Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1. 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1. 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1. 4
Fellesopplæring Utarbeidet av: Politidirektoratet Hovedverneombudet Politiets Fellesforbund NTL Parat Norges Politilederlag Politijuristene

2 ATB2013 Politiets oppgaver og samfunnets krav – behov for fleksible arbeidstidsordninger Unntak fra aml som følge av arbeidets art Unntak fra aml pga lav bemanning Åpner for relativt store unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser Muliggjør en fleksibel tjenesteutførelse, men stiller krav til kompetanse, planlegging og ledelse Program for dagen, praktiske forhold Utdelt mappe Materiell på intranett Åpne med HMS fokus. Nødutganger i møtesalen, toalett, møtested. Mappen: 04 PowerPoint opplæring og eksempler Innkalling til sentral opplæring står det: «Etter sentral opplæring skal deltakerne forestå lokal opplæring.» Fellesbestemmelsene endres hvert annet år. Husk å oppdatere innholdet.

3 Evaluering av ATB2009 Dokumentasjon på bruk av unntak mangler = brudd på AML. Har gjort evalueringen vanskelig – vet ikke hvorfor unntakene brukes Risikovurdering av tjenestelister Bruk av unntak fra hviletidsbestemmelsene Måleperiode okt 09 – april 11 Politi Jurister Sivile Sum Ca 27 % gjaldt unntak med en sammenhengende hvileperiode på under 8 timer Mappen: 08 Evaluering ATB 2011 m/tiltakene

4 Evaluering av ATB2009 Pålegg om dokumentasjon for bruk av unntak jf AML og ATB er svært mangelfullt oppfylt. Dette gjelder på områdene: er det hjemmel for å bruke unntak, herunder om dette er dokumentert om skikkethetsvurdering er gjennomført og dokumentert hva som er gjort for å skaffe egnet mannskap i tide, samt om dette er dokumentert.

5 Evaluering av ATB2009 Stikkprøvene med skriftlig innrapportering viser at nesten ingen distrikt og særorgan som har svart, kan fremlegge dokumentasjon på om unntakene er brukt i tråd med ATB og AML. Spørreundersøkelsen og intervjuene bekrefter dette funnet. Manglende rutiner for dokumentasjon er brudd på AML og ATB. Forvaltningen av regelverket er i de fleste distrikt og særorgan ikke i overensstemmelse med kravene i AML og ATB.

6 ATB-oppfølgingsprosjekt – evaluering av organiseringen

7 Figur 1. Vurderinger av oppfatningen lokalt om resultatene av ATB-evalueringen. Antall.
Kjenner ATB og vet hva som kreves, men gjør for lite med det. Gjørv-kommisjonen

8 Figur 3. Lite hadde skjedd om ikke POD hadde tatt rollen som sentral prosjektleder. Antall.

9 Figur 8. Det ble satt rimelige tidsfrister. Antall.

10 Figur 11. De mindre positive faktorene i måten å organisere prosjektet på. Prosent. N=68.

11 Oppstart av ATB2013 ATB2009 er forlenget fra til og med ATB2013 gjelder fra Felles protokolltilførsel POD/organisasjonene Bortfall av B-tillegg Sikringsbestemmelsen for påtalejurister Forutsigbarhet – arbeidsplaner Utredning av jourordning for påtalejurister Protokolltilførsel om forsvarlighet og hviletid er håndtert ut. Gruppen øvrige beskrevet i eget rundskriv Mappen: 17 Protokollene og ATB 02 ATB2013 Hvorfor vi utsatte oppstart Teksten i denne presentasjonen er i hovedsak hentet fra ATB og rundskrivet

12 Formalkrav for omfattende unntak fra arbeidsmiljølovens verneregler
FAD og HS kan fravike alle arbeidstids-bestemmelsene i AML kapittel 10, med unntak av bestemmelsene § 10-2 (1), (2) og (4), samt § (7). Kriterier for FAD og HS behandling av søknader: Bemanningsplan Konsekvensvurdering De ansattes helse og velferd er ivaretatt Ikke anledning til å inngå ytterligere fravik fra AML Det skal dokumenteres at avtalen er behandlet i HAMU Mappen: 17 Protokollene 12 Arbeidsmiljøloven kap 18 Veileder fra FAD og HS pkt 4 Partene, Pod og organisasjonene, har seks felles protokolltilførsler til ATB2013 en av disse, nr 5, er håndtert ut. I ATB2013 er det under gitte forutsetninger åpnet for relativt store unntak fra vernereglene i aml. Unntakene fra vernereglene i aml er utvidet for enkelte stillingsgrupper i forhold til ATB2009, mens de på andre områder er innskrenket. Avtalen gir mulighet for en mer fleksibel utføring av tjenesten. Bruk av avtalen forutsetter at nærmere angitte vilkår er oppfylt. Blant annet er krav til risiko- og skikkethetsvurdering tydeliggjort. Det er videre presisert at unntaksbruk skal dokumenteres i sanntid. Dette har også Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) understreket betydningen av.

13 Bemanning i politi- og lensmannsetaten
Politidirektoratet skal være en ansvarlig arbeidsgiver og vil arbeide mot følgende mål når det gjelder bemanning i politietaten: Politidirektoratet skal arbeide systematisk med å nå en best mulig balansert oppgaveløsning og bemanning i etaten. Den totale bemanningen i etaten skal dekke den ordinære tjenesten på døgnkontinuerlig basis. Behovet for bruk av unntak fra AML hviletidsbestemmelser skal tilstrebes redusert. Behovet for overtid skal tilstrebes redusert og eventuell belastning skal fordeles. Arbeidstakers helse- miljø og sikkerhet skal være i fokus. Vi skal ha en helhetlig strategi for bemanning og strategisk kompetanseplanlegging i etaten. Medarbeidertilfredsheten skal opprettholdes.

