Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når annerledeshet gjøres til en ulempe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når annerledeshet gjøres til en ulempe"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når annerledeshet gjøres til en ulempe
Ronald Craig

2 Kysthospitalsaken (Brev fra sykehuset til fastlegen)
”Kjære kollega. Du har søkt om innleggelse for Herr ”X”. Behandlingstilbud på Kysthospitalet er erfaringsmessig av svært begrenset verdi for fremmedkulturelle med kronisk smerteproblematikk. Som regel blir det bare frustrerende både for pasienten, og dessverre også for personale…. Og vi har derfor valgt å gi avslag ved denne type henvendelser. Med vennlig hilsen, Avd. overlege” 2

3 Sterke fordommer som må utryddes
Moralsk Forkastelig Et råttent eple Sterke fordommer som må utryddes 3

4 La oss forandre fakta (Saken hadde utspilt seg helt annerledes)
Nøytral begrunnelse for avslaget: ”Pasienten når ikke opp i prioriteringskøen” Kriterier: Forventet gevinst av behandlingen Forventet bruk av ressurser Sannsynligvis uangripelig gjennom klagesystemet (direkte og indirekte) 4

5 Et langt større problem
Hvorfor bruker jeg eksemplet om Kysthospitalet? Jeg vil vise hvor vanskelig det er for oss alle – å se det langt større problem rett under føttene våre. Det underliggende problemet er et mer strukturelt problem -- et større samfunnsmessig problem 5

6 Mangel på likeverdig tjenesteyting
Overlegens erfaringer om at etniske minoriteter ikke fikk en helsetjeneste av samme verdi eller nytte Ingen fokuserte på dette! 6

7 Hvorfor viderefører et sykehus en strukturell omdanning av annerledeshet til ulemper?
Hvorfor viderefører et sykehus en praksis og kultur (et tjenestetilbud) som skaper og bevarer en posisjon av relativ ulempe for noen grupper og fordel for andre grupper

8 Hva er likeverdige tjenester?
Et tjenestetilbud som tar hensyn til at folk er forskjellige og som tilrettelegger og tilpasser systemene sine etter menneskene de er til for å tjene. 8

9 Likeverdig uavhengig av…
Etnisitet Religion Seksuell orientering Funksjonsevne Kjønn Alder 9

10 Hva kan hindre likeverdige tjenester
Hva kan hindre likeverdige tjenester? (1) (Myndighetenes likeverdsutfordringer) Usynlige behov (uten bruk av verktøy) 10

11 Hva kan hindre likeverdige tjenester
Hva kan hindre likeverdige tjenester? (2) (Myndighetenes likeverdsutfordringer) Usynlige behov (uten bruk av verktøy) Tilpasning av tjenestetilbudet vekker motstand (profesjonskamp; kamp om ressurs) 11

12 Tilpasning av tjenestetilbudet vekker motstand (Eksempel)
Endring i ekteskapsloven i 2009 åpnet for assistert befruktning for lesbiske par. I etterkant har det vært enkelte leger som har nektet å henvise lesbiske pasienter til assistert befruktning 12

13 Hva kan hindre likeverdige tjenester
Hva kan hindre likeverdige tjenester? (3) (Myndighetenes likeverdsutfordringer) Usynlige behov (uten bruk av verktøy) Tilpasning av tjenestetilbudet vekker motstand (profesjonskamp; kamp om ressurs) Stereotype forestillinger om andres behov 13

14 Stereotype forestillinger om andres behov
En elev med afrikansk bakgrunn i 4. klasse ble plassert i en NOA-klasse (norsk som annet-språk). Eleven hadde fulgt ordinær norsk-undervisning i klasse. Foreldrene satte spørsmålstegn ved dette og ba om at eleven skulle evalueres av en logoped fordi dysleksi forekom i familien. Skolen mente at det ikke var nødvendig, men foreldrene klaget og fikk til slutt gjennomslag for sitt ønske. Logopeden bekreftet at det ikke var snakk om språkproblemer, men et tilfelle av dysleksi. 14

15 Stereotype forestillinger om andres behov
Sitat: ”Jo mer synlig et trekk ved et individ er, desto større sannsynlighet er det for at du ikke blir sett.” Eksempel: Eldre dame som ble først diagnostisert som dement, men viste seg å være hørselshemmet 15

