Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Gevinsten ligger i åpenheten»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Gevinsten ligger i åpenheten»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Gevinsten ligger i åpenheten»
50 år i norsk arbeidsliv

2 Akan Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN KOMPETANSESENTER - Råd og veiledning til bedrifter - Veiledningstelefon - Bedriftsinterne kurs og opplæring - Kurs og konferanser NORSK ARBEIDSLIV AKAN 2005

3 Hva er Akan? Akan kompetansesenter
Modell for rusmiddelforebygging i arbeidslivet Akan i bedriften

4 Rusmiddelbruk og arbeidsliv
Alkoholbrukens kostnader for arbeidslivet anslått til 11,5 mrd pr år (Gjelsvik 2004). Ansatte med et moderat forbruk står samlet for en klart større andel av de økonomiske utgiftene, enn ansatte som har et rusmiddelproblem, (Forebyggingsparadokset, Nesvåg). Omtrent 30 % av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet skyldes alkoholbruk, (Nesvåg 2005). 6% har vært borte fra jobb en eller flere ganger siste året, (FHI og SIRUS 2009). 24% hadde vært sløve på jobb pga bakrus, (FHI og SIRUS 2009). 5,1% brukte sløvende legemidler og 1,7% narkotika, (FHI og SIRUS 2009) . 10 – 15 % av ansatte i norske bedrifter har et risikofylt alkoholforbruk, (Buvik, Iversen 2009). Studie i IT og bank (Buvik 2008): 16 % er risikodrikkere (Audit >8), av disse har: 13% vært borte dagen derpå siste år pga alkoholbruk 41% har gjort mindre på jobb pga alkoholbruk dagen før 54% har vært mer ukonsentrert eller mindre oppmerksomme på jobb pga alkoholbruk dagen før

5 ALKOHOL GRENSEVERDIER WHO forbruk pr. uke
Kvinner Over 14 AE 9 -14 AE Under 9 AE Menn Over 21 AE 13 – 21 AE Under 13 AE 1 Alkoholenhet= 1fl. Øl / 1 gl. Vin / 1 ”drink”

6 Ikke alle er klar over at kroppens evne til å håndtere alkohol endres
med alderen Dette handler ikke om at eldre ikke skal kunne drikke alkohol, men det handler om at ikke alle er klar over at kroppens ……….. Der er dette budskapet som er viktig å få fram til alle som blir eldre og de som arbeider med denne målgruppen. Dette er folkehelse! Et perspektiv som det er mye fokus på for tiden.

7 Drikkehyppighet øker Ssbs helse og levekårsundersøkelse fra 2008:
18% av eldre over 67 år drikker alkohol to eller flere ganger pr uke. Dette er en dobling av drikkehyppighet de siste 10 årene. Befolkningsmessig drikker vi nesten dobbelt så mye per person enn på slutten av 60 tallet

8 65+ har høyest forbruk av legemidler
Hver femte 70 åring bruker mer enn 10 reseptbelagte legemidler Beroligende, angstdempende og sovemedisin Eldre kvinner med legemiddelbruk, risiko i trafikken Folkehelseinstituttet 2010, TEST 2008 Eldres bruk av legemidler øker med alderen, spesielt andel B preparater , POLYFARMASI Personer på 65+ står for det største forbruket av legemidler både på reseptfrie og reseptbelagte. Hver 9ende person over 65 år fikk reseptbelagt medisin i 2011: i tillegg til legemidler for forebygging og behandling av hjerte og karsykdommer, benytter en stor andel av denne aldersgruppen mange typer legemidler. Spesielt kan nevnes at mange kvinner som får beroligende eller angstdempende legemidler, i tillegg får foreskrevet sovemedisin. Stadig flere eldre bruker flere legemidler samtidig. I trafikken, hver 7 kvinne over 64 år kjørte med et eller flere legemidler i kroppen merket med varseltrekant, Jft TEST for trafikksikkerhet. Stor risiko for involvering i trafikkulykker

9 Utfordringer «Jeg var ansatt og nå er jeg bare en pensjonist»

10 Hva betyr arbeid for deg?
Meningsfylt, identitet, være en del av fellesskapet, høre hjemme, bidra med noe samfunnsnyttig, forutsigbarhet, tilhørighet, gir glede, betyr noe for noen.

