Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfall – fra problem til ressurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfall – fra problem til ressurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfall – fra problem til ressurs
Avfallsplaner – hvorfor? Avfallsplaner – hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Lovverk for BA-avfall Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene Kurset består av 8 foredrag. Dette foredraget er sist oppdatert 15. mars Sjekk på for å se om det finnes en nyere versjon! Har du kommentarer eller forslag til endringer i foredraget, kan du ta kontakt med NHP-nettverket, Nasjonal Handlingsplan for bygg og anleggsavfall, ved sekretariatet på e-post; Fra nettsiden kan du laste ned en full Powerpoint-versjon av foredragene. Aktuelle utskriftsversjoner, med eller uten forelesernotater, gjøres etter eget ønske. 1. april 2012 1

2 Hvor finnes de miljøfarlige stoffene i bygg?
1. april 2012

3 Disposisjon Hvorfor er det farlig? Hvor finnes de farlige stoffene?
Håndtering Hva vi ikke vet 1. april 2012

4 Ikke nedbrytbare eller tungt nedbrytbare stoffer
Stoffer som enten er grunnstoffer eller som motstår nedbryting i naturen. Radioaktive stoffer: Plutonium, osv. Americium-241 Halogenerte organiske stoffer: PCB, klorerte parafiner, bromerte flammehemmere, polyklorerte naftalener og terfenyler, pentaklorfenol, og klorerte/bromerte/fluorerte løsemidler. Tungmetaller: Kvikksølv, kadmium, nikkel, bly, krom, arsen, kobber eller organiske forbindelser med disse metallene. Organiske forbrenningsprodukter og andre stoffer: Dioksin, furaner, PAH (PolyAromatiske Hydrokarboner, ofte betegnet "tjærestoffer"), ftalater. Så og si ingen av disse stoffene fantes fritt tilgjengelig i naturen før den industrielle revolusjonen. Americium har en halveringstid på 432 år, dvs at stoffets konsentrasjon vil være halvert i løpet av 432 år. Halogenerte (stoffer som inneholder klor, flour og/eller brom) organiske stoffer er menneskeskapte forbindelser, og er nesten alltid fettløselige og vil derfor enkelt binde seg til partikler og fettvev i organismer. PCB har en halveringstid på flere tiår, så selv om stoffet ble forbudt i Norge i 1980, vil vi finne det i mange tiår til i miljøet. Tungmetallene er en del av det periodiske system (grunnstoffene) og vil ikke bli nedbrutt. Stoffene kan binde seg til andre stoffer og vil på grunn av dette både kunne øke og minske biotilgjengeligheten og miljøskadene de kan medføre. PAH blir dannet ved ufullstendig forbrenning av fossilt brensel. (hvor det kan finnes blir omtalt senere i presentasjonen). 1. april 2012 4

5 Miljøeffekter av miljøgifter
Generelle effekter på miljøet Brytes (nesten) ikke ned Mange er fettløslige Moderat giftig (de fleste) Oppkonsentreres i næringskjeden Mange har hormonlignende effekter Subtile effekter (redusert immunsystem) Kostholdsrestriksjoner i 33 norske fjorder, til sammen over 1200 km² fjorder! Veldig få miljøgifter har akutt giftighet (med noen unntak), hvis ikke konsentrasjonen blir høy. Giftene vil ofte lagres opp i organismen til relativt høye konsentrasjoner, hvor de vil forstyrre de naturlige reaksjonene som skjer (hormonhermende, påvirke DNA som kan føre til mutasjoner og kreft, redusere immunforsvaret osv). På grunn av miljøgiftenes egenskaper til å binde seg til fettvev er det blitt innført restriksjoner på inntak av fet fisk og skalldyr i mange norske fjorder. Det gjelder særlig gravide og ammende. Miljøgiftene vil binde seg til morsmelken og bli overført til barnet under amming, eller til fosteret når det ligger i magen. 1. april 2012 5

