Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Kort om oss: Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Kort om oss: Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor i."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Kort om oss: Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor i Fredrikstad sentrum og i Råde. Vi utfører revisjon og beslektede tjenester for små og mellomstore selskaper. Råde kontoret Reg. revisor John-Edvard Haugesten (ansvarlig) flyttet sin revisjonsvirksomhet til Råde i 2010, etter mange års tilhold ved Fredrikstad-kontoret. Vi har kontorer i 3. etasje i "Lensmannsbygget" ved siden av Smart Club ved Johnsten, tett inntil E6. Vi er 3 ansatte, 2 registrerte revisor og 2 autorisert regnskapsførere. Fredrikstad kontoret Einar Hellstrøm AS - ansvarlig revisor Einar Hellstrøm G. Ramberg Revisjon AS - ansvarlig revisor Gunnar Ramberg Tore Sand AS - ansvarlig revisor Tore Sand Toverud Revisjon AS - ansvarlige revisorer Helle Grøm og Per Erik Gluppe Holder til i Arne Stangebyes gate midt i Fredrikstad sentrum. Er til sammen 10 ansatte, hvorav 8 er registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere.

2 Skatt og avgift For veldedige og allmennyttige
organisasjoner og institusjoner (i dagligtale – «frivillige» organisasjoner)

3 Skatteplikt for organisasjoner
Skatteloven § 2-2: Alle selskaper, innretninger, foreninger og stiftelser har i utgangspunktet plikt til å svare formues- og inntektsskatt Skatteloven § 2-32: Unntak for enkelte organisasjonen som ikke har erverv til formål - de kan være fritatt for skatteplikt Veldedig/allmennyttig organisasjon Skattefritaket «videre» enn for øvrige skattefrie organisasjoner Må vurderes: Arbeider organisasjonen for å ivareta allmenne samfunnsinteresser? Tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker?

4 Økonomisk virksomhet eller ikke?
OBS!!! Skattepliktig for hele overskuddet - ikke bare det som overstiger beløpsgrensene Ikke økonomisk virksomhet – ikke skattepliktig uansett Skatteplikt kan inntre dersom omsetning overstiger: Kr pr. år for frivillige organisasjoner, hvis økonomisk virksomhet

5 Flere enheter i en organisasjon
Skatteloven § ledd bokstav h Gjelder organisasjon med selvstendig bestyrelse – eget skattesubjekt Eget styre Fører eget regnskap Ikke krav til at underenheter har eget organisasjonsnummer Et eksempel: Idrettslag med forskjellige aktiviteter er delt inn i ski, fotball m.v. En beløpsgrense for hver av dem Unaturlig oppdeling for å unngå å oppnå beløpsgrensen kan medføre gjennomskjæring (f.eks. undergrupper fotball)

6 Eksempler på aktiviteter som kan være skattepliktige (økonomisk virksomhet)
Momenter for vurdering: Omfang Bruk av betydelige driftsmidler Varighet/hyppighet Egnet til å gi overskudd Loppemarked Bingovirksomhet Utleie Kiosk og kafedrift Inntektsbringende reklamevirksomhet Flytteoppdrag Annen tjenesteyting mot vederlag Næringsbegrepet sammen med organisasjonens intensjoner vil være avgjørende for hvorvidt disse aktivitetene vil falle inn under skattefritaket.

7 Skattefrie inntekter for frivillige organisasjoner
Medlemskontingenter Startkontingenter Treningsavgifter Billettinntekter ved arrangementer Offentlige bidrag Rene gaver og tilskudd Overgangssummer Inntekt av medlemsmøter Salg av supporterutstyr (inntekt fra fjernsyn o.l. for overføring av arrangementer)

8 Kiosksalg/Kafedrift Omsetning fra kiosksalg og/eller kafedrift , skattefri dersom: Kun åpen under organisasjonens arrangementer eller trening Har omsetning som retter seg mot tilskuere og deltakere Har begrenset utvalg av typisk kiosk og kafevarer Betjenes av ulønnet personale

9 Sponsor og reklameinntekter
Sponsor og reklameinntekter vil som regel ikke være skattepliktig inntekt i en frivillig, skattefri organisasjon Unntak: Gjenytelser fra organisasjonen til sponsorer som har karakter av mer omfattende og vedvarende salgsvirksomhet - skatteplikt kan inntre. Høyesterettsdom fra 1997 Salg av supporterutstyr i en fotballklubb – ikke skattepliktig inntekt

10 Fradrag for kostnader knyttet til skattepliktig aktivitet
Skattemessig fradragsrett for kostnader relatert til skattepliktig aktivitet Felleskostnader (skattefri og skattepliktig aktivitet) kan fordeles: Kostnader til lønn Innkjøp av varer Annonsekostnader Transportkostnader Avskrivning på driftsmidler Underskudd kan framføres til fradrag i skattepliktig overskudd senere år

