Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjons- og dialogkonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjons- og dialogkonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjons- og dialogkonferanse
15. mai 2012

2 Agenda 12.30 – 12.45 Innledning – velkommen og status
Børre Johnsen – Østfold kollektivtrafikk 12.45 – Om leverandørutviklingsprogrammet Gørill Horrigmoe – NHO Oslo og Akershus 13.00 – Om miljøarbeidet i fylkeskommunen Joakim Sveli - Nærings- og klimaseksjonen i Østfold fylkeskommune 13.15 – Leverandørutfordringer Kjetil Gaulen - Østfold kollektivtrafikk 13.45 – Pause 14.00 – Spørsmål og tilbakemeldinger fra leverandører 14.45 – Oppsummering og veien videre Møteleder: Gørill Horrigmoe, Regionalt program for leverandørutvikling i Hovedstadsregionen.

3 Nøkkeltall økonomi Brutto driftsutgifter ca kr 350 mill
Kjøp av busstjenester kr 285 mill Kjøp av taxitjenester (skole/TT) kr 47 mill Kjøp av båttjenester kr mill Andre utgifter kr 12 mill Budsjetterte driftsinntekter ca kr 120 mill Billettinntekter inkl terminalene kr 57 mill Grunnskoleskyss kr 58 mill Andre inntekter kr mill Østfold kollektivtrafikk ble etablert 1. juni 2002 for å ivareta planlegging, kjøp, videreutvikling og kvalitetssikring av kollektivtilbudet i Østfold. Vi har i dag ca 20 ansatte med kontorer på fylkeshuset i Sarpsborg. 2010 tall – omsetningen i 2012 er om lag 370 mill. Driftsinntekter fra passasjerer og kommuner dekker ca 35 % av kostnadene mens Østfold fylkeskommune dekker 65 %

4 Nøkkeltall produksjon
Produksjon lokalbuss: 10,5 mill rutekm (ca 250 busser og 500 sjåfører) Produksjon ekspressbuss: 2 mill rutekm Antall passasjerer buss: 7,5 mill Herav skoleelever: 4 mill Skoleelever taxi: elever Antall passasjerer båt: passasjerer Kollektivandel: ca. 6 % (RVU 2009)

5 Dagens avtaler Lokale busstilbud 4 selskaper
Bruttoavtaler med ulik innretning, krav, incentiver og sanksjoner Halden, Moss og Indre: Ca 80 busser Avtaleperiode 1/ – 30/ år - 3 separate avtaler med samlet verdi ca kr 100 mill pr år Nedre Glomma og Mysen Ca busser Avtaleperiode 1/ – 31/ - Verdi ca kr 180 mill pr år Dette ble resultatet av forrige konkurranse i Halden, Moss og Indre. By- og regionsbusser registrert i 2010, setebelter i alle busser, heis i regionbussene, økt setekapasitet ift minimumskrav, miljøkrav iht Euro 5 EEV Nedre Glomma: busstype ikke spesifisert på rutenivå, høy gjennomsnittsalder, få busser med setebelter (unntatt Mysen), ikke universelt utformet, lave miljøkrav, begrenset kapasitet

6 Øvrige avtaler Nettoavtaler
TIMEkspressen, flybussen og rute 206 verdi ca 5,4 mill kr Ruter - verdi ca 1,7 mill kr Hollungen (Hvaler) – verdi ca kr 5 mill pr år Taxi og minibuss Skoleskyss ca 40 mill kr Transporttjenesten ca 7 mill kr Bestillingstilbud og taxi for buss ca 3 mill kr Avtale om takstkompensasjon med TIMEkspressen Sak om utvidelse av avtalen med TIMEkspressen i SMK 6. juni Økes betydelig fra juni 2012 som følge av Flexx

7 Tilbudet i Nedre Glomma
Mange linjer som delvis følger ulike traseer til ulike tider. Glommaringen betjener begge sider av Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad med 15 min frekvens TIMEkspressen linje 3 gjennom Sarpsborg og linje 6 gjennom Fredrikstad Flybuss til Rygge og Gardermoen Servicetilbud med minibusser i begge byene – mulig bestillingsruter på deler av tilbudet fra 2013 Fergetilbud på Hvaler Begrenset betjening av jernbanestasjonene Glommaringen har ca 40 % av markedet eller 1,3 mill passasjerer Belønningsmidler i byene (kollektiv fra 2014), Fremtidens byer, bompenger, bypakker (kickoff i forrige uke).

