Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva trenger en internasjonal verdiskapingsregion i en global verden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva trenger en internasjonal verdiskapingsregion i en global verden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva trenger en internasjonal verdiskapingsregion i en global verden
Asbjørn Algrøy adm. dir. Business Region Bergen Internasjonaliseringskonferansen mars 2012

2

3 Business Region Bergens formål
Business Region Bergen skal drive med: Regional næringsutvikling Etablerertjeneste Profilering og markedsføring Fra Business Region Bergens vedtekter vedtatt 31. oktober 2007

4 innen de næringene hvor regionene har spesielle fortrinn
Vårt mandat Business Region Bergen jobber for at Bergensregionen innen 2025 skal bli: en ledende region i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringene hvor regionene har spesielle fortrinn

5 To pilarer To pilarer

6 Våre fokusområder Infrastruktur Næringsvennlig offentlig sektor
Markedsføring og profilering Internasjonalisering Kompetanse Entreprenørskap og innovasjon Klima og miljø

7 Kunnskapsbaserte næringsklynger
ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV: Media, design, film og musikk I tillegg har regionen store finans- og IKT-miljø. Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som har en positiv påvirkning på de prioriterte næringene. Endringer 2008 til 2009 2009 har vært et dårligere år enn 2008 for Energiklyngen og Den maritime næringen. Særlig oljeprodusentene og rederiene har opplevd økonomisk nedgang. Likevel er antallet ansatte forholdsvis stabilt, spesielt for energinæringen. 2009 har vært et godt år for Den marine næringen. Spesielt for oppdrettsnæringen På et overordnet plan synes det å være en relativ grad av stabilitet i forhold til antallet ansatte og antallet foretak i Bergensregionen. Når man vet at de to viktigste klyngene, Energi og Maritim hadde et relativt sett dårlig år i 2009 viser dette en soliditet i næringene som sikrer stabilitet på tross av økonomiske nedgangsår. Om presentasjonen: Prioriterte næringer er næringer som er prioriterte i Strategisk næringsplan for Bergensregionen Dette er næringer hvor regionen har spesielle fortrinn. Disse samsvarer i stor grad med de viktigste nasjonale næringene slik regjeringen har definert dem. Bergensregionen inkluderer følgende kommuner: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Os, Fusa, Samnanger, Austevoll, Stord, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Meland, Fedje, Radøy, Austrheim, Masfjorden, Modalen, Gulen samt Hordaland fylkeskommune Mer enn mennesker bor i regionen

8 Energi Tall for olje, gass og fornybar energi
155 mrd i omsetning 32,5 mrd i verdiskaping ansatte 1 300 bedrifter Verdiskaping: Summen av driftsresultat og lønnskostnader Energisektoren har hatt et betraktelig svakere 2009 enn 2008 Fall i aggregert omsetning på over 65 milliarder kroner Fall i total verdiskaping på nesten 40 milliarder kroner. Viktigste årsaken er oljeprisen. $ 100 fatet i 2008, $ 62 for fatet i 2009 Statoil ASA opplevde en omsetningsnedgang på nesten 247 milliarder fra 2008 til 2009, og et fall i driftsresultat fra 153 milliarder kroner til 27 milliarder kroner Samtidig: Liten effekt ift. antallet ansatte og antallet foretak. Faktisk har klyngen opplevd en liten økning i antall ansatte, sammenlignet med 2008. Om presentasjonen: Verdiskaping: Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat og lønnskostnader. Denne definisjonen blir det ofte spørsmål om. Tallene i presentasjonen er fra 2009 og er hentet fra Bedrifts- og foretaksdata fra Enhetsregisteret i Brønnøysund levert av Ravninfo, samt Etablerings- og eksportdata fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er basert på næringskoder (NACE) innenfor hver næring. Foretak som er en naturlig del av klyngen, men som ikke fanges opp av de relevante næringskodene, er inkludert . Kravet for å være en del av klyngen er at 50 prosent av foretakets virksomhet er rettet mot klyngens virksomhet. Det er også tatt høyde for de virksomhetene som har hovedkontor andre steder i landet, men stor aktivitet i vår region. Virksomheten i vår region er med i dette tallgrunnlaget. Tilsvarende har virksomheter med hovedkontor her, fått redusert sin økonomiske aktivitet etter samme estimering som for dem som ikke har hovedkontor i regionen. Energi En ledende region i Europa innen forskning, bærekraftig utvikling og foredling av energiressurser. Strategisk næringsplan for Bergensregionen

