Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole Virksomhet: Brattås skole Virksomhetsleder: Tove Seierstad Behandlet i VAMU: Kopi sendes Utviklingsavdelingen Frist for innlevering: 15. januar 2009 Visjon for virksomheten: Brattås skole – en skole for hele barnet Skolens pedagogiske plattform: Vi vil: Ha en skole hvor læring og læringsresultater stimuleres Oppnå læring gjennom tydelige mål og felles praksis Ha en tilnærming til hverandre som er respektfull, tydelig og positiv Bygge på et arbeidsmiljø som preges av samarbeid, trivsel og utvikling for alle Gjennom medvirkning utvikle samarbeidsklimaet mellom foresatte, ansatte og elever Aktuelle målsettinger for virksomheten: Utbygging og rehabilitering av skolen Læreplanene våre skal være levende og styrende for læringsmiljøet Vi skal gjennomføre gode evalueringsrutiner av læreplanene Vi skal utvikle felles praksis på vurdering Gjennomføre vår sosiale læreplan Gjennomføre tiltakene i HMS –planen Videreutvikle samarbeidet i oppvekstområdet

2 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Brukere Godt tjeneste-tilbud B1.1 Trivsel Miljøverksted Huskonserter/sanglinger Utlånsboden Elevvakter Aktivitetsdager Uteløypa Fellesarrangementer Musikk/dans i friminuttet 1g pr uke Elev-under-søkelsen 4,8 4,5 B1. 2 Elevenes motivasjon Elevsamtaler Små læringsgrupper Tilpasset opplæringstilbud Spesialundervisning Medvirkning Tester Fleksible/varierte undervisningsmetoder

3 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Brukere Motiverende lærere Tydelig lærerrolle Godt forberedt Forutsigbarhet Presis og tilstedeværende 4,5 4 Mål for egen læring Konkrete læreplaner og ukeplaner Dialog om tilpasset opplæring underveis med elever og foresatte Kartleggingstester

4 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Brukere Vurdering og veiledning Tester Elev og foreldresamtaler Tilbakemeldinger på arbeidet Ukeplaner 4,5 4 Arbeidsmiljø Samværsreglene Læreplan for sosial kompetanse Mobbing ART Miljølærer Steg for steg Skolens mobbeplan Samarbeid med FAU og foresatte Miljøarbeider Fysisk læringsmiljø Utbygging Lys, luft Orden og system både hos voksne og elever 4,3

5 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok God bruker-med-virkning B2.1 Elevmed-virkning Ligger i tiltakene under B.1 Elevunder-søkelsen 4,5 4,0 B2.2 Elevråds-arbeid Klassemøter Kontaktlærer for elevråd Oppfølging av elevråd fra kontaktlærer 4,9 Lærings-resultater B3.1.1 Nasjonale prøver engelsk Lage rutiner for oppfølging og informasjon Nasjonale prøver 2.0 2,1 B3.1.2 lesing 2,0 B3.1.3 Nasjonale prøver regning Brukere

6 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Med-arbeidere Trivsel M1.1 Medarbeider-tilfredshet Bedriftskulturarbeid Løsningsorientert kommunikasjon på dagsorden Sosial/festkomite Kontinuerlig evaluering av informasjonsflyt Forutsigbarhet Med-arbeider- under-søkelse 4,5 4,0 M1.2 Innhold i jobben Læreplaner som styring for arbeidet Kompetanseheving Realistiske forventninger og mestringsfølelse Tilbakemeldinger 4 Velfung-erende Hms-system M2.1 Oppdatert HMS -system Virksomhetens årsplan for HMS –arbeid Månedlige VAMU –møter Avvikshåndtering Egen registrering sentralt 100% 95% M2.2 Fysisk arbeidsmiljø Delta aktivt i skolestrukturdebatten Skrive avvik Oppfølging av avvik Ordensregler for personalet Med-arbeider- Under-søkelsen

7 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Med-arbeidere Åpenhet og med-virkning M3.1 Medarbeidertilfreds-het med åpenhet og medvirkning Årshjul for virksomheten Gjennomføring av medbestemmelse i henhold til Hovedavtalen Fronter er informasjonssenteret 4,5 4 God ledelse M4.1 Medarbeiders vurdering av virksomhetsleder Oppfølging av medarbeidersamtaler Være tydelig på forventninger Gi realistiske tilbakemeldinger 4,0 Syke-fravær M5.1 Sykefravær Bruke planen for nærværsoppfølging Tiltakene i hele M –området NLP Kompe-tanse M6.1 Andel medarbeidere med riktig kompetanse Kartlegging av kompetansebehov i januar Utlyse stillinger med tydelig krav til kompetanse Betale videreutdanning for de første 10 studiepoengene innen skolens prioriterte utviklingsområder Medarbeider- undersøkelsen 100% M6.2 Faglig og personlig utvikling Drøfting og tydeliggjøring av hva vi mener er kompetanseheving i forhold til skolens pedagogiske utviklingsområder som er: Kvalitet i skolen med fokus på lesing, sosial kompetanse og IKT Fysisk fostring Lage pedagogiske tiltaksplaner

8 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokus-område Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Samfunn Gode oppvekst- / nærmiljø S3.1 Foresattes tilfredshet med informasjon Motivere foresatte til å bruke fronter Tilby opplæring Lage like system for ukeplaner, både i form, innhold og tidspunkt Ledelsen deltar på FAU’s møter Samordniong og lik praksis i bruk av skjemaer for elevsamtaler og foreldresamtaler Foreldre- undersøkelsen 4,5 4,3 S3.2 Foresattes medvirkning FAU - møter 1g pr måned Klassekontakter har ansvar for innhold og gjennomføring av klasseforeldremøter minst 1g pr år Skolens personale skal aktivt være i dialog med foresatte og gi informasjon om tilgjengelighet 4,0 3,5

9 Kritiske suksessfaktorer
FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET Strategisk fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Mål / tiltak 2009 Måle-metoder Ambisjonsnivå Ønsket Godt nok Samfunn S3.3 Foresattes tilfredshet med barnets læring Gode tilbakemeldinger til foresatte om elevenes utvikling og prestasjon både på tester og daglig arbeid Gi tydelige meldinger om hva vi forventer av foresatte om lekser og oppfølging av informasjon fra skolen 4,8 4,3 S3.4 Foresattes tilfredshet med skolens håndtering av mobbing Egen mobbe-kontakt i foreldregruppen Tydelige prosedyrer for oppfølging og tiltak når mobbing forekommer Læreplanen for sosial kompetanse og samværsreglene Økonomi God økonomi- og budsjett-styring Ø1.1 Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme Rapporteringssystemet i BMS Månedlige budsjettoversikter til medbestemmelse og i personalet Regnskap +/- 1 % +/- 3 %

10 FELLESSKAP – LIKEVERD – MANGFOLD – RAUSHET
Opplæringsbehov i 2008/2009: Kort beskrivelse - skal ha sammenheng med tiltakene i målekartet ovenfor Strategier for lesing Praktiske IKT kurs med presentasjoner av pedagogiske programvarer Læreren som leder Metodiske/praktiske kurs i alle fag Planlagte egne opplæringstiltak i 2008/2009: Punktvis opplisting av konkrete tiltak/aktiviteter ART Veiledet lesing (Guided reading) Lesing i alle fag IKT :grunleggende ferdigheter, samarbeid i oppvekstområdet Korarti’ kurs


Laste ned ppt "Målekart og Utviklingsplan 2009 Brattås skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google