8 Tøi rapport 1170/2011

9 Tilbudet i Indre Østfold
Tilbudet er i stor grad tilpasset skoleskyssen. Mange bestillingstilbud Tilbudet langs E18 på strekningen mellom Ørje og fylkesgrensen mot Akershus dekkes av ekspressbusser. Regionale ruter mellom Askim – Moss, Askim – Sarpsborg, Ørje - Halden og Mysen - Sarpsborg - Halden.

10 SMK- Møte Folkevalgtopplæring
Quality Hotell, Grålum

11 Fornybar energi til transport i Østfold
Fra fylkesplanen: Etablere infrastruktur for bruk av fornybare og miljøvennlige drivstoff i kjøretøyer, herunder gass. Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig miljø-, energi- og klimaprofil. Stimulere produsenter og leverandører til utvikling av mer miljøtilpassede løsninger. Fra Klimameldingen Regjeringen vil bidra til utvikling av biogass i Norge. Det er hensiktsmessig i første omgang å utnytte biogass til drift av kjøretøy.

12 Biogass Østfold Totalt kr 2,85 mill.

13 Biogass Østfold 2015, mål Realisere mest mulig av det store energipotensialet på 120 GWh som ligger i gjødsel og våtorganisk avfall fra landbruk, husholdninger, forretninger og industri, mm Bidra til reduserte klimagassutslipp og reduserte partikkelutslipp fra kjøretøy i lokalmiljøet ved å produsere, foredle og bruke biogass som erstatning for fossile energiressurser innen samferdsel, industri og oppvarming og utnytte bioresten best mulig som gjødsel i landbruket

14 Politiske veivalg for miljøvennlige transportløsninger
Østfold skal være et spydspissfylke for bruk og utvikling av transportløsninger for fornybar energi til transport 25. september 2012 – Open Days arrangement. «20% andel kjøretøy på fornybare drivstoff i Østfold innen ?» Fylkestinget 20. juni 2012: Skal fylkeskommunen slutte med fossilbiler?

15 Vedtak i Samferdsel, miljø og klimakomiteen 8. februar 2012
Komiteen ber fylkesrådmannen å kunngjøre to avtaler for lokale busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold, en kortsiktig avtale for perioden 1. januar – 30. juni 2013 og en langsiktig avtale for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2020 med opsjon på prolongering i ytterligere tre år. Komiteen holdes orientert om prosessen underveis og resultatet av konkurransen. Ny orienteringssak til SMK- komiteen 6. juni hvor innspillene fra denne konferansen også blir tatt med. Behandling av Regional Transportplan i samme møte med fokus på kollektivtrafikk og gange/sykkelbruk – spesielt i Nedre Glomma. Transport og fysisk aktivitet er pekt ut som prioritert oppfølgingsområde i fylkesplanen ”Østfold mot 2050”. Tiltak innen transportsektoren er sentrale for å nå fylkesplanens mål både innen klima / miljø, levekår / folkehelse og verdiskaping.

16 Nye avtaler fra sommeren 2013
Avtalens omfang Omfatter drift av bussruter i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold. Ordinære ruter, skolebusser og serviceruter (mini/midibusser). Samlet årlig kontraktsverdi var om lag 180 mill kr i 2011. Gyldighet i år. Kunngjøring innen 1. august 2012 Driftsstart 1. juli 2013 Beskrivelse av rutetilbudet er allerede tilgjengelig på doffin, men enkelte justeringer i ny kunngjøring Nytt tilbud i Nedre Glomma fra 2014

17 Politiske føringer og vedtak
SNM (PS 84/2010) Prinsippavklaringer for fremtidige kjøp av lokale busstjenester i Østfold Samferdsel, næring og miljøkomiteen ber fylkesrådmannen legge til grunn følgende overordnede prinsipper ved fremtidige kjøp av lokale busstjenester i Østfold; Hovedprinsippene i en bruttokontrakt legges til grunn for fremtidige avtaler. Det etableres gode incitamentsordninger for å sikre at operatør bidrar aktivt for å øke antall passasjerer. En andel av inntektene fra incitamentsordningen bør tilfalle sjåførene samlet og bruken av midlene avklares i samarbeid med tillitsvalgte. Investering og drift av bussanlegg er operatørs eget ansvar. Investering og drift av terminaler og knutepunkter er oppdragsgivers ansvar, mens oppholdsrom for sjåfører i utgangspunktet er operatørs ansvar.