9 Energiklyngen i regionen
Norges ledende region innen operasjon, produksjon og vedlikehold. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst-teknologier. Sterke FoU-miljø med flere ekspertsentre. CIPR er det eneste norske senteret for fremragende forskning innen petroleumsforskning. Verdensledende subsea-kompetanse: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Stor engineeringsvirksomhet, bygging og installasjon. Hordaland er landets største produsent av vannkraft. Under utvikling: offshore vind, bunnfaste og flytende, gjennom to sentrale prosjekt: Arena NOW og NORCOWE. Arena NOW: Norwegian Offshore Wind. NORCOWE: Et FoU-program. Norwegian Centre for Offshore Wind Energy. CIPR: Senteret består av en internasjonal forskningsgruppe med over 100 forskere og stipendiater fra hele verden. I samarbeid med UiB har Uni CIPR også veilederansvar for over 40 mastergradsstudenter. CIPR er det eneste norske senteret for fremragende forskning innen petroleumsforskning. Eksempler på bedrifter innenfor dette feltet: Statoil er operator for 80% av produksjonen på norsk sokkel. 60 % av dette driftes fra Bergen. Bergen drifter: Sleipner, Visund, Troll, Kvitebjørn, Huldra, Veslefrikk, Brage, Grane, Fram, Heimdal, Tune, Gullfaks og Oseberg arbeidsplasser (Sandsli, Mongstad, Kollsnes, Sture og Ågotnes), Statoils anskaffelser i Hordaland utgjorde drøyt 17 mrd. kr i 2008 Odfjell drilling: internasjonalt drillingselskap, eier rigger, driver brønnservice (well service) og engineering-virksomhet ansatte Norwind: Installerer offshore vindmøller DOF: offshore- og subsea-skip, samt engineeringkompetanse for subseamarkedet. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene: Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn.

10 Maritim næring Tall for maritim næring
77 mrd i omsetning 18 mrd i verdiskaping ansatte 1 300 bedrifter Maritim næring Skal ha en internasjonal bærekraftig og kompetanseledende maritim næringsklynge Skal være ledende i verden innen maritim utdanning, forskning og utvikling på de maritime områder hvor regionen har særlige fortrinn. Strategisk næringsplan for Bergensregionen Dårligere 2009 enn 2008 Omsetningen sank med over 12 milliarder kroner, fra 89.6 milliarder til 77.4 milliarder kroner. Driftsresultatet ned 4.5 milliarder kroner Årsresultatet sank fra 19.5 til 10.9 milliarder kroner Verdiskapingen falt relativ sett mindre, fra 21.4 milliarder kroner til 18.1 milliarder kroner Stabilitet i forhold til antall ansatte og foretak

11 Den maritime klyngen En av de meste komplette maritime næringsklynger i Norden. Bergensregionen står for nærmere 20 prosent av verdiskapingen innen maritim næring i Norge. Ledende aktører innen rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleveranser Operasjon, drift og vedlikehold er sentrale tjenester Sjøforsvarets hovedbase er i Bergensregionen. Sjøkrigsskolen ligger i Bergen Over 60 rederier i regionen Eksempler på bedrifter Grieg-gruppen: Grieg er et globalt selskap med flere business-områder: shipping, global logistikkservice, skipsmekling, maritime informasjonssystemer og oppdrett. Er også engasjert i vind-energi gjennom eierskap i Norwind. Bergen Group: Konsernet har sin spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi. Norwegian Hull Club: Et av de største rene sjøforsikringsselskapene i verden. Rolls-Royce er et stort internasjonalt selskap med ett av sine mange produksjonssteder i vår region. Produserer skipsmotorer i vår region. Frank Mohn, Framo engineering: En ledende leverandør av pumper til skip og til offshore-markedet. Bergen Havn: Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland fylkeskommune. Bergen havn har regelmessige anløp av godsruteskip med direkte forbindelse til de viktigste europeiske havnene. En velutstyrt havn med 24 timers service. Bergen er Norges ledende cruisehavn med 264 cruiseskipsanløp i 2011 med tilsammen passasjerer.

12 Marin næring Tall for marin næring 23 mrd i omsetning
3,6 mrd i verdiskaping 3 200 ansatte 860 bedrifter 2009: Positivt år for Den marine klyngen Dobling av driftsresultatet, fra 875 millioner kroner i 2008 til 1.6 milliarder i 2009 Dette skyldes primært oppdrettssektoren Omsetningen har gått opp fra 20 milliarder (2008) til 23 milliarder (2009) Verdiskapingen økt fra 2,8 milliarder (2008) til 3,6 milliarder (2009) Marin næring En ledende kompetanseregion og global leverandør av sjømat av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd. Strategisk næringsplan for Bergensregionen Foto: Helge André Njåstad