14 Bemanningsplan for politi- og lensmannsetaten
Politiet mot 2020 Her dokumenters behovet for styrket politiinnsats på flere områder. En styrking forutsetter både bemanningsøkning og kompetanseheving i politiet Målet om politidekning på 2,0 per 1000 innbyggere er et nasjonalt gjennomsnittsmål. 2 700 nye politiårsverk i perioden for å nå dette målet. Målet står fast, selv om befolkningsøkningen øker mer enn forutsatt i 2008. Det er i tillegg behov for en vekst på om lag årsverk i andre stillingskategorier i samme periode. Politistudie Mappen: 18 Veileder fra FAD og HS Pkt 4.2 Når FAD og HS har skrevet inn bemanningsplan som ett av kravene for å kunne gå med på unntak, så er det fordi at en skal sikre at unntak som brukes pga lav bemanning skal håndteres ut. Det er mange måter å gjøre det på. En kan redusere på oppgaver, fordele belastningen og ansette flere. Protokolltilførsel hva angår påtalejurister Det er spilt inn til sentralt IDF for å komme i gang med utredning av bemanning for politijurister. Tekst til foredragsholder: antall sivile årsverk allerede i perioden økt med 773 og antall jurister har økt med 50, til sammen 823 årsverk. Dvs. at det mangler 177 årsverk innen disse kategoriene fram til 2020 Analysere og begrunne behov for ressursøkning, samt følge opp og styre etter de allerede utarbeidede rapporter og planer. Jobbe aktivt for at nyutdannede fra PHS skal få jobb i politiet. Utrede muligheten for at jourtjeneste kan utføres over politidistriktsgrensene. Vurdere overføring av oppgaver som i dag utføres av politiutdannede til annet personell med relevant utdanning, Politidirektoratet skal, i samarbeid med partene, følge opp funn fra evalueringsrapporten ATB 2011, herunder felles opplæring. Ny nasjonal kartlegging med gjennomføring av medarbeiderundersøkelse sendes ut 1 kvartal Dette for å jevnlig måle medarbeidernes tilfredshet og eventuelt iverksette korrigerende tiltak.

15 Bemanningsplan for politi- og lensmannsetaten
Påtalejurister Felles protokolltilførsel 4) Partene er enige i at behov for endringer i jourordningen for påtalejurister skal utredes. Her skal organisering, bemanning, bedre ressursutnyttelse og HMS hensyntas.

16 Avlæring - I Regelen om oppmøtetid er fjernet fra bestemmelsen.
For at 24 timers perioden skal kunne være kortere enn 24 timer, kreves det at det har vært en sammenhengende arbeidsfri periode på 11 timer. Dette gjelder også ved beredskapsvakt. Anledningen til å sette opp arbeidsplaner med en arbeidsfri periode mellom ordinære tjenestesett som er kortere enn 11 timer, er fjernet. Mulighet til å ha flere unntak fra hviletidsbestemmelsene, som medfører kortere arbeidsfri periode enn 11 timer i rekkefølge og over nærmere angitte tidsperioder, er redusert. Beregning av kompenserende hvile er endret fra time for time til faktisk tid. Det er innført minstetid etter egne regler. 24 timers perioden – det er ikke lengre adgang til å starte opp en ny 24 timers periode når det er avviklet, under 11 timer men ikke mindre enn 8 timer, arbeidsfri. Reduksjon i antall ganger en kan ha en kortere arbeidsfri periode er redusert fordi statistikk viser at det ikke er behov for så store unntak og det er viktig for partene å påpeke at belastningen skal fordeles. Har en fått en arbeidsfri periode på 10 timer og 30 minutter. Fikk man etter ATB time komp hvile. Etter ATB 2013 får man 30 min komp hvile.

17 Avlæring - II Omlegging av arbeidsplan som skyldes fravær i forbindelse med rettsoppmøte er fjernet. Særkompensasjon i forbindelse med bruk av unntak fra hviletidsbestemmelse, utbetales kun i forbindelse med overtid. Maksimal ukentlig arbeidstid er redusert fra 54 til 48 timer. Arbeidsplaners gyldighetsperiode er redusert til fra ett år til 12 uker. Ved lokal enighet kan planen ha en gyldighetsperiode på inntil 26 uker. Adgangen til å bruke delt dagsverk er fjernet. Reglene for beregning av avspasering av overtid er redusert fra 1,5 til 1 time pr arbeidet time. Reisebestemmelsen er fjernet. Fellesbestemmelsene § 8 og nytt ledd i § 3 om transportoppdrag gjelder. Delt dagsverk er tatt ut av ATB, men det er mulig både etter fellesbestemmelsene og Aml å bruke slik organisering av arbeidet. Når partene har tatt det ut er det fordi dette ikke brukes i dag og dette er en lite hensiktsmessig ordning for oss. Kort gyldighetsperiode – rundskrivet: «Turnusen kan ha en varighet av inntil 12 uker. Ved lokal enighet kan gyldighetsperioden avtales i inntil 26 uker. Politidirektoratet anbefaler kort varighet og gyldighet på arbeidsplanene, jfr konklusjon på ATB-evalueringen høsten For å kunne bruke arbeidsplaner med kort gyldighet forutsettes det at det planlegges med forutsigbarhet når det gjelder hvilke helger den enkelte tjenestemann skal arbeide.» Føring av statens bil – dette begrepet er borte.

18 ATB2013 – ny utforming Brukerne har fastslått at ATB2009 er vanskelig å lese og forstå ATB2013 følger oppbyggingen i aml, blant annet ved at ord og begreper i loven er tatt inn i avtalen. Sitater fra aml og fellesbestemmelsene er satt inn i faktabokser. Innholdet er ikke en del av avtalen. ATB2013 bruker ikke merknader. Det er de omfattende unntakene fra arbeidsmiljøloven, og alle kravene loven stiller for at en skal ha unntak som gjør at ATB er komplisert å sette seg inn i og bruke. Ved evalueringen høsten 2011 kom det frem at ATB2009 var vanskelig å lese og praktisere. Under forhandlingene ble partene enige om å ta utgangspunkt i amls oppbygging og begrepsbruk ved utforming av ATB2013. I tillegg så partene behov for å bruke faktabokser hvor relevante henvisninger fra aml, Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalens (HTA) fellesbestemmelser er tatt inn. Bestemmelsene er kun tatt inn for å skape sammenheng i teksten, og er ikke en del av selve avtaleteksten. ATB2009 inneholdt en del merknader. Disse fremgår enten av dette rundskriv, innarbeidet i ATB2013, eller fjernet.

