Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland
Mandat for strategiplanarbeidet Styresak , SSHF sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland

2 Sammenheng utviklingsplan og strategiplaner
Prosess utviklingsplan 2013 – 2030 2030 Prosess strategiplan hvert 3.år

3 Strategiarbeid –prosess
Strategiplan på foretaksnivå Strategiske områder følges opp av handlingsplaner Foretaksnivå Klinikk

4 Strategiarbeid –prosess
8.april LG diskuterer prosess og profil i strategiplanen 2.sept Presentasjon og diskusjon av mandat forslag i utvidet ledergruppe 25.sept Styreseminar 26.sept Styremøte – mandat besluttes

5 Strategiarbeid –prosess
Prosessverktøy Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning i omstilling Prosjektorganisering på enkelte områder På områder i planen det anses relevant ROS SWOT Pro- contra

6 Strategiarbeid –prosess
Involvering/ medbestemmelse Åpenhet, Informasjon og kommunikasjon – internt/ eksternt Egen kommunikasjonsplan under strategiprosessen Ledere i alle nivåer fagmiljøer, tillitsvalgte, verneombud, brukere HSØ Samarbeidspartnere Kommunehelsetjenesten OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) Formelle fora kommuneledelse Arendal, Flekkefjord og Kristiansand Samarbeidspartnere - kommunehelsetjenesten HiA

7 Strategiarbeid –prosess 2015-17

8 Prosess utviklingsplan 2013 – 2030
Mål - sammensetning 2030 Helse Sør-Øst strategi, IKT strategi og handlingsplan Programplaner Områdeplaner IKT Økonomisk langtidsplan Koordinering og avstemming

9 En proaktiv strategiplan
Strategiplan skal skape nødvendig forutsigbarhet og trygghet for tjenestetilbudet gi nødvendig handlingsrom for videreutvikling av SSHF sin virksomhet som samfunnsaktør ønsker SSHF en strategiplan som er påvirkningsorientert. ikke bare er virksomhetsorientert, i betydningen å respondere på økende krav, redusere det økende gapet mellom forventninger og begrenset ressurstilgang. bidra til forebyggende helsetiltak som senker behovet for spesialisert behandling. En proaktiv strategiplan

10 Drivere - premisser Eksterne premisser
SSHF sin strategiske plan bygger på og tar hensyn til nasjonale, regionale og lokale føringer endringer i befolkningens behov og forventninger, utvikling av medisinsk metode og teknologi endringer i rammevilkår.

11 Premisser - referanser
Interne premisser Adm direktør Fødetilbud videreføres ved alle tre lokasjoner Akuttmottak videreføres ved alle tre lokasjoner Barnetilbud videreføres ved SSK og SSA Trombolytisk slagbehandling ved alle tre lokasjoner Utviklingsplan Forutsetninger: forhold som legges til grunn for alle analyser uavhengig av valgte strategiske løsninger. Kriterier: egenskaper ved strategiske områder, skal gi grunnlag for å sortere og prioritere alternative løsninger innbyrdes.

12 Premisser - referanser
Interne premisser Forutsetninger Opptaksområde Demografi Økonomiske rammer Bygningsmessig kvalitet Infrastruktur

13 Premisser - referanser
Interne premisser Kriterier Faglig kvalitet Tilgjengelighet Samfunn Økonomi

14 Kriterier – hva kjennetegner det gode sykehus egenskaper ved strategiske områder, skal gi grunnlag for å sortere og prioritere alternative løsninger innbyrdes. + sømløs på alle nivåer + kunnskapstrekanten, innovasjon kunnskaper Kompetanse sentralt, behandling desentralt

15 Strategiplan 2015-17 skal kjennetegnes av Kvalitet og pasientsikkerhet

16 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Kvalitet og pasientsikkerhet Kultur for helhet Samhandling Rusbehandling Optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF Kreftbehandling

17 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Kvalitet og pasientsikkerhet Implementering av kunnskapsbasert praksis Bruk av kvalitetsindikator, rapporteringsstruktur Publisering Mål: Agderpasientene skal få behandling og pleie med samme kvalitet som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere og retningslinjer. Tidskritisk tjeneste tilpasses etter gjeldende retningslinjer. Være det sykehus i Norge som har best oversikt over sin kvalitet, og har system for å informere om dette.