13 Nasjonal marin aktør Bergensregionen står for 27 prosent av verdiskapingen og 25 prosent av omsetningen innen marin næring i Norge. Regionen har en av verdens mest moderne fiskeflåter. De største oppdrettsselskapene har hovedkontor i regionen. 40 prosent av verdens lakseproduksjon styres fra Bergensregionen. Bergen er Norges fiskeriforvaltningssenter: Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Norge er verdens nest største produsent av sjømat. Austevoll er blant de fremste fiskerikommunane i landet med 25 havgående ringnotbåter. 30 prosent av ringnotkapasiteten i Norge. I 2010 eksporterte Norge 2,7 millioner tonn sjømat for 53 milliarder. Ny eksportrekord for femte år på rad. Havbruk utgjør 62 % 33,4 mrd Fiskeri utgjør 38 % 20,4 mrd Frankrike og Russland er de største eksportmarkedene Eksempler på bedrifter i regionen: Austevoll Seafood: En global aktør: pelagisk fiske i tre av verdens viktigste fiskeri-land: Norge, Chile and Peru, oppdrettsanlegg og andre foredlingsanlegg. Marine Harvest – verdens største lakseoppdrettsselskap Lerøy Seafood Group: distribusjon, salg og markedsføring, videreforedling av sjømat. Produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Marine Bioproducts: Utnytter restproduktene fra fiskeindustrien. Trekker ut proteiner som brukes i fôrindustrien, særlig katte- og hundemat. Sotra fiskeindustri: Slakting og pakking av laks og ørret, nedfrysing, filetering. Produksjon av røkelaks. Ocea: Designer, produserer og leverer oppdrettsutstyr; fôrflåter og sentralfôringsanlegg, stålmærer, plastmærer osv. Datterselskaper i Chile. Norges Sildesalgslag: Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Ewos: ett av tre store globale laksefôrselskap, markedsandel på 33 prosent. Produksjonsanlegg i Norge, Chile, Canada og Skottland Liegruppen: Driver blant annet fiskeri.  "Libas” er Noregs største fiskebåt, kombinert ringnotfartøy og trålar. I tillegg til å vere ein framifrå fiskebåt etter sild og kolmule er "Libas" designa for oppdrag innan havforskning.

14 Bergen en marin forskningshovedstad
Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet Nesten 60 prosent av marin FoU-aktivitet skjer på Vestlandet Totalt brukes det 2,8 mrd NOK på marin FoU årlig i Norge. Bergens marine forskningsmiljøer har en størrelse, faglig bredde og kvalitet som gjør det til et senter innenfor marin forskning og utdanning i Europa. Nesten 60% av Norges totale marine FoU virksomhet i 2009 fant sted i Bergen. Blant instituttene er det spesielt Havforskningsinstituttet, men og store miljøer som NIFES, Uni Research og deler av Nofima som bidrar til landsdelens dominerende posisjon. Innenfor UoH sektoren er UiB Norges største marine Universitet (Kilde: NIFU: rapport 10/2011). Regionen har til sammen Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø som til sammen skaper en svært lønnsom og innovativ sjømatnæring. Bergen marine forskingsklynge har samlet over 1000 av Norges marine forskere og sterke marine forskningsmiljøer til å være et kvalitetssenter for marin forskning globalt. Sjømatnæringen, og da særlig havbruksnæringen, på Vestlandet har en dominerende posisjon når det gjelder FoU ressursinnsats (Kilde: NIFU: Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i Rapport 10/2009). Regionen har i dag flere av verdens ledende marine innovasjonsselskaper (fôr, havbruk, ingredients, foredling, teknologi, fiskebåter) som investerer årlig for flere hundrevis av millioner kr til marin forskning, utvikling og innovasjon (FUI) og er blant de mest profesjonelle og kunnskapsrike i verden. Sjømatnæringen og forskningsmiljøene er derfor sentral for samfunnsutviklingen for Bergensregionen, med Bergen som et nasjonalt marine kunnskapssentre med internasjonal tyngdepunkt innenfor marin forskning og næring. BERGEN – en marin hovedstad

15 Media, design, film og musikk
En ledende region i Norden innen media, film, musikk og design, anerkjent for sin evne til nyskaping, innovasjon og samarbeid på tvers av fagområder. Strategisk næringsplan for Bergensregionen Tall for næringen 8 mrd i omsetning 2,7 mrd i verdiskaping 5 200 ansatte 600 bedrifter samt 5 900 enkeltmannsforetak Tv og radio hadde et dårligere 2009 enn 2008, med nedgang i både omsetning, verdiskaping og driftsresultat, samt et svekket årsresultat på knapt 100 millioner kroner. Nedgangen skyldes hovedsakelig at TV 2 hadde et dårligere 2009 enn 2008. Trykte medier har en voldsom økning i årsresultat, fra 29 millioner kroner i 2008 til 1.6 milliarder kroner i Økningen skyldes nesten i sin helhet årsresultatet til Media Norge-konsernet, som i 2009 hadde store finansielle inntekter sammenlignet med foregående år.

