Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling
Opplæringskontorene Fagenhet for videregående opplæring Elev- og lærlingombudet

2 Fagenhet for videregående opplæring
Gruppe for fagopplæring Fagsjef Herdis Floan Gruppe for inntak /spesialundervinsning/PPT Fagsjef Harald Volan Gruppe for skoleutvikling Fagsjef Anne Elisabeth Dypvik

3 Sør-Trøndelag fylkeskommune
Informasjon til vg2/vg3 elever Lærlinger er en del av videregående opplæring 22 videregående skoler i fylket Ca 450 lærebedrifter/opplæringskontor i hele fylket med ca 2400 lærlinger Lærlingen er arbeidstaker i bedriften

4 Oppgaver for fagopplæringsgruppen
Formidling av søkere til læreplass Søknaden registreres elektronisk på Vigo, frist 1. mars Vi går gjennom listene for å sikre at søker er kvalifisert Opplæringskontor og godkjente lærebedrifter får oversikt over søkere i aktuelle fag Vi har jevnlig kontakt med opplæringskontor og får melding om hvem som får tilbud om læreplass Kontinuerlig prosess frem til 1. oktober Planlegging av tiltak for søkere som fortsatt ønsker opplæring, men ikke har fått læreplass

5 Søknad til vg3 – opplærling i bedrift
Del av videregående opplæring Rett til 3 års videregående opplæring etter søknad til fylkeskommunen Åpen frem til kl mars Alle må ha MinID fra å registrere søknad på

6 Viktig å huske på Registrere søknad på Vigo
søknad til fylkeskommunen og ikke til arbeidsgiver Personlig søknader til arbeidsgivere Skaff deg oversikt over tilgjengelige læreplasser: Annonser i avisen, bedriftenes hjemmesider/opplæringskontor/NAV/andre fylker Prosjekt til fordypning – er det spurt om læreplass her? Mange får læreplass i den bedriften. Prøv flere arbeidsgivere Vær tilgjengelig på mobil og e-post, meld om endringer Bedriften gir tilbud om læreplass direkte til deg som søker, husk å gi fylkeskommunen beskjed om dette

7 Arbeidssøker Send søknad til Opplæringskontor- medlemsbedrifter eller selvstendig godkjente bedrifter Skriv litt om deg selv og hvorfor du ønsker læreplass Lag CV Kopi av karakterer og liknende Hva vektlegges? Fravær, prosjekt til fordypning Referanser

8 Forberedelse til intervju
Søkere må være forberedt på å bli innkalt til intervju Tren på intervjusituasjon Håndtrykk, blikkontakt, hva er dine sterke og svake sider Tenk gjennom hvordan du vil fremstå for kommende arbeidsgiver Vær tilgjengelig: mobil, e-postadresse – meld fra om endringer Referanser

9 Hvordan blir jeg lærling?
Lærlinger er en del av videregående opplæring Videregående skoler, 22 i Sør-Trøndelag Lærebedrifter: Opplæringskontor- enkeltbedrifter Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften AML, hovedtariffavtale, tariffavtaler, overenskomster Krav i ulike bransjer

10 Læreplass vs. påbygging til generell studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse direkte etter vg2 De siste årene har ca 40% gjennomført dette året uten å få bestått Alle som velger læreplass først har rett til inntak på påbygging til generell studiekompetanse etter fagprøven Enklere skoleår med 23 timer i uka og flere gjennomfører med bestått resultat

11 Den som liker seg best hjemme har vanskelig for å få læreplass

12 Nyttige adresser vigo.no vilbli.no velgetyrke.no stfk.no

13 Dine rettigheter og plikter som lærling
1313

14 Ivaretar elevers og lærlingers interesser
Ansatt i fylkeskommunen Rapporterer direkte til fylkestinget. Jobber uavhengig av arbeidsgiver, opplæringskontoret, fylkesadministrasjonen eller yrkesopplæringsnemnda – for lærlingene. Gir fylkestinget tilbakemeldinger om hvordan det står til med lærlingene i Sør-Trøndelag, og foreslår forbedringer/endringer. 14

15

16 Dine plikter og rettigheter som arbeidstaker

17 Noen av dine plikter som arbeidstaker
Du skal møte opp til rett tid – ring og si fra hvis du er forsinket Du skal gjøre den jobben du blir satt til Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruks Du skal bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen Hvis du er beruset på jobb eller blir tatt i tyveri kan du bli oppsagt (avskjediget) på dagen Du plikter å gjøre deg kjent med arbeidsreglementet i bedriften En arbeidstaker som anser at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv og helse, skal avbryte sitt arbeid (AML§2.3c)