19 §1 Formål og virkeområde m.m.
Avtalen kan ikke tolkes eller praktiseres slik at arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger Sivile operatører ved operasjonssentralen er spesielt omtalt Gjelder ikke for ansatte ved: Politihøgskolen, Politidirektoratet, Politiets data- og materielltjeneste, Grensekommissariatet og Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter. Det er anledning til å la øvrige ansatte som ikke er spesifikt nevnt i bokstav a) – e) omfattes av avtalen, for kortere eller lengre perioder der arbeidsgiver kan vise til at det er behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i amls arbeidstidskapittel, for å kunne utføre pålagte arbeidsoppgaver. Første kulepunkt - er sitat - aml § 10-2, 1. ledd Sivile operatører PHS – lesepliktavtalen, og de har ikke meldt til POD at det er behov for unntak. Dvs at personell som er ansatt ved PHS ikke kan bruke unntak. Dette gjelder i skolesituasjon og/eller på øvelser, i leir, osv. Viser spesielt til når ansatte ved PHS holder kurs for mannskap enten ved eller ved opplæring til UEH, Beredskapstroppen og livvakt. POD, PDMT, Grensekommissariatet og NID – Ikke behov Arbeidsgiver har fortsatt anledning til å gjøre avtalen gjeldende for øvrige ansatte, jf. bokstav f. Det er presisert i avtalen at dette kan gjelde personell, i kortere eller lengre perioder, der arbeidsgiver kan vise til at det er behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i amls arbeidstidskapittel, for å kunne utføre pålagte arbeidsoppgaver. Behovet for å ha helt eller delvis unntak fra hviletidsbestemmelsene må dokumenteres. Eksempler på arbeidsoppgave som krever unntak fra hviletidsbestemmelsen kan være støttefunksjoner i forbindelse med statsbesøk, eller massetjeneste. Ansatte som ikke omhandles av ATB2013 eller særavtale om uregulert arbeidstid, omfattes av lover, avtaler og statens øvrige regelverk på området, herunder aml og fellesbestemmelsene.

20 § 2 Avtalens varighet og oppfølging
Gjelder fra til Arbeidsmiljøutvalget Konsekvensene av overtidsarbeid bør årlig behandles i arbeidsmiljøutvalget. Omfanget av bruken av kortere arbeidsfri periode skal jevnlig behandles i arbeidsmiljøutvalget. Evaluering Bruken av unntaksbestemmelsene gjort i medhold av arbeidsmiljøloven Innen Bruk av unntak skal registreres for å sikre grunnlag for evaluering. Mappen: 10 AMU’s oppgaver Arbeidstilsynet har uttalt ved gjennomgangen av et politidistrikt. «AMU Arbeidstilsynet fikk under tilsyn informasjon om at de ansatte i liten grad var oppdatert på hvilken rolle arbeidsmiljøutvalget har i virksomheten. Det var generelt liten kunnskap om hvilke saker som blir drøftet i utvalget og muligheten for å løfte opp saker.» Evaluering – nytt er at det er at følgende skal evalueres «unntaksbestemmelsene gjort i medhold av arbeidsmiljøloven» ATB 2009 – kun evaluering av unntaksbruken. I tillegg til å evaluere unntak, skal vi nå også evaluere hvordan etaen bruker overtid. Vi vil i presentasjonen komme inn på dette i detalj, herunder si litt om tariffovertid og overtid i hht Amls bestemmelser. Hjemmel for å bruke unntak Unntak timer og 7 dager Overtid Komp hvile Utsatt komp hvile Sanntid Egnet mannskap Skikkethetsvurdering Dokumentasjon

21 § 3 Definisjoner Begrepet reservetjeneste er erstattet med beredskapsvakt. Kompenserende hvile er definert i tråd med den særskilte nemndas definisjon: ”Friperiode som avvikles i forlengelsen av den arbeidsfrie perioden innenfor 24 timers perioden, eller som hvile på et senere tidspunkt, for å kompensere for ikke avviklet arbeidsfri periode.” Annet passende vern – nytt punkt Fri fra arbeidet på et senere tidspunkt 24 timers perioden starter når det utføres arbeid, etter at kravet til arbeidsfri i forrige 24 timers periode er oppfylt. 11 timers hvile En 24 timers periode kan aldri være lengre enn 24 timer. Eksempel 1 Bruker beredskapsvakt som et samlebegrep for reservetjeneste, bakvakt, hjemmevakt, jourtjeneste under beredskapsvakt, beredskapsvakt med forskjellige typer omregningsfaktorer etter fellesbestemmelsenes § 17 Mappen: 16 Nemndsavgjørelsen Nemdas slutning i forhold til kompenserende hvile er tatt inn i definisjonene. Annet passende vern – nytt punkt - Fri fra arbeidet på et senere tidspunkt. Det var tre punkt i oppramsingen i ATB2009 , nå er det fire Eksempel 1. I denne arbeidsboka er det to regneark. Det første viser 24 timers perioden. Det andre viser en 24 timers periode som er kortere enn 24 klokketimer. (NB snakke litt om at det ikke lengre er mulig å starte en ny 24 timers periode etter 8 timer)

