Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Leserundersøkelse 2012 Evaluering av Politiforum Juni 2012 Utarbeidet for Politiets Fellesforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Leserundersøkelse 2012 Evaluering av Politiforum Juni 2012 Utarbeidet for Politiets Fellesforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Leserundersøkelse 2012 Evaluering av Politiforum Juni 2012 Utarbeidet for Politiets Fellesforbund

2 Innledning  På vegne av Politiets fellesforbund har Ipsos MMI gjennomført en leserundersøkelse blant mottakere av bladet Politiforum  Undersøkelsen ser på lesing og bruk av bladet, holdninger til redaksjonelle spørsmål, bruk av Politiforums nettsider samt annonseforhold  Av 5054 invitasjoner som ble sendt ut ble det gjennomført 1220 intervjuer. Intervjuene ble gjennomført i perioden 30.mai til 10.juni 2

3 Politiforum Leserundersøkelse - oppsummering  Gjennomsnittlig lesetid for Politiforum er ca. 37 minutter. Videre svarer 63% at de leser over halvparten av bladet. Tallene fra 2010 viser en gjennomsnittlig lesetid på ca 41 minutter og 71% som leser halvparten eller mer.  Bladet leses gjennomsnittlig av 1,5 personer, og 3 av 4 tar vare på Politiforum over lengre tid.  Flertallet av leserne jobber som politi og har ikke lederansvar. Svargivningen og resultatene må tolkes i lys av dette siden denne gruppen skiller seg noe fra de som jobber på ledernivå, som saksbehandlere eller annet.  Alt i alt ser det ut til at leserne er svært godt fornøyd med Politiforum som medlemsblad, hvor 91% svarer at de er ganske eller meget fornøyde med bladet.  31% besøker politiforum.no månedlig eller oftere. Dette er omtrent samme resultat som i 2010.  I 2010 svarte hele 60% at de ikke kjente til Politiforum.no (base: aldri besøker Politiforum.no). I 2012 er tallet 39% (base: sjeldnere eller aldri besøker Politiforum.no). Dette tyder på at det fortsatt ligger et potensiale for å øke trafikken til nettsiden. Vi ser at det er flest under 30 år (studenter) som ikke kjenner til Politiforum.no. 3

4 Lesing og bruk av bladet 4 1.

5 Høy leserlojalitet blant leserne av Politiforum 5 Spm: Hvor mange av de 6 siste utgavene av Politiforum har du lest eller tittet i? • Nær 8 av 10 har lest alle de siste 6 utgavene av Politiforum. Dette tyder på høy leserlojalitet blant leserne. • Flere menn (81%) enn kvinner (71%), samt personer med lederansvar (87%) svarer at de har lest alle de siste 6 utgavene • Svakt lavere lojalitet sammenlignet med 2010, men dette samsvarer med trenden vi ser for andre fagblader. • Lesing av alle utgaver ligger høyere enn snittet for testede fagblader de siste 2- 3 årene. • Nær 8 av 10 har lest alle de siste 6 utgavene av Politiforum. Dette tyder på høy leserlojalitet blant leserne. • Flere menn (81%) enn kvinner (71%), samt personer med lederansvar (87%) svarer at de har lest alle de siste 6 utgavene • Svakt lavere lojalitet sammenlignet med 2010, men dette samsvarer med trenden vi ser for andre fagblader. • Lesing av alle utgaver ligger høyere enn snittet for testede fagblader de siste 2- 3 årene. Base: Alle (N=1220)

6 63% leser halvparten eller mer av tidskriftet 6 Spm: Hvor mye av Politiforum leser du normalt? • Vi ser at det er noen flere menn (29%) enn kvinner (19%), samt flere med lederansvar (35%) som svarer at de leser alt/nesten alt. Base: Alle (N=1220)

7 Gjennomsnittlig lesetid er ca 37 minutter 7 Spm: Omtrent hvor lang tid bruker du vanligvis på å lese et nummer av Politiforum? • Dette tyder på at leserne finner innholdet både interessant og relevant. • 48% bruker mer enn 30 minutter på å lese i bladet. • Sammenlignet med andre fagblader er dette et godt resultat som viser at leserne tar seg tid til å studere de artiklene som fanger interessen. • Dette tyder på at leserne finner innholdet både interessant og relevant. • 48% bruker mer enn 30 minutter på å lese i bladet. • Sammenlignet med andre fagblader er dette et godt resultat som viser at leserne tar seg tid til å studere de artiklene som fanger interessen. Base: Alle (N=1220)

