Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter
Ved Anja Rynning Veum Utviklingssjef NIF

2 1. Barneidretten i dag 2. Historikk – Bestemmelser og Rettigheter 3. Om rettighetene og bestemmelsene - erfaringer og resultater 4. Fremtiden 5. Ungdomsidrett –retningslinjer

3 NIFs formålskurve ’Idrett for alle’ 100 % 50 %
Poenger: Ha fokus på våre mål og våre medlemmer Om regionalisering og sterke kompetansemiljø Koordinere og prioritere vår ressursbruk i forhold til dette (Org ledd som ikke fyller rollen knyttet til behovene medlemmene har, vil ikke være eksistensberetiget…) Barneidrettsbestemmelsene truet ? Hvem kjenner til retningslinjer for ungdomsidrett? Incentiver i tilskuddsordninger som øker org. leddenes fokus på de mest sentrale målgruppene og utfordringene Strukturelle, økonomiske og personellmessige utfordringer Vurdere vår (NIFs) visjon på nytt(?) SAMFUNNSROLLE: Forebyggende arbeid: Desto lengre ungdom er med innenfor idretten, desto større en sjansen for personen vil være i fysisk aktivitet senere i livet (Seippel)

4 Medlemskap under 12 år – årsrapport 2009
25% medlemskap (ca av ca ) jenter gutter under 6 år – over 6 år Gjennomsnittig alder for å begynne i idrettslag er 8 år (9) Ca i 900 idrettsskoler Rytter, gym/turn og dans er jenteforbundene Fotball er det store gutteforbundet ( ) Bandy, bowling, bryting, ishockey og motor er andre mindre gutteidretter

5 Faktarapport - Barn i Norge
Det er underrepresentasjon i aktivitetene blant barn med funksjonshemninger, barn med innvandrerbakgrunn og barn hos foreldre med dårlig økonomi/lav sosial status. Deltakelse i idrett/fysisk aktivitet blant barn er avhengig av sosial klasse Desto lengre barn og unge deltar i idretten desto bedre helsevaner tilegner de seg

6 Hvorfor de beste blir best? (Unni Segberg - 2010)
Aktiv barndom – både organisert og uorganisert Fysisk aktiv familie – foreldre/foresatte og søsken Allsidig aktivitet - flere idretter – sen spesialisering Godt miljø- mye motivasjon

7 Barneidrett - Historikk
1970 årene – kopi av voksenidretten Retningslinjer for barneidrett Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Revidering av Bestemmelser og Rettigheter

8 Generelt Bygger på norske/nordiske verdier Skal gjelde alle barn
Hele norsk idrett står bak dette Bestemmelser – absolutte regler Rettigheter – verdibasert – faglig – innhold Rettighetene har blitt foreldrenes verktøy Norsk barneidretts unike posisjon er et resultat av Bestemmelsene

9 Bestemmelser om barneidrett
1.Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 2.For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig

10 c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år.
d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (ikke kvalifisering) idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten. (Barentssamarbeidet er inkludert) e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

11 f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
g) Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM og VM. (gjelder også tilsvarende arrangement) (gjelder også tilsv. arrangement i Norge) h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten

12 Regler og håndtering Må brukes i sin helhet Ikke dispensasjon
Forsøke å løse dette lokalt gjennom dialog Bruke overliggende organisasjonsledd dersom behov (IK og SK) Særforbundet har et spesielt ansvar

13 Hvorfor Idrettens barnerettigheter
FNs barnerettigheter - Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989 og godkjent av Norge i 1991. I 2003 vedtok Stortinget at Barnekonvensjonen skal være en del av norsk lov. Norge rapporter hvert femte år til FNs barnekomité på hvor Norge står ift. konvensjonen – siste i 2008

14 Rettighetstilnærming
Rettighetstilnærming betyr: Sterkt politisk virkemiddel for å understreke verdier Vedtatt i demokratiske organer Rettighetene innebærer forpliktelser for andre – Barnets rett er voksnes ansvar Rettighetene er en rettesnor for god praksis Bygger på sedvane, god tradisjon og praksis Er instrukser/retningslinjer som de voksne må følge Barn har krav på at pliktene overholdes Understreker NIFs visjon og formål

15 Rettighetene kan ikke uten videre overstyre
Konkurranseregler vedtatt i en idrett Vedtak gjort på et årsmøte Hva en er blitt enige om i en gruppe bygd på konsensus Hva som er pedagogisk god praksis Tradisjon

16 Idrettens barnerettigheter
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning. 1. TRYGGHET Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.

