Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status konkurranseutsetting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status konkurranseutsetting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status konkurranseutsetting
Barnehager Helse og sosial Tekniske tjenester Eiendomsforvaltning Sentrale aktører i Tromsø

2 Vedtaket i kommunestyret 19.6.2012:

3 Fra saksframlegget: Byrådet ønsker full konkurranseutsetting i Tromsø kommune Byrådet foreslår at hele kommunen skal organiseres etter bestiller-utførermodellen Samtlige enheter og de fleste oppgaver i Tromsø kommune kan konkurranseutsettes, i følge notatet fra Byrådet. Byrådet ber om fullmakter som medfører at konkurranseutsettingen ikke skal behandles i kommunestyret, men skal skje bak lukkete dører på rådhuset

4 Fra saksframlegget: Kommunestyret skal èn gang i året få rapport om hvor mange kommunale arbeidsplasser og enheter byrådet har fjernet. Byrådet ønsker ikke lenger å skille ut virksomhetene i Kommunale Foretak (KF) Utskilte enheter skal organiseres som AS Byrådet arbeider for at samtlige kommunale barnehager fra nyttår blir organisert i et AS (I et KF beholder man KS – tariffen) (I et AS kan KS – tariffen sies opp og erstattes av en mye dårligere tariff – avtale)

5 Hva betyr det for oss ansatte å bli konkurranseutsatt?
Et kommunalt AS kan delprivatiseres / selges Den private bedriften som vinner anbudet blir ny arbeidsgiver Etter maks to år mister vi den kommunale tariffavtalen (tariffperioden) Etter maks to år mister vi tjenestepensjonen Vi mister den gode fritidsulykkesforsikringa, med erstatning på opptil 15 G dersom vi blir helt uføre etter en ulykke, og som også dekker inntil kr kr i beh.utgifter

6 Hva betyr det for oss ansatte å bli konkurranseutsatt? (forts.)
Din opptjente pensjon blir en oppsatt rett = dårligere. Opptjeningen endres fra 30 til 40 år Dårligere dekning ved yrkesskade Mye dårligere dekning for etterlatte ved dødsfall Vi mister retten til feriepenger ved sykemelding utover tre måneder Fra non-profit virksomhet, med tjenestene i sentrum – til for – profit virksomhet, med fortjeneste for privat eier i sentrum.

7 Barnehager Prinsippvedtak på at det ikke skal bygges flere kommunale barnehager i Tromsø Gjennom «salg» av to barnehagetomter har to tunge kommersielle aktører fått tildelt hver sin kontrakt på bygging og drift av fire-basers bh Price Waterhouse Coopers er engasjert av byrådet for å utrede å skille 28 kommunale barnehager ut i et AS. Frist 1.3 er utsatt inntil videre i påvente av taksering av eiendommene

8 Helse og sosial Sentralkjøkkenet skal konkurranseutsettes. Fagforbundet har tatt tvist med KS grunnet brudd på avtaleverket. Uryddig prosess. Hjemmetjenesten skal utredes for konkurranseutsetting av innleid konsulent. Gjelder både praktisk bistand i hjemmet, samt hjemmesykepleie. Etter modell fra Oslo. Otium – det største utbyggingsprosjektet i kommunens historie - utredes gjennomført som et OPS-prosjekt (=offentlig – privat samarbeid)

9 Byråd Kanestrøm om konkurranseutsetting av kommunale tjenester:
Kommunen har ansvaret for tjenesten Kommunen stiller krav til kvalitet Kommunen tildeler tjenesten Kommunen finansierer tjenesten Kommunen kontrollerer at tjenesten leveres i tråd med kontrakt Men en annen leverer tjenesten på vegne av kommunen!

