Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolenes landsforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolenes landsforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 VELKOMMEN … TIL SKOLERINGSKURS Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger Bodø Torsdag 28. og fredag 29. august 2008 Hovedavtalen og protokollen fra avtalen om overgangsbestemmelsene. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

2 Skolenes landsforbund Kapitel 1 Fellesbestemmelser Noen endringer
Bodø 28. og 29. august 2008 Hovedtariffavtalen Kapitel 1 Fellesbestemmelser Noen endringer Skoleringskurs HTA og lok. forh.

3 § 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 § 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling Nytt: Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig ….drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året Frist 4 uker for å klage, hvis man ikke får utvidet Skoleringskurs HTA og lok. forh.

4 § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid 5.1.4 Satsene i 5.2, 5.4 og 5.9 kan endres etter drøfting 5.2 Tillegg økt fra kr. 27 til kr. 35 5.3.1 Nytt: Onsdag før skjærtorsdag kommer i tillegg til de andre dagene 5.4.2 Tillegg økt fra kr. 18 til minst kr. 21 Skoleringskurs HTA og lok. forh.

5 § 6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 § 6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene Kompensasjon for møtevirksomhet/annen særlig belastning ….kan tilstås inntil 10 fridager (tidligere:7) Skoleringskurs HTA og lok. forh.

6 § 10 Ytelser etter dødsfall
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 § 10 Ytelser etter dødsfall 10.2 Deltidsansatte gis samme ytelse som heltidsansatte 10.4 c Aldersgrensene er nå harmonisert til 25 år 10.5 Harmonisering til 2 G for alle Skoleringskurs HTA og lok. forh.

7 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 § 14 Permisjon Velferdspermisjon med full lønn er økt fra 10 (12) dager til 12 (14) arbeidsdager Med halv lønn fra 20 (24) dager til 24 (28) dager Ryktet sier at Trondheim viderefører ordningen Skoleringskurs HTA og lok. forh.

8 Fra møteboka pkt V Protokoll (side 5)
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 Fra møteboka pkt V Protokoll (side 5) Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver Kommunen skal kartlegge de ansattes kompetanse innen De lokale parter kan forhandle fram endret lønn eller bruk av avansementstilling/stillingsbenevnelse etter vurdering av arbeidstakers kompetanse Tvister kan ikke ankes Men dersom en stillings arbeids- og ansvarsområde er endret som følge av fullført kompetansegivende etter- og videreutdanning, kan forhandlinger opptas i henhold til pkt 4. A.2 Skoleringskurs HTA og lok. forh.

9 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 (Fra møteboka forts) e) Kap. 4 C.Lokale forhandlinger iht HTA 4.A.1 Lønnstillegg til lærere som tar ansvar for faglige og administrative oppgaver knyttet til utvikling av læringsmiljøet, kompetansebygging og kvalitetsheving gjennom faglig samordnings- og veiledningsarbeid, metodisk og faglig utvikling av læringsopplegg, teambygging/faglig nettverk, koordinering, mentorordninger m.m Lønnstillegg til arbeidslag/team/grupper for elevrettet arbeid. Partene skal tilstrebe enighet om kriterier for slike tillegg Skoleringskurs HTA og lok. forh.

10 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 (Fra møteboka forts) f) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213 Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.A.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunkt den nedlegges Skoleringskurs HTA og lok. forh.

11 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 (Fra møteboka forts) g) Regulering av lønnsinnplassering, jf. SFS 2213, Diverse bestemmelser pkt. 2.3 Lønnssikring ved innplassering av rektorer, assisterende rektorer og inspektører gjeldende pr blir justert med de generelle tilleggene gitt ved tariffoppgjørene i 2007 og 2008 med virkning fra 1. mai 2008 Skoleringskurs HTA og lok. forh.

12 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 LØNNSINNPLASSERING Kompetanselønnssystemet s. 92 Ingen endringer Viser vanlig word på overhead med s av hovedtariffavtalen Skoleringskurs HTA og lok. forh.

13 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Lønnsplassering pr Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1.mai 2008. ELLER Ny minstelønnsplassering Skoleringskurs HTA og lok. forh.

14 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Generelt tillegg: Beregnes av (når %) og legges til den enkeltes grunnlønn Grunnlønn = lønn uten faste og variable tillegg Variable tillegg= for eksempel kvelds/nattillegg Faste tillegg = for eksempel Kontaktlærertillegg Skoleringskurs HTA og lok. forh.

15 Lønnsgrunnlag for beregning av pott til lokale forhandlinger:
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 Lønnsgrunnlag for beregning av pott til lokale forhandlinger: GRUNNLØNN + FASTE TILLEGG Politiske stillinger og stillinger under kap. 3 og 5 trekkes ut. Bare stilllinger som er med i pottgrunnlaget kan få tillegg fra potten Nærmere beregning av pott: Se Rundskriv B 11/08 Skoleringskurs HTA og lok. forh.