11 Skattepliktig formue Har skattefrie organisasjoner skattepliktige inntekter? Betales formuesskatt av de formuesobjekter som benyttes i den skattepliktige virksomheten

12 Organisasjonen som arbeidsgiver
Skattebetalingsloven § 4-1 (1) bokstav c – def. arbeidsgiver En skattefri organisasjon har i utgangspunktet samme plikter som andre arbeidsgivere Kan være arbeidsgiver uten å ha ansatte Utbetaling av styrehonorar Utgiftsgodtgjørelse til styremedlemmer, tillitsvalgte og aktive medlemmer Behandles etter samme regler som utbetaling av lønn

13 Enhetsregisteret og arbeidstakerregisteret
Er organisasjonen arbeidsgiver skal de sende melding til: Enhetsregisteret Samordnet registermelding for foreninger (BA 1030) Arbeidstakerregisteret (NAV) – generell regel: Dersom det forventes at arbeidsforholdet vil vare i minst 7 dager og utgjøre i gjennomsnitt minst 4 timer pr. uke Aa-melding senest fredag i uken etter at et arbeidsforhold tar til, endres eller opphører

14

15 Arbeidsgiveransvaret
Forutsetninger (for frivillige organisasjoner): Samlede lønnskostnader er under kr pr. år Lønnsutbetalinger pr. ansatt er opp til kr pr. år Unntak fra meldeplikten til Aa-registeret Arbeidstakere, når arbeidsgiver er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift

16 Arbeidsgiveravgift Hovedregel:
Arbeidsgiveravgift av all lønn Innrapportering på RF 1037 sammen med forskuddstrekk Første forfall 15. mars for de to foregående månedene og deretter 2. hver måned Arbeidsgiveravgift 14.1 % av lønnsinntekt før skattetrekk Beløp under kr. 100 i en oppgjørsperiode skal ikke innbetales Veldedige og allmennyttige organisasjoner kan velge forenklet innrapportering (se senere i presentasjonen)

17 Arbeidsgiveravgift - unntak fra den generelle plikten (frivillige organisasjoner)
Totale lønnsutbetalinger høyere enn kr i løpet av året Alt arbeidsgiveravg.pl. Utbetaling over kr til en eller flere ansatte i løpet av året Etterberegne arb.g.avg. på tidligere utbetalte beløp Hva tas med på terminoppgaven Kun grunnlaget til de ansatte som overstiger beløpsgrensen. Lønn til ansatte under grensen skal ikke tas med, forutsatt samlede utbetalinger under kr

18 Forskuddstrekk (skattetrekk) Generell regel
Skal trekkes i: Lønn Styrehonorar Annen godtgjørelse for arbeid/oppdrag Trekkes etter innlevert skattekort. Ikke innlevert skattekort – trekkes 50 % Minstegrense for trekk: Lønn over kr pr. person pr. år Samlede trekkpliktige ytelser til en person ikke overstiger kr i løpet av en oppgjørsperiode (f.eks. jan/febr.)

19 Oppbevaring og innbetaling av forskuddstrekk – generell regel
Forskuddstrekk skal ved hver utlønning settes uavkortet inn på særskilt bankkonto (evt. stille sikkerhet for beløpet) Oppgjørsperiode 2. hver mnd. Første forfall er 15. mars og deretter hver annen måned Innbetales til skatteoppkreveren (kemneren) i den kommunen hvor organisasjonen holder til Terminoppgave (RF 1037) skal sendes inn og vise trekkbeløpene pr. kommune

20 Begrensning i lønnsoppgaveplikten frivillige organisasjoner
Organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å betale arbeidsgiveravgift kan ved lønnsutbetalinger benytte en forenklet oppgjørsblankett Oppgjørsblankett RF 1062 Ved hver utlønning må organisasjonen: Beregne forskuddstrekk og uten opphold innbetale beløpet til skatteoppkreveren Fylle ut forenklet oppgjørsblankett for hver enkelt arbeidstaker det utbetales lønn til Papirblanketten er i 3 eks.