8 I snitt leses Politiforum av 1,5 personer 8 Spm: Omtrent hvor mange andre i tillegg til deg leser din utgave av Politiforum? • Dette viser at Politiforum deles med flere personer. Man kan anta at bladet deles med flere personer i mottakers hustand, og at dette kan være personer som ikke jobber i bransjen. Base: Alle (N=1220)

9 Oppsummering lesing  78% har lest alle de siste 6 utgavene av Politiforum. Dette viser at bladet har høy leserlojalitet og at leserne finner innholdet både interessant og relevant.  Gjennomsnittlig lesetid er ca. 37 minutter og 63% leser halvparten av bladet eller mer. Til sammenligning var gjennomsnittlig lesetid i 2010 på ca. 41 minutter og 71% svarte at de leste halvparten eller mer av bladet.  44% av leserne deler bladet med andre. I snitt leses en utgave av Politiforum av 1,5 personer. Dette viser at bladet tiltrekker lesere utover abonnentene selv.  Flere menn (68%) enn kvinner (53%) og personer med lederansvar (72%) leser halvparten eller mer av bladet. Av de som svarer at de har lest alt/nesten alt ser vi at 52% av disse besøker nettsiden Politiforum.no ukentlig. 9

10 Redaksjonelt 10 2.

11 Leserinnlegg og fagartikler er mest lest 11 Spm: Nedenfor er Politiforums faste spalter. Hvilke av disse leser du vanligvis? Base: Alle (N=1220) • Leserinnlegg er klart mest lest i alle målgrupper, men er klart mest populært hos de over 50 år og de jobber som politi. • At fagartikler får så høy skår er positivt, da dette jo er det eneste fagbladet for politi og de tydelig setter pris på denne type informasjon. Fagartikler leses av alle, og også klart viktigere for de med lederansvar. • Studentene og de yngste skiller seg ut ved at ”lettere stoff” som politikvitring og politibildet er mer lest. • At 55% leser lederen er et godt resultat og tyder på at dette er en viktig plass for meningsytring og debatt. Tilsvarende ligger ledere på rundt 30% i andre fagblader. • Leserinnlegg er klart mest lest i alle målgrupper, men er klart mest populært hos de over 50 år og de jobber som politi. • At fagartikler får så høy skår er positivt, da dette jo er det eneste fagbladet for politi og de tydelig setter pris på denne type informasjon. Fagartikler leses av alle, og også klart viktigere for de med lederansvar. • Studentene og de yngste skiller seg ut ved at ”lettere stoff” som politikvitring og politibildet er mer lest. • At 55% leser lederen er et godt resultat og tyder på at dette er en viktig plass for meningsytring og debatt. Tilsvarende ligger ledere på rundt 30% i andre fagblader.

12 Leserne er mest interessert i politifaglig stoff og skildringer fra politiets arbeidshverdag 12 Spm: Hvor interessert er du i å lese om følgende tema i Politiforum? Base: Alle (N=1220)

13 Politiforum er nyttig for å holde seg orientert om hva som skjer i Politiet 13 Spm: Hvor nyttig mener du Politiforum er for deg når det gjelder følgende... Base: Alle (N=1220)

14 47% synes Politiforum er passe kritisk i sin journalistikk 14 Spm: Politiforum skal blant annet drive kritisk og undersøkende journalistikk. Hvordan oppfatter du Politiforums journalistikk? Base: Alle (N=1220) • De aller fleste mener at politiforums journalistikk er passe kritisk. • Personer med lederansvar oppfatter i større grad Politiforums journalistikk som for kritisk. • De aller fleste mener at politiforums journalistikk er passe kritisk. • Personer med lederansvar oppfatter i større grad Politiforums journalistikk som for kritisk.

15 Respondentene er fornøyd med kvaliteten på bladet 15 Spm: Hvor fornøyd er du med Politforum i forhold til... Base: Alle (N=1220)

16 Målgruppen synes innholdet i Politiforum er interessant og at stoffet presenteres på en leservennnlig måte 16 Spm: Nedenfor kommer en rekke utsagn om Politiforum. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Base: Alle (N=1220)

17 Nær 9 av 10 tar vare på Politiforum 17 Spm: Omtrent hvor lenge tar du vare på Politiforum etter at du har lest bladet? Base: Alle (N=1220) • Det er flest i aldersgruppen under 30 år (32%) og studenter (36%) som tar vare på bladet i mer enn 6 mnd.

