Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LDOs tilsynsansvar med CRPD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LDOs tilsynsansvar med CRPD"— Utskrift av presentasjonen:

1 LDOs tilsynsansvar med CRPD
Guri Hestflått Gabrielsen 25. januar 2014

2 De tre ulike rollene, og helheten: Konvensjonsteksten på norsk
Nasjonal gjennomføring og overvåkning 1. Partene skal, i samsvar med sitt forvaltningssystem, utpeke ett eller flere kontaktpunkter i forvaltningen for saker som gjelder gjennomføringen av denne konvensjon, og skal nøye overveie å opprette eller utpeke en koordineringsmekanisme i forvaltningen som kan gjøre det lettere å treffe tiltak knyttet til gjennomføringen, i ulike sektorer og på ulike nivåer. 2. Partene skal, i samsvar med sin rettsordning og sitt forvaltningssystem, opprettholde, styrke, utpeke eller opprette et nasjonalt rammeverk, som omfatter en eller flere uavhengige mekanismer, alt etter hva som er hensiktsmessig, for å fremme, verne om og overvåke gjennomføringen av denne konvensjon. Partene skal, når de utpeker eller oppretter en slik mekanisme, ta hensyn til de prinsipper som ligger til grunn for status og oppgaver tillagt nasjonale institusjoner som arbeider med beskyttelse og fremme av menneskerettighetene. 3. Sivilsamfunnet, og særlig mennesker med nedsatt funksjonsevne og de organisasjoner som representerer dem, skal trekkes inn i overvåkningsprosessen og delta fullt ut i den.

3 De tre ulike rollene, og helheten: Konvensjonsteksten på engelsk
Article 33 - National implementation and monitoring 1. States Parties, in accordance with their system of organization, shall designate one or more focal points within government for matters relating to the implementation of the present Convention, and shall give due consideration to the establishment or designation of a coordination mechanism within government to facilitate related action in different sectors and at different levels. 2. States Parties shall, in accordance with their legal and administrative systems, maintain, strengthen, designate or establish within the State Party, a framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to promote, protect and monitor implementation of the present Convention. When designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take into account the principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights. 3. Civil society, in particular persons with disabilities and their representative organizations, shall be involved and participate fully in the monitoring process.

4 De tre ulike rollene, og helheten: 1. regjeringens rolle
Artikkel 33 nr.1: I regjeringen: Ansvaret skal plasseres ett sted. I Norge: Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet Hva skal regjeringen, ved BLD, gjøre? Ansvar for å sikre gjennomføring, dvs. at de skal sikre at rettighetene blir realisert i praksis. I lovgivning, forskrifter og annet regelverk I handlingsplaner I forvaltningspraksis

5 De tre ulike rollene, og helheten: 2. LDOs rolle
Artikkel 33 nr. 2: Krever at det skal være en uavhengig mekanisme som skal overvåke at regjeringen gjør gjennomføringsjobben i praksis. I Norge: LDO har fått dette ansvaret. Dvs. at LDO skal overvåke at regjeringen sikrer rettighetene i CRPD og kommer med forslag til forbedringer der det foreligger mangler eller utfordringer.

6 De tre ulike rollene, og helheten: 3. sivilt samfunns rolle
Artikkel 33 nr. 3: Sivilt samfunn involveres og delta fullt ut i overvåkingsprosessen. LDO er i ferd med å etablere en struktur som sikrer at LDO og sivilt samfunn får et systematisk og samtidig fleksibelt samarbeid for best mulig samlet overvåking av regjeringens gjennomføringsansvar.

7 Hvordan LDO vil jobbe med konvensjonen framover mot rapporteringen i 2015
LDOs tilsynsavdeling – avdekker menneskerettsbrudd og endrer strukturer. LDOs tilsynsmandat i Ombudsloven § 1 vil foretas i lys av Paris-prinsippene, vedtatt av FNs generalforsamling i 1993 (resolusjon 48/134), jf. CRPD artikkel 33.