18 Oppmøte og fravær Det er svært viktig å møte i rett tid
Dersom du kommer for sent på jobb flere ganger, kan dette være oppsigelsesgrunn Du har plikt til å melde fra dersom du er borte pga sykdom Dersom du ikke møter på jobb en eller flere ganger uten å varsle fra og ikke har gyldig grunn, kan dette være oppsigelsesgrunn

19 Permisjon Militærtjeneste
Dersom du er under opplæring som lærling eller lærekandidat har du krav på å få militærtjenesten utsatt Permisjon i forbindelse med fødsel Både far og mor har den samme rett på permisjon som andre ansatte. Læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen Sykdom Egenmelding, sykemelding, lønn i sykdomsperioden Du kan ikke sies opp Ved lengre fravær pga av sykdom, kan læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen

20 Arbeidstid Du skal følge arbeidstiden som bedriften har for sine ansatte Dersom bedriften har turnus, følger lærlingene den samme turnusen som andre ansatte Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler bestemmer hvor mye en arbeidstaker kan jobbe I Norge er det 40 timers arbeidsuke, eller 37,5 timers arbeidsuke dersom bedriften har inngått tariffavtale. Alt arbeid utover dette er overtid

21 Overtid I følge arbeidsmiljøloven skal arbeid utover avtalt arbeidstid ikke gjennomføres uten at det er et ”særlig og tidsavgrenset” behov for det. Derfor: Pålagt overtid skal kun brukes i særlige tilfeller Overtid kan ikke brukes som et fast tillegg til arbeidstiden Hvis du ber om fritak for overtid av helsemessige eller tungtveiende sosiale grunner (omsorg for barn etc.) plikter arbeidsgiveren din å frita deg for overtidsarbeid. Ved overtidsarbeid har du krav på overtidstillegg, minimum 40%. Overtid kan tas ut som avspasering. Overtidstillegget bør beregnes med utgangspunkt i full lønn for en ufaglært arbeider, og ikke ut fra lærlingelønnen.

22 Hvor mye får jeg i lønn? Læretiden i de fleste fag går over 2 år
Lønnen er en avtalesak mellom arbeidsgiver og fagforening/lærling. Det vanlige er at lærlinger får en årslønn for en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år. Dette fordi 50% er verdiskaping (arbeid bedriften tjener penger på), mens 50% er opplæring Man merker som regel ikke et klart skille mellom verdiskapingsdelen og opplæringsdelen

23 Avtale og kontrakt Du skal ha en skriftlig lærekontrakt som fastslår hvem som har ansvaret for opplæringa di, som fylkeskommunen godkjenner og som er skrevet på kontraktsskjema laget av departementet I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale Når læretida er over, må du tegne ny arbeidsavtale om du skal fortsette (oppl § 4-2)

24 Fagorganisering Dersom du ønsker å organisere deg i en fagforening, kan du kontakte tillitsvalgte i bedriften eller fagforeninga direkte. Mer info? Sjekk eller Du kan være med å påvirke bedriften du jobber i og du har alltid noen som står bak deg, dersom du organiserer deg Elev- og lærlingombudet oppfordrer alle lærlinger til å være fagorganisert

25 Heving av lærekontrakten
Dersom lærekontrakten er tegnet direkte med din arbeidsgiver, kan arbeidsavtalen ikke heves uten at også lærekontrakten kan heves. Dersom bedriften ligger under et opplæringskontor utenfor bedriften, er det opplæringskontoret som har ansvaret for opplæringen din så lenge du har lærekontrakt. Begge parter kan være enige om å heve kontrakten (frivillig heving), men da kan retten til videregående opplæring falle bort Ellers må fylkeskommunen gi samtykke før en part hever lærekontrakten, og det skjer bare hvis den andre parten har gjort vesentlige brudd på pliktene sine, eller lærlingen ikke er i stand til å fortsette i læreforholdet, eller det er en urimelig ulempe for lærlingen å stå ut kontrakttida Før lærekontrakten kan heves, har du rett til å få uttale deg muntlig til saksbehandler i fylkeskommunen.

