Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpenhet ved domstolene – hva har du krav på

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpenhet ved domstolene – hva har du krav på"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpenhet ved domstolene – hva har du krav på
Av Ane Stokland Advokat Juridisk avdeling, NRK

2 Offentlighetsprinsippet
Grunnloven § 100 femte ledd EMK art 6 nr 1 og SP artikkel 14 nr 1 Grunnleggende rettstatsprinsipp Garanti for den enkelte borgers rettsikkerhet Sikre kontroll med og mulighet for kritikk av rettergangen og rettslige avgjørelser Mediene som kontrollorganer/offentlige vaktbikkjer Saklig og korrekt informasjon, kunnskap om domstolens virke, synliggjøre rettshåndhevelsen Tillit til domstolene

3 Utgangspunktet Domstolslovens § 124:
“Rettsmøtene er offentlige og forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig, hvis ikke annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov.”

4 Den videre gjennomgangen
Rettsmøter Rettsavgjørelser Andre dokumenter Anke Fotografering, lyd- og fjernsynsopptak

5 Hvor finner du regelverket
Grunnloven § 100 femte ledd EMK art 6 nr 1 og SP art 14 nr 1 EMK art 10 og praksis fra EMD: Tarsasag mot Ungarn 2009 Domstolsloven §§ 122 flg Tvisteloven § 14-2 flg Straffeprosessloven § 28 Forskrift om offentlighet i rettspleien fra 2001 Påtaleinstruksen §§ 4-1 flg “Dommerne og mediene” fra dommerforeningen

6 Rett til informasjon om rettsmøter
Forutsetning for offentlighet i rettspleien Alle rett til å få opplyst tid og sted for berammet rettsmøte i bestemt sak - dl § 122 Berammingslister, jfr forskrift om off i rettspeien: Tid, sted, art, saksnr, kort om hva saken gjelder, rettens formann, partenes rettslige representanter Partenes navn unntas i visse saker Åpne nettsider for allmennheten (ikke siktedes navn) Lukkede nettsider for media

7 Rettsmøter Hovedregel: offentlige Lukkede dører – dl § 125:
Skal lukkes uten særskilt kjennelse: - familiesaker, barnevern, tvangsinnl., rikets sikkerhet, osv “Kan”-regler: - hensynet til privatlivets fred krever det - påkrevd pga særlige forhold vanskeliggjøre sakens oppl Behandling av spørsmålet om lukkede dører - Uttalerett? - Eksempel: fengslingsmøte i Terrorsaken Ikke ankeadgang for pressen Fengslingssaker – åpne dører Pressen kan gis anledning til å være tilstede Referatforbud som alternativ til lukking av dørene

8 Referatadgang – rettsmøter
Hovedregel: tillatt referere offentlig fra rettsmøter, også ved lukkede dører Unntak – dl § 129: Automatisk referatforbud: Rettsmøter under etterforskningen, med mindre retten har gitt tillatelse Retten kan beslutte helt eller delvis referatforbud: - frykt for skade på sakens opplysning eller pådømmelse - rettsmøtet holdes eller kan holdes for lukkede dører - kan ankes Barne- og familiesaker, ved “særlige grunner” kan retten gi tillatelse til anonymisert referat

9 Referatadgang - rettsavgjørelser
Hovedregel: alle rettsavgjørelser kan gjengis offentlig Unntak – dl § 130: Retten kan beslutte hvis personvernhensyn krever det: - Anonymisering eller begrenset til avsnitt i domsgrunnene, sjelden totalforbud, “fundamentalt rettstatsprinsipp”, jfr Rt 2007 s 518, Rt 2011 s 570 - tvangsinngrep (barnevern, tvangsinnleggelse osv) - fornærmedes identitet - sjelden domfeltes eller siktedes identitet - forhold av klart privat karakter ikke nødvendigvis tilstr - domsslutningen alltid offentlig (evt i anonymisert form) Retten kan beslutte for avgjørelser under etterforskning: - etterforskningshensyn krever det - nødvendig Ankerett Familiesaker – kun i anonymisert form

10 Rettsavgjørelser - innsyn
Hovedregel: krav på utskrift av dommer (sivile, straff) Unntak: Forbud mot off gjengivelse (personvernhensyn) – pressen likevel rett til innsyn ved at avgjørelsene skal settes i pressemappe Betenkelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmde stat Retten har pålagt taushetsplikt om forhandlingenes innhold Eldre enn fem år Ikke krav på utskrift av fengslingskjennelser, men oppfordres til meroffentlighet Krav på utskrift av alle rettsavgjørelser i sivile saker Fra avgjørelsen er fattet

11 Andre dokumenter - straffesaker
Tiltalebeslutning Rett til innsyn hos domstolen fra saken er berammet Rett til utskrift fra påtalemyndigheten fra forkynnelse Andre dokumenter i straffesaken Ikke krav på, men oppfordres for hjelpedokumenter Avluttet straffesak - politiet kan praktisere meroffentlighet: Ved “saklig grunn” - påtaleinstruksens § 4-2 Avslag kan klages inn for overordnet påtalemyndighet Eksempel: innsyn i lydopptak fra Treholt-saken

12 Andre dokumenter – sivile saker
Nye regler fra 2008 – tvisteloven § 14-2 flg Krav på innsyn i: Rettsbøker, når rettsmøtet er avsluttet den enkelte dag Det materialet som er lagt frem for retten og som retten kan bygge på: Bevis Sluttinnlegg Prosesskriv som inngår i avgjørelsesgrunnlaget Hjelpedokumenter Utgangspunktet: innsynsretten inntrer fortløpende Bevis – når det er påberopt for retten Ved skriftlig behandling: når saken er avgjort