11 Fordeler med å bli pensjonist
Tid til å gjøre hva man vil, reise, tenke nytt, drive med frivillig arbeid, styre tiden, endelig tid til hobbyen,

12 Arbeidsmiljø har stor betydning
Relasjon mellom leder og ansatt viktig. Det i liten grad å bli sett, ikke tatt vare på eller manglende oppmuntring av nærmeste leder, fører i større grad til at ansatte velger å ta AFP, det gjelder begge kjønn, og uavhengig av yrke. Midtsundstad 2005 (Fafo-rapport 482/2005: ”Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten”)

13 Helsefremmende eller forebyggende arbeid?
Helsefremmende arbeid: Strategier for å forsterke mestringsevne, ønskede normer, forventninger og vaner Styrke faktorer som kan bygge opp helsen Forebyggende arbeid: Strategier for å redusere risiko for at skader, sykdom og ulykker oppstår Fjerne faktorer som kan true helsen (STAMI 2009)

14 Helseundersøkelsen i Nord -Trønderlag
Antall menn med problematisk alkoholforbruk økt fra 7-10% Konsum og hyppighet øker med utdanningsnivå og inntekt Lav andel over 60+ har vært beruset eller drukket > 5 AE pr drikketilfelle HUNT jan. 2012 Doblet alkoholforbruk hos middelaldrende kvinner og menn 60+ Økt vinforbruk hos begge kjønn Færre eldre er totalavholdende Helse undersøkelsen i Nord Trønderlag: ( 84-86, 95-95, 06-08) Konsum og hyppighet øker med utdanningsnivå og inntekt Problematisk drikking har økt i alle utdanningsgrupper, og man finner størst omfang av problematisk drikkeatferd blant folk med høyere utdannelse (Problematisk forbruk; 14 AE for kvinner og 21 AE for men ukentlig)

15 Alkohol påvirker mer enn 60 helsemessige tilstander
Mer fett og mindre kroppsvæske = lavere toleransegrense for alkohol = saktere nedbrytning av alkoholen = høyere promille Bidrar til skader, fall og andre ulykker forårsaket av dårlig balanse Forsterker søvnforstyrrelser Økt risiko for kreft bl.a. i spiserør og bryst Endret reaksjonsevne Indre organer skades lettere Hjerte- og karsykdommer, leverskader m.m. Eldre har en betydelig lavere toleranse for alkohol. Dette fører til at samme mengde alkohol kan ha en mer skadelig effekt på eldre enn hos yngre mennesker Sverige: personer over 65 overrepresentert i ulykkes - og skadestatistikken: 70% av skadene i aldersgruppen år skyldes fallulykker, mens 90% av de rundt 80 + Indre organer: f. eks. påvirker fordøyelsen, dette hindrer opptak av mineraler og vitaminer. Eldre spiser mindre mat og trenger derfor energi. Siden alkohol en energi rik drikk, kan dette i enkelte tilfeller føre til redusert matinntak med fare for feilernæring. Andre eks er skader på leveren pga dårlig blodgjennomstrømming

16 Menn Eldre menn drikker mer enn eldre kvinner
Større vinforbruk i høyere alder enn kvinner Risikokonsumenter med høyt alkoholbruk blant ensomme, single menn Manglende sosialt nettverk Menn med høyere utdanning drikker mer med alderen, dette øker ved 80+ Menn risikerer ikke sin maskulinitet ved å drikke NOVA, 2012, HUNT 2012, ABRAHAMSON 2012 Eldre ensomme menn med lite sosialt nettverk har enn større risiko for å utvikle alkoholproblem enn eldre kvinner. Har lite kontakt med venner og familie, og lite sosial aktivitet Eldre kvinner har en høyere risiko for å utvikle problem relatert til misbruk av legemidler, både reseptbelagte og reseptfri. Problematisk forbruk; 14 AE for kvinner og 21 AE for men ukentlig) CAGE: Cut down Annoyed Guilty Eye-opener