16 Hva kan hindre likeverdige tjenester
Hva kan hindre likeverdige tjenester? (4) (Myndighetenes likeverdsutfordringer) Usynlige behov (uten bruk av verktøy) Tilpasning av tjenestetilbudet vekker motstand (profesjonskamp; kamp om ressurs) Stereotype forestillinger om andres behov Vanskelig å hanskes med gjennom klagesaker om direkte og indirekte diskriminering 16

17 Manglende likeverd i tjenester er vanskelig å hanskes med gjennom klagesaker
Eksempel: Kjønnsdimensjonen og mangel på likeverdige tjenester En FAFO-undersøkelse fra 2011 viser at bare 34 % av NAV saksbehandlere mener at kvinner med ikke-vestlige bakgrunn får et like godt tjenestetilbud fra NAV som menn med ikke-vestlig bakgrunn Mønsteret er det samme over hele landet 17

18 Myndighetenes likeverdsutfordringer Spesielle utfordringer
Kompleks og heterogen gruppe. Målgruppen varierer ekstremt angående behov og barrierer. Overskridelse av grensen mellom yting av hjelp og over-klientifisering. (Upassendende formynderrollen oppleves som nedverdigende og respektløs) Aggressiv meningsbryting i det offentlige rom svekker motivasjon for å tilrettelegge for likeverdige tjenester [Blir oppfattet som særbehandling.]

19 Pålagt aktivt arbeid for å sikre likeverdige tjenester
Derfor er myndighetene pålagt å bruke proaktive og strukturerte verktøy for å sikre likeverdige tjenesteyting Spørsmål: Hvor er kravet om likeverdige tjenester forankret i norsk rett? 19

20 Forankring av krav om likeverdige tjenester
Menneskerettighets-traktater (Vedtatt av Stortinget som intern norsk rett) Diskrimineringslovverket (indirekte diskriminering) Forvaltningsloven Særlovgivningen (f.eks. helse) Politiske styringsdokumenter (f.eks. handlingsplaner) Aktivitetsplikten for offentlige myndigheter

21 Diskriminering Direkte diskriminering: Like tilfeller blir behandlet ulikt uten saklig grunn [behandlingen legger vekt på et forbudt grunnlag] Indirekte diskriminering: Ulike tilfeller blir behandlet likt uten saklig grunn [behandlingen legger vekt på et nøytralt grunnlag]

22 Forankret i begrepet om indirekte diskriminering
Hele ideen bak et forbud mot indirekte diskriminering er at man noen ganger må behandle folk ulikt for å unngå diskriminering Man må ta i betraktning relevante forskjeller mellom folk for at en tjeneste eller behandling skal være likeverdig

23 Å forstå indirekte diskriminering
Mange finner det vanskelig å forstå hvordan nøytrale regler og praksis kan føre til diskriminering Eksempel fra gamle dager: Krav til minimumshøyde for å være politi

24 Ombud sak 06/1529 (Sykehusets varmtvannsbasseng og avvisning av heldekkende badedrakt)
Krevde badetøy der buksen slutter over kneet Klager brukte heldekkende badetøy av religiøse grunner Sykehuset var redd for tøy som mister farge og loer Direktør for vannhygiene sa: Ikke hygienisk eller sikkerhets-messige grunn til å stille krav til badetøyets størrelse Sykehuset ville akseptere heldekkende badetøy i lycra Ombudet fant brudd på forbudet mot indirekte diskriminering pga religion [Saken er en god illustrasjon av hvordan indirekte diskrimineringsbegrepet kan kreve proaktiv tilrettelegging]

25 Forankret i forvaltningsloven
Alle forvaltningsorganer har innenfor sitt saksområde en alminnelig veilednings- og informasjonsplikt. (§§ 11 og 17) Formålet med pliktene er å gi parter og andre adgang til å ivareta sine behov på best mulig måte. Og rett til å bli hørt. Å overholde disse prinsippene i mange situasjoner krever tilpasset eller tilrettelagt informasjon og kommunikasjon

