Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STØNADSORDNING OG BILTILPASSING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STØNADSORDNING OG BILTILPASSING"— Utskrift av presentasjonen:

1 STØNADSORDNING OG BILTILPASSING
Bilsenter Østlandet sept Tatjana Strømme og Elin Berg

2 2009: Fra 19 til 5 bilsentre Bakgrunn for omorganisering: Samle kompetanse raskere og bedre saksbehandling Tromsø: Bilsenter Nord-Norge Trondheim: Bilsenter midt-Norge Stavanger: Bilsenter Sør-Vestlandet Bergen: Bilsenter Vestlandet Oslo: Bilsenter Østlandet Bilsenter Østlandet: Sammenslåing fom. nov. 2009 Organisert under NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

3 Bilsenter Østlandet Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og de søndre delene av Oppland og Hedmark Befolkningsgrunnlag på ca. 2,2 mill. Sentret består av fagmiljøene vedtak, formidling og forvaltning (ca 40 personer totalt). Holder til på Galleri Oslo (Bussterminalen). Fra januar 2011 på Økern Vedtak: Saksbehandler alle søknader og fatter vedtak på bil, spesialutstyr og kjøreopplæring Formidling: Rådgivere med helsefaglig og/eller teknisk bakgrunn. Formidlerne foretar utprøving med brukere for finne frem til egnet løsning. Forvaltning: Jobber med bl.a innkjøp, logistikk

4 STØNAD TIL BIL FRA FOLKETRYGDEN

5 Lovgrunnlag for bilstønadsordningen
Folketrygdloven § 10-5 (arbeidsliv) Folketrygdloven § 10-6 (dagligliv) Folketrygdloven §10-7 bokstav h

6 Grunnleggende vilkår for stønad til bil
Dersom medlemmet pga sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid eller begrenset muligheter til å velge yrke/arbeidsplass (§10-5) Dersom funksjonsevnen i dagliglivet er vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte (§10-6) Reelt og betydelig behov for transport som ikke kan dekkes på annen måte - for eksempel gjennom TT ordning, pasienttransport, tilskudd etter skolelovgivning eller ved grunnstønad til transport Vilkårene må være oppfylt før fylte 70 år Økonomiske vilkår

7 Funksjonshemning og vilkår for brukstid
Funksjonshemmingen må være av en slik art at reise med kollektivtransport ikke er mulig eller medfører uhensiktsmessig belastning - Ved psykisk lidelse forutsettes det uttalelse fra spesialist samt dokumentasjon på relevant behandling for å avhjelpe vanskeligheten Vilkårene til brukstid = 11 år (8 år/ km ved arbeidsliv) - også egenfinansiert bil

8 Unntak for brukstid Ved helsemessige endringer som tilsier at vilkårene for bil i gruppe 2 er oppfylt Som et engangstilfelle for medlemmer som har fått stønad til bil i gruppe 1 etter gamle regler, der det samtidig foreligger endringer i helsetilstand som tilsier at nåværende bil ikke lenger er hensiktsmessig

9 Bruk av kollektivtransport
Det er ikke et argument at man skal reise steder der det ikke går kollektivtransport Personer som kan reise kollektivt, (håndtere av/påstigning og selve reisen med/uten følge) men er forhindret grunnet avstand til holdeplass fyller i alminnelighet ikke vilkårene. Det er her bostedets beliggenhet og kommunikasjons-forhold som er årsaken, ikke helsetilstand Belastning ved bruk av kollektivtransport har større betydning ved transport til og fra arbeid enn ved transport i frob. med dagliglivet (pga fast reisetid, rushtid mm)

10 Gruppe 1 (personbil) og gruppe 2 (kassebil)

11 Gr. 1 eller 2? Vurderingen gjøres av bilsenteret ut fra dokumentasjon og gjeldende regelverk Vurderingen vil ha konsekvens for den videre behandling av stønadssak og saksbehandlingstid Valget har også konsekvenser for stønadsform/finansiering I gruppe 2 saker gis forhåndstilsagn, og det foretas vurdering/utprøving av biltype og nødvendig spesialutstyr som igjen danner grunnlag for vedtak