8 Hvordan LDO vil jobbe med konvensjonen framover mot rapporteringen i 2015
Monitorering Undersøkelse: Hva er realiteten i Norge i rett og praksis? Rapportering: Bygger på analyser som avdekker gap mellom CRPDs krav og norsk rett og praksis. Nasjonal rapportering FN-rapportering

9 Hvordan LDO vil jobbe med konvensjonen framover mot rapporteringen i 2015
Rådgivning Gi råd når lover og forskrifter sendes på høring, for å sikre samsvar med CRPD Fremme ratifikasjon av tilleggsprotokollen til CRPD Arbeide for innarbeiding av CRPD i menneskerettsloven eller diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.).

10 Forslag til endringer på strukturnivå
Hvordan LDO vil jobbe med konvensjonen framover mot rapporteringen i 2015 Forslag til endringer på strukturnivå Analyse: Hva er problemet ? Dokumentere og oppsummere

11 FN-konvensjonens konsekvenser for hvordan LDO vil jobbe framover, særlig om vurderinger i klagesaker. LDO bruker konvensjonen for å tolke dtl. på en måte som gir enkeltindivider rettigheter i samsvar med CRPD. Merk: CRPD er ikke del av norsk rett. Likevel gjelder et presumsjonsprinsipp.

12 Praksis fra LDO Sak 12/640 Saken gjaldt en mann med lammelser i venstre skulder og arm, som mente at han ikke fikk like muligheter til utdanning som andre fordi Vestfold fylkeskommune avslo søknad om særskilt tilrettelegging ved bruk av assistent til praktisk fagprøve i helsearbeiderfaget. Ombudet konkluderte med at det var manglende individuell tilrettelegging da mannen fikk avslag på assistent uten en nærmere vurdering. Ombudet kom altså til at Vestfold fylkeskommune handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 ved å avslå klagers søknad om å ha med seg assistent på fagprøven.

13 Praksis fra LDO forts. Sak 12/1718
Saken gjaldt en kvinne som studerte ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Hun klaget på manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotheca under perioden fakultetet har vært under oppussing, samt manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotecha ut over perioden fakultetet har vært under oppussing. Ombudet konkluderte med at antallet HC-parkeringsplasser på Domus Nova ikke oppfyller kravet til universell utforming, men planene om å opprette flere slike plasser i kjelleren på Domus Nova gjør at Universitetet ikke handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Ombudet konkluderte med at Universitetet ikke handlet i strid med kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd ved at HC-inngangen ikke var tilgjengelig under oppussing. Ombudet konkluderte med at Universitetet handlet i strid med kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd ved at HC-inngangen var utilgjengelig i perioder utover den perioden fakultetet har vært under oppussing. Ombudet konkluderte med at Universitetet handlet i strid med kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, ved ikke å sørge for at personer har fri tilgang til heisen og HC-inngangen etter klokken uten å måtte tilkalle assistanse.

14 Praksis fra LDO forts. Sak 10/2082
Saken gjaldt anmeldelse av støttepedagog i en barnehage for seksuelle overgrep mot en fem år gammel jente med cerebral parese. Jenta er hørende, men har ikke talespråk. Det ble oppnevnt to døvetolker i forbindelse med avhør av den fem år gamle jenta. Disse trakk seg som følge av at kommunikasjonen med jenta var vanskelig. Dommeravhøret som var berammet, ble avlyst etter dette. Saken ble deretter henlagt. Ombudet konkluderte med at Oslo politidistrikt handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 da ytterligere forsøk på avhør av vedkommende ikke ble gjort. Likestillings- og diskrimineringsnemnda opprettholdt Ombudets konklusjon.

15 Innspill til SAFO Gi medlemmer god informasjon om CRPD
Hold kurs om bruken av CRPD i praksis Ring eller mail LDO hvis dere kjenner til praksis dere tror kan være i strid med CRPD. Send LDO klagesaker, dersom dere ikke har fått løst sakene gjennom veiledning i telefon eller mail. Kom på LDOs fagmøter om dtl. og CRPD.

16 Takk for oppmerksomheten, og god konferanse videre.


Laste ned ppt "LDOs tilsynsansvar med CRPD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google