6 Hva er miljøskadelig? Americium-241 Fibre NiCd Bly Nedgravde tanker
“Byggkjemi” Skumplast Brannrester PVC (”vinyl”) Takbelegg Muggsopp + mange flere… Fibre Bly PCB Klorparafiner KFK Impregnert tre PAH Pentaklorfenol Kvikksølv EE-avfall Stoffer som er miljøfarlige og som blir omtalt på de neste sidene. 1. april 2012 6

7 Farlige fibre og støv Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem..... Må likevel tas hånd om i en miljøsanering! Asbest Asbest kan gi lungekreft, særlig farlig i kombinasjon med røyking Riving kan kun gjøres av godkjente firmaer Mineralull Ikke anerkjent som kreftfremkallende i dag, men i riveprosesser kan støvkonsentrasjonene bli så store at det er grunn til bekymring Asbest er et såkatl “co-karsinogen” sammen med tjære fra røyking, dvs at kombinasjonen røkying og asbesteksponering øker risikoen for kreft i n-te potens. 1. april 2012

8 Asbest, “universalstoff” (1.1)
Innvendig: Varmeisolering av varmtvannsrør. Det er særlig bend, t-stykker, rørgjennomføringer i vegger og dekker og endestykker hvor der finnes asbest. Resten av rørene er isolert med glassull, selv om stoffet kan se likt ut. Eternitkanaler til ventilasjon. Også som plater innvendig i større kanaler. Eternitplater innvendig på vegg. Gjerne i forbindelse med hull i betongvegger ved branndør; Feltet over branndøra er isolert med eternit for å øke brann-motstanden. Eller på vegger bak ovner for å øke brannmotstanden. Vegger inne i sikringsskap. Asbest er en felles betegnelse på krystallinske silikatmineraler. Mineralet ble forbudt i 1980 i Norge, men mineralet blir fremdeles produsert i stort omfang i Østen. Asbest ble brukt i store mengder i mange ulike bygningsdeler. Stoffet er lite brennbart og har god isolasjonsevne, og ble derfor benyttet i mange ulike produkter i bygg. Lista viser NOEN av bruksområdene – asbest har blitt brukt til det meste. 1. april 2012 8

9 Asbest, “universalstoff” (1.2)
Innkapsling av oljefyrkjeler og lufttilførselskanaler. Pakninger (tråd) i ventilluker. Pakninger i blyskjøter i vertikale soilrør Vindusbrett innvendig. Gjerne i forbindelse med at det er radiator under vinduet. Akustikkplater i tak: Perforerte plater. Vinylfliser; Asbest er tilsatt i flisene for å øke styrken på belegget. Avrettingsmasser under vinylbelegg, ikke bare fliser. Lim til vinylbelegg. Flislim. Vinduskitt på gamle isolerglassvinduer. Bremsebånd på heismotorer. Asbest er en felles betegnelse på krystallinske silikatmineraler. Mineralet ble forbudt i 1980 i Norge, men mineralet blir fremdeles produsert i stort omfang i Østen. Asbest ble brukt i store mengder i mange ulike bygningsdeler. Stoffet er lite brennbart og har god isolasjonsevne, og ble derfor benyttet i mange ulike produkter i bygg. Lista viser NOEN av bruksområdene – asbest har blitt brukt til det meste. 1. april 2012 9

10 Asbest, “universalstoff” (2)
Utvendig: Eternitplater på tak: Stort sett bølgeformede plater Finnes i stor utstrekning under torv på torvtekkede hus. Eternitplater på vegger. Blomsterkasser, sålbenkbeslag Asbest er en felles betegnelse på krystallinske silikatmineraler. Mineralet ble forbudt i 1980 i Norge, men mineralet blir fremdeles produsert i stort omfang i Østen. Asbest ble brukt i store mengder i mange ulike bygningsdeler. Stoffet er lite brennbart og har god isolasjonsevne, og ble derfor benyttet i mange ulike produkter i bygg. Lista viser NOEN av bruksområdene – asbest har blitt brukt til det meste. 1. april 2012 10