18 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Kultur for helhet Samarbeid internt i SSHF Verdigrunnlaget: Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement Kommunikasjon, mer åpenhet og gjennom dette sikre bedre omdømme? Mål: Felles prosedyrer, behandlingslinjer Felles henvisning – èn-dør-inn (må defineres) Harmonisering av ventetid Oppfølging av handlingsplan

19 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Samhandling Kommune – og spesialisthelsetjenesten Fokus på pasientforløp Endret oppgavefordeling Storbylegevakter Mål: Storbylegevakter – nye modeller etablert Poliklinisk oppfølging - annet fagpersonell SSHF/ fastlege

20 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Rusbehandling SSHF skal være i forkant av den faglige utviklingen innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige). Både kapasitet og kvalitet skal styrkes Kunnskap om hvilke tiltak som er effektive skal utvikles. Forskning skal prioriteres og kunnskapsbasert praksis legges til grunn for de tiltak som iverksettes. Fagfeltet rusmedisin skal etableres Rusbehandlingstilbudet til barn og unge under 25 år skal prioriteres Mål: Kapasitet

21 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF Utfordres av fristbrudd og lange ventelister Fokus høyvolum pasientgrupper Vurdere indikasjon på utvalgte fagområder Riktig ressursstyring - fagpersoner, kompetanse, lokaler Effektiv pasientforløp og effektiv bruk av opr.team/ opr.stuekapasitet Mål Aktivitetstall Effektive vaktordninger Oppgavefordeling Riktig ressursstyring

22 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Kreftbehandling Implementering av handlingsplan Mål: Beste kreftsykehus utenfor OUS Måles med utgangspunkt i handlingsplan

23 Mandat Strategiske satsningsområder 2015-2017 – prioriterte områder
Kvalitet og pasientsikkerhet Kultur for helhet Samhandling Rusbehandling Optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF Kreftbehandling

24 Mandat Strategiske områder som skal utredes i egne arbeidsgrupper
Utredes i planperioden SSHF – Universitetssykehus? Beskrive den akuttmedisinske kjede i SSHF og kommunene med utgangspunkt i HSØ krav og konsekvenser for berørte avdelinger / seksjoner.

25 Mandat Strategiske områder som skal utredes i egne arbeidsgrupper sept - mars
Implementeres i planperioden Nasjonale/ internasjonale veiledere/ retningslinjer – hvordan legges til grunn som premisser ? Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner? SSFs funksjoner i SSHF – definere fremtidig roller og funksjoner Ett traumemottak på Agder? Hvordan sikre optimal utnyttelse av elektiv kirurgisk kapasitet ved SSHF Senter for slagbehandling på Agder? Trusler mot sykehuset . Beredskap Storbylegevakter Fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats innen psykisk helse Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kompetanseplan frem mot 2020

26 Tidsplan Godkjenning av prosjektmandat og fremdriftsplan , styret Oppstart september-2013 Etablering og oppstart arbeidsgrupper i september 2013 – mars-2014 Presentasjon av arb.gruppenes rapporter i mars 2014 Høring av samlet strategiplan april / mai 2014 Behandling i formelle organer, mai – august 2014 Behandling i ledergruppen aug 2014 Styrebehandling september-2014 Det vil kunne bli invitert til større ledersamlinger undervegs i prosessen. Dette beskrives i kommunikasjonsplanen

27 Arbeidsgruppe – strategisk område
Organisering Prosjekteier: AD Styringsgruppe: SSHF Ledergruppe 1 tillitsvalgt 1 verneombud 1 brukerrepresentant 1 kommunerepresentant Prosjektleder: Fagdirektør Per Engstrand Koordineringsgruppe: Fagdirektør Per Engstrand Organisasjonsdirektør Nina Føreland Kommunikasjonsrådgiver Rådgiver Fagavdeling : Laila Hamar ! tillitsvalgt Arbeidsgruppe – strategisk område

28 Kommunikasjonsplan Det vektlegges åpenhet, involvering og forankring av prosessen. Det vil bli utarbeidet en kommunikasjonsplan for intern og ekstern kommunikasjon. Planen vil avklare hvordan ulike målgrupper kan informeres og involveres. Målgrupper er blant annet: Styret Egne ansatte Brukerorganisasjoner Kommunene Utdanningsinstitusjoner Politikere Media Allmenheten

29 Involvering/forankring av ledere, tillitsvalgte, verneombud og brukerutvalg
Prosjektgruppen koordinerer arbeidet ,sikrer nødvendig involvering av ledere gjennom klinikkmøter, ledersamlinger for alle ledere, dialogmøter med TV/VO og brukerutvalget ved SSHF – det vil i tillegg bli utarbeidet kommunikasjonsplan og fremdriftsplan .


Laste ned ppt "Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google