18 91% er meget eller ganske fornøyd med Politiforum 18 Spm: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Politiforum? Base: Alle (N=1220) • Vi ser at andelen meget og ganske fonøyd har steget litt siden 2010, og at andelen nøytrale og misfornøyde har gått litt ned. • Det skiller lite på kjønn mtp hvor fornøyd man er med Politiforum. • Flest blant som jobber som politi (37%) svarer at de er meget fornøyde med Politiforum. • Vi ser at andelen meget og ganske fonøyd har steget litt siden 2010, og at andelen nøytrale og misfornøyde har gått litt ned. • Det skiller lite på kjønn mtp hvor fornøyd man er med Politiforum. • Flest blant som jobber som politi (37%) svarer at de er meget fornøyde med Politiforum.

19 Oppsummering redaksjonelt  Interesse for politifaglig stoff og skildringer fra politiets arbeidshverdag er de mest interessante temaene i Politiforum. Vi ser at noen flere kvinner enn menn er svært interessert i nyhetsrelatert innhold, kriminalpolitisk stoff, stillingsannonser og medlemsinformasjon/medlemstilbud. Menn er noe mer interesserte i politifaglig stoff enn kvinner.  Å lese Politiforum ansees som viktig for å holde seg oppdatert om hva som skjer i politiet.  Menn mer enn kvinner, personer i aldersgruppen 40+, samt personer med lederansvar leser flere av de faste spaltene i Politiforum.  47% av leserne synes Politiforum er passe kritisk i sin journalistikk og 81% er helt eller delvis ening i at Politiforum er et engasjerende medlemsblad.  Videre svarer de aller fleste at de er fornøyde med innholdet i Politiforum, at stoffet presenteres på en leservennlig måte, at bladet gir faglig påfyll/ny kunnskap og at bladet har forsider som gjør at man får lyst til å titte i det.  54% mener at Politiforum burde hatt redaksjonelt stoff fra eget politidistrikt eller særorgan oftere.  Totalt sett er leserne veldig tilfredse med Politiforum. Hele 91% svarer meget eller ganske fornøyd. Kvaliteten på bladets vurderes også som høy når det gjelder papirkvalitet, lesbarhet, språk og skrivestil, layout og billedbruk. 19

20 Annonser 20 3.

21 Stor sannsynlighet for kjøp/anskaffelse av de fleste av de nevte varer og tjenester 21 Spm: Hvor sannsynlig er det at du som privatperson eller at andre i din hustand vil kjøpe eller anskaffe følgende varer eller tjenester ila de nærmeste 1-2 årene? Base: Alle (N=1220) %

22 71% finner annonser de har nytte av i Politiforum 22 Spm: Hender det at du finner annonser i Politiforum som du kan ha nytte av, privat eller i jobbsammenheng? Base: Alle (N=1220) • Hele 71% finner annonser på Politiforum som de har nytte av og favner en bred målgruppe. Det skiller lite på kjønn, alder, stilling og hvorvidt respondenten har lederansvar. • Respondenter som jobber sivilt har en høyere andel svar på ”Nei, aldri” (20%). • Hele 71% finner annonser på Politiforum som de har nytte av og favner en bred målgruppe. Det skiller lite på kjønn, alder, stilling og hvorvidt respondenten har lederansvar. • Respondenter som jobber sivilt har en høyere andel svar på ”Nei, aldri” (20%).

23 Friluftsliv, idrett og reiser på fritiden er populære fritidsinteresser i målgruppen 23 Spm: Hvilke av følgende fritidsinteresser har du? Base: Alle (N=1220) • Friluftsliv, Idrett, Jakt/fiske og Bil/motor har en overrepresentasjon av menn, mens flere kvinner har Reiser på fritiden og Klær og mote som fritidsinteresser

24 Oppsummering annonser  Hele 71% finner annonser på Politiforum som de har nytte av og disse favner en bred målgruppe. Personer som jobber ”sivilt” har en større andel svar på ”nei, aldri” enn de andre stillingskategoriene.  Alle de nevte varene og tjenestene skårer høyt på sannsynlighet for kjøp/anskaffelse ila de neste 1-2 årene. Kvinner mer enn menn, og personer opp til 39 år viser stor interesse når det gjelder kurs/videreutdanning. Aldersgruppen under 30 år viser også stor interesse for forsikring og bil. Reiser/hotell og tur/fritidsutstyr er mest interessant i aldersgruppen 30-49 år.  Leserne av Politiforum har aktive fritidsinteresser. Flere menn enn kvinner har fritidsinteresser som friluftsliv, idrett, jakt/fiske og bil/motor, mens flere kvinner har interesser som reiser på fritiden, og klær og mote.  Ser vi på forskjeller mellom stillingene er det flest Politi som har jakt/fiske og bil/motor som fritifdinteresser. Studentene er overrepresentert innen idrett og klær/mote. Pensjonister og sivil har større interesse for reiser på fritiden. 24