17 Kvinner Kvinner i 50-70 år drikker mer enn 30-40 års alderen
Drikker mer enn sine mødre Flere totalavholdende enn blant menn Økt skam og skyldfølelse Større økonomisk problemer enn menn 4 ganger så høyt blandingsbruk av legemidler enn menn Alkohol som sorgdempende middel, klar risiko for økt bruk av alkohol og legemiddelbruk blant enker Linden-Bostrøm, svensk befolkningsundersøkelse: Skyld og skam: påvirker familie og kvinners kontakt med hjelpeapparatet Fant ikke samme risikofaktorer hos menn som hos kvinner 80-84 år: ca hver andre kvinne fikk utlevert B prep i 2010 Skyldes totalavholdet helsemessige årsaker eller gjenspeiler dette alkoholvaner fra en annen generasjon? SIRUS: tverrsnittundersøkelse: En pensjonistkvinne i 1979 drakk i gjennomsnitt 43% av det en mann drakk, mens hennes andel hadde økt til 62% i 2004

18 Eldres legemiddelbruk 2010 sove- og beroligende midler
36% 21% 19% Blant vanedannende midler finner vi sovemidler, beroligende midler, angstdempende midler, sterke smertestillende midler av typen opiater og opioider, samt enkelte andre legemidler. Blant periodebrukere og kroniske brukere var et vanligere med fallskader enn blant de andre gruppene (HUNT) 12% år 60-75 år Folkehelseinstituttet 2010

19 Benzodiazepiner - korttidsvirkninger
Redusert konsentrasjonsevne, hukommelse og innlæringsevne Angstdempende Nerveberoligende Muskelavslappende Krampestillende Søvndyssende Rusvirkninger kan inntre Svekket oppmerksomhet Reaksjonsevne og bevegelseskontroll kan nedsettes Økt aggressivitet ved provokasjon Både de ønskede medikamenteffekter og vanlige bivirkninger er potensielt trafikkfarlige Generelt øker risikoen for de potensielt trafikkfarlige virkningene med konsentrasjonen i blodet. Jo større dose, jo høyere konsentrasjon. Nerveberoligende? KAN ligne alkoholpåvirkning

20 Psykofarmaka Legemidler som virker på sentralnervesystemet, og som blir brukt i den hensikt å bedre sinnstilstanden hos pasienter som på en eller annen måte har en forstyrrelse i sin psykiske tilstand, eller en psykisk lidelse. Anxiolytika er beroligende og dempende medikamenter som brukes ved angst- og urotilstander. Hypnotika/sedativa er sovemidler. Antidepressiva er legemidler som motvirker depresjon og nedtrykthet, men også har en del andre anvendelsesområder, spesielt angstlidelser. Antipsykotika/nevroleptika er medikamenter mot alvorligere psykiatriske sykdomstilstander som schizofreni og andre psykoser.