22 § 3 Definisjoner Lokal enighet: Enighet på politidistriktsnivå / særorgan 7 dager: 7 dager regnes fra mandag kl. 00:00 til søndag kl. 24:00. Overtid: …… transportoppdrag fra/til tjenestested i direkte forlengelse av pålagt tjenestehandling innenlands, når transporten strekker seg utover arbeidsplanens oppførte daglige arbeidstid Lokal enighet er en forutsetning 3 steder i ATB2013. Gyldighet inntil 26 uker, § 4 pkt 5 Overtidsarbeid utover 200 timer, § 6 pkt 1 e – AMU behandling. Uttalelse fra HAMU, Annen beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet § 10 pkt 2 Forskyvning står ikke i ATB. Dette er en bestemmelse som er hentet fra Fellesbestemmelsene. I fellesbestemmelsene menes det lokal lokal. Forskyvning av tjeneste § 5 pkt 1 b), som viser til Fellesbestemmelsenes § 7 nr 6 Når transportoppdrag fra/til tjenestested i direkte forlengelse av pålagt tjenestehandling innenlands strekker seg utover arbeidsplanens oppførte daglige arbeidstid, godtgjøres dette som overtid. Det ingen endringer av transportoppdrag som går ut av landet. Det er ikke nødvendig at oppdraget starter eller berører ordinært arbeid. Eksempler på tjenestehandling som kommer inn under bestemmelsen er: Fangetransport, psykiatritransporter, barnevernstransporter og bredtransport. Eksempler på reiser som ikke kommer inn under bestemmelsen er reise til/fra møter og kurs.

23 § 4 Arbeidsplan Ordinær arbeidsplan Overlapping
Veileder - risikovurdering av arbeidsplaner En arbeidsplan kan maksimalt settes opp med 9 arbeidsdager i strekk, se likevel § 1 pkt. 1, 2. ledd. Overlapping En arbeidsplan kan settes opp med overlapping mellom tjenestesettene når det kan påvises tjenstlige behov som nødvendiggjør dette. Mappen: 09 Veileder - risikovurdering av arbeidsplaner I ATB bruke vi kun ordet arbeidsplan. I PODs rundskriv brukes både arbeidsplan og turnus. Turnus er en oversikt som viser arbeid og fritid for dag og uke. Det er turnuslisten som drøftes. Når turnuslisten er drøftet knyttes mannskap til en oppstarts uke og turnuslisten er da blitt en arbeidsplan. Når mannskapet er satt inn på listen og en gyldighetsperiode er avtalt, kan listen ikke endres uten at det finnes en hjemmel i ATB for det. 9 dager må vurderes i forhold til overtidsbruk. Overlapping – 15 minutter i ATB Vaktavløsning ol. Hva betyr overlapping. Informasjon før et sett starter, avløsning, ol.

24 § 4 Arbeidsplan Medbestemmelse ved fastsetting av arbeidsplaner
Forslaget til ny arbeidsplan skal drøftes med de tillitsvalgte. Verneombud skal delta jf. § 29 i Hovedavtalen og gjeldende tilpasningsavtale. Før drøfting skal det foreligge en bemanningsplan og gjennomføres risikovurdering av arbeidsplanen. Risikovurderingene og bemanningsplanen skal legges ved referat fra drøftingene. Hovedavtalen § 29 Verneombudets rettigheter Når spørsmål som går inn under arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) skal behandles etter reglene i Hovedavtalen og tilpasningsavtalen, skal hovedverneombudet (verneombudet) delta i møtene. Ombudet er ikke part, men har tale- og forslagsrett og kan kreve sine standpunkter tatt inn i protokollen/referatet. Ombudet kan la seg bistå av representanter for virksomhetens verne- og helsepersonale. Med bemanningsplan menes at det skal tas hensyn til faktisk bemanning, kjent fravær og eventuell ujevn fordeling av arbeidsbelastning enhetene i mellom. Det skal også gjennomføres risikovurdering av arbeidsplanen. Det vises til egen veileder for risikovurdering av arbeidsplaner utgitt av Politidirektoratet Drøftingene foretas mellom politimesteren eller den han/hun bemyndiger og de tillitsvalgte. Risikovurderingene og bemanningsplanen skal legges ved referat fra drøftingene. Arbeidstilsynet har gitt et pålegg i et politidistrikt, der sier de bl.a. «Arbeidsbelastning I tilsynet fremkom det at det er risiko for at ansatte kan bli utsatt for uforsvarlige arbeidsbelastninger. Ved flere enheter Arbeidstilsynet hadde tilsyn med fremkom det opplysninger om at det oppleves manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser. Både ansatte og ledelsen var tydelig på at ressurssituasjonen er svært krevende og anses som hovedutfordringen for virksomheten.…… I tilsynet fremkom det at det er risiko for at ansatte kan bli utsatt for uforsvarlige arbeidsbelastninger som følge av for stor arbeidsmengde, tidspress, stress, belastende arbeidstidsordninger mv.» Mappen: 09 Risikovurdering av arbeidsplaner I og med at evalueringen av ATB2009 viste at det var en del som ikke gjennomførte risikovurdering. Derfor er dette tatt med i avtalen. Referat – gyldighetsperioden.

25 § 4 Arbeidsplan Varighet og endring
Arbeidsplanen kan ha en varighet og gyldighet av inntil 12 uker. Ved lokal enighet kan gyldighetsperioden avtales inntil 26 uker. Felles protokoll tilførsel 3) Partene er enige om at det ved arbeidsplaner med gyldighet på 12 uker eller kortere skal utarbeides en langsiktig overordnet arbeidsplan, som skal gi forutsigbarhet i forhold til plassering av friperioder og frekvens av helgevakter. Arbeidstakere som omfattes av ny arbeidsplan skal varsles senest 14 dager før iverksettelsen. Med ny arbeidsplan menes også endret arbeidsplan og ny arbeidsplan ved overgang til nytt tjenestested. Langsiktighet – dersom det ikke er forutsigbarhet i forhold til plassering og frekvens. Går ikke det må tjenestemannen spørres. Arbeidsgivers varslingsplikt er tydeliggjort. Arbeidstakere som omfattes av ny/endret arbeidsplan skal ha varsel senest 14 dager før iverksettelsen. Ved enighet kan partene redusere 14-dagersfristen etter § 4 pkt. 5 b). I så fall forkortes arbeidstakers varslingsfrist jf. bokstav f) tilsvarende. Hvor langt går arbeidsgivers ansvar for varsling. Ikke nok å legge ny arbeidsplan i hyllen til den enkelte. Informasjon om at ny arbeidsplan er nær forestående. SMS – privat epost.