11 Farlige fibre - asbest Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem..... Må likevel tas hånd om i en miljøsanering! Alt emballeres støvfritt Avfallsmottak varsles Graves ned umiddelbart Asbest er ikke en miljøgift! Men stoffet er meget kreftfremkallende. (Det skader altså helsen og ikke miljøet) En liten digresjon: Den første filtersigaretten på verdensmarkedet Kent, brukte et asbestfiber i sitt Mikronite filter fra 1952 til En dødelig kombinasjon. Siden asbest ikke er miljøskadelig kan det deponeres. Asbest må ikke destrueres eller håndteres på annen måte en etter krav gitt i asbestforskriften. Asbest skal alltid saneres av godkjent firma. 1. april 2012 11

12 Fire eksempler på de kanskje vanligste bruksområdene av asbest: Perforerte takplater, gulvfliser/limet, rørisolasjon i rørbend og asbestplate over sikringsskap. Dette er nok de vanligste bruksområdene. 1. april 2012 12

13 Bly Bly er farligst i organisk form - de fleste bruksområdene er som rent metallisk bly Soilrør-skjøter (bildet) Blyglass Maling Kabler, akkumulatorer Blybeslag rundt piper, på tak mm Metallisk bly: Leveres som egen fraksjon i lukkede beholdere Bly er farligst i organisk form på grunn av biotilgjengeligheten. I bygg er det nesten alltid brukt i metallisk form. Bly skal leveres til mottak for farlig avfall eller til metallgjenvinner i egen fraksjon. 1. april 2012 13

14 PCB: Lysstoffarmaturer
Skal være fjernet fra (forbudt å ha i bruk) Lysrørene tas ut og legges i egen kasse Alt leveres som ee-avfall PCB - Polyklorerte bifenyler, ble utviklet på 1920 tallet. Stoffet har mange gode tekniske egenskaper som gjorde at det ble brukt i mange ulike produkter. Stoffet har blant annet lang holdbarhet og god isolasjonsevne. PCB ble blant annet brukt i kondensatorer, ulike oljer, isolerglassruter, maling, mørteltilsetning og fugemasser. Stoffet er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til, på grunn av evnen til å binde seg til fettvev og bli oppkonsentrert i organismer. Det virker ikke akutt giftig, men har skumle langtidseffekter, blant annet økt kreftrisiko, nedsatt immunforsvar og reproduksjonsforstyrrelser. Har man et bygg som er bygd eller rehabilitert før 1980 kan man aldri utelukke at det har vært brukt PCB i ulike produkter. Eneste måten å forsikre seg om at et produkt ikke inneholder PCB, er på ta prøver for analyse! Lysarmaturer leveres hele som EE-avfall, ev. PCB-kondensatorer blir sanert ut av miljøsanereren av EE-avfallet. (skal ikke tas ut på byggeplass). Lysrørene skal imidertid tas ut og legges i egen kasse slik at de ikke knuser (inneholder kvikksølv). 1. april 2012 14

15 PCB: Vinduer Isolerglassvinduer med PCB: Norske produsert 1960-1975
Utenlandske fram til 1980 Umerkede vinduer Alle andre vinduer: Tinnorganiske forbindelser, beis, oljer mm PCB er byttet med klorparafiner Stables på pall PCB-vinduer leveres godkjent mottak i Ruteretur- systemet andre til Vindusretur, som mottar alle typer vinduer Isolerglassvinduer med PCB er ikke farlige når de står i karmen, men skal håndteres med hansker hvis de er uten karm. PCB sitter i forseglingslimet under avstandslisten i vinduet (Limet kan ha konsentrasjoner over ppm PCB, farlig avfallsgrense er på 50 ppm). Dersom vinduet knuses skal delene samles opp og leveres i lukket beholder. Det er viktig at vinduer uten karmer ikke oppbevares utendørs. Regn kan forårsake utlekking av PCB fra forseglingslimet. Klorparafiner erstattet PCB i Vi vet ikke helt hvor lenge klorparafiner ble brukt, trolig fram til 1985. Vinduer er et sammensatt produkt, som bør leveres til behandling. Trevirket gjør at det ikke kan deponeres. Glasset har verdi, og Glava vil gjerne ha dette til produksjon av minerlaull. 1. april 2012 15