10 Byråd Kanestrøm om konkurranseutsetting av kommunale tjenester:
Fordeler med bruk av konkurranse Pris Kvalitet Valgfrihet

11 Øvrig konkurranseutsetting i byrådsavd for helse og sosial:
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Krisesentertilbud 12 omsorgsboliger for rusmisbrukere Transport til dagsenter Rammeavtale for kjøp av tjenester til enkeltbrukere

12 Teknisk sektor Vaktmestertjenesten nedstyres gjennom naturlig avgang, etter modell fra Drammen Eiendom avvikler den tradisjonelle vaktmestertjenesten – det blir opp til hver enkelt resultatenhet å finne praktiske løsninger Det er et uttalt mål å kjøpe større deler av bygningsvedlikeholdet fra private aktører, i en situasjon hvor allerede over 80 % er privatisert VA-kontoret: Ledelsen snakker mye om AS

13 Teknisk (forts) Renholderne «drukner» i m2 etter omlegging til sonerehold og overgang til INSTA 800 – standard. Bydrift: Underbudsjettert og underrekruttert. Et politisk – administrativt utvalg har i fjor jobbet med å utrede framtida for bydrift. De ansatte ikke med i dette arbeidet I fjor vår uttalte byråd Alvarstein offentlig at de vurderte å selge eiendommen på Slottet. Det er nå i gang et partssammensatt utvalg som skal utrede muligheten for å samle kommunens tekniske tjenester på eiendommen på Slottet.

14 Eiendomsforvaltning Egen pensjonskasse fra – sak til k-styret i juni – forutsetter overføring av kommunale eiendommer til en verdi av ca 200 millioner kr. 28 barnehage-eiendommer takseres nå og utredes overført til et AS. Arnestedet Eiendom AS (tidligere Tromsø industribygg) – stiftet skal tilføres kommunale eiendommer i hundremillioners-klassen 3 styremedlemmer i Arnestedet AS. Vedtaksført styre når 2 av disse er til stede.

15 Arnestedet Eiendom AS Styreleder Kay – Hugo Hanssen. Adm.dir i Kræmer Maritime AS – stor eiendomsutvikler i bl.a. Tromsø og Hammerfest. Styreleder i fire aksjeselskap i J.M. Hansen – konsernet. Høyre-mann. Nestleder Frid Fossbakk. Sentral Høyre-politiker. Styreleder i Tromsø Havn KF. Leder av byutviklingskomiteen. Eget eiendomsselskap. Styremedlem Johnny Embrå. Ansatt i rådhuset.

16 Arnestedet Eiendom AS. Formålsparagraf:
«Selskapets formål er leie, eie eller kjøp av fast eiendom, oppføring av næringsbygg, forretningsmessig eie, utleie eller salg av næringslokaler og tomter, samt kjøp og salg av aksjer eller andeler i andre eiendoms-selskaper»

17

18

19

20 Norlandia Care Group Brødrende Kristian og Roger Adolfsen i Norlandia – kjeden slo seg sammen med barnehagegrunderne Benn Eidissen og Even Carlsen i 2008 i ACEA Holding Stiftet Norlandia Care Group. De fire grunderne eier 25 % hver. Antatt omsetning 2012 ca 1.2 milliarder Konsernsjef Hilde – Britt Mellbye

21

22

23

24 Norlandia Care Group AS
Mecca Invest Edissen Consult Klevensten AS De nevnte 4 investeringsselskaper eier konsernet med 25 % hver av følgende personer: Roger og Kristian Adolfsen, Fam Eidissen, Even Carlsen Grafo AS Norlandia Care AS Acea AS Acea Preschools AS Acea Management Acea Eiendom AS VIFO AS Bodø Barnehageutbygging AS Sjøstjerna Barnehage AS Tromsø Eiendomselskap AS Tromsø Barnehagedrift Stordalen BarnehageAS Stordalen Barnehage Eiendom AS Vestvågøy Barnehage BA Vestvågøy Barnehage AS Kvittungen BarnehageAS Isbjørnen 1 BarnehageAS Isbjørnen 2 BarnehageAS Polarreven BarnehageAS Hvalrossen BarnehageAS Polarmåsen BarnehageAS Kommentar: De seks barnehagene i Tromsø ble i november i fjor avviklet som egne aksjeselskap og fusjonert inn i ACEA Preschools, en mnd etter at Høyre og Frp og byrådet inntok rådhuset. En forberedelse til større oppkjøp i Tromsø?? Under VIFO AS ligger det 4 barnehager . Til sammen 46 barnehager i konsernet i Norge. Norlandia Care AS og Acea AS ble fusjonert inn i et nytt selskap i januar – Norlandia Care Group AS.