26 Forskning av Berit Berg og Anna Kittelsaa
Case: Interseksjon av foreldrenes innvandrerbakgrunn og barnets funksjonshemming Forskning av Berit Berg og Anna Kittelsaa 26

27 Mangel på god kommunikasjon influerer negativt:
Aksept av barnet Mestringsevne Evne til å danne hjelpenettverk Læring om barnets funksjonshemming og deltagelse i behandling Bruk av tjenester

28 Forankret i Særlovgivningen (f.eks. helse)
Helseforetaksloven Spesialhelsetjensteloven Pasientrettighetsloven Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenester Krav om likeverdige tjenester går som en rød tråd gjennom helselovgivningen

29 Aktivitetsplikt for offentlig myndigheter som tjenesteyter

30 Aktivitetsplikten -- Lovens krav
”Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.” [hindre diskriminering og fremme likestilling] kjønnslikestilling etnisk likestilling (språk, religion og livssyn) likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne Aktivt Forpliktelse til å iverksette konkrete tiltak Målrettet Definere mål for arbeidet Eksempel: 50 % kvinner i ledelsen innen 2010 Angi hvem som er ansvarlig for å nå målet Administrasjonssjef/HR-avdelingen Planmessig Utarbeide og følge en bevisst strategi Oppfordre kvinner/personer med nedsatt funksjonsevne til å søke Intern lederopplæring

31 Hvem er ansvarlig for likeverdige tjenester?
statlige, kommunale og fylkeskommunale tjenesteytere

32 Krav til aktivt likestillingsarbeid i forskjellige roller
Som tjenesteyter Som budsjettansvarlig Som utformer av sektorpolitikk Som utformer av rettsregler Som arbeidsgiver (personalpolitikken) (myndighetenes opptreden i alle rollene kan påvirke likeverd i tjenesteyting)

33 Hva krever aktivitetsplikten?
”Det betyr blant annet at informasjon fra offentlige myndigheter må tilrettelegges for ulike brukergrupper, både personer med etnisk minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Riktig bruk av tolk er et annet eksempel. Myndighetene må legge til rette for god kommunikasjon, og tilegne seg kunnskap og verktøy for å se brukernes behov og synspunkter. For at likestillingsarbeidet skal ha den ønskede effekten, må det forankres både hos ledelsen og hos alle ansatte, i plandokumenter, serviceerklæringer og budsjetter. Departementet foreslår ikke at det lovfestes en plikt til å gjennomføre bestemte tiltak. Offentlige myndigheter vil selv, ut fra en analyse av tilstanden og utfordringene i den enkelte virksomhet, måtte vurdere hvilke tiltak som er aktuelle og hensiktsmessige.” (Ot.prp.nr 44, , side 210)

34 Hva forventes av myndighetene som tjenesteyter?
Tjenesteyters bruk av systematiske forbedringsprosesser for å sikre likeverdige tjenester Disse prosessene er brukerforankret Disse prosessene er lederforankret

35 Oppsummering: Krav til tjenesteyter
Offentlig myndigheter må innføre interne systemer og rutiner som setter dem i stand til å: Legge til rette for god kommunikasjon og riktig tilpasset informasjon, Tilegne seg kunnskap og verktøy for å se brukernes utfordringer, behov og synspunkter, Gjennomføre en analyse av tilstand og utfordringer Vurdere utforming eller tilpassing av tjenestetilbudet for å møte disse utfordringene og behovene, og Forankre arbeidet med likeverdige tjenesteyting både hos ledelsen og hos alle ansatte, i plandokumenter, serviceerklæringer og budsjetter.

36

37 Utvikling av kvalitetsarbeidet
Kvalitets-kontroll Kvalitets-sikring Kontinuerlig forbedring Fokus Hva som ble gjort Hvordan det ble gjort Tverrgående samarbeid/ barrierer Tiltak Tekniske Prosedyrer Utvikle mennesker og prosesser Måling Kontroll Dokumentasjon Brukertilfredshet Ansvar Kontrolløren Kvalitets-avdelingen Ledere og ansatte ?

38 Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kontaktinformasjon Likestillings- og diskrimineringsombudet Mariboesgate 13 OSLO


Laste ned ppt "Når annerledeshet gjøres til en ulempe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google