18 Operatør i nye avtaler kan måtte påregne å overta nyere busser fra forrige operatør. Omfanget og verdi må avklares etter en konkret vurdering i den enkelte utlysning. Alternative og mer miljøvennlige drivstofftyper vektlegges ved tildeling av fremtidige kontrakter. Tilsvarende gjelder hybridløsninger med ulike kombinasjoner av drivstoff og elektrisitet. Det forutsettes at tilbyder kan dokumentere normal bussdrift gjennom hele året, både i forhold til tilgang på drivstoff og temperatursvingninger gjennom året. Tilbud som kan defineres som typiske skoleruter i Østfold skal betjenes av distrikts- og regionbusser med setebelter og sitteplasser til alle. Bybusser skal ikke brukes utenfor tettbygd strøk. Det innføres ikke tilsvarende krav til setebelter og sitteplasser i bybussene. I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 bemerket Fylkestinget at bussene i Østfold gradvis skal gå over til gassdrift, etter hvert som det blir mulig å skaffe miljøvennlig biogass. Framtidige anbud skal ha vilkår om dette. Det fremgår videre at trafikkproblemene og utslippene fra biltrafikken er Østfolds største miljøproblem. Dette vil vi redusere ved å dempe biltrafikken ved hjelp av bedre kollektivtilbud og mer gods over fra vei til bane, ved å gå over til biogassdrift på bussene og ved å legge til rette for ladestasjoner for el-biler. I prioriterte og konkrete budsjettsatsinger for 2012 fremgår det blant annet at det i kommende anbud på buss legges til grunn at flest mulig av bussene skal gå på biogass.

19 Leverandørutfordringer
Løsninger for alternative drivstofftyper i distrikts- og regionbusser. Østfold fylkeskommune har en målsetting om økt bruk av alternative drivstofftyper i nye transportavtaler, og vil ta inn krav til bedre miljøløsninger i nye avtaler. Fylkestinget har konkretisert at det med «alternative og mer miljøvennlige drivstofftyper» primært menes bruk av biogass. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å bruke fylkeskommunens kjøp av transporttjenester til å øke etterspørselen etter biogass i Østfold og på den måten bidra til at det etter hvert etableres infrastruktur/fyllestasjoner for biogass som muliggjør bruk av biogass både i andre virksomheter og i andre deler av Østfold. Dette innebærer at størstedelen av materiellet som etterspørres i nye avtaler i Nedre Glomma vil bruke biogass som drivstoff. Dette vil anslagsvis omfatte bybusser (klasse 1). I tillegg vil det trolig etterspørres busser i klasse 2 for kjøring i Indre Østfold og i Nedre Glomma (utenfor tettbygd strøk). I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 bemerket Fylkestinget at vi skal gå inn for en vesentlig overgang til kollektivtransport, særlig i tettbygde, bynære områder. Forbedring av framkommeligheten for kollektivtrafikken på fylkesveiene vil bli prioritert. Det skal også legges bedre til rette for at flere kan gå og sykle i sine nærområder. Samspillet mellom ulike transportformer skal bli bedre. Det aller viktigste er å få vesentlig hyppigere bussforbindelser mellom trafikknutepunkter og boområdene og gjøre transporten rask og bekvem. Også overgangene mellom ulike transportformer på samme reise, og mulighetene for å kjøpe én felles billett vil bli forbedret. Bussene i Østfold skal gradvis gå over til gassdrift, etter hvert som det blir mulig å skaffe miljøvennlig biogass. Framtidige anbud skal ha vilkår om dette. I samarbeid med bykommunene vil vi arbeide for å få vesentlig økt statsstøtte til utvikling av kollektivtilbudet.