26 § 5 Midlertidig endring av arbeidsplaner mv.
Omlegging for de som skal fyll hull på arbeidsplan når noen har rettsoppmøte. Denne muligheten finnes ikke lengre. Det er ingen endringer i forhold til godtgjørelse og overtid ved kurs. G – 57/93 Deltagerne beholder under kurset sin vanlige regulativlønn,A- og B-tabellen, evt. fast overtidsgodtgjørelse samt eventuelt uniformsgodtgjørelse. Fast overtidsgodtgjørelse beholdes i inntil 3 måneder. Videre beholder deltakerne evt lønnsmessige tillegg etter tjenesteliste herunder jourgodtgjørelse for politiembetsmenn, i inntil 3 måneder. Personalhåndboka § 5 Utbetaling av lønnsmessige tillegg Ved pålagt etter- og videreutdanning av inntil 3 måneders varighet, utbetales lønn i henhold til fellesbestemmelsene § 11 nr. 1 Ved pålagt etter- og videreutdanning på turnusfridager2 skal arbeidstakere, som ikke får lønn på disse dager utover hva de ville fått ved å utføre sitt ordinære arbeide, gis fri inntil 2 dager for turnusfridager som er medgått til etter- og videreutdanning. Arbeidstakere som etter tidligere praksis får særskilt godtgjørelse for turnusfridager som er medgått under etter- og videreutdanningen, skal ikke gis fridager i tillegg. Fellesbestemmelsene § 11 Lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjon og yrkesskade1 Med lønn2 3 etter § 18 nr. 1, 2 og 3, § 19, § 20, § 22 og § 24 nr. 3 menes lønn etter hovedlønnstabellens og tilleggslønnstabellens satser, jf § 2 nr. 1, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan, dvs. den tjenesteplan vedkommende ville ha vært på dersom man var i tjeneste. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig lønn. Bestemmelsene om flytting av fridager, hvis kurset er kortere enn fem dager og fri i helgen hvis kurset er på fem sammenhengende dager, - er ikke endret.

27 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid
Gjennomsnittlig arbeidstid og fritid Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer i gjennomsnitt pr. uke, inkl. omregnet tid. I denne avtalen er den alminnelige arbeidstid utvidet til inntil 48 klokketimer i en enkelt uke ved gjennomsnittsberegning. Sikringsbestemmelse 35,5 timer – ikke omregnet tid døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager, arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, arbeid som hovedsakelig drives om natten. ATB2009 alminnelige arbeidstid utvidet til inntil 54 klokketimer i en enkelt uke ved gjennomsnittsberegning. Altså innebærer en reduksjon. Dette har vi gjort av to årsaker HMS perspektivet, og det faktum at få hadde så mye arbeid en uke. Legg merke til at vi bruker to begrep: Inkl. omregnet tid Omregnet tid for natt og søndag, samt beregnet tid for beredskapsvakt Klokketimer Andre kulepunkt. (Faktaboks)I hovedsak vil tjenestemennene komme bedre ut ved omregnet tid enn ved 35,5 uten omregning av arbeidstiden Arbeidsgiver skal velge den ordningen som er mest gunstig for arbeidstaker.

28 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid
Alminnelige arbeidstid utvidet til inntil 10 timer i løpet av 24 timer. Det samme gjelder dersom arbeidstaker arbeider mer enn 3 timer i tidsrommet mellom kl. 21:00 til kl. 06:00. Lange arbeidsperioder på over 8 timer skal begrenses mest mulig om natten og kan kun benyttes dersom intensiteten i arbeidet er tilpasset og muligheten for annet passende vern er til stede. Arbeidsgiver skal sikre at den enkelte medarbeiders individuelle behov blir ivaretatt, at tjenesten planlegges og organiseres på en slik måte at belastningene for bruken av unntakene blir fordelt på flest mulig. 10 timer – ingen endring fra ATB2009 Lange arbeidsperioder om natten var ikke omhandlet i ATB2009. Til tredje kulepunkt Sitatet under er også brukt under pkt bemanningsplan Arbeidstilsynet har gitt et pålegg i et politidistrikt, der sier de bl.a. «Arbeidsbelastning I tilsynet fremkom det at det er risiko for at ansatte kan bli utsatt for uforsvarlige arbeidsbelastninger. Ved flere enheter Arbeidstilsynet hadde tilsyn med fremkom det opplysninger om at det oppleves manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser. Både ansatte og ledelsen var tydelig på at ressurssituasjonen er svært krevende og anses som hovedutfordringen for virksomheten. …… I tilsynet fremkom det at det er risiko for at ansatte kan bli utsatt for uforsvarlige arbeidsbelastninger som følge av for stor arbeidsmengde, tidspress, stress, belastende arbeidstidsordninger mv.»

29 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid
Unntak mellom 11 og 8 timer, - ingen endring.

30 Forutsetning for bruk av unntak
At følgende er på plass: Det må være hjemmel i avtalen til å bruke unntak, dette skal dokumenteres Det skal være foretatt en skikkethetsvurdering, dette skal dokumenteres Det skal registreres at kompenserende hvile er tatt ut, dette skal dokumenteres. Der dette ikke er mulig skal begrunnelsen for bruk av utsatt kompenserende hvile begrunnes og uttak av utsatt kompenserende hvile skal dokumenteres Der hvor det er krav til at en skal ha forsøkt å skaffe annet kvalifisert mannskap i tide, skal dette dokumenteres Føringene skal være gjort i sanntid Mangler ett eller flere av disse punktene er det brudd på bestemmelsene Avviksmelding i HMS modulen Føring i sanntid for jurister og andre på beredskapsvakt. Hvordan skal dette gjøres i praksis? PM må finne løsning på hvem som skal kunne ringe til vedkommende som er på beredskapsvakt. TTA vil bli tilpasset disse nye kravene. Vi understreker kravet til og betydningen av å registrere overtid i sanntid i TTA med tilhørende lovlighetssjekk. Videre må vurderinger dokumenteres. Når mannskap arbeider overtid på et sted hvor ikke ordinær arbeidsplan er registrert i TTA, må nærmeste overordnet forespørres. Eks UP mannskap som blir beordret til overtid i eget politidistrikt. Distriktsleder i UP må forespørres.

