Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk kulturskoleråd – kulturskoletimen og profesjonsforståelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk kulturskoleråd – kulturskoletimen og profesjonsforståelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk kulturskoleråd – kulturskoletimen og profesjonsforståelse
Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling: Profesjonsforståelse i instrumentalpedagogiske praksiser 2012

2 Norsk kulturskoleråd ser kulturskoletilbudet definert som i alle fall tre hovedkategorier; Grunntilbud (for eksempel kulturskoletimen) Opplæringstilbud (som kjennetegnes ved at det er spesifikke ferdigheter som skal læres og utvikles, og et fordypningstilbud for de elever som har spesielle interesser og forutsetninger.

3 Fylkesmannen i Hedmark – Utdanningsdirektør Anne Cathrine Holte
Prøysen – kultur Alf Prøysens mor ble engang spurt om hun mente sønnen hennes skrev om bestemte personer. Hennes svar var dekkende og treffende nok: «Hæin har skrivi om oss æille, akkurat som vi er...». Kultur er for alle I 1970 mottok Prøysen Norsk kulturråds ærespris Vi som jobber i oppvekst og utdanningsavdelingen ønsker å bruke vårt ståsted, vår kompetanse og våre muligheter til å være med på å endre Kulturen for læring i Hedmark. Positiv utvikling, men Hedmark har ligget og ligger bak nasjonale resultater. Det må vi endre. Kommenter Prøysen-sitatet. Vi trenger ungdom som hjelper til det han kan og blir med på livet. Vi trenger ungdom som gjennomfører skolegangen ut i fra evner og forutsetninger. Det er bare da de får et godt liv – hvis de bidrar ut i fra egne evner og forutsetninger. I dag er det mange som ikke får mulighet til dette.

4 Vår avdeling hos fylkesmannen jobber i all hovedsak med feltene barnehage og skole. Jeg valgte ut formålsparagrafen i opplæringsloven ( skole) fordi kulturskoletimen skal inn i skolen (ikke barnehagen) Mange punkter i denne paragrafen passer med kulturbegrepet slik dere bruker det. Spesielt viktig: Skolen kan ikke utvikle dannelse alene

5 Jeg har med det jeg hittil har sagt vist muligheter ift kultur - nå muligheter og utfordringer ift kulturskoletimen FM er ikke informert om dette spesielt. Det jeg presenterer er det jeg har funnet på nett, funnet ut ved å henvende meg til andre med mer Kulepunkt 1 Målet Grunnlaget for tildelingen er Kulturløftet II hvor et av målene er at alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Kulepunkt 2 Lovhjemmel Kunnskapsdepartementet vil fremme lovforslag for å lovfeste det nye kulturskoletilbudet Kulepunkt 3 Lovhjemmel, kulturskole i dag Ansvaret for dagens kulturskoler er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6: ”Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.” Kulepunkt 4 Økonomi i dag Bevilgningene til dagens kulturskoler ligger i rammetilskuddet til kommunene’ Kulepunkt 5 Samarbeid på nasjonalt nivå Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider for å fremme helheten i regjeringens politikk og satsingsområder når det gjelder kunst og kultur for barn og unge. - Utjevning av sosiale forskjeller Sammenhengen mellom gode resultater og foreldrenes utdanningsnivå Jeg antar det er en sammenheng mellom gode resultater og deltakelse i kulturelle aktiviteter

6 Kulepunkt 1 bemanning – kompetanse Det benyttes begrepet kulturskoletilbud for å legge til rette for bruk av kulturskolens lærere i skole og/eller SFO (eller kombinerte stillinger). Kulepunkt 2 Organisering i skolens hverdag Timen skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden, men i tillegg til (ikke som del av) fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Sagt at det skal gis ut i fra skolens ordinære gruppeorganisering Kulepunkt 3 Omfanget tilsvarer 38 årstimer (60-minutterstimer), dvs. like stort omfang som en uketime med undervisning i skolen (38 årstimer). Hvordan disse årstimene fordeles på trinn (for eksempel på ett eller flere trinn) er opp til den enkelte kommune. Kulepunkt 4 Ansvar Det er kommunen som er ansvarlig for både grunnskolen og kulturskolen og som må legge til rette for et godt samarbeid slik at tilbudet når fram til alle elever. Kulepunkt 5 Lovhjemmel Kunnskapsdepartementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å tilby elevene på trinn et slikt tilbud. Departementet tar sikte på å sende forslag om dette på høring i løpet av våren Da vil vi komme med ytterligere konkretiseringer.

