Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING :

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING :"— Utskrift av presentasjonen:

1 NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING :
Snåsa kommune NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING : Verna områder og verna vassdrag. 66 % av Snåsa kommune areal er vernet gjennom verneplan for vassdrag og nasjonalparkvern. Bare 1 kommune i landet har mere nasjonalparkvern av totalarealet enn Snåsa .

2 NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING: Eksisterende kraftverk.
Snåsa kommune NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING: Eksisterende kraftverk. Snåsa står for 4 % av strømproduksjon i Nord- Tr.l. Bogna. Satt i drift Produksjon 150 GWh Gravbrøtfossen. Satt i drift Produksjon 8,4 GWh Bruvollelva. Satt i drift ,4 GWh Strindmoelva, Satt i drift Produksjon ca. 20 kW. Egen bruk + litt leveranse til nett i perioder. Grønlifoss kraftverk, Gaundalen. Satt i drift Renovert 2010/2011. Produksjon 22,3 kW. Egen bruk.

3 NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING Omsøkte kraftverk.
Snåsa kommune NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING Omsøkte kraftverk. Storåselva. Søkt konsesjon. Produksjon 70,5 GWh. Mela. Søkt konsesjon. Produksjon 13,6 GWh. Kleivfossen. Søknad i kø. Produksjon 2,5 GWh. Bjønnsjøelva kraftverk. Søknad under forberedelse. Produksjon 1,01 GWh.

4 PLANPROSESS KOMMUNEPLANENS AREALDEL:
Snåsa kommune PLANPROSESS KOMMUNEPLANENS AREALDEL: NVE Atlas – potensiale for småkraftverk. I Snåsa kommunen finnes 21 lokaliteter med en utbyggingskostnad mindre enn kr. 3 /kWh

5 NVE Atlas – potensiale for småkraftverk.
Snåsa kommune NVE Atlas – potensiale for småkraftverk. Produksjonspotensiale på ca. 107 GWh

6 Snåsa kommune NVE Atlas – potensiale for småkraftverk. Kommuneoversikt

7 Snåsa kommune NVE Atlas – potensiale for småkraftverk. Potensiale for småkraftverk knyttet til nedslagsfeltet til Jørstadelva

8 Snåsa kommune NVE Atlas – potensiale for småkraftverk.
Detaljinformasjon om potensiale for de enkelte småkraftverkprosjekt i Snåsa kommune

9 Kommuneplan for Snåsa, arealdelen.
Snåsa kommune Kommuneplan for Snåsa, arealdelen. Hoveddelen av planarbeidet utført i 2004 Offentlig ettersyn våren 2005 – Høringsfrist 1. juni 2005 Høringsuttalelser fra NVE og FMNT Sluttebehandlet og egengodkjent kommunestyre januar 2006.

10 Snåsa kommune Kommuneplan for Snåsa, arealdelen – planbeskrivelsen pkt. 2 Næringsutvikling: Småkraftverk i vassdrag. Det har de siste årene vært en økt interesse for utredning av kraftpotensialer i både små og store vassdrag i kommunen. I temakart ”Ressurs” gis en oversikt over kraftpotensial i vassdragene, basert på analyser foretatt av Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE anslår et utbyggbart potensial på ca. 100 GWh der utbyggingskostnadene er under 3 kr pr. kWh. Etter kommunens vurdering kan det med utgangspunkt i disse ressursene utvikles en del lønnsomme prosjekter som kan gjennomføres uten store miljømessige konsekvenser. I tillegg finnes det muligheter for utbygging av ytterligere 40 GWh, der utbyggingskostnaden er stipulert til mellom 3 og 5 kr pr. kWh. Det kan realiseres lønnsomme minikraftverk, f.eks knyttet til gårdsbruk, også ut av disse ressursene. Det er gitt konsesjon til bygging av minikraftverk tilsvarende ca. 2 GWh i kommunen, mens et større prosjekt i Gravbrøtfossen i Granaelva har fått avslag i NVE. Videre er det under planlegging småkraftanlegg både i Bruvollelva, Mela og Jørstadelva.