16 Opplevelse, kultur og reiseliv
Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser Strategisk næringsplan for Bergensregionen Tall for næringen 12,8 mrd i omsetning 4,7 mrd i verdiskaping ansatte 3 000 bedrifter Opplevelsesgruppen snudde negative drifts- og årsresultat i 2008 til overskudd i 2009 på begge variablene, mens mat og drikke hadde noe lavere omsetning enn året før.

17 Opplevelser i Bergensregionen
NCE Tourism er lagt til Bergen – FoU Gateway to the Fjords Akvariet, Troldhaugen, Fløybanen, Bryggen, Fisketorget, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet i Telavåg , Lyngheisenteret Lygra. Festspillene, Bergenfest, Den Nationale Scene, Grieghallen, Carte Blanche. 1,3 millioner gjestedøgn på hotellene i 2009. Flere eksempler fra regionen: Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) har status som nasjonalorkester og kan som ett av verdens eldste orkestre føre sin historie helt tilbake til Edvard Grieg var nær knyttet til BFO, og var i årene orkesterets kunstneriske leder. Orkesteret teller nå 97 musikere. I 2015 feirer orkesteret 250 års jubileum. Ole Bull Scene er den nyeste og mest moderne private revy-, teater- og musikkscenen i Bergen. Bergen Fest er en festival i Bergen sentrum hvor kjente band opptrer i løpet av en ukes tid hver vår.

18 Finans Bergen har landets nest største finansmiljø. Tall for næringen
Strategisk næringsplan for Bergensregionen Tall for næringen 671 mrd i forvaltning 5 500 ansatte 113 bedrifter Tall fra Bergen Næringsråd 2011 Eksempler på bedrifter: DnB NOR-konsernet har en sterk tilstedeværelse i Bergensregionen med ca 1700 ansatte fordelt mellom bankvirksomheten og datterselskapet Vital Forsiking ASA. Vital er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 med base i Bergen. Tilbyr aksjefond og pengemarkedsfond. Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak med internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance-tjenester. Det eneste fullservice verdipapirforetaket i Norge med hovedkontor utenfor Oslo. Norne Securities er etablert av 14 frittstående sparebanker sammen med Fondsfinans ASA. Skandiabanken: Ren selvbetjent nettbank , åpnet 27. april 2000, landsdekkende, norsk hovedkontor i Bergen.

19 Hordaland som eksportfylke
Hordalands andel av nasjonal eksportverdi Fylkesrangering av eksportverdi 2008 og 2009, tall i millioner Hordaland har vært det største eksportfylket i Norge siden I 2009 var forskjellen mellom Rogaland – som er det nest største eksportfylket – på 20 milliarder kroner, det vil si at forskjellen var på 79 prosent.

20 Where are the companies?
Finland Sverige Russland UK Danmark Latvia Estland Litauen Irland Belgia Polen Canada Nederland Tsjekkia Kazakhstan Frankrike Tyskland Ungarn Sveits Spania Italia Aserbajdsjan USA Japan Sør-Korea Israel Kuwait Kina Quatar Nepal India Costa Rica Nigeria Singapore Brunei Malaysia Brasil Zambia Tanzania Malawi Sør-Afrika Australia Chile Argentina Our members have activities in at least 44 countries

21 En ledende norsk kompetanseregion
Bergensregionen skal videreutvikle sin posisjon som ledende kompetanseregion nasjonalt og være anerkjent internasjonalt der regionen har sine fortrinn. Strategisk næringsplan for Bergensregionen studenter 4 000 forskere Universitetet i Bergen Norges Handelshøyskole Høgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Bergen BI Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Bergen Arkitekt Skole Sjøkrigsskolen Universitetet i Bergen studenter, vel ansatte. Et mellomstort europeisk universitet, med blant annet tunge naturfaglige fagmiljø. Høgskolen i Bergen, profesjonshøgskole hvor yrkesutdanning står sentralt. Allsidige og sterke fagmiljø med faglig bredde. Studenttall:  Ca Norges Handelshøyskole utgjør landets fremste fagmiljø innen økonomisk- administrative fag. Stiller store krav til vitenskapelig kompetanse. Studenttall:  3 000 Kunsthøgskolen i Bergen. Kunst- og designutdanning på høyeste nivå i Norge. Undervisningen er basert på kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning. Studenttall: 325 BI Bergen – Studenttall: ca 2 000 Høgskolen Stord/Haugesund med blant annet fokus på petromaritim næringsvirksomhet og helsefag. Studenttall: 3 000 Bergen Arkitekt Skole, samt flere mindre høgskoler 2009: 6 000 uteksaminerte kandidatar frå høgare utdanningsinstitusjonar i 2009 231 avla doktorgrad ved UiB og NHH i 2009