16 PCB: BETONG Borvibet, produsert av Borregaard
Produseres fortsatt, men uten PCB Ble tilsatt i puss, avretting, flislim, gysing Vanskelig å finne Trolig blir mye PCB-betong dumpet som “rene masser” i dag Eneste måten å finne PCB i betong/avrettingsmasse på er å ta ut prøver. Betong som inneholder PCB må leveres til mottak som kan motta den aktuelle forurensingen i betongen. Vanligste bruksområde er trolig i utvendige pusslag. 1. april 2012 16

17 PCB: Fugemasser Brukt særlig utvendig Mellom betongelementer
Rundt dører og vinduer Mellom tre og betong osv. Freses ut av spesialfirmaer Leveres i tette beholdere til godkjent mottak Fugemasser har ofte høye konsentrasjon av PCB. Har man mistanke om det har vært brukt PCB, må man ta ut en prøve for analyse. Er bygget oppført før 1980, kan man aldri utelukke at det har vært brukt PCB i fugene. Også her erstattet klorparafiner PCB rundt Vi vet ikke hvor lenge klorparafinene har vært i bruk. 1. april 2012 17

18 PCB: Maling Opprinnelig som skipsmaling Også brukt på en del hus
Tilfluktsrom Trafokiosker Forsvaret har brukt en del PCB-maling Fjøs, siloer, gjødselkjellere, svømmebasseng, toaletter Samles opp og leveres i tette beholdere til godkjente mottak Det er ofte brukt maling med PCB i områder som er ekstra utsatt for belastning (hardt vær, slitasje etc.). Men det er også gjort flere funn av PCB på fasader i Oslo og andre mindre regnfulle steder. Hvis malingen skal fjernes før en ev. riving, må man være oppmerksom på spredning. Skal man for eksempel sandblåse en vegg, må både sanden og malingsflakene samles opp og leveres til godkjent mottak. Det finnes spesielle maskiner for slik malingfjerning, som ikke bruker sandblåsing som prinsipp (sandblåsing fører til mye forurenset sand). 1. april 2012 18

19 Bromerte flammehemmere
Dekabromdifenyleter (Deka-BDE) Heksabromcyclododekan (HBCCD) Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) TetrabrombisfenolA (TBBPA) Elektronikk Kabler Plastprofiler Lim Erstattes ofte av fosforbaserte flammehemmere, som vi vet mindre om.. De 5 vanligste flammehemmerne er omtalt øverst, to av dem er forbudt i dag. Alle er farlige. Brukes i kretskort, kabelisolasjon, gulvbelegg og andre plastprodukter, lim osv. 1. april 2012

20 Mykgjørere (ftalater)
PVC-plast Acrylmaling Fugemasse Forbudt i barneleker: (farlig avfall) Dietylheksylftalat (DEHP) Dibutylftalat (DBP) Butylbenzylftatlat (BBP) Forbudt i barneleker som suttes: (ikke FA) Diisononylftalat (DINP) Diisodecylftalat (DIDP) Di-n-oktylftalat (DNOP) Myknere finnes hovedsakelig i PVC-plast og fugemasse. Tre myknere er forbudt i barneleker, og er også definert som farlig avfall (røde). De tre siste er forbudt i leker som bare kan sutte på, men er foreløpig ikke definert som farlig avfall. DINP har overtatt som mykner i gulvbelegg etter DEHP. 1. april 2012