13 Dokumenter i sivile saker - unntak
Videre adg til å nekte innsyn enn i rettsavgjørelser Automatisk unntatt: saker etter ekteskapsloven, barneloven, tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren Kan unntas: personlige forhold, vanskeliggjøring av sakens oppl, mv er referatforbud eller anonymisering tilstrekkelig? Skal unntas: rikets sikkerhet, taushetsplikt, mv Rettsbok fra rettsmøte for lukkede dører Avgjørelse om nektet innsyn kan ankes

14 Hvordan begrunne anke Forarbeidene til endringslov i 1999:
”Når loven åpner for at retten kan innskrenke offentligheten i gitte tilfeller eller ut fra gitte hensyn, betyr ikke dette at retten nødvendigvis bør gjøre dette. Det er viktig å fastholde utgangspunktet om en offentlig rettergang og bare beslutte innskrenkninger i konkrete tilfeller der dette er nødvendig. Ved konkrete vurderinger av om dørene bør lukkes, offentlig referat forbys etc, må retten alltid ta i betraktning de prinsipielle hensyn som taler for offentlighet og som lovens hovedregler bygger på. Ved vurderinger av forbud mot offentlig referat kan hensynet til privatlivets fred etter forholdene være tungtveiende, men dette taler normalt sterkere for et referatforbud som omfatter opplysninger som kan røpe noens identitet, enn for et forbud mot å gjengi sakens substans.”

15 Hvordan begrunne anke Sakens allmenne interesse:
Utgangspunktet: saker for domstolene har offentlig interesse Sakens art og grovhet Samfunnsperspektiv; terror, organisert kriminalitet, osv Hvem saken gjelder; offentlig person, privatperson Stor medieomtale Spesiell sak

16 Hvordan begrunne anke Tilstrekkelig med mindre inngripende tiltak?
Referatforbud istedenfor lukking av dørene Anonymisering istedenfor referatforbud Vær Varsom-plakaten, reglene om ærekrenkelser og privatlivets fred tilstrekkelig Kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett : “I forhold til fornærmedes identitet mener lagmannsretten at pressens egne etiske regler, forankret i Vær Varsom-plakaten, samt straffelovens §390 og § 246 flg om henholdsvis privatlivets fred og ærekrenkelser bør være tilstrekkelig til å hindre rettstridige meddelelser fra pressen om fornærmede i saken. Det samme gjelder forbudet mot å gjengi “detaljerte opplysninger av intim karakter”

17 Hvordan begrunne anke Kommentarutgaven til domstolsloven :
Som utgangspunkt vil enhver reportasje fra rettsaker, særlig kriminalsaker av alvorlig art, innebære at privatlivets fred utsettes for inngrep, ettersom det nesten alltid vil være en del personer eller miljøer som kjenner saken og de involvertes identitet, og dermed vil få ytterligere opplysninger av privat art gjennom rettsreferatene selv om de er anonymisert. Her må det antas at de hensyn som generelt taler for offentlighet vanligvis vil veie tyngre ved rettens avgjørelse av spørsmålet om referatforbud enn den negative effekten av at personlig opplysninger blir kjent i et visst omfang av personer som kan identifisere vedkommende.

18 Hvordan begrunne anke Grunnlovens § 100, EMK art 6, SP art 14
EMK artikkel 10 og praksis fra EMD: Tarsasag mot Ungarn : Tidligere noe uklart om art 10 sikrer et informasjonskrav (utlevering opplysninger myndighetene ikke vil gi) Avklart at det å nekte pressen innsyn i dokumenter av allmenn interesse innebærer et inngrep i ytringsfriheten og må derfor oppfylle kravet om nødvendig i et demokratisk samfunn for å være lovlig Nektelse av innsyn som må begrunnes

19 Anke Ankefrist Rettsgebyr Krav til ankeerklæringen
2 uker i straffesaker 1 måned i sivile saker Rettsgebyr Sivile saker: kr 5160 (6 x rettsgebyret) Krav til ankeerklæringen Straffesaker: ingen lovbestemte krav Sivile saker – tvl § 29-9: ankedomstolen, navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger, den avgjørelse som ankes, om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare bestemte deler av den, det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultat den ankende part krever, de feil som gjøres gjeldende ved den avgjørelse som ankes, den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil, de bevis som vil bli ført, grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det kan være tvil om dette, og den ankende parts syn på den videre behandling av anken.

20 Fotografering, lyd- og fjernsynsopptak
Straffesaker – dl § 131a: Under forhandlingene i utgangspunktet forbudt Retten kan gjøre unntak for hovedforhandlingen: - hvis særlige grunner taler for – stor allmenn interesse - forskrift fra 1985 - kan gis på vilkår: bare rettens profesjonelle aktører, stasjonære kamera, osv - ikke ankeadgang, jfr Rt 2001 (Orderudsaken – P4) Forbudt å fotografere/filme siktede/domfelte på vei til eller fra rettsmøtet eller under opphold i rettsbygningen med mindre samtykke fra siktede/domfelte: - Rt 2004: ”normalt til parkeringsplassen, og at den særskilte beskyttelse som følger av § 131a ikke gjelder etter at siktede kjører vekk fra rettslokalet”

21 Fotografering, lyd- og fjernsynsopptak
Sivile saker: Intet forbud, men antatt at retten kan fastsette etter dl § 133 hvis det forstyrrer forhandlingene § 133 ikke hjemmel for å nekte bruk av dataverktøy for direkte kommunikasjon med leserne via blogg fra rettsforhandlingene i straffesak, jfr lagmannsrettsavgjørelse fra 2009, må evt nedlegge referatforbud


Laste ned ppt "Åpenhet ved domstolene – hva har du krav på"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google