11 Snåsa kommune 2.3.8. Småkraftverk i vassdrag. Forts.
 Kommunens grunnholdning er at når tillatelse til utbygging av kraftanlegg er gitt etter vannressursloven, skal den kommunale behandlingen være enkel og rask. Dette forutsetter at en del arealmessige forutsetninger er klarert på forhånd. Med grunnlag i NVE’s analyser og lokale vurderinger/skjønn er det i arealdelen lagt ut LNF-områder der spredt ervervsbebyggelse (mikro- og minikraftverk) er tillatt (LNF K1 – K14). Det presiseres at dette ikke utelukker positiv behandling av søknader i andre områder. Videre forutsetter kommunen at det skal være mulig å bygge mikro- og minikraftverk også i verna vassdrag, i tråd med St.prp. nr 78 (2003 – 2004).  Følgende kriterier er lagt til grunn for utvalg av LNF –K områdene: Utgangspunkt i NVE’s oversikt over småkraftpotensiale. Elvestrekninger på privat grunn. Elvestrekninger med prosjekt med stipulerte utbyggingskostnader (NVE) mindre enn 3 kr pr kWh og/eller Elvestrekninger med to eller flere prosjekter med stipulerte utbyggingskostnader på 3 – 5 kr pr kWh. Ikke registrerte sårbare områder (biologisk mangfold).

12 Snåsa kommune Småkraftverk i vassdrag. Forts. Bygging av mikro- og minikraftverk vil være i tråd med kommuneplanens arealdel i LNF –K, mens bygging av større kraftverk (over 1000kW effekt) fortsatt vil kreve dispensasjon fra arealplanen. Totalt potensial innenfor disse områdene er ca 21 GWh, hvorav 16 GWh i den laveste kostnadsklassen. Mikrokraftverk  100 kW, Minikraftverk 100 – 1000 kW, Småkraftverk 1000 – kW

13 Snåsa kommune Kommuneplan for Snåsa, arealdelen – planbestemmelser:
I landbruk-, natur- og friluftsområder, sone K (LNF K) er det tillatt med oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendig for utbygging av mikro- og minikraftverk, i en avstand på inntil 50 meter til hver side for vannstrengen. LNF- områder, omfang og lokalisering: LNF – K. Med utgangspunkt i registreringer av kraftpotensiale i vassdragene i kommunen er det avgrenset 14 områder (LNF K1 – LNF K14), der det er tillatt med spredt ervervsbebyggelse i tilknytning til utbygging av mikro- og minikraftverk. Tillatelse til utbygging behandles etter særlovgiving og av andre instanser enn kommunen. Lokalisering av LNF – K er gitt ut fra arealkartet og i hht. følgende tabell.

14 Snåsa kommune Kommuneplan for Snåsa, arealdelen – planbestemmelser:
Tabell. Oversikt over LNF – K områder. LNF- område Elv Vassdrag Strekning (LNF – område) LNF K1 Jørstadelva Klev – Åsa LNF K2 Gryta Sandstad –Viemtjønnin LNF K3 Via Klevfossen- Vimoen LNF K4 Stigåa/Vollsbekken Samløp Rossa - Nasjonalpark LNF K5 Store Landskorro Steinkjermyra - Nasjonalpark LNF K6 Reinsjøelva Imsa – Reinsjøen LNF K7 Litjelva Grana Mona – Elgsbåstjønna LNF K8 Mela Grana – Movatnet LNF K9 Storåselva Gravbrøt – Aunsan LNF K10 Skjerva/Bolåselva Grana – Skartneset LNF K11 Bruvollelva Snåsavatnet – Bru E6 LNF K12 Trollsvasselva Jf kart LNF K13 Storrønningsbekken LNF K14 Tverråa Hammerelva

15 Snåsa kommune Kommuneplan for Snåsa, arealdelen – plankart:

16 Snåsa kommune


Laste ned ppt "NATURRESSURSER - STATUS FOR VERN OG UTBYGGING :"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google