21 Klorerte parafiner Brannhemmende midler, rusthindrende midler, mykner
Tre grupper: Kortkjedede (SCCP), SCCP er forbudt Mellomkjedede (MCCP) Langkjedede (LCCP) Finnes i: Fugemasse Rustmaling Isolasjon Isolerglassvinduer 1. april 2012

22 Kjøleanlegg KFK, HKFK i kjølekretsene Flammehemmere i celle-
gummi-isolasjon Kjøleanlegg er ee-avfall Gassen må tappes fra fastmonterte anlegg Gassen overtas av Stiftelsen Returgass, som destruerer den i Norcems ovn i Kjøpsvik Både drivhusskapende og osonnedbrytende Cellegummi i sekker eller beholdere KFK/HKFK gasser har BÅDE en ozonnedbrytingseffekt OG en drivhusgasseffekt. Begge gassene har en mye høyere GWP (globalt oppvarmings potensial) enn CO2. KFK er 4000 ganger verre en CO2, og har mye lengre levetid i stratosfæren. Når gassen er fjernet, og evt. de bromerte flammehemmerne i cellegummien, leveres kjøleanlegget til mottak for EE-avfall. (Det er gratis å levere EE-avfall) 1. april 2012 22

23 Impregnert trevirke “Trykkimpregnert”: Grønt trevirke med CCA (Copper, Chrome og Arsenic) Nyere typer trykkimpregnert er laget med kobber- impregnering, men ser helt likt ut CCA Jernbanesviller, telefonstolper: Kreosotimpregnert Vinduer, dører, hagemøbler: Tinnorganisk Panel, laft: Klorfenol-impregnert Leveres som egen fraksjon til mottak Impregnert trevirke skal ikke leveres sammen med rent trevirke og skal kun brennes i ovner som er godkjent for dette. Avfall fra kreosot- og CCA-impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal deklareres og leveres til godkjent mottak. 1. april 2012 23

24 PAH Kreosotimpregnert trevirke Fiberplater Asfalt Takbelegg
Fugemasser som skal tåle olje Maling Innvendig i pipeløp (sot) PAH – Polyaromatiske hydrokarboner, er en gruppe stoffer som dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Kreosot er egentlig et avfallsstoff som oppsto ved bla. gassverk, som man fant ut kunne brukes til impregnering av tre. Kreosot inneholder en rekke PAHer. Flere av PAH-forbindelsene er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. Avfall med PAH skal leveres som farlig avfall til godkjent mottak. 1. april 2012 24

25 Maling Hele det periodiske system har blitt tilsatt.
“Den malingsprodusenten som brukte de giftigste stoffene fikk den beste malingen” Klororganiske pigmenter I utlandet er det mange som er opptatt av bly i maling, men kun nylig i Norge... 1. april 2012

26 Kvikksølv Termometere Vippebrytere Maling
Vannlåser: Sykehus, tannlegekontorer, skoler mm Termostater, trykkmålere Impregnert trevirke Lysrør, sparepærer, halogenlamper, Hg-lamper Leveres emballert (må ikke knuses!) i lukket beholder Kvikksølv er det farligste tungmetallet. Kvikksølv som blir "fritt" går lett over til formen "metylkvikksølv" og tas da lett opp i organismer - og er enda mer skadelig enn rent kvikksølv. Dette kan skade nervesystemet, gi nyreskader og kontaktallergi. Ved høye verdier av kvikksølv i blod hos gravide vil det gi fosterskader. Avfall med kvikksølv MÅ ikke knuses, men emballeres godt og leveres helt til mottak for farlig avfall. 1. april 2012 26