7 Kulepunkt 1 Jfr lærerlønn I kompensasjonen til kommunene er det lagt til grunn lærerlønn inkludert for- og etterarbeid. Kulepunkt millioner Totalt bevilges det om lag 177 mill. kroner. Hoveddelen av dette blir tildelt kommunene i rammetilskuddet, mens et mindre beløp gis til private skoler (kap 228 Tilskudd til private skoler) samt Longyearbyen skole (Svalbardbudsjettet). Midlene til kommunene tildeles i rammetilskuddet og fordeles etter kostnadsnøkkelen på vanlig måte. Kommunene får dermed disse midlene tildelt på samme måte som de ville fått tildelt midler til en ny time med undervisning i skolen med et omfang på 38 årstimer (en uketime).  I beregningen av kompensasjon er det tatt utgangspunkt i hva det koster med en uketime/38 årstimer fordelt på alle elever på trinn, med et tilbud bemannet av lærere med for- og etterarbeid. Med andre ord samme kompensasjon som ville blitt gitt for en ny uketime med undervisning i skolen. I kompensasjonen til skoleeier (kommunene og private skoler) er det også lagt inn 15 % påslag til administrasjonskostnader, for eksempel kostnader knyttet til samarbeid mellom skole og kulturskole, utgifter til vikarer, undervisningsmateriell, m.m. Kulepunkt nye årsverk til kulturskolene Bevilgningen vil på landsbasis kunne gi 245 nye årsverk i kulturskolene. Tildelingen gir kommunene anledning til å forsterke pedagogisk og kunstfaglig utdanning ved nytilsettinger i kulturskolene Kulepunkt 4 Kommunenes ansvar Det er opp til kommunene hvordan midlene, herunder administrasjonskostnadene, brukes og fordeles mellom skole/SFO og kulturskole. Dette for å sikre gode rammer for lokal tilpasning av tilbudene som gis.   Kulepunkt 5 Gratis for elevene Tilbudet skal være gratis for elevene. Det betyr at dersom tilbudet organiseres som en del av SFO, så kan kommunene ikke ta betalt for den tiden elevene mottar kulturskoletilbudet. Det gjelder også for elever som ikke deltar i SFO ellers. Kommunene kan selvsagt styrke satsingen på kulturskoletilbudet utover denne timen med egne frie midler. Kommunenes frie inntekter har en sterk økning i budsjettet for 2013. Bevilgningen vil på landsbasis kunne gi 245 nye årsverk i kulturskolene. Tildelingen gir kommunene anledning til å forsterke pedagogisk og kunstfaglig utdanning ved nytilsettinger i kulturskolene Kommunene kan selvsagt styrke satsingen på kulturskoletilbudet utover denne timen med egne frie midler. Kommunenes frie inntekter har en sterk økning i budsjettet for 2013

8 Kulepunkt 1 - etter henvendelse fra mange kommuner Informasjon vi fant på nettet - Kulepunkt 2
I aktuelle fora Vi kommer ikke til å delta i organiseringsutfordringer eller rundt andre spørsmål Hvis kommuner ikke gir tilbudet? - tilsyn - informasjon

9

10 Tall fra NIFU rapport 47/2012 Kunnskapsdepartementet er opptatt av å få etablert et godt samspill mellom de mange aktivitetene, både for å styrke kvaliteten på tilbudene og for å få best mulig effekt av den faglige kompetansen i opplæringen og kulturskolen. Et godt samarbeid mellom skole, SFO, kulturskole og Den kulturelle skolesekken vil kunne bidra til at elevene oppnår kompetanse i samsvar med kompetansemålene i læreplanverket for grunnopplæringen. Utdanningsdirektoratet ønsker å kartlegge i hvilken grad samarbeid er etablert

11 RAMMEBETINGELSER KULTURSKOLE FOR ALLE Timen skal gis i tillegg til fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Hva er fordelen med at tilbudet skal ligge utenfor grunnskoletimen?   Dette er en ytterligere presisering av forrige bilde. Ved å la kulturskoletimen inngå i grunnskoletimen, har kulturskolen gitt fra seg muligheten til å profilere de tilbudene som kulturskolen kan gi i tillegg til det obligatoriske tilbudet. Kulturskoletimen skal ligge utenfor grunnskoletimen for å synliggjøre at det er et frivillig tilbud, og at innholdet kan utformes ut ifra lokale behov og kompetanse.