31 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid
Kortere sammenhengende arbeidsfri enn 8 timer i løpet av 24 timer dersom det ikke har vært mulig å skaffe egnet mannskap i tide og minst ett av følgende vilkår er til stede: arbeidet må utføres for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier, arbeidet må utføres for å unngå fare for bevisforspillelse i alvorlige saker, arbeidet ikke kan avsluttes uten at en tjenestemanns sikkerhet settes i fare, oppdraget vil kunne avsluttes innen én time, ved gjennomføring av spaningstjeneste ved organiserte spaningsenheter, eller ved bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder. Annet mannskap i tide er endret til egnet mannskap i tide Vilkår for arbeidsfri periode kortere enn 8 timer er noe endret. I ATB2009 var gjennomføring av spaningstjeneste ved organiserte spaningsenheter og bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder unntatt fra avtalens alminnelige regler. I ATB2013 er det krav til arbeidsgiver å forsøke å skaffe annet egnet mannskap. Et nytt vilkår for arbeid som fører til kortere enn 8 timer hvile, er pålagt aktivt arbeid under beredskapsvakt.

32 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid
Det kan videre pålegges overtidsarbeid som medfører kortere sammenhengende arbeidsfri enn 8 timer i løpet av 24 timer i følgende situasjoner (Ikke krav til å skaffe egnet mannskap i tide): livvakttjeneste, uttransporteringer, pålagt aktivt arbeid under beredskapsvakt for påtalejurister, eller ved nasjonale beredskapsøvelser, grunnkurs for beredskapstroppen, livvakter, UEH og lignende. Nytt er :pålagt aktivt arbeid under beredskapsvakt for påtalejurister,

33 § 6 Alminnelig arbeidstid og fritid
Antall ganger arbeidsfri periode under 11 timer. Arbeidsfri periode kortere enn 11 timer kan brukes i inntil to påfølgende 24 timers perioder. Arbeidsfri periode kortere enn 11 timer kan ikke brukes oftere enn 8 ganger i løpet av en 4 ukers periode, men slik at antall ganger ikke kan overstige 25 i løpet av 26 uker. Antall ganger en kan bruke unntak er redusert i forhold til ATB2009 Telling av unntaksbruk har vist seg at det ikke er behov for det antall unntak som den nye bestemmelsen åpner for

34 Samlet arbeidstid i forbindelse med overtid
Polititjenestemenn er unntatt fra arbeidsmiljølovens § 10-6, første til niende ledd, jf. forskrift av 16. desember 2005. For andre ansatte som avtalen gjelder for, kan det tillates samlet arbeidstid inntil 16 timer i løpet av 24 timer, overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av 7 dager og 40 timer i løpet av 4 sammenhengende uker. Overtidsarbeid ut over 200 timer i løpet av ett år krever lokal enighet. Overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer i løpet av ett kalenderår. Ved overtidsarbeid ut over begrensningene i aml § 10-6 (4) og (8), kreves samtykke fra den enkelte. Mappen: 12 Arbeidsmiljøloven kap Politi……… Gjelder ikke for 16 timer – betyr ikke 16 timer i strekk. Eks. 08:00 – 16:00, fri til Kl. 22:00 deretter arbeid til kl. 02:00 Overtid etter arbeidsmiljøloven pr dag er etter 9 timer. Tariffavtalt overtid utover ordinær arbeidstid Overtid etter arbeidsmiljøloven, over 9 timer pr dag og 15 timer pr syv dager pg 40 timer i løpet av 4 sammenhengende uker I ATB2013 er det avtalt at den samlede daglige arbeidstid for sivile og påtalejurister kan utvides til 16 timer. Arbeid ut over 13 timer i løpet av en 24 timers periode krever samtykke fra den enkelte. For de samme grupper er det videre avtalt adgang til å pålegge inntil 15 timer overtid pr uke og 40 timer overtid i løpet av fire sammenhengende uker. Ved overtidsarbeid ut over amls generelle begrensinger, jf. aml. § 10-6 (4), kreves samtykke fra den enkelte. Det minnes i denne sammenheng om at overtid etter amls bestemmelser i denne sammenhengen er arbeid ut over 9 timer pr dag og 40 timer pr uke. ATB § 6 nr. 1 bokstav e) gir mulighet for lokalt å avtale utvidelse av årsrammen for overtidsarbeid fra 200 timer til 300 timer, jf. aml 10-6 (5) og (8). Denne muligheten er knyttet til individ og konkrete situasjoner. Dersom lokal arbeidsgiver vil søke om slik utvidelse, skal søknaden følges av en vurdering av bemanningssituasjonen på den konkrete arbeidsplassen og om nødvendig en plan om bedring av bemanningen. AMU skal uttale seg om søknaden før den behandles av de lokale parter.

35 Eksemplet viser hvordan overtid pr dag skal beregnes.
Tariffavtalt overtid utover ordinær arbeidstid Overtid etter arbeidsmiljøloven

36 Tariffavtalt overtid utover ordinær arbeidstid
Overtid etter arbeidsmiljøloven, over 9 timer pr dag og 15 timer pr syv dager pg 40 timer i løpet av 4 sammenhengende uker Eksempel – løpende (men dog ikke så fort) fire ukers periode. Tariffregulert overtid er 9 timer. I dette eksemplet er overtiden etter arbeidsmiljøloven er bare 23 timer, ATB2013 åpner for inntil 40 timer.

