Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU-møte Fagerheim skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU-møte Fagerheim skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU-møte Fagerheim skole
PALS FAU-møte Fagerheim skole Marit Andersen,

2 Opplæringslovens §9a § 9a-1. Generelle krav
       Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. § 9a-3. Det psykososiale miljøet        Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. § 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)        Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane…

3 PALS Positiv Atferd Støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen

4 Skolefaglig Atferd Veiledning
1-5% av elevene får mer intensive tiltak NOEN 5-10% av elevene får supplerende målrettede tiltak ALLE 80-90% av elevene gjør og presterer som forventet Alle ansatte møter alle elever med forebyggende tiltak Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov Veiledning Skolefaglig Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov Atferd Atferdssenteret

5 Universelle skoleomfattende system
Klasse- undervisningsrom Områder utenom undervisningsrom SFO Uteområder Ganger Toaletter Bussholdeplass Kantine, etc. Hjem - skole samarbeid Individuelle støttesystem Atferdssenteret

6 Langsiktig perspektiv – minst 3-4 år
Etablert et representativt internt PALS-team – møtes hver uke Ledelsen Inger-Vera Svendsen og Jeanette T. Marthinsen Småskolen – Grethe Reiersen (Palsteamleder) Mellomtrinnet – Aud Vea Karlsen SFO – Anita Wegger Utvidet PALS-team – opplæringsmøte – møtes en gang pr mnd. det første året – deretter ved behov Foreldrerepresentant i opplæringsåret PALS-veileder – Marit Andersen Internt PALS-team gir opplæring til personalet - minst en gang pr. mnd.

7 Alle arenaer skole/SFO
PALS på Fagerheim Vis respekt Vis ansvar Vis omsorg Klasserom Rekk opp hånden når du vil si noe og vent på tur. Ha med blyant, viskelær og bøkene du trenger. Arbeid rolig uten å forstyrre andre Godta at vi jobber med forskjellige ting. Alle arenaer skole/SFO Møt presis Hold armer og bein for deg selv. Ta vare på skolens eiendeler. Hjelp til med å legge ting på plass. Samarbeid med alle. Hjelp hverandre.

8 Innlæring av forventet atferd og sosiale ferdigheter
Forventning Presisering Møt forberedt Sitt klar på plassen din. Ha bøker og utstyr klart til timen starter. Lekser skal være gjort og funnet fram. Arbeid rolig uten å forstyrre andre Bruk innestemme. Sitt på din egen plass og konsentrer deg om eget arbeid, ikke andres. Rekk opp hånda Opp med én arm. Vent med å snakke til læreren ber deg om det. Rydd etter deg Legg bøkene i hylla/sekken etter timen. Kast søppel i søppelbøtte. Rydd bort utstyr fra pulten. Eksempel fra Sentrum skole

9 Sentrale tiltakskomponenter i PALS
Innlæring av forventet atferd og sosiale ferdigheter Gode beskjeder som skal fremme samarbeid Oppmuntring, anerkjennelse og positiv involvering Håndtering av problematferd

10 - og ikke minst Gruppe, klasse- og undervisningsledelse
Hvordan drive systematisk tilsyn og veiledning Problemløsningsstrategier Å skape et positivt skole - hjemsamarbeid

11 VI SKAL HJELPE BARN TIL Å LYKKES
Hva handler dette om? VI SKAL HJELPE BARN TIL Å LYKKES Gjennom at personalet utarbeider en felles verktøykasse og en felles kultur preget av profesjonalitet Gjennom et godt samarbeid med dere som foresatte

12 Kartleggingsverktøy i PALS
Kartlegging av beskyttende og risikoforhold knyttet til læringsmiljø Sjekklister for å måle grad av implementering og for å velge ut prioriterte satsningsområder Benchmark of Quality (BoQ) Sjekkliste A – hele personalet Sjekkliste B – teamet SWIS – (School-Wide Information System) Kartlegging av elevatferd Tilbud til skolene – i prinsippet uavhengig av PALS