25 Boganes Omsorgsdrift AS Norlandia Care Properties AS
Norlandia Care AS Boganes Omsorgsdrift AS Norlandia Care Properties AS Norlandia Care International AS Norlandia Care Norge Norlandia Care Oys Norlandia Care AB Kommentar: Morselskapet Norlandia Care AS hadde en omsetning i 2010 på 615 mill.kr. og overskudd på 119 mill.kr. Norlandia Care Norge hadde en omsetning i 2010 på 320 mill.kr og årsresultat på 18 mill. som ga en egenkapitalavkastning på 150 %!! Det finnes kanskje en rekke mindre selskaper under de nevnte 6 her – men de fremkommer ikke på proff.no. Eller at de er blitt fusjonert inn i disse 6 datterselskapene nevnt ovenfor.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Norlandia Care Group divisjonsdirektør Gunhild Bergsaker:
Mange kommuner har god erfaring med offentlig- privat samarbeid (OPS) når det gjelder skolebygninger og sykehjemsbygg Kommunene kan konsentrere seg om hva innbyggerne skal tilbys, mens samarbeidspartneren konsentrerer seg om hvordan det skal gjøres. Finansieringsordninger som bidrar til at private kan bygge og drive sykehjem, bør kunne åpne for langsiktige rammeavtaler slik regjeringen har lagt til rette for i barnehagesektoren.

37 Norlandia Care Group divisjonsdirektør Gunhild Bergsaker:
Vi oppfordrer kommunene til å konkurranseutsette drift av eksisterende sykehjem. Dette vil innebære at kommunen definerer krav til standard og kvalitet, oppnår forutsigbare kostnader, kan konsentrere seg om bestilling og oppfølging av tjenesten og får tilgang på erfaring og kunnskap fra mange ulike aktører. Vi er mange som ønsker å bidra til å løse fellesskapets oppgaver.

38 Foreløpig sammendrag:
Høyre og NHO er blitt mer aggressive ang. privatisering og konkurranseutsetting av off.tjenester. Høyre er blitt et rendyrket interesseparti for investorer med stor apetitt på å få sugerør inn i offentlige kasser. Disse aktørene samarbeider gjerne med Frp når det er bisniss i lufta. Offentlig sektor i Norge er nå et av verdens sikreste og mest risikofrie investeringsobjekter, med stor avkastning

39 Foreløpig sammendrag (forts)
Det er blitt superprofitt å hente for investorer gjennom å få sugerør inn i offentlig sektor i Norge. Organisering i konsernmodeller legger til rette for tapping i alle ledd. Konkurranseutsetting er den optimale modellen for privatisering. Finansieringen er sikret, og risikoen minimert.

40 Foreløpig sammendrag (forts)
Innovasjon og reell verdiskapning ved konkurranseutsetting = null. Det skapes ikke nye arbeidsplasser gjennom konkurranseutsetting og virksomhets-overdragelser. Konkurranseutsetting medfører at skattepenger sluses ned i investorers lommer i stedet for til tjenester for innbyggerne. Konkurranseutsetting medfører sosial dumping. De ansattes lønns- og pensjonsvilkår svekkes.

41 Foreløpig sammendrag (forts)
Konkurranseutsetting rammer innbyggerne gjennom dårligere og dyrere tjenester. Profitten og bunnlinja har 1. prioritet. Konkurranseutsetting = transaksjonskostnader Konkurranseutsetting = lav grunnbemanning. Konkurranseutsetting truer den norske modellen. Konkurranseutsetting fører til dårligere offentlige tjenester og større forskjeller mellom folk. KONKURRANSEUTSETTING ETTER H, FRP OG NHO SIN MODELL = ET RAN AV OFFENTLIGE MIDLER!

42


Laste ned ppt "Status konkurranseutsetting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google