25 Nettsider 25 4.

26 31% besøker Politiforum.no månedlig eller oftere 26 Spm: Hvor ofte besøker du vanligvis Politiforums nettsider, Politiforum.no? Base: Alle (N=1220) • Flere menn enn kvinner, og personer under 30 år besøker Politiforums nettsider ukentlig og månedlig. • Blant de som aldri besøker Politiforums nettsider finner vi flest kvinner (39%). • Månedlig besøk totalt ligger omtrent på nivå med andre fagbladers nettsider. • Flere menn enn kvinner, og personer under 30 år besøker Politiforums nettsider ukentlig og månedlig. • Blant de som aldri besøker Politiforums nettsider finner vi flest kvinner (39%). • Månedlig besøk totalt ligger omtrent på nivå med andre fagbladers nettsider.

27 28% er meget eller ganske interessert i å få oppdaterte politinyheter på nettsiden 27 Spm: Hvor interessert er du i å få oppdaterte politinyheter på Politiforum.no hver dag? Base: Alle (N=1220) • Igjen ser vi at det er flere menn (13%) som er meget interessert enn kvinner (3%). • 20% av mennene og 14% kvinnene er ganske interessert i å få oppdaterte nyheter på Politiforum.no daglig. • Igjen ser vi at det er flere menn (13%) som er meget interessert enn kvinner (3%). • 20% av mennene og 14% kvinnene er ganske interessert i å få oppdaterte nyheter på Politiforum.no daglig.

28 Nok informasjon i papirutgaven gjør at mange ikke besøker nettsiden. I tillegg oppgir 4 av 10 av de som sjelden eller aldri besøker nettsiden at dette skyldes manglende kjennskap. 28 Spm: Hva er årsaken til at du vanligvis ikke besøker Politiforum.no? • Andelen som ikke kjenner til Politiforum.no er fortsatt høy. • Blant de som ikke kjenner Politiforum.no finner vi flest personer under 30 år. • Andelen som ikke kjenner til Politiforum.no er fortsatt høy. • Blant de som ikke kjenner Politiforum.no finner vi flest personer under 30 år. Base: Besøker nettsiden sjeldnere/aldri (N=807)

29 Kun 15% kjenner til at stillingsannonser fortløpende legges ut på Politiforum.no 29 Spm: Kjenner du til at stillingsannonser fortløpende kan legges ut på Politiforum.no med direkte link til elektronisk søknad? Base: Alle (N=1220) • 79% kjenner ikke til at stillingsannonser leges ut fortløpende på nettsiden. • Blant de med lederansvar kjenner 21% til muligheten for stillingsannonser på Politiforum.no. • 79% kjenner ikke til at stillingsannonser leges ut fortløpende på nettsiden. • Blant de med lederansvar kjenner 21% til muligheten for stillingsannonser på Politiforum.no.

30 Størst interesse for politinyheter og fagartikler 30 Spm: Hvilke av følgende områder er du interessert i å finne på Politiforum.no? Base: Besøker nettsiden (N=889) • Politinyheter er området som fenger størst interesse og her finner vi en større andel menn (93%) enn kvinner (88%). • Flest med lederansvar ønsker seg mer debattinnlegg og diskusjoner. • Studenter ønsker seg mer videoer og bilder fra politiets hverdag, politirelatert humor og stillingsannonser på politiforum.no. • Politinyheter er området som fenger størst interesse og her finner vi en større andel menn (93%) enn kvinner (88%). • Flest med lederansvar ønsker seg mer debattinnlegg og diskusjoner. • Studenter ønsker seg mer videoer og bilder fra politiets hverdag, politirelatert humor og stillingsannonser på politiforum.no.

31 40% finner Politiforum.no nyttig 31 Spm: I hvilken grad finner du Politiforum.no nyttig? Base: Besøker nettsiden (N=889) • Andelen som finner Politiforum.no nyttig er på 40% og har steget med 14% siden målingen i 2010.

