Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koding av fødsel - en klargjøring -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koding av fødsel - en klargjøring -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koding av fødsel - en klargjøring -
Christian Tappert Overlege Fødeavdeling St. Olavs Hospital DRG forum Trondheim

2 Kilder Kodeveileding 2014 Tilbakemelding fra KITH/Riksrevisjon
Flere år som ansvarlig for koding v/ Fødeavdeling St. Olavs Hospital og regelmessige diskusjoner med kollegaer fra andre sykehus ang. koding

3 Disposisjon Koding av gravide Valg av hoveddiagnose og bidiagnose
inkl. urimeligheter i refusjonssystem Noen uenigheter med Helsedirektoratets tolkning av ICD-10 og Kodeveiledning Gjennomgang av kodepraksis

4 Koding av gravide

5 Koding av gravide Tilstander hos kvinner som er gravide, føder eller i barseltid skal i utgangspunkt kodes i kapittel XV (O-koder), hvis tilstanden har noen betydning for disse situasjonene eller omvendt.

6 Koding av gravide I kapittel XV finnes det koder for mange tilstander som er spesifikke for svangerskap, fødsel eller barseltid, for eksempel preeklampsi og svangerskapsblødninger. Videre finnes det spesifikke koder for tilstander som også opptrer utenom denne tiden, men som er spesielt viktige her, som diabetes, hypertensjon med eller uten komplikasjoner, infeksjon i urinveier eller kjønnsorganer m.m.

7 Eksempler O10 Foruteksisterende hypertensjon
O24 Diabetes mellitus under sv.sk. O24.0 Foruteksisterende DM type 1 O24.1 Foruteksisterende DM type 2 O24.4 Svangerskapsdiabetes

8 Koding av gravide Også mange andre tilstander enn de som har egne koder i dette kapitlet kan være av betydning i denne tiden. Derfor finnes det to tretegnskoder med underinndeling sist i kapitlet, for henholdsvis infeksjonssykdommer eller parasittsykdommer (O98), og andre sykdommer (O99) som kompliserer svangerskap, fødsel eller barseltid.

9 Koding av gravide Når kvinnen har en tilstand som normalt ville blitt kodet i et annet kapittel og som ikke har en annen spesifikk O-kode (slik som diabetes m.m.) og tilstanden er av betydning i denne tiden, skal man kode tilstanden med en kombinasjon av to koder. Først den av O98- eller O99-kodene som passer, og deretter den mer spesifikke koden fra et annet kapittel.

10 ”Kombinerte” diagnoser
Eksempler: ICD-10 Diagnose O99.2/E28.2 PCOS (endokrines sykdommer … etc. i svangerskap/barsel + PCOS) O99.8/N13.3 Hydronefrose (andre spes. sykdommer i sv.sk./barsel + Hydronefrose O34.7/Z90.7 Omskåret kvinne (..mor ved patologiske tilstand i ytre kjønnsorganer + tap av kjønnsorganer) NCSP Tiltak LEF96/MAW96 Deinfibulasjon av omsåret kvinne (i graviditet) (MAW96 må være med for å komme i riktig DRG-gruppe, LEF96 er den korrekte tiltakskode)

11 Koding av gravide Unntak fra regelen om å bruke en O-kode først er symptomer som kodes med R-koder, vanlige skader, som kodes i kapittel XIX (S-koder), og diverse kontaktårsaker med Z-koder. For eksempel R10.4 uspes. smerter i buk og bekken

12 Valg av hoveddiagnose

13 Valg av hoveddiagnose Hovedtilstanden er den tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett. Andre tilstander er tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden eller som utvikler seg i løpet av behandlingsperioden, og som blir gjenstand for undersøkelse og behandling, som det må tas hensyn til eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten.

14 Valg av hoveddiagnose Kommentar ”ordbruk”:
…Den gjeldende definisjonen fokuserer på tilstander som det er gitt helsehjelp for under oppholdet. Dette skiller seg fra den originale definisjonen av hovedtilstand, som bl.a. bruker ordet årsak. Hensikten er å unngå feilaktige tolkninger, som at det bare er innleggelsesårsaken som kan være hovedtilstand eller at man skal velge den bakenforliggende årsaken i en årsakskjede.

15 Valg av hoveddiagonse Kommentar ”ressursbruk”:
Ressursbruk er aldri det primære kriteriet for valg av hovedtilstand. Som oftest vil det ikke være tvil om hvilken tilstand man skal velge. Kort sagt er det den tilstanden man har arbeidet mest med under oppholdet. Det er kun når det foreligger rimelig grunnlag for tvil om hvilken av flere tilstander som har krevd mest helsehjelp at man må vurdere ressursbruk som kriterium for å velge hovedtilstand. Med ressurser i denne sammenheng menes både tid, menneskelige og materielle ressurser.