16 HTA Kap. 4 Sentralt lønns- og stillingsregulativ
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 Gruppe 0 år 4 år 8 år 10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger m krav om høgskoleutd. med ytterligere spesialutdanning Stillinger med krav om masterutdanning Lærer Adjunkt Adjunkt m tilleggsutd. Lektor Lektor m tilleggsutd Skoleringskurs HTA og lok. forh.

17 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Ny bestemmelse Pr. 1. mai 2008 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr i 100 % stilling Pr. 1. mai 2009 økes dette til kr Deretter skal beløpet reguleres etter bestemte retningsslinjer (se side 95) Skoleringskurs HTA og lok. forh.

18 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Hva blir lønna? Fra 1. mai i år et generelt tillegg på 2,5 % av grunnlønna. GRUNNLØNN er lønna du har minus funksjonstillegg Adjunkt med tillegg på topp, kontakt- lærer, i lokalt tillegg fra før: Skoleringskurs HTA og lok. forh.

19 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Hva blir lønna (forts) Årslønn før : Kr Tillegg pr : 2,5 % av grunnlønn Grunnlønn: Kr minus Kr (kontaktlærertill.) = Kr Tillegg: 2,5 % av = Ny lønn: = Skoleringskurs HTA og lok. forh.

20 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Hva blir lønna (forts) MEN: Ny minstelønn (i tab) + kontaktlærer = Ny lønn Skoleringskurs HTA og lok. forh.

21 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Hva blir lønna (forts) Lokale forhandlinger høsten 08: Pott på 1,6 %, virkningsdato 1. mai i år ”vår mann” får kr (ca pro rata) Ny lønn: Kr Skoleringskurs HTA og lok. forh.

22 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Hva blir lønna (forts) Fra 1. mai 2009: Generelt tillegg på 3,1%: Kr Ny lønn for ”vår mann”: Kr MEN: Ny minstelønnsats (i tab) +”beholde” lokalt tillegg + kontaktlærer = Ny lønn Skoleringskurs HTA og lok. forh.

23 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 3.2. Lokal lønnspolitikk Arbeidstakere i adopsjon-, fødsels- og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger Skoleringskurs HTA og lok. forh.

24 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 3.2.1 Lokale drøftinger De lokale parter avholder etter initiativ fra arbeidsgiver årlig ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøter som samlet omfatter alle lønnskapitlene. Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens/fylkeskommunens/ bedriftens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

25 3.2.1 Lokale drøftinger (forts)
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 3.2.1 Lokale drøftinger (forts) Videre drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for lønnsforhandlingene. Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn for også å kunne drøfte likelønn. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

26 3.2.1 Lokale drøftinger (forts)
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 3.2.1 Lokale drøftinger (forts) De sentrale parter forutsetter at lokale drøftinger og forhandlinger gjennomføres på en rasjonell og hensiktsmessig måte. De lokale parter oppfordres til å finne praktiske arbeidsformer ved f.eks å desentralisere drøftinger og forhandlinger i store arbeidsgiverområder, gjennom bruk av forhandlingssammenslutningsmodellen eller på annen måte samordne forhandlingene. Det skal føres referat fra drøftingsmøtet hvor det skal fremgå om det foreligger enighet. Vedlegg 3 «Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk”, gjelder med mindre partene lokalt er blitt enige om annet Skoleringskurs HTA og lok. forh.

27 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Hovedavtalens § 4.7 Forhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3,4 og 5 Lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA skjer mellom den enkelte kommune/fylkeskommune og den enkelte arbeidstakerorganisasjons eller forhandlingssammenslutnings lokale ledd. At en arbeidstakerorganisasjon kun har ett medlem på forhandlingsstedet, utelater ikke vedkommendes adgang til å la seg representere i forhandlingene, jfr. dog 2. ledd Skoleringskurs HTA og lok. forh.

28 De forskjellige lønnskapitlene
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 De forskjellige lønnskapitlene Ledere Kap og 3.4.2: Lønnsutvikling uten sentral eller lokalt avsatt pott Kap. 4 B (”andre” kommunalt ansatte) og Kap. 4 C (undervisningsstillinger): Sentralt bestemt lønn + ev. pott avsettes til lokale forhandlinger Kap. 5: Uten pott- forhandlinger på individuell basis lokalt Skoleringskurs HTA og lok. forh.

29 3.4.2 Andre ledere – avlønning
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 3.4.2 Andre ledere – avlønning Lønn til ledere som i sin stilling innehar et selvstendig, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar fastsettes etter forhandlinger lokalt. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

30 3.4.2 Andre ledere – avlønning (forts)
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 3.4.2 Andre ledere – avlønning (forts) Grunnlaget for forhandlingene er ett eller flere av følgende kriterier: Endret ansvarsområde Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål Utøvelse av lederskap Betydelige organisatoriske endringer Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift jf Hovedavtalen del A § 6-2. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

31 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 3.4.3 (Andre ledere-forts) 3.4.1 og erstatter øvrige forhandlingsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for berørte stillinger. Ledere omfattet av og skal være sikret en lønnsutvikling i tariffperioden. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

32 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 3.4.4 (Andre ledere- forts) Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift fører oversikt over hvilke stillinger som omfattes av dette kapittel og utarbeider årlig statistisk materiale over lønnsnivå og lønnsutvikling. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

33 Lokale forhandlinger etter HTA kap. 4 pkt 4.A.1
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 Lokale forhandlinger etter HTA kap. 4 pkt 4.A.1 Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 1,6 % pr Lønnsrelasjonene lokalt må ta høyde for relasjonsproblematikk knyttet til at ledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn arbeidstakere de er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

34 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Frister Ankefrist 1. november 2008 Skoleringskurs HTA og lok. forh.