27 Elektrisk og elektronisk avfall (1)
Akkumulatorer, trafoer, lysrør, Hg-lamper, kabler, kondensatorer, nivåbrytere, nødlys, røykvarslere, termostater, trykkmålere EE-avfall kan inneholde omtrent alle farlige stoffer Alt som det er ment at det skal gå strøm igjennom skal leveres som EE-avfall. EE-produkter kan inneholde omtrent hele det periodiske systemet. EE-avfall kan inneholde mange miljøfarlige stoffer. Men disse vil bli sanert ut av en miljøsanerer på et godkjent mottak for EE-avfall, og skal ikke tas ut på byggeplass. Det er flere ulike returordninger for EE-avfall; RENAS, Elsirk og Eurovironment tar gratis hånd om næringselektro. El-retur tar også i mot slikt avfall nå. Det er viktig å levere EE-avfallet helt, slik at de miljøfarlige komponentene ikke blir ødelagt, noe som blant annet kan forårsake utlekking. Forskrift: Avfallsforskriftens kap 1. 1. april 2012 27

28 Elektrisk og elektronisk avfall (2)
Farlig avfall, skal alltid sorteres! RENAS har system for gratis mottak av ee-avfall Sorteres i inntil fem fraksjoner: Lysrør Andre lyskilder Kabler Små, knuselige enheter Robuste enheter Radioaktive røykvarslere Bruk pallebur fra RENAS’ aktører RENAS har 5 kategorier avfall, og det er viktig å skille disse. Viktig å skille lysrør og andre lyskilder. Husk også at glødelamper er ee-avfall (inneholder 2-5 gram bly). Halogenpærer inneholder mer kvikksølv enn lysstoffrør! Viktig at radioaktive røykvarslere sorteres som egen fraksjon. Materialselskapene har plikt til å rapportere røykvarslere som egen gruppe, da er det også lurt å sortere det ut under miljøsaneringen – derfor blir det 6 grupper. 1. april 2012 28

29 Americium-241 Ioniserende røykdetektorer
Er ikke særlig farlig når det sitter i detektoren Skal leveres som ee- avfall Meget giftig hvis det pustes inn Leveres i egne beholdere som ee-avfall Americium er et radioaktivt stoff som har lang halveringstid og finnes i de fleste røykvarslere. Avfall med dette stoffet leveres helt og som egen fraksjon til godkjent mottak for EE-avfall. 1. april 2012 29

30 Forurenset jord, nedgravde tanker
Håndtering av forurenset jord er egen disiplin! Alunskifer! Tanker inneholder oftest oljer eller parafin, men i industrisammenheng kan det være mye annet også Tømmes av godkjente spesialfirma som gir sertifikat på at tanken er tom Ved mistanke om forurensing i grunnen må det gjennomføres en grunnundersøkelse. Det skal utarbeides en tiltaksplan iht. forurensningsforskriftens kapittel 2, "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider" om KLIF-s normverdier er overskredet. Forurenset grunn/masse må leveres til godkjent mottak for den aktuelle forurensingen. Eget fagområde, som ikke tas nærmere opp i dette foredraget. 1. april 2012 30

31 “Byggkjemi” Flytende byggkjemi inneholder det meste av
“luriumstoffer”, men er dårlig dokumentert Fugemasser; PCB, PCF, ftalater mm Maling; Alt av farlige stoffer Lim; Mye udokumentert, mye farlig Leveres på paller med karm el. Alt av løse kjemikalier på spann/flasker skal leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Ikke bland sammen forskjellige kjemikalier for å redusere volumet – det gjør det vanskeligere for mottaket å behandle det riktig! Leveres på pall med pallekarm, eller i spesialbeholdere. 1. april 2012 31