26 Opplæring i bedrift

27 Som lærling har du krav på god opplæring
Opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte lærlingen Det skal være kjent for deg hva som er målene for opplæringa og hva som blir vektlagt i vurderinga av din kompetanse

28 Hva skal jeg lære? Alle lærefag har en egen læreplan for faget. Læreplanen beskriver hva du skal ha opplæring i, og hva du skal kunne når du er ferdig som fagarbeider Læreplanen er bygd opp med forskjellige mål. Under hvert mål er det ført opp hovedmomenter som beskriver de viktigste momentene for hvert mål

29 Du skal dokumentere opplæringen din
Som lærling har du selv ansvaret for å dokumentere opplæringen din, for eksempel i en opplæringslogg, perm eller et annet system som bedriften bruker. Du kan også lage ditt eget system for hvordan du vil dokumentere I tillegg til at du skal dokumentere opplæringen din, er det også lurt å gjøre dette for din egen del. Dermed er du sikker på at du har lært alt du skal, og du står sterkere dersom du mener at du ikke får den opplæringen du skal ha. Du får også lov til å bruke dokumentasjonen under fagprøven

30 Veiledning og vurdering
Du skal ha en formell lærlingsamtale, minst hvert halvår. Gjennom denne samtalen skal du få konkrete tilbakemeldinger på hvordan du ligger an i forhold til kompetansemålene i læreplanen, og hva du kan gjøre for å bli enda flinkere i faget. Du skal i tillegg ha jevnlig underveisvurdering der du får tilbakemeldinger på hvordan du utfører arbeidet ditt. Den skal si noe om hvordan du kan bli bedre i faget. Den skal gis ofte og regelmessig Som lærling skal du ha tilgang til veiledning når du trenger det

31 Egenutvikling Din arbeidssituasjon skal legge til rette for faglig og personlig utvikling. Det skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger Du skal ha selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar Du skal ha variasjon og kunne se sammenhengen mellom ulike oppgaver. Du skal ha tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne gjøre jobben når det skjer endringer som påvirker din arbeidssituasjon

32 Problemer i læreforholdet
Ta det opp i bedriften: Veileder / instruktør Tilsynsrepresentanten / tillitsvalgt Daglig leder Ta kontakt med opplæringskontoret Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring i Fylkeskommunen Elev- og lærlingombudet kan svare på spørsmål, gi deg råd eller hjelpe deg videre på alle stadier av prosessen

33 Det er ikke galt å si fra! Dersom du føler at du får for dårlig opplæring eller på andre måter sliter i læreforholdet, ta det opp så tidlig som mulig! Problemene er som regel enklere å løse jo tidligere man tar tak i dem. Det å si fra er en viktig måte å bidra til at forholdene er best mulig på arbeidsplassen – og at du og andre lærlinger får best mulig opplæring.

34 De aller fleste lærlinger får en spennende og lærerik tid som lærling hos dyktige og seriøse lærebedrifter Likevel kan det dukke opp situasjoner der det kan være greit å ha noen ”utenfra” å snakke med

35 Hva kan ombudet gjøre for deg?
Svare på spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev eller lærling. Ta en prat med deg dersom du synes ting ikke er som de skal på arbeidsplassen din, og gi deg tips om hva du bør gjøre videre. Hjelpe deg å formulere klager, eller delta på møte mellom deg og ledelsen og tale din sak. Ta saken din ”videre i systemet” / følge opp. 3535 35

36 Hvordan få tak i ombudet?
Espen Agøy Hegge – har kontorplass på fylkeshuset i Trondheim Tlf: E-post: Den enkleste måten å få tak i ombudet på! Tips, råd og aktuelle nyheter Kontaktinfo til ombudet Svar på vanlige spørsmål Lenker til smarte nettsider 36

37 Opplæringskontor Eies av bedriftene Rekruttering
Sikrer kvalitet i opplæringen Opplæringsmateriell Kurs og samlinger Veiledning av faglige ledere og lærlinger Dimensjonering Tilrettelagt opplæring 37

38 Læreplass Godkjent lærebedrift - www.stfk.no Ordinær jobbsøkerprosess
Forskjellig fra bransje til bransje Sende cv og søknad Oppmøte Annonser Ta kontakt med opplæringskontoret 38

39 CV og søknad Personalia E-postadresse med navnet ditt
Hva er interessant for arbeidsgiver å vite? Prøv å skille deg ut Skriv kort CV en oversikt over all kompetanse Søknad – spesifiser det arbeidsgiver spør etter 39

40 40

41 Noen nyttige nettsteder


Laste ned ppt "Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google