32 Målgruppen ønsker mer reklame/publisitet for å øke kjennskap 32 Spm: Hva ville gjøre det mer interessant for deg å besøke Politiforum.no? Base: Alle (N=1220)

33 Kommentarer til nettsidene  31% besøker Politiforum.no månedlig eller oftere. Dette ligger omtrent på nivå med andre fagbladers nettsider. Vi ser at flere menn enn kvinner besøker nettsiden hyppig, og at det også er menn som er mest interesserte i å få oppdaterte politinyheter på nettsiden hver dag.  Besøkstallene viser at papirutgaven til Politiforum er hovedkilden til informasjon. Tallene for målingen i 2010 viser omtrent like tall som for denne siste målingen. Likevel er det verdt å merke seg at årsaken til manglende besøk kan ligge i lav kjennskap til Politiforum.no og lav kjennskap til nytteverdien av siden. Så mange som 79% svarer at de ikke kjenner til at stillingsannonser fortløpende kan legges ut på nettsiden.  40% av brukerne finner Politiforum.no nyttig. Dette tallet har steget med 14% siden målingen i 2010 og viser at det er potensiale for å utvikle Politiforum videre på nett. 33

34 Bakgrunnsinformasjon 34 5.

35 Barn 35 Spm: Er det hjemmeboende barn under 18 år i din husstand? Base: Alle (N=1220)

36 Stilling 36 Spm: Hva er din stilling? Base: Alle (N=1220)

37 Lederansvar 37 Spm: Har du lederansvar? Base: Alle (N=1220)

38 Kjønn og alder 38 Kjønn Alder Base: Alle (N=1220)

39 Politidistrikt 39 Spm: Hvilket politidistrikt eller særorgan er du tilknyttet? Base: Alle (N=1220)

40 Særorgan 40 Spm: Hvilket politidistrikt eller særorgan er du tilknyttet? Base: Alle (N=1220)

41 Prosjektinformasjon og feilmarginer 41 6.

42 Feilmarginer 42 Eksempel. Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer: ”Ja” og ”nei”. I tabellen finner vi at 20% har svart ”ja” på spørsmålet, mens 80% har svart ”nei”. Er undersøkelsen basert på et utvalg på 1.000 intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/- 2,5 prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle ”ja”-svar i populasjonen vil (med 95% sikkerhet) ligge et sted mellom 17,5% og 22,5%. Alle resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi har kun observert et utvalg av enheter, og ikke hele populasjonen. Denne usikkerheten kan imidlertid beregnes. Generelt i denne undersøkelsen gjelder at tall i tallkolonnen er beheftet med en feilmargin på +/- 1,3 – 2,9 prosentpoeng. Feilmarginene for tall i undergrupper er større. Feilmarginer ved rent lotterisk utvalg Antall observasjoner Prosentresultat 5/9510/9015/8520/8025/7530/7040/6050/50 2003.14.25.05.76.16.56.97.1 2502.83.84.55.15.55.86.26.3 3002.53.54.14.65.05.35.75.8 4002.23.03.64.04.34.64.95.0 5001.92.73.23.63.94.14.44.5 6001.82.52.93.33.53.74.04.1 7001.62.32.73.03.33.53.73.8 8001.52.12.52.83.13.23.5 9001.52.02.42.72.93.13.3 10001.41.92.32.52.72.93.13.2 12001.31.72.12.32.52.62.82.9 14001.21.61.92.12.32.42.62.7 16001.11.51.82.02.22.32.42.5 20001.01.31.61.81.92.02.2

43 FormålLeserundersøkelse for Politiforum KundePolitiets Fellesforbund Kontaktperson kundeHeidi Bjørkedal Kontaktperson Ipsos MMIKathrine Steen Andersen, Mette Bjørnøy Solberg MetodeWeb intervju, undersøkelsen er i hovedsak sendt ut til firmapostadresser hos bokhandlere og forlag GjennomføringUke 22-23, 2012 MålgruppeMottakere av Politiforum Ant. intervjuTotalt er det gjennomført 1220 intervju. Totalt ble det sendt ut 5054 invitasjoner, dette gir en svarprosent på 24. Resultatene er ikke vektet FeilmarginerResultatene må tolkes innenfor feilmarginer på 1,3 – 2,9 prosentpoeng for totalresultatet for hver av hovedmålgruppene For undergrupper vil feilmarginene være større Prosjektnummer107367 Om undersøkelsen


Laste ned ppt "1 Leserundersøkelse 2012 Evaluering av Politiforum Juni 2012 Utarbeidet for Politiets Fellesforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google