32 Skumplaster Inneholder KFK fra skummingen, flammehemmere mm
EPS; Flammehemmere XPS; KFK og flammehemmere PE; KFK og flammehemmere PUR; KFK og flammehemmere PF; KFK og flammehemmere Cellegummi; Flammehemmere LECA isoblokk; KFK i EPS og XPS (isolasjonsplater av skumplast) finnes både med og uten flammehemmere. Ikke all cellegummi innholder bromerte flammehemmere over grenseverdien for farlig avfall, men det er både billigere og enklere å levere alt som farlig avfall, enn å ta ut prøver til analyse. Skumplast som inneholder KFK/HKFK skal leveres HELE til mottak som kan destruere dette (eksempler: Isolerte garasjeporter og kjøleromsvegger). Anlegg som knuser ned kjøleskap kan gjøre dette, da de har mulighet til å samle opp gassene som slippes ut fra avfallet de knuser. Det er to virksomheter i Norge som kan behandle slikt avfall: WEEE Recycling i Trønderlag og REVAC i Vestfold. 1. april 2012 32

33 Brannrester Branntomter inneholder alt av farlige stoffer
Alt av farlige stoffer som fantes i bygget ligger igjen i brannrestene I tillegg dannes det dioksiner, furaner og PAH i brannen Brannrester må leveres som farlig avfall Viktor Justsjenko, Ukraina Bildet viser den ukrainske statsministeren før og etter dioksinforgiftningen, hvor resultatet var klorakne. KLIF har definert at brannrester kan være farlig avfall. 1. april 2012 33

34 Gulvbelegg Asbest i PVC-fliser, men også i banebelegg
PVC-belegg generelt Teppegulv m. flammehemmere Akrydur-gulv (sklisikre gulv i næringsmiddelindustrien, i følge KLIF ikke brukt i Norge??) Det er viktig å merke seg at det kan ligge flere lag med gulvbelegg i eldre bygninger pga tidligere rehabiliteringer. Derfor er det viktig å se etter asbest under det belegget som ligger øverst. Både teppegulv og vinylbelegg kan inneholde flammehemmere (klorparafiner eller bromerte flammehemmere), og skal da leveres som farlig avfall om analyser viser at grensen overstiger farlig avfallsgrensen. Om tepper "bare" inneholder lavere verdier av bromerte flammehemmere, må de håndteres av mottak som har konsesjon til å brenne slikt avfall. Vinylbelegg fra før 1990/2000 er som regel farlig avfall pga innholdet av myknere som er definert som farlig avfall i dag (DEHP). 1. april 2012 34

35 PVC = Polyvinylklorid Tak- og gulvbelegg, vinduer, kabelkanaler mm
I utgangspunktet et stivt produkt, men tilsettes ftalater (mykgjørere) for å få et mykere produkt Opptil 50 % ftalater I tillegg flammehemmere, stabilisatorer med mer PVC med DEHP, DBP og BBP er farlig avfall Eldre PVC-belegg inneholder også asbest Ftalater (mykgjørere) blir brukt til å gjøre PVC-produkter mykere. Noen ftaltater er klassifisert som reproduksjonsskadelige, og forbudt i barneleker. I tillegg er det andre stoffer, som flammehemmere og stabilisatorer, som ofte står på KLIFs lister over uønskede kjemikalier. Nyere PVC kan inneholde mindre farlige stoffer enn gammel PVC. 1. april 2012 35

36 Takbelegg Gammel tjærepapp inneholder PAH
Protan, Sarnafil mm: PVC (mykgjørere, stabilisatorer) Takbelegg som inneholder PAH ("tjærepapp" - trolig bare benyttet til 2. verdenskrig) og andre miljøgifter over grensen for farlig avfall, skal leveres som farlig avfall. Tjærepapp kan finnes under andre takbelegg. Protan har en returordning på kapp fra nylegging, samt at gammelt belegg kan returneres ”Roofcollect”. 1. april 2012 36

37 Muggsopp “Levende asbest”......
Enkelte muggsoppsporer kan være svært skadelige Noen muggsoppsporer kan være ekstremt giftige, noen er faktisk klassifisert som masseødeleggelsesvåpen. En må derfor ta ekstra forhåndsregler hvis det er mistanke om muggsopp i bygget. Man skal i de tilfellene kontakte muggsoppbekjempere/-sanerere. 1. april 2012 37