12 Helhetlig oppveksttilbud for barn og unge i Tolga Det skal en landsby til for å oppdra et barn
Tolga Oppvekst FELLES grunnskole og kulturskole Vi er til for ELEVEN Plattform for oppvekst og læring, visjon og målsetting grunnleggende ferdigheter, holde fast på utviklingen av hele mennesket, sentrale politiske føringer, ulike st.meldinger, opplæringsloven, kulturløftet (Soria Moria), tilstandsrapporter, Kultur for læring, jfr Plattform, utvidet skolerom, Opplæringsloven §1.3 Tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte elev, KVALITET Kulturskole Grunnskole Kulturskole for alle som ønsker det (kulturløftet) Tilpasset opplæring over tid innen sin disiplin; grupper fr 2-10 og individuell undervisning, høyt kvalifiserte pedagoger. Opplæring over mange år med progresjon innen fagene musikk, (alle ulike instrument), teater og judo i et utvidet skolerom. Undervisning i skoletid. I tillegg gjøres prosjekt innen andre kunstneriske uttrykk. Gratis tilbud til alle: MusikkisuM for 3. og 4. trinn, Tangent og rytme for alle 1. og 2.trinn, blåseopplæring i musikktimene for 3. og 4.trinn. Sosiale handlingsplaner, organisatoriske tiltak, tilpasset opplæringsplan, utvidet skolerom, flere måter og arenaer å lære på, eks Inn på tunet, kommunens økoløft prosjekt skolehage, kulturskole; judo, instumentalopplæring, teater, arbeidstrening etter sakkyndig vurdering fra PPT med tiltak. Trenes i å klare seg i hverdagen, Kvalitet i alle fag; basisfag og estetiske fag Nasjonale føringer De nasjonale føringene fra Skapende læring 2007 og fram til Stortingsmelding 20 (mars2013) «På rett vei» støtter opp om et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge der kulturskolen sammen med grunnskolen og det frivillige kulturliv skal innfri barn og unges rett til å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. (FNs barnekonvensjon, artikkel 31) Stortingsmeldinga “Kultur, inkludering og deltakelse” fra 2012 understøtter også arbeidet med en kulturskole for alle.

13 Kultur, inkludering deltakelse
Kulturskole for alle Kultur, inkludering deltakelse Tolga kommune har et gratis kulturtilbud til alle fra i kommunen fra dette året. Fra før har alle barn i barnehagene styrket tilbud fra oss. (barnehagene kjøper) •      1. – 2. klasse:             Tangent og rytme –                             •      3. – 4. klasse:             Musikkisum og blåseprosj -                •      5. klasse:                    Kunstprosjekt. ( Helga Storbekken)    •      6. klasse:                    Kultur – Inkludering – deltagelse.      •      7. klasse:                    Instrumentmaker og seljefløytespill. •      8. klasse:                    Kultur – Inkludering – deltagelse.      •      9. klasse:                    Kunstprosjekt. (Helga)                        •      10. klasse:                  Kultur – Inkludering – deltagelse.      Tolga kommune ønsker å gi et helhetlig oppveksttilbud for barn og unge I Tolga er det mange fremmedspråklige, både arbeidsinnvandrere og flyktninger. På Tolga skole er det i dag ca 21% fremmedspråklige. • Kulturskolen samarbeider med voksenopplæringen om å gi voksne fremmedspråklige – flyktninger med baby deltakelse i kulturskolens gruppe «Musikk fra livets begynnelse». o Dette for å utvikle språket, samt gjøre den fremmedspråklige kjent med vår kultur, bli inkludert, bidrar til å berike fra sin kultur. Styrke mestring i et fremmed land. • Fremmedspråklige barn i grunnskolealder Flyktninger – arbeidsinnvandrere i Tolga. I tett samarbeid mellom grunnskole og kulturskole utarbeider vi modeller for rask inkludering. For å styrke den nye tilflytteren både i norsk, kommunikasjon og samhandling, gir vi muligheten til mestring gjennom deltakelse i kultur. Vi bygger på kompetansen til den enkelte. Vi ønsker å gjøre dem i stand til å delta i det frivillige kulturliv, gjøre alle tryggere i kommunikasjon med andre. Vi vil hjelpe dem til å bli bedre i stand til å mestre hverdagen. Felles: Ved å lage et felles prosjekt med alle gjør vi «tolgingen» i stand til å forstå den «nye tolgingen» bedre og «den nye tolgingen» får et kvalitativt bedre kulturtilbud der deltakelse i kulturskolens arenaer for forestillinger og konserter er en viktig arena for å synes, ressursene til den enkelte får naturlig plass og blir synliggjort for medelever og voksne i skole og fritid. Teaterimprovisasjon Målet er å bedre kunne forstå hverandre i hverdagen, styrke selvtillit. De lærer hvordan de gjør hverandre god. Lærer mekanismer i kommunikasjon på hvordan bli trygge på seg selv og forstå andre bedre.