21

22 Organisasjonen velger forenklet oppgjørsordning
Organisasjonen slipper å: overføre forskuddstrekket til særskilt bankkonto sende inn terminoppgaver sende lønns- og trekkoppgaver i Januar føre særskilt regnskap over lønnsutbetalingene Organisasjonen plikter å: Gi arbeidstaker del 2 av blanketten, RF 1062 (evt. kopi dersom den sendes via Altinn) Oppbevare del 3 av blanketten (evt. kopi) i 10 år

23 Arbeidsgiveravgift Hvis lønnsutbetalinger for en eller flere ansatte overstiger kr eller kr i samlede utbetalinger pr. år Arbeidsgiveravgift må etterberegnes og innbetales Sende inn terminoppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk Kun oppgi grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet AGA Sende inn årsoppgave for arbeidsgiveravgift ved årets slutt OBS! Forskuddstrekket skal i slike tilfeller bare tas med på den forenklede oppgjørsblanketten. Ikke fylles inn i oppgavene som vedrører arbeidsgiveravgiften

24 Ikke forenklet oppgjørsordning
Organisasjonen må: Sende inn terminoppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk annen hver måned og innen den 15. betale skyldig beløp Overføre skattetrekkmidler til særskilt bankkonto ved hver utlønning Levere lønns og trekkoppgaver – frist via Altinn (manuelle oppgaver 20.1) Frivillige organisasjoner er fritatt for å levere lønns- og trekkoppgaver dersom: Samlet lønn til en person ikke overstiger kr Trekkfri utgiftsgodtgjørelse når et medlem gjør en innsats eller opptreden for organisasjonen og beløpet ikke overstiger kr i løpet av inntektsåret

25 Unntatt fra lønns- og trekkoppgaver forts.
Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ikke overstiger kr i løpet av inntektsåret til dekning av f.eks. reisekostnader, til en person som er lønnet i organisasjonen Godtgjørelse etter statens reiseregulativ Naturalytelse i form av: Fri transport til og fra arrangementer Fri kost og losji ved tjenestereiser Fritt utstyr Betinget av at slikt ytes i organisasjonens interesse

26 Skatteplikt for utøvere og tillitsvalgte mv.
Lønnsutbetalinger fra skattefrie organisasjoner herunder veldedige og allmennyttige organisasjoner

27 Minstegrense for skatt
Lønnsutbetalingen til en person ikke overstiger kr Trekkfrie utgiftsgodtgjørelse inntil kr til en person Hvis utgiftsgodtgjørelsen overstiger kr må det før evt. innberetning vurderes om det foreligger et reelt overskudd til beskatning Naturalytelser som nevnt foran Er organisasjonen delt opp i selvstendige enheter (eget styre og regnskap) gjelder grensebeløpene hver enkelt enhet

28 Skattefri dekning av arbeidsreise (reise mellom hjem og f. eks
Skattefri dekning av arbeidsreise (reise mellom hjem og f.eks. idrettsanlegg) Dekning av arbeidsreise regnes ikke som skattepliktig inntekt når skatteyters øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen ikke overstiger kr Refusjon av reisekostnader forutsetter at: Skatteyters kostnader dokumenteres med kvittering eller andre orginalbilag Bilgodtgjørelse utbetales etter statens satser Reisekostnadene må legitimeres ved reiseregning utfylt av arbeidstaker

29 Reiseregningen må inneholde følgende opplysninger
Arbeidstakers navn, adresse og underskrift Dato for avreise og hjemkomst for hver reise Formålet med reisen Reiserute ved evt. omkjøringer Totalt kjørte km

30

31 Skatteplikt for mottaker
Amatører: Mottar fordeler fra skattefrie organisasjoner er skattepliktig for: Dekning tapt arbeids-fortjeneste Fri bil/bolig Feriereiser Klær til privat bruk Overskudd på nattillegg Honorar/godtgjørelse for opptreden, konsert o.l. Profesjonelle utøvere: Skattepliktig for alle fordeler. Det gjelder kontanter, premier, overgangssummer mv. Idrettsstipend : Tilknyttede kostnader er fradragsberettiget og kun overskuddet skattepliktig

32 Skatteplikt for mottaker forts.
Trenere, tillitsvalgte og andre: Godtgjørelse er skattepliktig lønn, unntak - minstegrense for skatt! Utstyrsgodtgjørelse skattefritt med kr. 220 pr. oppdrag, totalt kr pr. år. Dekning av tapt arbeids-fortjeneste anses som lønn

33 Organisasjonens ansvar
Økonomisk ansvar Foreta forskuddstrekk i alle trekkpliktige ytelser Innbetale forskuddstrekk til skatteoppkreveren Beregne evt. arbeidsgiveravgift og innbetale denne til skatteoppkreveren innen forfall Manglende aktsomhet og forsømmelse av regelverket kan medføre personlig økonomisk ansvar! Selvangivelse Leveres av de som har skattepliktig inntekt og formue Arbeidsgiveransvar Ansvar reguleres gjennom skattebetalingsloven, ligningsloven og folketrygdloven


Laste ned ppt "- Kort om oss: Øst-Revisjon ANS er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 13 ansatte. Vi har kontor i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google