35 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Vedlegg 3 Retningslinjer for lokale forhandlinger– God forhandlingsskikk Det vises til HTA kapittel 3, punkt Hensikten med retningslinjene er å sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre reelle forhandlinger. Lønnspolitiske drøftinger Drøftingsmøtet etter HTA kap. 3 pkt er et lønnspolitisk drøftingsmøte og partene drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene. Det anbefales at det også avholdes særskilte drøftingsmøter for de årlige forhandlingene etter pkt. 3.4 og 5.2. Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings og forhandlingsmøter. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

36 Vedl. 3. (forts) Lønnspol.drøft.
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 Vedl. 3. (forts) Lønnspol.drøft. Drøftingsmøte legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud. Der forhandlingene desentraliseres, bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte også gjennomføres drøftingsmøter på desentralisert nivå. De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter forhandlingssammenslutningsmodellen Skoleringskurs HTA og lok. forh.

37 Vedl. 3 (forts) I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 Vedl. 3 (forts) I drøftingsmøte tar partene blant annet opp: Erfaringer fra tidligere forhandlinger. Forhandlingsforløp. Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning. Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte. Lokal lønnspolitikk og – kriterier Skoleringskurs HTA og lok. forh.

38 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Vedl.3 (forts) Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.A.1 dersom partene lokalt ikke blir enige om annet: Første tilbud fra arbeidsgiver legges fram for organisasjonene i et felles åpningsmøte og bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver. Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den samlede pott. Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori. Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

39 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Vedl.3 (forts) Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått oversikt over samlet bruk av potten. Skoleringskurs HTA og lok. forh.

40 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 Vedl. 3 (forts) I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3,4 og 5 har tillitsvalgte rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene Skoleringskurs HTA og lok. forh.

41 FORHANDLINGSBESTEMMELSER
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 FORHANDLINGSBESTEMMELSER Lokale forhandlinger HTA pkt. 4.A.1 (s.44) I år: 1,6 % av lønnsmassen Virkningstidspunkt 1. mai Ankefrist er 1. november (absolutt) Tvisteløsning: Organisatorisk behandling (+ ev. HA 6.3 sentralt ankeutvalg) Skoleringskurs HTA og lok. forh.

42 FORHANDLINGSBESTEMMELSER (forts)
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 FORHANDLINGSBESTEMMELSER (forts) Særskilte forhandlinger HTA pkt. 4.A.2 (s. 44) Dette er en forhandlingsbestemmelse vi ikke tidligere har ønsket å ta i bruk for undervisningspersonalet, Tvistebestemmelse: HA § 6-2. Lokal nemnd Skoleringskurs HTA og lok. forh.

43 Forhandlingsbestemmelser (Forts)
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 Forhandlingsbestemmelser (Forts) Rekruttere og beholde HTA pkt. 4.A.3 (s.45) Brukes i forhold til enkeltpersoner Ingen tvistebestemmelse Skoleringskurs HTA og lok. forh.

44 KAP 4 B Gjennomgående stillinger
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 KAP 4 B Gjennomgående stillinger Innledende merknader (s. 45) Lønnsfastsettelse gjennom vurdering ved tilsetting Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting (jf. Kap.1, § 12) Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de er satt til å lede Skoleringskurs HTA og lok. forh.

45 Skolenes landsforbund
Bodø 28. og 29. august 2008 LOKALE FORHANDLINGER Å motvirke skjevheter som måtte være oppstått i de sentrale forhandlingene Å motvirke arbeidsgivers ønske om ensidig styring av lønnstilleggene Å sikre at tillegg gis etter objektive og akseptable kriterier Å søke i størst mulig grad å få gjennomslag for gjenstående krav fra hovedtariffoppgjøret Skoleringskurs HTA og lok. forh.

46 LOKALE FORHANDLINGER (forts)
Skolenes landsforbund Bodø 28. og 29. august 2008 LOKALE FORHANDLINGER (forts) Nye eller ”resirkulerte krav”? Grupper Funksjonstillegg pro et kontra og mulig kulturkollisjon? ”Flate tillegg” pga reform? Ulik situasjon i kommunene kontra fylkene? 4B og C i samme pott og samme forhandling- hvilke utfordringer? Brudd- når? Og på hvilket grunnlag? Skoleringskurs HTA og lok. forh.


Laste ned ppt "Skolenes landsforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google