13 Målsetting med sjekkliste A
En vurdering av status for implementering Gjennom sjekkliste A får vi vite hvilke områder vi må sette fokus på i utviklingsarbeidet Gjennom sjekkliste A får vi vite om vi har lyktes med det arbeidet Å UTVIKLE PALS TIL DET OPTIMALE VERKTØYET FOR BEDRE LÆRINGSMIJLØ (Fra Dal skole, Eidsvoll kommune. PALS konferansen 2010)

14 Hvorfor kartlegge elevatferd?
Oppfylle de lovpålagte pliktene i §9a Skolen trenger en god og generell oversikt over skolens arbeidsmiljø Skolen må ha kunnskap om evt problemer/problemområder som har innvirkning på det psykososiale skolemiljøet Skolen må ha oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk og med hvilken effekt VI SKAL HJELPE ELEVENE TIL Å LYKKES !

15 SWIS Formål Definisjon
SWIS er et internettbasert informasjonssystem for innhenting, innlegging, oppsummering, rapportering og bruk av informasjon fra hendelsesrapporter Formål Forbedre skolens mulighet til å utvikle et trygt og effektivt læringsmiljø på en sikker måte

16 SWIS - historikk I utgangspunktet uavhengig av PALS
Ble sjekket ut og evaluert som en del av PALS- prosjektet på fire skoler i Godkjenning fra NSD og informert samtykke fra foresatte Før en videreføring hadde Datatilsynet en gjennomgang av systemet og mente det kunne hjemles i Opplæringsloven. De kom med løsningsforslag i forhold til registrering av data Kategoriene i hendelsesrapportene er utarbeidet av pilotskolen – ut fra erfarte behov

17 HJELPER TEAMET TIL Å BLI BEDRE PROBLEMLØSERE OG BESLUTNINGSTAKERE
Hvorfor SWIS? Systematiserer data som skolen er lovpålagt å rapportere (orden og oppførsel), ved bruk av hendelsesrapporter framfor mer tilfeldige registreringer Behov for mer effektiv beslutningstaking - ut fra reelle data som lærere har observert, med vekt på problemløsning og evaluering av tiltakenes effekt Avhjelpe problematferd og forebygge at nye problem skal oppstå Mer målrettede og differensierte tiltak HJELPER TEAMET TIL Å BLI BEDRE PROBLEMLØSERE OG BESLUTNINGSTAKERE

18 3 Nøkkelelementer Datainnsamlingssystem Dataprogramvare
Fra hendelsesrapporter, basert på observasjon Må være avklart hva skolen mener med problematferd og hvordan de skal forholde seg til det. Skal ikke være individuelt vurdert Dataprogramvare Internettbasert, tilgjengelig, sikkert. Passordbeskyttet og ivaretar datatilsynets krav om personsikkerhet. Beslutningstaking Ikke bare til datainnsamling – SKAL BRUKES TIL BESLUTNINGSTAKING: Skoleomfattende Den enkelte elev

19

20

21 Behandling av data Opplysninger på enkeltelever
Brukes til å finne tiltak på riktig nivå for å hjelpe eleven til å lykkes Brukes til å se om tiltak har ønsket effekt Elevens identitet avidentifiseres Elevene får et flersifret ID- nr. i SWIS-databasen Skolen lager en kodeliste (0000AA) som er låst inn i skolens arkiv 3 av personalet får opplæring og passordbeskyttet tilgang til database og kodeliste Legger inn hendelsesrapportene som makuleres etterpå Vurderer data, legger fram for PALS-team som problemløser og foreslår tiltak på system eller individnivå

22 Behandling av data forts.
Teamet gjennomgår 5 basisrapporter med personalet en gang pr mnd. Bare de store linjene og aldri på individnivå Hvem har innsyn i opplysninger rundt enkeltelever? Bare SWIS-ansvarlige og ledelsen på skolen Full innsynsrett for elever og foresatte Utvalgt informasjon til eventuelle deltagere i et individuelt støtteteam – opprettet rundt en elev i samarbeid med foresatte Oppbevaring av data Så lenge eleven går på skolen. Navn og elevnøkkelen slettes når eleven begynner på en annen skole. Ingen data blir overført til andre skoler eller instanser


Laste ned ppt "FAU-møte Fagerheim skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google