Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsbortfrakters erstatningskrav ved befrakters ikke-oppfyllelse og førtidige tilbakelevering
Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005 Ved stipendiat Sverre Ellenes

2 Innledning Doktorgradsprosjektet ”Erstatningsberegning i certepartiforhold” Utmålingsprinsippene i reise- og tidsbefraktning Ikke lasteskader For en innføring, se SIMPLY 2004 s. 45–86 Noen forutsetninger og presiseringer Det foreligger ansvarsgrunnlag Selve erstatningsberegningen er tema Erstatningsberegning er ofte svært konkret – behov for forenkling for en mer generell undersøkelse

3 Kort om misligholdstypene
Tidsbefrakters ikke-oppfyllelse Befrakter meddeler – eller det fremgår – at han ikke vil ta imot levering Årsak: Befrakter har ikke fått beskjeftigelse, svakere fraktmarked, hevder at bindende kontrakt ikke er inngått, likviditetsproblemer, o. l. Tidsbefrakters førtidige tilbakelevering Tilbakelevering tidligere enn avtalt tilbakeleveringsdato eller på et tidligere tidspunkt enn avtalt rett til underlap Årsaken er gjerne befrakters manglende beskjeftigelse, fallende fraktmarkedet, o. l. Fellestrekk: Misligholdet leder til heving av tidscertepartiet Bortfall av fraktinntekter for bortfrakter Skipet fristilles på et tidligere tidspunkt enn avtalt

4 Rettslig innfallsvinkel
Utgangspunktet er den norske/nordiske certepartijussen Betydningen av engelsk rett Sjøloven ingen praktisk betydning Kontrakten kan gyldig regulere ansvarets omfang i norsk rett – men det gjøres sjelden Forutsetter videre at kontrakten er taus Det er dermed de klassiske, lovfestede og ulovfestede prinsippene for utmåling som gjelder Utgangspunktet om oppfyllelsesinteressen

5 Systematisering av tapsposter
Behov for oppspalting og systematikk Flere innfallsvinkler. Systematikk blir aldri ”perfekt” Firedeling Fraktdifferansetap Forskjellen mellom certepartifrakt og frakten i deknings-c/p, der frakten i deknings-c/p er lavere enn det opprinnelige c/p Ekstrakostnadstap Alle kostnader og utlegg som ikke ville oppstått dersom misligholdet tenkes borte Tapt fortjeneste Tap av fortjeneste i ”mellomfase” Tapt fortjeneste i stedet for fraktdifferansetap Andre tap

6 Nærmere om fraktdifferansetap
Hevingen gjør at skipet fristilles: Naturlig at ny beskjeftigelse forsøkes oppnådd av bortfrakter Fraktdifferansetap Oppstår dersom frakten i dekningscertepartiet er lavere enn i det misligholdte certepartiet Er frakten høyere oppstår da berikelse som må komme i fradrag? Problemene med manglende identiskhet mellom deknings-c/p og det misligholdte c/p mht. varighet

7 Nærmere om fraktdifferansetap (ii)
Justere for forskjeller i certepartiene mht. utgiftsdekning Bortfrakters spillerom ved dekningsslutninger Plikt til å inngå dekningscerteparti? Når kan han inngå dekningscerteparti? Langsiktig – kortsiktig slutning? Domstolene synes temmelig ukritisk å godta de foretatte slutninger

8 Nærmere om ekstrakostnadstap
Ikke-oppfyllelsen vil også kunne lede til ekstrakostnadstap Meglerkommisjon/utgifter. ND (Stockholm) Kostnader ved oppfølging av misligholdet – også kostnader i egen administrasjon (ND (NV) New Horizon) Finans-/valutakostnader. Kansellering av forsikring. Kostnader valutatermin

9 Nærmere om tapt fortjeneste
Fraktdifferansetapet vil ofte være til hinder for at bortfrakter også kan kreve tapt fortjeneste Men tapt fortjeneste aktuelt i flere situasjoner: Tapt fortjeneste i ”mellomfase” fra levering skulle ha skjedd under det misligholdte c/p til levering skjer under deknings-c/p Bortfrakter har ikke klart å oppnå dekningscerteparti Tilfeller der det ikke er naturlig med dekningsslutning Kort tid igjen av opprinnelig tidscertepartiet Ikke-oppfyllelse i kortvarige tidscertepartier

10 Nærmere om tapt fortjeneste (ii)
Mer om tap i ”mellomfase” Erstatningsberettiget. Se prinsippet i ND (SH) Irene (reisebefraktning) Sum frakt i perioden minus oppfyllelseskostnader Mer om tapt fortjeneste som primær tapspost Tapsbegrensingspliktens betydning Se ND (NV) Stena Seahorse, ND (Hålogaland) Øyprinsen og ND (Oslo) Vikingfjord. Se ND 2003 s 104 (SøHa) Elena Lux Beregningen: Netto tapt fortjeneste: Fradra oppfyllelseskostnadene Særlig om fradrag for off hire tid Særlig om der skipet selges, ND (Oslo) Vikingfjord, på s. 276

11 Berikelsesfradrag Kort forklaring av berikelseslæren De tre vilkår
Årsakssammenheng mellom fordel og mislighold Adekvans – påregnelig følge av misligholdet Komputabilitet – likartethet mellom tap og fordel Fraktfordel som berikelse Fraktdifferansefordel ved dekningscerteparti Fordelen ved å slippe fri fra tapsbringende certeparti Liten praksis om spørsmålene. Eldre praksis tilbakeholden: Rt s (t/c) og Rt s. 427 (salg av skip) Engelsk praksis mer åpen, se Concordia C [1985] 2 Lloyd’s Rep. 55 Q.B.

12 Berikelsesfradrag (ii)
Slitasjefordeler som berikelse? ND (Oslo) Vikingfjord Avgrensning mot tilfeldige fordeler Forsikringsutbetaling havari, se ND 2003 s. 144 (SøHa) Bare boat. Gevinst bunkershandel (The Fanis [1994] 1 Lloyd’s Rep. 633 T/C).


Laste ned ppt "Foredrag i Sjørettsforeningen, Oslo den 12. september 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google