16 Valg av hoveddiagnose Som kode for hovedtilstand for mor brukes Z37.- ved normal, ukomplisert fødsel, og ved operativ forløsning. Dersom indikasjonen for forløsningsinngrepet anses å være en viktigere årsak til behovet for helsehjelp enn fødselen som sådan, velges denne som hovedtilstand. Z37.- skal da registreres som kode for annen tilstand. (Kap. 20, s.136)

17 Kommentar Vi synes at dette er en svært uheldig anbefaling og åpner til alt for mye individuell vurdering. Tidligere har jeg fått tilbakemelding at for eksempel forløsninger pga dårlig fosterlyd ”kvalifiserer” for å være hovedtilstand, mens forløsninger pga for eksempel langsomt framgang burde være bidiagnoser. Dette gjenspeiler overhodet ikke den kliniske hverdagen, hvor en forløsning pga langsomt framgang kan være en mye mer ”avansert” inngrep enn en forløsning pga dårlig fosterlyd.

18 Valg av hoveddiagnose Hovedtilstand Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt
Annen tilstand O62.1 Sekundær risvekkelse Tiltak: TMA20 Manuell fødselshjelp MAGM11 Ristimulering med Oxytocin Hovedtilstand Z37.0 Annen tilstand O86.2 Urinveisinfeksjon etter forløsning

19 Valg av hoveddiagnosen
Hovedtilstand O68.0 Truende asfyksi Annen tilstand Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt Tiltak: MAE00 Vakuumekstraksjon i utskjæring Hovedtilstand O15.0 Eklampsi Annen tilstand Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt Tiltak: MCA10 Keisersnitt

20 Valg av hoveddiagnosen
Indikasjon til Keisersnitt skal være hoveddiagnose. Hos oss i Trondheim synes vi at også indikasjon til operative vaginalforløsninger og induksjoner (=igangsetting av fødsel) skal være hoveddiagnose Dette kan sikker diskuteres - ikke minst med tanke på årets presisering i kapittel 20 - men kodeverk kan tolkes slik og vi synes at dette er rett jmf. kommentaren I disse tilfeller blir den aktuelle Z37-kode bidiagnose

21 Valg av hoveddiagnosen
Hoveddiagnose skal være den viktigste årsaken til et tiltak, hvis for eksempel en induksjon pga overtid avsluttes med vacuum pga truende asfyksi (O68.0) er truende asfyksi hoveddiagnosen og overtid (O48) bidiagnose. Bruk klinisk skjønn.

22 Urimeligheter i refusjonssystem

23 Urimeligheter i refusjonssystem

24 Gjennomgang av kodepraksis

25 Noen innledende kommentarer
Hos oss har vi bestemt oss for å la være å kode visse tilstander som kan oppstår i forbindelsen med fødselen. Årsak til dette var at vi vurdere disse nesten som en ”del” av en normal fødsel og koding av alle tilstander kan føre til at pasienter med en normal fødsel utskrives med en epikrise hvor kodingen er lengre enn selve epikriseteksten. Vi vet at dette ikke er i tråd med Helsedirektoratets vurdering.

26 Noen innledende kommentarer
Vi koder ikke: O70.0 Perinealrift grad I inkl overflatiske rifter O70.1 Perinealrift grad II WDAL34 Epiduralanestesi MAFX00 Fosterovervåkning med CTG MAFE05 Fosterovervåkning med STAN TKC20 Blærekateter (hvis ikke urinretensjon)

27 Koding av normale fødsler
Z37.x Koder ”fødselsresultat” Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt Z37.1 Enkeltfødsel, dødfødt Etc. TMA20 Manuell fødselshjelp v/ normal fødsel Andre tiltakskoder etter behov: For eksempel TMA00 Episiotomi

28 Eksempler Normal fødsel, ingen Pitocin, ingen rift
Hoveddiagnose (1): Z37.0 enkeltfødsel, levend. Tiltakskode (1): TMA20 manuell fødselsh.