12 Gruppe 1 bil Økonomisk tilskudd til anskaffelse av bil – ikke ment som en fullfinansiering Maks stønadsbeløp per 2010 er kr Behovsprøvd ut fra inntekt (under 3 G gir 100%) Medlem står fritt til å velge bil selv og kan også bytte bil i stønadsperioden Vilkåret er at medlemmet har en bil registrert på seg i hele stønadsperioden Bilen er medlemmets eiendom, ingen pantsettelse

13 Gruppe 1 bil forts. Medlemmer som får tilskudd til bil gruppe 1 kan anskaffe bil etter eget valg. NB: Bilen må være hensiktsmessig i 11 år (ta hensyn til innstigning, sittehøyde, mulighet for enkel tilpassing ved behov) Tilskuddet avskrives med 1/22 per halvår og er helt avskrevet etter 11 år Ved bruk av bilen i mindre enn 11 år vil medlemmet måtte betale tilbake restgjeld

14 Grunnleggende vilkår for gruppe 2 bil
Avhengig av heis eller rampe for å komme inn i og ut av bilen Behov for å fraktes liggende på seng eller båre Kan ikke gis for å frakte rullestol/ hjelpemidler, da skal tilhenger vurderes først

15 Finansieringsordning ved gr. 2 bil
Stønad ytes som rente- og avdragsfritt lån med tinglyst pant i Løsøreregisteret Første 150 000 kroner er behovsprøvd ut fra inntekt: - Beregning ut i fra siste tilgjengelige likning (alminnelig inntekt) - Inntekt under 3G gir ikke egenandel - Maksimal egenandel er uansett Biltype anbefales av bilformidler etter prinsippet for rimeligste hensiktsmessige bil Medlemmet kan velge annen bil fra samme forhandler, må da betale eventuelt mellomlegg selv Folketrygdens pant har førsteprioritet ved gjeldsoppgjør – evt. egenandel og mellomlegg kan ikke forventes refundert

16 Gjeldsoppgjør Foretas ved tilståelse av ny bil – men også: - etter eget ønske - ved dødsfall - ved endringer som gjør vilkårene ikke lenger er oppfylt - ved mislighold Medlemmer som har fått stønad til gruppe 1 bil etter gjeldende ordning må tilbakebetale deler av tilskuddet dersom dette ikke er nedskrevet Medlemmer som har fått stønad til gruppe 2 bil skal som hovedregel levere bilen tilbake til NAV. Det skal foretas verdivurdering av bilen

17 Gjeldsoppgjør forts. Det kan gis tilbud om å kjøpe ut bilen til takst
Bilens restverdi går til dekning av lånet og resterende gjeld avskrives Heftelsen i Brønnøysund består med opprinnelig sum frem til gjeldsoppgjør er foretatt Dersom verdivurdering viser manglende service og vedlikehold av bilen kan medlemmet holdes ansvarlig for dette Ved dødsfall er boet ansvarlig for gjeldsoppgjøret

18 Spesialutstyr Gis som tilskudd etter hva som vurderes nødvendig uten økonomisk behovsprøving Kan ytes for begge bilgrupper, også for egenfinansiert bil Er ikke avhengig av at de øvrige vilkår er oppfylt Gjelder ikke utstyr som kan leveres av bilforhandler Behov for utstyr vurderes av formidler ved bilsenteret Samme type utstyr kan kun gis en gang i stønadsperioden

19 Kjøreopplæring Dersom de øvrige vilkår for stønad til bil er oppfylt, kan det også gis stønad til nødvendig kjøreopplæring inkl. obligatoriske teorikurs Stønaden er behovsprøvd etter samme regler som stønad til bil (under 3G = 100%, over 6G = 0) Det gis stønad til kjøretimer ved behov for tilvenning av kjøreteknisk utstyr (uten behovsprøving)

20 Reparasjoner Ved behov for reparasjoner av spesialutstyr skal bilsenteret kontaktes Det gis muntlig tilsagn til dekning av reparasjon, bilsenteret rekvirerer reparasjon fra bilombygger Bilombygger fakturerer bilsenteret for reparasjonen Bilsenteret er ikke ansvarlig for feil eller reparasjoner på selve bilen eller ved fabrikkmontert utstyr

21 Mer informasjon Søknadsskjema og generell info. finnes på: www.nav.no
E-post adresse til Bilsenter Østlandet: Tlf nr. til kundesenteret:


Laste ned ppt "STØNADSORDNING OG BILTILPASSING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google