20 Leverandørutfordringer
Løsninger for å øke setekapasiteten i bybusser som brukes i skolebarntransporten. Samferdsel, næring og miljøkomiteen vedtok i oktober 2010 at «Tilbud som kan defineres som typiske skoleruter i Østfold skal betjenes av distrikts- og regionbusser med setebelter og sitteplasser til alle. Bybusser skal ikke brukes utenfor tettbygd strøk. Det innføres ikke tilsvarende krav til setebelter og sitteplasser i bybussene.» Skolerutene i Nedre Glomma betjenes i dag i hovedsak med bybusser hvor det er tillatt med bruk av ståplasser. Siden kravet om biogass vil forutsette fortsatt bruk av bybusser i skolebarntransporten, vil det være et mål å redusere bruken av ståplasser så mye som mulig. Vi har i dag et krav om sitteplasser for barneskoleelevene som har rett til skoleskyss. Kravet vil etter hvert utvides til å gjelde alle skoleelevene.

21 Nye sikringskrav i skolebusser
Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 Stortinget har vedtatt i samsvar med forslag fra regjeringen endringer i vegtrafikkloven som bl.a. omfatter pålegg om trafikksikkerhetstiltak på vegtrafikkområdet. Av endringer er sikring av skoleelever i buss, og der departementet gis hjemmel til ved forskrift å pålegge fylkeskommunene og kommunene å sørge for at skyssberettigede skoleelever får sitteplass med bilbelte ved skoleskyss i buss. Samferdselsdepartementet har signalisert i høringsforslaget at sikringskravene vil omfatte alle passasjerer i busser hvor det normalt er skoleelever. Kravet vil ikke gjelde for busser i klasse 1.

22 Leverandørutfordringer
Løsninger for effektive og sikre muligheter for å ta med sykkel i buss. Nedre Glomma er et hovedsatsingsområde for sykkel i Østfold og kombinasjonen sykkel og buss er sentralt i denne sammenhengen. Det er foreløpig tilrettelagt for sykkelparkering på terminalene og ved enkelte sentrale holdeplasser, men det er i liten grad tilrettelagt for å ta med sykkel i bussene utover sikring med stropper ol. Vi ønsker derfor forslag til løsninger for å kunne ta med minst 2 sykler effektivt, sikkert og uten å være til hinder for andre passasjerer både for by- og distrikts-/regionbusser. I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 bemerket Fylkestinget at det må legges bedre til rette for at flere kan gå og sykle i sine nærområder og at samspillet mellom ulike transportformer må bli bedre. Nedre Glomma er et av de prioriterte satsingsområdene for utbygging av sykkelveinett, og kombinasjonen sykkel og buss er viktig for å få et helhetlig tilbud hele året.

23 Leverandørutfordringer Andre aktuelle tema
Alkolås Incitamentsordninger Bestillingstrafikk Alkolås Uten mulighet for manipulering Incitamentsordninger Billettinntekter og bonus for økt antall passasjerer – i dag er det hhv 10 % i NG og Mysen og 25 % i Moss, Halden og Askim Bestillingstrafikk: Vi starter nye bestillingstilbud kalt Flexx 6. juni – se I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 bemerket Fylkestinget at det skal være kollektivtilbud til bygder og tettsteder i hele fylket. Ordningen med at folk får anledning til å benytte drosje til busstakst der det ikke er trafikkgrunnlag for bussruter, vil bli utvidet. Andre tema: Setebelter Hvordan øke bruken blant skoleelevene ? To- eller trepunktsbelter – hva er mulig og til hvilken kostnad ? Barnesikringsutstyr Kameraovervåkning Redusert risiko for hærverk og ran Merking av skolebusser Lovverket åpner for dette.

24 Informasjons- og dialogkonferanse 15. mai Leverandørutfordringer:
1. Løsninger for alternative drivstofftyper i distrikts- og regionbusser. 2. Løsninger for å øke setekapasiteten i bybusser som brukes i skolebarntransporten. 3. Løsninger for effektive og sikre muligheter for å ta med sykkel i buss. Alkolås incitamentsordninger bestillingstrafikk


Laste ned ppt "Informasjons- og dialogkonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google