Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blindheim omsorgssenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blindheim omsorgssenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Blindheim omsorgssenter
Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling Blindheim omsorgssenter 40 heldøgnsplasser: 6 bogrupper egen bogr. for lindrende behandling egen bogr. for demente Sykehjemmet åpnrt i Definerte plasser da var 8 korttidsplasser og 8 plasser for demente

2 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling
Lindrende enhet -sentrale føringer -prosjektmidler fra Helsedirektoratet -prosjektstart høst åpning av 2 plasser mars øking til 6-8 plasser i 2009 Lindrende enhet er en avdeling for voksne mennesker med alvorlig og uhelbredelig kreftsykdom, men også for de som har annen langtkommen sykdom som trenger lindrende behandling. Av sentrale føringer har vi brukt Norsk Kreftplan, Nou 1999, Livshjelp, og standard for palliasjon. Disse tre legger sterke og klare føringer for kommunenes ansvar i forhold til denne pasientgruppen, integrering av pasientgruppen i sykehjem, samarbeid innad i kommunen og i forhold til sykehus organisering av tjenesten, kompetanse og legetjeneste. Dette ar da i tråd med samhandlinsreformen. PROSJEKTSTART med representanter for ulike kommunale tjenester og fra Kreftavdelinga ved Ålesund sjukehus.

3 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling
Forankring og ressurser -aksept, forståelse og ressurser til drift - innarbeidet i virksomhetens driftsavtale Kommunene er forpliktet til å ha et tilbud for lindrende behandling i sykehjem. Viktig for oss at dette har vært politisk og adimistrativt forankra. Der er mange eksempel på at drift av en til to palliative plasser i små kommuner blir en enkelt sykepleiers kamp for tilbudets eksistens. Da vil en ikke klare å etablere et fagmiljø og kompetansen som trengs.

4 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling
Kompetansebygging -grunnkurs v kreftforeninga -utdanning av kreftsykepleier -utdanning av sykepl. i palliasjon - hospitering på kreftavdelinga -palliativt team -økt legedekning med 40% stilling -økt bemanning med 2,75% kreftsykepleier - omgjøring av stillinger - personalutvelgelse Kreftforeninga har bistått oss med grunnopplæring i kreftomsorg. Vi har hatt en rekke kurs, videokvelder, undervisning i tekniske prosedyrer gjennomført av sykehuspersonell, hospitering på kreftavdelinga og Lindrende avdeling ved St. Olavs hospital. I tillegg har vi nyttiggjort oss av erfaringer fra kommuner som hadde etablert lindrende enhet i sykehjem. I tråd med Samhandlingsavtalen mellom Helse Sunnmøre og kommunene, drives det et systematisk kvalitets- og fagutviklingsarbeid, der vi samarbeider om undervisningstilbud, har faste møter og en tett og god dialog. Og i vårt tilfelle får vi dei fleste pasientene fra sykehusavdelinger og kreftavdelinga, og det er da viktig at vi kjenner hverandre godt, at pasientene får god informasjon på sykehuset om tilbudet i sykehjemmet. Ordet sykehjem har mange fordommer, og noen vegrer seg for å komme dit. Vi har fått erfart hva god omdømmebygging har å si når det gjelder valget om sykehjemsplass, her har kreftavdelingen vært viktig for oss. Vi har systematisk omgjort stillinger til sykepleierstillinger Og vi legger stor vekt på personalutvelgelse som egnethet og fagkompetanse i nyansettelser I tillegg til drift av Lindrende enhet, starter vi til høsten Livslystkurs for etterlatte i vår kommune og omliggende kommuner. Kreftforeninga kurser personell til å holde etterlattehurs Vi har fått kurset en kreftsykepleier til å holde etterlattekurs, og skal skolere to ansatte til. Oppstart av kursene skjer til høsten i samarbeid med kreftavdelinga.

5 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling
Suksessfaktorer -forankring -egen bogruppe, antall plasser -fagkompetanse/ - miljø -tett samhandling med kreftavdelinga og sykehuset. Forankring er avgjørende for all drift. Å opprette egne kompetanse-avdelinger /spesialavdelinger krever spisskompetanse. Alle kan ikke kunne alt like godt. For at kommunene skal klare å ta dei ulike utfordringene i forhold til pasientgrupper,må fagpersonell spesialisere seg. Der er vi helt avhengig av spisskompetansen ved kreftavdelinga og sykehuset. Vi har en åpen dialog til enhver tid, i tillegg til faste samarbeidsmøter med palliativt team, vi deltar på undervisning, kurs og fagdager, og opplæring i skiftende tekniske apparat og hjelpemidler. Vi opplever samarbeidet med kreftavdelinga, palliativt team og kreftlegene som helt nødvendig for at vi skal kunne gi en god tjeneste. Dette samarbeidet og tilføring av kunnskap til oss har gjort at vi har blitt ganske selvgående etter hvert, men tett dialog vil alltid være en nødvendighet. Kravene til forsvarlighet, kvalitet, kompetanse, og forventninger fra pasient og pårørende er i dag like store for sykehjem som for sykehus. Derfor må vi ha tett samarbeid om utvikling av fag og kompetanse. Trygge personalet Stor kommune, faglig høyt nivå Egen avdeling, daglig bruk og vedlikehold av komeptansen i takt med kravene Opplæring og ny kunnskap fra kreftavdelinga etter hvert som pasientgruppa og utviklingen krever det

6 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling
Samhandling mellom kommuner - hospiteringsprosjekt ved lindrende avd. Samarbeidsprosjekt mellom undervisnings- sykehjemmet Rokilde i Kr.sund og Blindheim omsorgssenter. - palliativt team bidrar med 1 av hospiteringsdager Dette er et samarbeidsprosjekt som er tenkt skal gå over 3 år. Vi har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til prosjektstart, så får vi se videre. Blindheim omsorgssenter server 17 av 36 kommuner i Møre og Romsdal. Vi er godt i gang, og pågang etter hospiteringsplass er stor. Alt vedr. hospitering ligger på våre hjemmesider

7

8 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling

9 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling

10 Mot en felles plattform -erfaringer fra samhandling innen lindrendebehandling


Laste ned ppt "Blindheim omsorgssenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google