37 Risiko- og skikkethetsvurderinger ved bruk av unntak
Det skal gjennomføres risiko- og skikkethetsvurderinger samt iverksettelse av risikoreduserende tiltak. Slike vurderinger og risikoreduserende tiltak skal dokumenteres i etatens datasystem for registrering av unntaksbruk. Registreringen skal dokumenteres i sanntid. Generelt for alle unntak fra hovedregelen om 11 timers arbeidsfri periode i løpet av 24 timer og/eller ved lange arbeidsperioder gjelder at arbeidsgiver/overordnet plikter å vurdere om tjenestemannen er i stand til å utføre arbeidet uten økt risiko for ulykker og helseskader. Det påhviler arbeidsgiver/overordnet en særlig plikt ved arbeidsperioder på 10 timer og mer, samt ved arbeidsfri periode kortere enn 8 timer, til å ivareta sikkerhet og helse. Tjenestemannen har også et ansvar for å si fra til overordnet når det gjelder forhold knyttet til sikkerhet og helse. Her mener vi unntak i forbindelse med kortere arbeidsfriperiode enn 11 timer.

38 Beredskapsvakt - hvile
Kravet til 11 timer hvile gjelder tilsvarende på beredskapsvakt. Dersom nattehvilen er blitt vesentlig forstyrret skal arbeidsgiver vurdere å gi nødvendig hvile til arbeidstaker, før ny arbeidsperiode inntrer. Arbeidstakers vurdering skal vektlegges. Eksempel 2: Jourhavende har aktivt arbeid fra Han drar deretter hjem og har beredskapsvakt i den arbeidsfrie perioden. Første telefon under vakten kommer kl Han har da hatt elleve timer hvile. Deretter blir han ringt opp flere ganger resten av natten slik at han ikke får sove mer etter kl Politidistriktene må vurdere hvem som skal ha adgang til å kontakte de som har beredskapsvakt, spesielt i helgene og tidsrommet 23:00 – 07:00. Kulepunkt 2 finnes ikke i avtalen, men står som en veiledning i rundskrivet. Hvis dette behovet oppstår ofte, må det foretas en gjennomgang av tjenesteordningen. Eksempel med tre regneark. Kulepunkt 3 – viktig å få satt dette i system. Hvorfor må distriktene gjøre denne vurderingen? Hvem bør ha tilgang til telefonnummeret til jourhavende?

39 § 7. Gjennomføring av kompenserende hvile og annet passende vern
Beregning av kompenserende hvile, sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode. Er den arbeidsfrie perioden på 10 timer og 45 minutter, skal kompenserende hvile avvikles med 15 minutter. Uttak av kompenserende hvile skal dokumenteres. Unntak under 8 timer – beregning av kompenserende hvile og tilleggshvile. Eksempel 3 Eksempel 4 - beredskap Eksempel 4 Hensikten med dette lysarket er å få frem ny beregning av komp hvile og tilleggshvile – faktisk tid 6,5 timer arbeidsfri periode + 4,5 timer kompenserende hvile + 1,5 timer tilleggshvile er tatt kl. 14:00 Eksempel 6 Inneholder fem forskjellige eksempler

40 Nattarbeid Ved nattarbeid utover 8 timer skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Eksempel 5

41 § 7. Gjennomføring av kompenserende hvile og annet passende vern
Utsatt kompenserende hvile Kun i helt spesielle og ekstraordinære situasjoner kan kompenserende hvile utsettes. Utsatt kompenserende hvile kan bare gjennomføres når det er behov for å sikre kontinuitet i utførelsen av de arbeidsoppgaver som har begrunnet den forlengede arbeidsperiode, og vedkommende ikke kan erstattes av andre. Rene ressurshensyn - generell personellmangel – kan ikke begrunne utsatt avvikling av kompenserende hvile. Regelverket er utledet av EU-rett og avgjørelsen i den særskilte nemdas slutning Viktig at dette registreres slik at det er mulig å sjekke at unntaket er brukt i tråd med regelverket. Mappen: 16 Nemndsavgjørelsen

42 § 7. Gjennomføring av kompenserende hvile og annet passende vern
Utsatt kompenserende hvile Hvilen skal gis så tidlig som mulig når de tjenstlige hensyn som har begrunnet utsatt hvile ikke lenger foreligger. Dersom dette ikke er mulig innen 61 timer etter oppstart av 24 timer perioden med forkortet arbeidsfri periode, skal det i tillegg gis en fridag av normal arbeidsdags lengde. Slik fridag skal avvikles innen 14 dager. Eksempel 6 Dersom kompenserende hvile ikke kan tas i direkte tilknytning til arbeidet, skal hjemmel, grunnene for utsatt hvile og tidspunktet for utsatt hvile dokumenteres. Hensikten med eksemplet er å vise 61 timer i praksis og fortelle at komp hvile og tilleggshvile skal være avviklet innen 61 timer. Hvis ikke – ny fridag. Arbeid utover 13 timer utløser arbeidsfri periode, deretter 48 timer = 61 timer

43 §§ 8 til 11 § 8 – § 9 § 10 § 11 Særkompensasjon – kun ved overtid
Antall unntak knyttet til ordinær tjeneste regnes ikke inn i antall ganger det er tillatt å bruke unntak. § 9 Godtgjørelse på samme måte som ved pålagt omlegging av arbeidsplaner. § 10 Ingen faktiske endringer § 11 Her er det ingen realitetsendringer fra ATB2009 Det kommer et skriv om praktiseringen av forkortet arbeidsfri periode og kompenserende hvile.

