vekst i olje- og gassrelaterte næringer Sterk på energieffektiv industriproduksjon Godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor og akademia Store potensialer for ny energiproduksjon fra fornybare energikilder og energiutveksling Stort potensiale for vekst innenfor kultur- og opplevelsesnæringen Sterk satsing på realfag som har gitt resultater Geografisk nærhet til Kontinental Europa

26 Sunnhetstegn

27 Muligheter og potensiale

28 Ta en nasjonal posisjon!
Gjennom arbeidet med VINN-planen skal vår landsdel fremstå mer synlig og tydelig og ta en nasjonal posisjon på områder der vi har våre fortrinn.

29 Helheten er mer enn summen av delene!
Klima Det gode livet Utdanning Kommunikasjon Kultur

30 Alt henger sammen med alt
Utvikling mot 2030 RTP LIM VINN Alt henger sammen med alt

31 Merverdi gjennom økt samhandling = innovasjon?
Hele Agder skal med Regionråd Organisasjoner Frivillig sektor Næringslivet Kommunene i Agder Statlige etater Utdanning/FoU institusjoner Fylkeskommuner

32 Status 2013 og rullert handlingsprogram2014- 2015
Handlingsprogram beskriver status, utfordringer og konkretiserer tiltak . Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i regional planstrategi, strategiske notat fra faggruppene, anbefalte prioriteringer og retning gitt fra PSG samt pågående arbeid som videreføres og styrkes. Handlingsprogrammet vedtas av fylkestinget for to år og rulleres årlig.

33 Handlingsprogram- et verktøy for systematisk oppfølging av Regionplanen henger sammen med alt!
26.Februar 2013 Handlingsprogram vedtas Systematisk oppfølging av tiltak og fremdriftsplan basert på milepælsplaner 2013 Primo 2014 Statusrapport 2013 Rullering av handlingsprogram med korrigerende og supplerende tiltak Systematisk oppfølging av tiltak og fremdriftsplan basert på milepælsplaner 2014 Primo 2015 Statusrapport 2014 Systematisk oppfølging av tiltak og fremdriftsplan basert på milepælsplaner 2015

34 Klarer vi å synliggjøres samarbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt?
Utfordringer Fylkeskommunene har et overordnet felles ansvar for oppfølging av planen/ handlingsprogrammet. Arbeidet forutsetter eierskap og forankring i hele det regionale partnerskapet. Dette skapes først og fremst gjennom dialog, gjensidig tillit og felles mål. PSG og rådmannsgruppen skal bidra til dette. Klarer vi å synliggjøres samarbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt?

35 Utfordring Arbeidet krever: Politisk vilje til tydelig prioritering,
Administrativ evne til ledelse, Betydelig innsats av den enkelte medarbeider som er involvert. Gode rammevilkår, målrettet og systematisk tilnærming, basert på kunnskapsbasert metodikk og ikke minst treffsikre indikatorsett for måling av resultater. God struktur og lojalitet til landsdelens overordnede mål på veg mot Klarer vi å synliggjøre faglig, administrativt og politisk regionalt samarbeidet internt og eksternt ut til befolkningen?

36 Mennesker og kompetanse
Mot målet PSG, rådmannsgruppen, regionale LIM, VINN, RTP, faggrupper, regionale prosjekt, Statistikk og analyseportal, tiltak- og fremdriftsplan, evaluering, hjemmeside, regionplannytt, etablerte rutiner og avtaler. Mennesker og kompetanse Mål mot 2020 Resultater regionale forskning virkemidler innovasjon

37 Formidling http://www. regionplanagder. no/ http://www. regihttp://www
Formidling onplanagder.no/


Laste ned ppt "Status Regionplan Agder 2020"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google