17 Rettighetene 2. VENNSKAP OG TRIVSEL
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel. 3. PÅ BARNAS PREMISSER som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

18 4. MESTRING Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 5. PÅVIRKNING Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheten til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 6. FRIHET TIL Å VELGE Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i – og bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. KONKURRANSER FOR ALLE Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert

19 Håndtering Løses først gjennom dialog – felles forståelse
IK kan tre inn dersom enighet ikke nås lokalt. SF/SK informert - involvert Praksis må endres enten i IL, SK eller SF SF må evt. endre konkurranseregler Grove brudd bør anmeldes SFs domsutvalg NIFs domsutvalg

20 Fremtiden De beste i barneidretten også i ungdomsidretten?
NIF er Norges største barneidrettsorganisasjon ? Er barnas stemme godt nok hørt? Når kommer de kommersielle tilbud for alvor? Bestemmelser og rettigheter i 2020 – eller? Kroppsøving, SFO og heldagskolen? Idrettsbarnehager og barns institusjonalisering! Skal barn være medlem eller ikke? Økte sosiale skillelinjer i deltakelse? Økt status for de som arbeider med barn!!

21 En ønsker ikke å forhindre vinnere og enere, men en ønsker å forhindre tapere!

22 Takk for meg!

23 Ungdomsidrett Frafallet/bortfallet blant ungdom er økende og et sted mellom 30 og 40 % fra 12 års alderen og frem til års alderen. Graden av frafall er avhengig av idrett og kjønn. Det er størst frafall blant ungdom fra 13 til 16 år, men frafallet blant 18 til 19 åringer er økende. I 2009 er flere ungdommer mellom 18 og 19 år fysisk aktive utenfor idretten enn innenfor. Dette er en ny trend. Venner har meget stor betydning for at ungdom skal melde seg inn i idrettslag og fortsatt skal være medlem

24 Ungdomsidrett En stor del av de som slutter i ungdomsårene fortsetter som aktive senere i livet. Det er kun et fåtall av de som faller fra som blir totalt inaktive Det er nedgang i antall ungdommer som påtar seg trener og dommerverv ( 13% i % i 2009) 63% av ungdom som trener/konkurrerer har ikke fått tilbud om kurs

25 Orker ikke - gidder ikke – passer ikke
Frafall – viktigste årsaker : Flytting Skade - gutter Prioriterte andre ting Finns ikke tilbud lengre (jenter) Treneren for dårlig (jenter) Mange av årsakene til frafall kan IL ikke gjøre så mye med?

26 Dagens retningslinjer
Vedtatt i 1999 – Idrettstinget Innhold: Tilrettelegging og utforming av aktivitet Medbestemmelse Utdanning Anlegg Lite kjent og lite brukt

27 Mange politiske – faglig virkemidler
NIFs ungdomskomite – Ungdommenes idrettsting NUKs leder i Idrettsstyret Egen visjon for ungdom Kvantitative og kvalitative mål Opptak av nye idretter i NIF Bruk av individuelt medlemssak i aktuelle SF Bruke modeller som er vellykkede (FUNI – Sats Ungt Bruke retningslinjene ungdomsidrett

28 Mange politiske – faglig virkemidler
Bruke ungdomsutvalg i IK og SF Kurslærer og støttenettverk i IK og SF Unge ledere – flere prosjekter Spesialsydde utdanningstiltak/ møtesteder- aktiv ungdom Prosjekter med ansatte trenere (RGI) Fokus på medbestemmelse og medansvar Kvotering i NIFs lov Økonomiske virkemidler

29 Fra retningslinjer til rettighet?
Bygge Rettighetene på visjon for ungdomsidretten – formulert av ungdommen selv. Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud der vi møter venner, har det gøy og blir så gode som vi selv vil. Skal være et verktøy for idrettslagene i å tilrettelegge et bedre tilbud Hvordan få et mer variert tilbud til ungdom i klubben? Hvordan inkludere flere ungdom i klubben? Hvordan kan klubben fremme vennskap og gode sosiale relasjoner Hvordan tilrettlegge for at alle kan bli så gode de selv vil? Hvordan skape mestringsglede? Hvordan sikre kvalitet på alle som trener ungdom? Hvordan sikre at ungdommens synspunkter kommer fram?

30 Takk for meg !


Laste ned ppt "Bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google