38 Kurs i miljøkartlegging
Forskriften krever at miljøkartlegging skal utføres av personer med relevant kompetanse og erfaring Flere aktører har kurs: Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 4 dager Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 2 dager NORSAS 1 dag Dette foredraget har vist litt om miljøkartlegging, men ikke praktiske forhold som prøvetaking og undersøkelser, samt rapportering Dette foredraget har gitt en liten innføring i hvor man kan finne miljøfarlige stoffer, men det kreves betydelig mer kunnskaper for å drive med miljøkartlegging og miljøsanering. Da må man ta kurset til RIF, MEF eller andre aktører. 1. april 2012 38

39 Miljøkartlegging krever mye utstyr, vernetiltak og kunnskap om byggemetoder og komponenter.
1. april 2012

40 Liste over stoffer i søkelyset (1)
1-klor-2,3-epoksy-propan 2-benzo-tiazol-tiol 2-etoksy-etanol 2-etoksy-etyl-acetat 2-etyl-heksan-syre 2-metoksy-propanol 4,4-diamin-difenyl-metan Antimon Arsen Asbest Benzyl-butyl-ftalat (BBP) Barium Beryllium Bis(2-etyl-heksyl)heksan-dioat Bisfenol A Bly Brommetan BTEX Cyanider Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) DEHP Diisobutlyftalat (DBP) Diisodecylftalat (DIDP) Diisononylftalat (DINP) Diklofluanid Dikloretan (EDC) Dinatrium-tetraborat (boraks) Dinitro-toluen DNOP Diuron Etylenoksid Hydroksy-toluen, butylert Isocyanater Kationiske tensider Listen viser med rødt de stoffene som vi har identifisert som potensielt miljøfarlige, men som ikke er tilstrekkelig undersøkt for å se om de er så farlige og/eller har vært omsatt i så store mengder at det kan være et problem i praksis. Dette foredraget har gitt deg en innføring i noen av disse stoffene. Du finner mer info på 1. april 2012 40

41 Liste over stoffer i søkelyset (2)
Tinn Tinnorganiske stoffer Tiram Tolylfluanid Triglycidyl-isocyanurat Triklorbenzen Trikloreten Kadmium Klorfluorkarboner Klorparaffiner Klortalonil (tetraklor-isoftalo- nitril) Kobber Krom Kvikksølv Naftalen Nikkel Nonylfenoler Oktabromdifenyleter (Octa-BDE) Oktylfenoler Organiske forsorsyreestere PAH PCB Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) Pentaklorfenol PFOS Propiconazol PVC Sink Svovelheksafluorid (SF6) Listen viser med rødt de stoffene som vi har identifisert som potensielt miljøfarlige, men som ikke er tilstrekkelig undersøkt for å se om de er så farlige og/eller har vært omsatt i så store mengder at det kan være et problem i praksis. Dette foredraget har gitt deg en innføring i noen av disse stoffene. Du finner mer info på 1. april 2012 41

42 Oppsummering Mange stoffer i byggebransjen er farlige, og må håndteres riktig - det er ikke bare fordi man skal følge noe forskrifter! Det kreves kunnskap om fraksjonene Entreprenør og transportør må samarbeide Alle fraksjoner må leveres til riktig mottak Noen av fraksjonene koster det mye å levere, men pga. små mengder velter ikke dette økonomien likevel Miljøkartlegging og miljøsanering er fagdisipliner, som krever tverrfaglig spesialkunnskap – både om byggeteknikker og miljøfarlige stoffer. Alle aktører i byggebransjen må samarbeide for å sikre at dette avfallet ikke havner på avveie. 1. april 2012 42


Laste ned ppt "Byggavfall – fra problem til ressurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google