22 Kunnskapsbyen Bergen Norges Handelshøy-skole Universitetet i Bergen
Havforsknings-instituttet Ny forskningspark Marineholmen med Uni Research Nytt bygg Høgskolen i Bergen Statoil CMR Noen av de viktige kunnskapsmiljøene i Bergen CMR – Christian Michelsen Research CMI – Christian Michelsen Institute Havforskningsinstituttet Bjerknessenteret for klimaforskning Nansensenteret: Nansen Environmental and Remote Sensing Center SNF - Samfunns- og næringslivsforskning, ved NHH Uni Research AS er et forskningsselskap med over 500 medarbeidere som driver forskning og utvikling innen helse, språk- og informasjonsteknologi, marinbiologi, miljø, klima, petroleum, kultur og samfunn. Haukeland universitets-sykehus

23 UiB –forskningsprofil – samsvar med næringsstrukturen
Viktige fagområder for næringene i vår region - se neste slide. Jfr. Også NHH og HIB og forrige slide. Språk og kultur blir helt nødvendig støttekompetanse – ”infrastruktur” kilde: Gunnar Sivertsen, NIFU

24 Eksempler på aktuelle selskaper
Internasjonale Petro-maritime & Biomarine selskaper Statoil Bergen Group DOF Austevoll Seafood/Lerøy Marine Harvest EWOS Selskapene trenger støtte i språk og kultur – i tillegg til det rent faglige ( realfag og økonomi / adm) Næringslivet i vår region er tradisjonelt sterkt utadrettet. Tar utgangspunkt i de næringene der vi har særlige ( komparative) fortrinn . Eksempelvis innen marin sektor der norske råvarer gir grunnlag for å etablere seg på nye kontinenter – som Austevoll Seafood i Latin Amerika / Stillehavet og DOF i Brasil ( Atlanterhavet) . SE neste lysark som viser den globale tilstedeværelsen – nye markeder – hele verden som marked – BRIC (S) er kjernen i dette ? Nye

25 Internasjonalisering – ute
Internasjonalisering av regionens næringsliv Fokus på SMB-virksomheter og FoU-miljøene Delegasjonsreiser Delegasjonsmottak SMB bedriftene er i fokus – følger lokomotivene … Formål å koble næring og akademia ( trippel helix)

26 Internasjonalisering –hjemme
Tiltrekke seg selskaper og kompetent arbeidskraft Vertskapsfunksjoner Delegasjonsmottak Koordinering av aktørene i forhold til vertskapsfunksjonen Internasjonal skole INN Bergen ( Bergen Næringsråd) SUA – felles off. kontor for expats ( Bergen Næringsråd) Godt kulturtilbud er viktig for å trekke til seg expats Gode flyforbindelser er også viktig

27 Nye språk og kulturer i skolen
Bergen kommune tar hintet om at verden blir mindre ….

28 SPRÅK OG KULTUR – ulike roller
Forsknings-universitetene Høgskolene Folkeuniversitetet – og andre kommersielle aktører Næringslivs-organisasjonene – se Marit Warncke sitt avsluttende innlegg for siste bulletpunkt om opplæring i språk og kultur i regi av Næringsrådet. Se merknader fra referatet fra møtet med UiB om ulike roller og kravet fra UiB om at forskning må være et element om nye fag / språk skal på plass ved universitetet. ( se neste slide) Det er plass og behov for alle aktørene !! Forskningsuniversitetene trenger lengst tid for å endre seg – og har altså krav om en forskningskomponent Jo lengre nedover på skalaen over jo tettere er en knyttet til markedet og jo fortere kan en snu seg rundt !!

29 Eksempel Brasil UiB bygger på sin Latin-Amerika kompetanse
Ønsker å styrke seg med portugisisk språk ( brasileiro) Nærings-PHD kan være et bidrag i forhold til krav om forskningselement. Nærings-PHD kan være et bidrag i forhold til krav om forskningselement – Business Region Bergen bidrar til å koble instituttet mot aktuelle næringsaktører.

30 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Hva trenger en internasjonal verdiskapingsregion i en global verden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google