21 Samtidig bruk – påvirker annerledes
Alkoholbruk kan utsette eldre for risiko ved samtidig bruk av enkelte legemidler Kan påvirke hverandres effekt Øker faren for svikt i kognitive funksjoner Pustevansker, svimmelhet, dårlig balanse Blødninger i mage/tarmsystemet Økt risiko for ulykker og skader Mange legemidler er uheldige i kombinasjon med alkohol: legemidlet kan få en svakere virkning eller risikoen for alvorlige bivirkninger kan øke, f. eks. blodtrykksfall, økt belastning på hjertet, blødningstendenser Noen legemidler kan forsterke alkoholens rusvirkning og er direkte farlig sammen med alkoholinntak f. eks. benzodiazepiner: beroligende, sovemedisiner, sterke smertestillende. Dette kan øke faren for redusert kognitive funksjoner Bogstrand et.al.: undersøkte eldre innlagte på akuttmottak i Oslo med ulykkesskader. 1/3 av de undersøkte kvinnene over 65 år hadde brukt beroligende eller sovemedisiner. Mange undersøkelser viser en sammenheng mellom fall i hjemmet og bruk av legemidler og alkohol. Om lag 30% av eldre hjemmeboende faller minst en gang i året. Dette er jo fakta som er viktig for fagfeltet å kjenne til i møte med den eldre befolkningen, ikke minst fastleger, eldresentre og hjemmetjenesten

22 AVHENGIGHET Fysisk avhengighet Dersom man slutter, eller trapper ned inntaket av et stoff reagerer kroppen med fysiske forstyrrelser (abstinens) som er karakteristiske for det aktuelle stoffet. Toleranseutvikling Selv om man inntar samme dose av et stoff vil effekten reduseres. Dvs man trenger høyere og høyere dose for å få den ønskede effekt ! Psykisk avhengighet En psykologisk betinget tendens til å ty til kjemisk hjelp for å mestre problemer. For å forsøke å komme i en bedre tilstand (uten angst, uten smerter, uten alle andre plager) Rekyleffekt Ved nedtrapping av et stoff vil de opprinnelige problemene / plagene komme tilbake med renter !

23 Myter om eldre og rusmidler
Det kan være det samme, der er uansett så gamle….. Det er synd på dem, la dem bare drikke…… Det nytter allikevel ikke å endre gamle vaner…….

24 Akan implementert i HMS
Helse Bidra til en sunn livsstil Forebygge gjennom informasjon og holdningsarbeid Bidra til større åpenhet om alkoholvaner og medikamentbruk Tilby ansatte støtte og hjelp ved problemer Miljø Bidra til en konstruktiv alkoholkultur Unngå drikkepress i ”gråsonen” Hvordan ønsker vi og ha det hos oss? Bedriftskulturen og arbeidsmiljøet påvirker den ansatte Inkluderende arbeidsmiljø Sikkerhet 0-toleranse til ruspåvirkning og bakrus på jobb Pengespill – spillegjeld kan utgjøre en sikkerhetsrisiko All befatning med narkotika anses som et sikkerhetsproblem Kartlegge eventuelle risikosituasjoner og risikogrupper Omdømme

25 ALKOHOLBRUK

26 På arbeidsplassen Personalpolitikken inkluderer seniorperspektivet
Dialog mellom leder og den ansatte i forhold til å bruke sin kompetanse, meningsfulle arbeidsoppgaver…. Rusmiddelforebygging i form av kunnskap om alkohol og legemidler og deres virkning Pensjonistskolen Invitere sine pensjonister til arrangementer

27 Metode for kunnskapsoppsummeringen
Eldre, alkohol og legemiddelbruk Nordiske land , Alder 65+ Biblioteket på SIRUS og Helsedirektoratet

28

29 Hjernens belønningssystem – nødvendig for å overleve
I hjernen skapes det en belønningsreaksjon når man opplever noe godt – på engelsk: ”liking”. Enkelte slike opplevelser kan tillegges en særskilt betydning, og det oppstår et ønske om å gjenta handlingen - på engelsk ”wanting”. Man ønsker seg mer av det man nettopp har fått. Denne mekanismen regnes for å være sentral både for menneskers overlevelsesevne og for utvikling av avhengighet. Når man opplever noe godt skapes det en belønningsreaksjon ”liking” Det kan så oppstå et ønske om gjentakelse ”wanting” Denne mekanismen er sentral for menneskenes overlevelse og for avhengighet


Laste ned ppt "«Gevinsten ligger i åpenheten»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google