29 Eksempler Normal fødsel, GBS i urin
Hoveddiagnose: Z37.0 enkeltfødsel, levend. Tiltakskode: TMA20 manuell fødselsh. Bidiagnose: Z22.8/B95.1 Bærer av GBS

30 Eksempler Normal fødsel, ingen Pitocin, perinealrift grad I
Hoveddiagnose: Z37.0 med tiltakskode:TMA20 Bidiagnose: O70.0 (kodes ikke hos oss)

31 Eksempler Normal fødsel, overtid (ikke indusert!) Hoveddiagnose: Z37.0
med tiltakskode: TMA20 Bidiagnose: O48 Overtid ingen tiltakskode, fordi ingen tiltak

32 Eksempler Normal fødsel, blødning 600 ml, ingen anemi
Hoveddiagnose: Z37.0 med tiltakskode: TMA20 Bidiagnose: O72.1 Blødning > 500 ml ingen tiltakskode, fordi ingen tiltak

33 Eksempler Normal fødsel, blødning 600 ml, anemi postpartum.
Hoveddiagnose: Z37.0 med tiltakskode: TMA20 Bidiagnose: O72.1 Blødning > 500 ml ingen tiltakskode, fordi ingen tiltak Bidiagnose: O99.0 Anemi Ingen tiltakskode, evtl. REGG00 (blodtransfusjon)

34 Eksempler Normal fødsel, Pitocindrypp, fortilrifter
Hoveddiagnose: Z37.0 med tiltakskode:TMA20 Bidiagnose: O62.1 sekundær risvekkelse med tiltakskode:MAGM11 Oxytocin for ristim. og (ikke i Trondheim): O70.0 overflatisk rift - med tiltakskode: MBC10 Sutur av vaginalrift

35 Blødning Fra kapittel 20:

36 Blødning Vi er uenig med Helsedirektoratets valg av koden for blødninger i forbindelse med fødselen (O67.x vs O72.x). Vi er enig i Helsedirektoratets anbefaling å kode for blødninger i forbindelse med keisersnitt bare hvis blødning > 1000 ml Vi er ikke enig å knytte anemi-diagnosen opp mot blødningsmengde eller om det var gitt blodtransfusjon

37 Blødning, aktuelle koder
O67 Fødsel og forløsning komplisert av blødning under fødsel, ikke klassifisert annet sted Ekskl: blødning etter fødsel (O72.-) blødning før fødsel IKAS(O46.-) for tidlig morkakeløsning (O45.-) forliggende morkake (O44.-) O67.0 Blødning med koagulasjonsdefekt under fødsel Blødning under fødsel (usedvanlig stor) i forbindelse med: afibrinogenemi disseminert intravaskulær koagulasjon hyperfibrinolyse hypofibrinogenemi O67.8 Annen spesifisert blødning under fødsel Usedvanlig stor blødning under fødsel O67.9 Uspesifisert blødning under fødsel

38 Blødning, aktuelle koder
O72 Blødning etter fødsel Inkl: blødning hos mor etter fødsel av foster eller barn O72.0 Blødning i tredje stadium Blødning i forbindelse med retinert eller fast morkake Retinert morkake INA Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi patologisk fastsittende morkake (O43.2) O72.1 Annen umiddelbar blødning etter fødsel Blødning etter fødsel (atonisk) INA Blødning etter fødsel av morkake O72.2 Forsinket og sekundær blødning etter fødsel Blødning i forbindelse med retinerte rester av morkake eller hinner Retinerte svangerskapsrester INA etter forløsning O72.3 Koagulasjonsdefekter etter fødsel Afibrinogenemi etter fødsel Fibrinolyse etter fødsel

39 Blødning De aller, aller fleste blødninger oppstår etter at barnet er forløst, uansett om dette skyldes atoni, rifter, rester av morkake eller ”kirurgiske” blødninger i forbindelse med keisersnitt. Derfor synes vi at Helsedirektoratets anbefaling å bruke O67.x-koden er feil og dette burde endres i neste utgave av kodeveiledning.

40 Blødning O99.0 Anemi i svangerskap eller barsel:
Vi har satt Hb ≤ 9,5 g/dl som grense for å bruke denne koden Ingen konsensus i litteraturen hvor man skal sette en grense O72.1 Blødning etter fødsel: Vi har satt >500 ml som grense i forbindelse med vaginale fødsler og >1000 ml (slik som ønsket av HDir) i forbindelse med keisersnitt

41 Blødning O67.8 uvanlig stor blødning under fødsel
skal hos oss i Trondheim bare brukes for blødninger før barnet er forløst, for eksempel rikelig tegningsblødning

42 Overtid /induksjon pga overtid
Kodes med O48, selv om det er vurdering eller induksjon før uke 42+0 (merknad i ICD-boka om uke 42 er fjernet )

43 Fødselsangst O99.3 Psykiske lidelser og sykdommer i nervesystem som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid Det tilleggskodes med kode fra kapittel V (F-kode)

44 Fødselsangst Bruk av F-kode som tilleggsdiagnose:
I den originale kodeveileding fra 2006 (G. Thorsen) skal F-kode bare brukes hvis det er en psykisk lidelse som krever særskilte tiltak (da tillegskode), for eksempel psykose eller lignende Dette var endret uten nærmere kommentar i Kodeveileding 2011 Vi i Trondheim koder fremdeles etter denne anbefalingen (dvs. uten F-kode)