14 Tangent og rytme Kulturskoletimen Formål :
Å gi alle 6-åringer en lik mulighet til å delta i kulturskolen, uavhengig av foresattes ressurser. Det være seg muligheter til skyss, økonomi, interesser og tid. Vi ønsker å utvikle en modell der alle 6-åringene skal få et lekbetont møte med kulturskolen gjennom tangent og rytme for siden å få lyst til å videreutvikle seg innen et kunstnerisk uttrykk. Det vil være positivt for konsentrasjon, fellesskapsfølelse, finmotorikk, gehør m.m. Elevene vil få være utøvere på piano, synth, og div. rytmeinstrument inkl. xylofon. To musikkpedagoger Spilleglede og lekbetont læring der man ser verdien av å bidra til å skape en helhet. Elevene skal få oppleve: Samspill, skape musikk med enkle midler, oppleve følelsen av å være en del av en skapende helhet. Improvisasjon og lekbetont læring. Musikk er gøy! De skal få oppleve at en kan uttrykke seg gjennom musikk.

15 Tangent og rytme Gjennomføring: Kulturskoletimen
2 pedagoger fra kulturskolen på 9-10 elever Varighet: 45 min hver uke fra høstferie til påske. Ble utvidet til 17.mai da gruppa kunne delta i samspill med 7.trinns seljefløyteensemble under skolen Egner-forestilling 17.mai. Det har ikke vært frivillig – alle har gått på dette i en utvidet skoledag Det har vært gratis for elevene. Motivasjonen har vært god De to grunnskolene er veldig godt fornøyd med samarbeidet og kulturskolens bidrag i å styrke elevenes mulighet til å utvikle seg innen kunst og kultur. Etter bare et år er det for tidlig å si noe om større søknad i kulturskolen. Vi har generelt stor søknad til kulturskolen og høy dekningsgrad. Vi har fått midler til å videreføre og videreutvikle dette prosjektet også inneværende skoleår. Det vil da gjelde alle fra 1-4.skoletrinn.

16 Kulturskoletimen Tangent og rytme-gruppas første opptreden på skolekonsert Tangent og rytme i samspill med seljefløtegruppe fra 7.trinn. «Vals fra Vingelen» spilles 17.mai med full sal!

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Bilde av avhandlingen

28 Kall…ulike konstellasjoner, ulike syn..

29 Artikkel 3: En musikklærers profesjonsforståelse
”Vi er musikklærere som er der, ikke musikklærere som kommer og går” (Ine) *Kulturlivet *Skolen *Artefaktene

30 Hva er Ines profesjon? Profesjon: ingen enighet, lærer eller musiker?

31 Kulturskolepedagog og brobygger mellom kunstutøving, kulturdeltakelse og pedagogisk virksomhet

32 Lærerutdanning/ musikkutdanning
Vdg. skole Kor DKS Kulturskole Grunnskole Band Kirke Fordypning Folke-musikk ”kjerne-virksomhet” Rock Korps Bredde SFO Musikk-barnehage Barnehage

33 Utkast til plan

34 T TAKK FOR OSS


Laste ned ppt "Norsk kulturskoleråd – kulturskoletimen og profesjonsforståelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google