Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vardø sjøtrafikksentral

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vardø sjøtrafikksentral"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vardø sjøtrafikksentral
Dato frigitt: Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, fra Melkøya og til Sarnesfjorden Januar 2014

2 Vardø sjøtrafikksentral
Innledning Vardø sjøtrafikksentral har i januar registrert 132 risikofartøy til/fra russiske havner i nord. Av disse førte 20 skip risikolast med en total befraktning på MT oljeprodukter. Oppgitte mengde oljeprodukter baserer seg på de data som fartøyene er pålagt å innrapportere i henhold til Barents SRS. Barents SRS ble innført 01.juni 2013 og er et pålagt rapporteringssystem som gjelder innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktigområde. Innenfor området er følgende pålagt å rapportere; tankskip, fartøy med farlig eller forurensende last, fartøy som har slep og der avstanden fra det slepende fartøys akterende til akterenden av slepet er større enn 200 meter, fartøy som ikke er under kommando eller som har begrenset evne til å manøvrere, samt øvrige fartøy på 5000 brutto tonn eller mer. Avvik i forhold til utskipingshavn og rapportert avgangshavn forekommer. I forhold til Barents SRS er ikke avgangshavn rapporteringspliktig. Disse opplysningene framskaffes manuelt ved Vardø sjøtrafikksentral. Videre er det mange fartøy som rapporterer seilas fra Murmansk selv om de kommer fra eksempelvis Vitino og kun har et kort stopp i Murmansk. Det har imidlertid ingen betydning for den totale mengden oljeprodukter i transitt, men antall seilaser og mengden pr utskipingshavn kan bli feil. Ut fra de registreringer som er gjort i januar, rapporterte alle tankfartøyene og andre ”risikofartøy” som seilte i transitt til/fra havner i Nord-Russland. Imidlertid kan teknikken ha sviktet oss uten at det har blitt registrert. Oljetransporter langs kysten i nord, januar 2014 Vardø sjøtrafikksentral

3 Vardø sjøtrafikksentral
Oljeomlasting Det ble ikke foretatt omlasting av oljeprodukter ved skip til skip- operasjoner (STS) i løpet av de to foregående år. I januar 2014 ble det imidlertid gjennomført sju STS- operasjoner, alle i omlastningsområdet i Sarnesfjorden i Nordkapp kommune. STS- operasjoner i dette området vil skje rutinemessig i en periode og Vardø sjøtrafikksentral velger å presentere antall fartøy som seiler fra Russland med oljelast til omlasting i Sarnesfjorden så lenge aktiviteten pågår. Mengden oljeprodukter som omlastes inngår i den samlede mengden som presenteres i statistikken. Radioaktivt materiale I januar fulgte Vardø sjøtrafikksentral seilaset til en atomisbryter i transitt, mens den seilte i norsk økonomisk sone. Isbryteren seilte fra Murmansk til St. Petersburg. Videre seilte ett fartøy med radioaktivt materiale som internasjonalt seilas og ett skip ble sjekket i henhold til våre prosedyrer da det tidligere har fraktet radioaktivt materiale. Bunkers I en periode framover vil Vardø sjøtrafikksentral registrere bunkers på de risikofartøyene som omfattes av denne statistikken. Man kategoriserer bunkers i to kategorier, heavy fuel oil (HFO) og marine diesel oil (MDO). I januar ble det registrerte MT bunkers, hvor av MT var HFO og var MDO. Vardø sjøtrafikksentral

4 Vardø sjøtrafikksentral
Definisjoner Ved utarbeidelse av våre statistikker benytter vi følgende definisjoner: ▪Transittseilaser: Alle seilaser som har både avgangshavn og ankomsthavn utenfor Norge. ▪ Internasjonale seilaser: Alle seilaser som går mellom en norsk havn og en utenlandsk havn. ▪ Nasjonale seilaser: Alle seilaser som går mellom norske havner. ▪ Risikofartøy: Alle tankfartøy og fartøyer som fører farlig og/eller forurensende last, alle fartøyer over 5000 BT (lengde ca 130m) samt fartøyer som fører radioaktivt materiale. ▪ Risikolast: Last oppført i den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG- koden). Produkter som oppført i kapittel 17 i den internasjonale kjemikaliekoden for bygging og utrustning av skip som fører skadelige kjemikalier i bulk (IBC-koden). Produkter som oppført i kapittel 19 i den internasjonale koden for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk (IGC-koden). Vardø sjøtrafikksentral

5 Vardø sjøtrafikksentral
Oljer som definert i den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) Annex 1. Skadelige flytende stoffer i bulk som definert i MARPOL Annex 2. Skadelige, forurensende stoffer i pakket form som definert i MARPOL Annex 3. Radioaktive stoffer som definert i den internasjonale koden for sikker transport av bestrålt nukleært brensel, plutonium og sterkt radioaktivt avfall i beholdere (INF-koden). Vardø sjøtrafikksentral

6 Vardø sjøtrafikksentral
Kart over ”Barents SRS” sitt virkeområde med nærmere angivelse av det norske ansvars- og rapporteringsområdet Vardø sjøtrafikksentral