45 Fødselsangst Keisersnitt ved seteleie eller tvillinger
Hvis det er ingen medisinske kontraindikasjoner til vaginal fødsel skal O99.3 (Fødselsangst) brukes som hoveddiagnose og O32.1 (Seteleie) eller O30.0 (Tvillingsvangerskap) som bidiagnose

46 Sectio pga seteleie Hvis det blir sectio pga seteleie pga medisinsk indikasjon, dvs for trangt bekken, for stort barn, prematuritet etc., skal det brukes O33.8 Omsorg for og behandling av mor ved misforhold av annen spesifisert årsak som hoveddiagnose.

47 Premature rier / prematur fødsel
Prematur = < 37 uker svangerskapslengde Uten fødsel: Skal kodes med O47.0 falske rier Prematur fødsel med spontane rier Skal kodes med O60.1 for tidlig spontan start av fødselsarbeid med fødsel Prematur fødsel uten spontane rier Forløsning v/ keisersnitt eller etter induksjon Skal kodes med O60.3 for tidlig fødsel uten spontan start av fødselsarbeid

48 Rifter Grad III og grad IV sphincterrupturer er hoveddiagnose hvis det var en normal spontan hodefødsel som forutgikk.

49 Vakuum MAE00 Utgangsekstraksjon med vakuum MAE03 Middelshøy vakuum
MAC20 Vakuumtraksjon uten ekstraksjon dvs. at koppen fjernes/glipper og pasient føder

50 Langvarig vannavgang O75.6 Forsinket forløsning etter vannavgang
Skal brukes når det induseres pga langvarig vannavgang og/eller Skal brukes når det går mer enn 2 døgn mellom vannavgang og fødsel

51 Koding ved dødfødsel Hovedtilstand O36.4 Intrauterint dødsfall
Annen tilstand Z37.1 Enkeltfødsel, dødfødt

52 Terminering Hoveddiagnose: tilsvarende O-diagnose, mer eller mindre alltid fra O35.x eller i veldig sjeldne tilfeller O36.x. O35.0 CNS-utviklingsavvil O35.1 Kromosomavvik O35.8 Annen fostertilstand/-skade/-misdannelse Tiltakskode: MAGM00 Ab. prov. IKKE: Z37.1 enkeltfødsel, dødfødt Men etter mye fram og tilbake som bidiagnose: O04.9 provosert abort

53 Fødsler utenfor sykehuset
Hovedtilstand: Z39.0 Pleie og omsorg umiddelbart etter forløsningen Brukes også ved overflytting fra andre sykehus umiddelbar postpartum

54 Reinnleggelse pga barnet
Z76.3 Frisk ledsager til syk person Brukes for eksempel hvis barnet blir innlagt for å få lysbehandling

55 Omskårete fødende Diagnosekode: Tiltakskoder O34.7 Z90.7 LFE96 MAW96
Patologisk tilstand i ytre kvinnelige kjønnsorganer / perineum Z90.7 ervervet mangel på organ…Tap av kjønnsorgan(er) Tiltakskoder LFE96 Deinfibulasjon MAW96 Annen operasjon under svangerskap / forløsning MÅ være med for å komme i riktig DRG-gruppe

56 Stort barn O36.6 Omsorg… hurtig fostervekst
Barn > 4500 gr skal kodes for makrosomi

57 Uthenting av placenta MBA20/MBA30 skal brukes når det er fastsittende placenta etter en vaginal fødsel, men det skal IKKE brukes ved keisersnitt.

58 Risvekkelse Hvis man bruker Pitocin-drypp under en fødsel skal det kodes for risvekkelse O62.0 primær risvekkelse O62.1 sekundær risvekkelse

59 mistanke om sykdom Pasienter som blir innlagt med mistanke om en sykdom, men hvor denne mistanke avkreftes under oppholden her skal kodes med: Z03.8 avkreftet mistanke om spes. sykdom Her skal det ikke brukes tillegskode(r) for å beskrive nærmere hvilken sykdom man hadde mistanke om Hvis det finnes en korrekt O-diagnose burde den fortrekkes: f.eks. mistanke om preeklampsi, men det viser seg at det er ”bare” hypertensjon  O13 Sv.sk.hypertensjon

60 Obstetrisk forhistorie
O94 Følgetilstand etter komplikasjon i svangerskap, fødsel og barseltid Jeg pleier å bruke O94 ved induksjon pga tidligere intrauterint fosterdød, men den kan sikkert også brukes ved flere andre tilstander.


Laste ned ppt "Koding av fødsel - en klargjøring -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google