44 §§ 12 til 14 § 12 Her er det ingen realitetsendringer i forhold til ATB2009. Vi finner likevel grunn til å minne om at ved permisjoner med lønn som gis med minst 5 sammenhengende dager, f eks kurs i regi av organisasjonene, skal arbeidstiden ordnes slik at tjenestemannen kan tiltre permisjonen senest kl dagen før, og ikke påbegynne tjenesten tidligere enn kl dagen etter permisjonenes siste dag. § 13 Her er det ingen realitetsendringer fra ATB2009. § 14

45 § 15 Godtgjørelser Samlet i denne paragraf
Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven Tjenestemenn nevnt i § 1 pkt. 2 bokstav a) til og med e) tilstås en godtgjørelse på kr Tjenestemenn nevnt i § 1 pkt. 2 bokstav a) og d) tilstås en godtgjørelse på kr i tillegg til § 15 pkt. 5 nr. 1. Tjenestemenn nevnt i § 1 pkt. 2, bokstav f) godtgjøres forholdsmessig av kr pr. år i den perioden (minimum en uke) arbeidsgiver kan vise til at det er behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, for å kunne utføre pålagte arbeidsoppgaver. Når tilleggene kommer som en fast ordning er de pensjonsgivende For sivile stillinger som er omfattet av § 1, 2 pkt. andre ledd bokstav f), tilstås belastende tillegg for den perioden den ansatte er omfattet av avtalen, men minimum en uke. Deltidstilsatte som skal ha tillegg etter denne bestemmelse, får tillegget i forhold til stillingsprosent. Lønnsmessige forhold under permisjon med lønn, følger av F § 11 nr. 1.

46 § 15 Godtgjørelser Overtid
Utrykninger og tilkallinger under fritid/beredskapsvakt godtgjøres med to timer minstetid. Overtiden skal ikke reduseres med omregnet tid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. For annet dokumenterbart pålagt arbeid under beredskapsvakten utbetales det overtid for faktisk medgått tid, men minimum 30 minutter mellom kl. 07:00 og kl. 23:00. For tilsvarende pålagt arbeid i tiden mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 utbetales overtid for minimum én time. Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede minstetider. Minstetid – ny måte å beregne – løper fra arbeidet starter.. Denne setningen er borte «Ved overtidstjeneste som avsluttes innen 2 timer etter ordinært tjenestesett, regnes tiden fra settets slutt til tjenestens opphør som minstetid.» En faktisks forbedring fordi minstetid i disse tilfellene kunne bli mindre enn to timer.

47 § 15 Godtgjørelser Regulering
Partene forhandler om regulering av satsene i pkt. 5 i denne avtale pr. 1. oktober Forhandlingene føres på grunnlag av summen av datotilleggene som gis på A-tabellen, og i tillegg, de prosentvise avsetningene som de sentrale parter blir enige om å øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

48 Særavtale for driftsenhetsledere (lederavtalen)
Virkeområde visepolitimestere politiinspektører som har funksjon som politimesterens faste stedfortreder politistasjonssjefer, unntatt politistasjonssjefer som inngår fast i distriktets/regionens vaktordning med full eller redusert vaktbelastning politiinspektører som er driftenhetsledere, unntatt politiinspektører som inngår fast i distriktets/regionens vaktordning med full eller redusert vaktbelastning lensmenn, unntatt lensmenn som inngår fast i distriktets/regionens vaktordning med full eller redusert vaktbelastning namsfogder politioverbetjenter som er driftsenhetsledere UP sine «driftsenhetsledere» omfattes ikke av avtalen. Slik driftsenheter er definert i tilpasningsavtalen så er ikke det UP betegner som driftsenhetsleder, omfattes ikke av avtalen. Varighet som ATB Regulering som ATB Avtalen erstatter tidligere avtaler. Dersom noen som er nevnt i bokstav f) og g), har hatt tilsvarende ordninger, skal disse inndras.

49 Særavtale for driftsenhetsledere (lederavtalen)
Kompensasjon for ulemper knyttet til uregulert arbeidstid Det utbetales et tillegg etter ltr. 60 på B-tabellen som kompensasjon for ulemper knyttet til uregulert arbeidstid. Kompensasjonen dekker arbeid utover normalarbeidstiden. Dersom politimesteren unntaksvis pålegger arbeid utenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde, og utenfor normalarbeidstiden, tilkommer disse overtidsgodtgjørelse i henhold til fellesbestemmelsene § 13 nr 4 bokstav b og c, og § 17 nr 4. Overtid - Arbeid som ligger utenfor arbeidsområde til driftsenhetsleder og når arbeidet er pålagt av politimesteren. Eksempel: Lensmann – politibetjent syk. Ikke mulig å få noen til å påta seg overtiden, kan politimesteren pålegge lensmannen å arbeide. I så fall skal det utbetales overtid etter denne avtalen.

50 TTA Fra 1.4 og frem til ny SP er produksjonssatt:
skal ikke kode 150 benyttes. Ingen overtid godkjennes Minstetid registreres som 999-kode Videre blir følgende feil i forhold til ATB2013: Lovlighetssjekk av turnus Lovlighetssjekk av overtid Periodeoppgjør kjøres frem til – innen den

51 TTA SP settes i produksjon i månedsskifte april/mai.
Når revidert regelmotor er produksjonsatt: Beregninger og godkenninger gjøres tilbake til og med Da beregnes følgende riktig etter ATB2013: reisetid på F og UF avspasering                       minstetid                       særkomp    turnus  oppmøtetid                       lovlighetssjekk under 11 timer og komp.hvile.  Husk det som er registrert som 999-koder (minstetid) Resten av "bestillingen" blir produksjonssat i slutten av august 2013. 

52 Videre arbeid Lokal opplæring Selg inn hvorfor ATB er nødvendig
Risikovurdering av turnus Bemanningsplan Involvere de ansatte og verneombud Drøfte forslag til ny turnus Varsle de berørte om ny turnus senest 17. mars 2013 Lag gode rutiner for oppfølgning av avtalen

53 Videre arbeid Nytt i PSV: Rapportering på bruk av 150% og 200% overtid
Rapportering på bruk unntak under 11 timer Rapportering på bruk av unntak under 8 timer Tallgrunnlag hentes fra SAP og legges inn av POD/PDMT pr måned pr distrikt/særorgan. Viktig at alle avslutter periodeoppgjør den første mandag i hver måned

54

55

56

57


Laste ned ppt "Nye arbeidstidsbestemmelser for politi– og lensmannsetaten pr. 1. 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google