7 Havner i Nord-Russland Vardø sjøtrafikksentral
Arkhangelsk Dudinka Murmansk Vitino Kandalaksha Vardø sjøtrafikksentral

8 Vardø sjøtrafikksentral
Antall seilaser for ”risk-fartøyer” til/fra russiske havner i nord Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

9 Vardø sjøtrafikksentral
Antall fartøyer med petroleumslast langs kysten i nord Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

10 Vardø sjøtrafikksentral
Transport av petroleumsprodukter langs kysten i nord, lastemengde i tonn Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

11 Vardø sjøtrafikksentral
Petroleumsprodukter pr fartøy i transitt i nord, gjennomsnittlig lastemengde i tonn Fra og med: Til og med : Vardø sjøtrafikksentral

12 Vardø sjøtrafikksentral
Total befraktning av petroleumsprodukter i transitt i nord Antall transporter fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

13 Total befraktning av petroleumsprodukter i transitt i nord,
befraktet mengde i tonn Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

14 Vardø sjøtrafikksentral
Fordeling av UN-nummer på type last NOR VTS benytter følgende fordeling av UN-nummer for denne statistikken: Type last UN nummer Merknad Råolje 1267 Tungolje/residual olje 3256, 3257, 1999 Petroleumsdestillater 1202, 1203, 1223, 1268, 1334, 1863 Gasskondensat/LNG/LPG 1011,1065, 1078, 1965, 1971, 1972, 1978, 1075 Andre oljeprodukter 2304, 3229, 3475, 3494 Radioaktivt materiell og Diverse 1114, 1201, 1272, 1230, 1237, 1992, 1993, 3082, 3295 Vardø sjøtrafikksentral

15 Vardø sjøtrafikksentral
Type last fordelt på antall tankfartøyer i transitt til/fra russiske havner i nord Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

16 Vardø sjøtrafikksentral
Total mengde fordelt på type last i transitt til/fra russiske havner i nord, januar 2014 Vardø sjøtrafikksentral

17 Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord - avgangshavner Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

18 Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord - destinasjoner Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

19 Vardø sjøtrafikksentral
Analyse av fartøyer Generelt Informasjonen i analysen er hentet fra fartøyene selv og fra åpne kilder som Lloyds Ship Register og Sea-Web.com. Trafikksentralen i Vardø sitt operatørstøttesystem (OSS) er brukt som registreringsverktøy og verktøy for å utarbeide grunnlaget for statistikken. Generelt kan man si at det er relativt nye fartøyer som har forestått oljetransporter i nord i perioden. Kun ett av fartøyene er eldre enn 14 år. Videre ble det ikke registrert noen tankfartøy med enkelt skrog i perioden. Vardø sjøtrafikksentral

20 Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord – flaggstater Fra og med: Til og med: DIS: Dansk int. skipsreg. NIS: Norsk int. skipsreg. LIB: Liberia SNG: Singapore MTA: Malta MAI: Marshall Islands ITL: Italia BAH: Bahamas IOM: Island of Man NCY: Kypros NTH: Nederland GEU: Tyskland GBI: Storbritannia Vardø sjøtrafikksentral

21 Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord, fordelt etter fartøyenes alder Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

22 Vardø sjøtrafikksentral
Størrelse (BT) på fartøyene som fraktet petroleumsprodukter til/fra russiske havner nord Fra og med: Til og med: Vardø sjøtrafikksentral

23 Vardø sjøtrafikksentral
Størrelse (DWT) på fartøyene som fraktet petroleumsprodukter til/fra russiske havner nord Fra og med: Til og med Vardø sjøtrafikksentral

24 Vardø sjøtrafikksentral
Melkøya / Hammerfest januar 2014 Farvannet ved Melkøya og Hammerfest havn ligger under Vardø sjøtrafikksentral sitt virkeområde. For de fartøy som frakter gass fra anlegget på Melkøya gjelder forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann, kapittel 8, ”Bestemmelser som gjelder bruk av farvann ved Melkøya og Hammerfest havn i virkeområdet til sjøtrafikksentralen i Vardø”. Vardø sjøtrafikksentral velger å presenterer antall utskipinger fra anlegget på Melkøya. Imidlertid er det mange av fartøyene som frakter gass fra Melkøya som registrerer sin avgang fra Hammerfest, derfor benytter vi begge registreringene ved utarbeidelse av tallmaterialet. Normalt skipes det ut både LNG, LPG-mix og kondensat. I januar ble det registrert sju avganger fra Melkøya. All data er basert på de opplysningene som vi har tilgjengelig. Statistikken blir kvalitetssikret så godt som mulig, men enkelte feil kan forekomme. Vardø sjøtrafikksentral

25 Vardø sjøtrafikksentral
Antall seilaser fra Melkøya til norske og internasjonale havner pr 31.januar 2014 Vardø sjøtrafikksentral

26 Spørsmål om statistikken kan rettes til Vardø sjøtrafikksentral
All statistikk er basert på de opplysningene som vi har tilgjengelig. Statistikken blir kvalitetssikret så godt som mulig, men enkelte feil kan likevel forekomme. Spørsmål om statistikken kan rettes til Vardø sjøtrafikksentral E-post: Telefon: Vardø sjøtrafikksentral


Laste ned ppt "Vardø sjøtrafikksentral"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google