Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unni Sørensen28. april 2010 FN-sambandet i Tromsø 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unni Sørensen28. april 2010 FN-sambandet i Tromsø 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unni Sørensen28. april 2010 FN-sambandet i Tromsø 2010

2 19.00 – 19.15.Møteleder Unni Sørensen: Velkommen. ”Ulike lesemåter å anlegge på Goldstonerapporten” 19.15. – 20.00.Advokat Kjell Brygfjeld: "Krigsforbrytelser i Gaza i lys av Goldstonerapporten. Straffeforfølging i Norge?" 20.15. – 20.30.Spørsmål og svar 20.30. – 20.50.PAUSE med kaffe / te 20.50. – 21.10.Palestina-aktivist Eirik Mathiesen: ”’Denne gangen gikk vi for langt.’ Historisk perspektiv på Israels okkupasjon av Palestina” 21.10. – 21.30.Filosof Arne Overrein: ”Sentrale folkerettsspørsmål i Palestina-Israel-konflikten.” 21.30. – 22.00.Spørsmål og diskusjon

3 Goldstonerapporten •Prosess•Kontekst •Innhold

4 Bakgrunn for Goldstonerapporten om de militære operasjoner i Gaza – ”Operation Cast Lead” 27. desember 2008 – 18. januar 2009 27. desember 2008: Generalsekretæren i FN og presidenten i Sikkerhetsrådet mottar brev fra Palestina som informerer om at Israel har igangsatt militære angrep på Gaza http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Gaza%20S2008819.pdf 08.januar 2009: Sikkerhetsrådet vedtar resolusjon 1860 som fordømmer Israels angrep på sivilbefolkningen i Gaza S/Res/1860 (08.01.09.) http://globalpolicy.org/images/pdfs/resolution1860.pdf

5 Hvem ga mandatet til rapporten, og hva konkluderer den? Presidenten i FNs Menneskerettsråd (UNHRC) etablerer med basis i A/HRC/RES/S-9/1, en ’UN Fact Finding Mission (UNFFM) on the Gaza Conflict’ 3. april 2009 Mandat: å granske alle brudd på internasjonal menneskeretts – lovgivning og på humanitær rett (krigens folkerett) som kan ha forekommet på ethvert tidspunkt innenfor rammen av de militære operasjoner som forekom i Gaza i tidsrommet fra 27.desember 2008 til 18.januar 2009, både før, under og etter. A/HRC/12/48:13 http://www.universalhumanrightsindex.org/hr search/search.do?lang=en&accessType= body&bodies=24&orderBy=country&bod yTypeBody=body Leder: Dommer Richard Goldstone Medlemmer: Professor Christine Chinkin, Ms. Hina Jilani og Oberst Desmond Travers.

6 ”for å forstå den effekten som Israels militære operasjoner hadde på infrastrukturen og økonomien i Gaza, og da spesielt matforsyningen, ble det nødvendig å ta i betraktning den effekten som Israels blokade av Gaza-stripen hadde hatt over år og som hadde blitt strammet til siden Hamas hadde overtatt myndighet i Gaza.” s.4 Kontekst: Richard Goldstones uttalelse om rapporten på vegne av UNFFM under Menneskerettsrådets 12. sesjon 29.september 2009:

7 Richard Goldstones uttalelse om rapporten … 29.september 2009: UNFFM fant at angrepene på den eneste hvetemøllen og ødeleggelsen av en stor del av eggproduksjons- fasilitetene i Gaza, overkjøring av store dyrkingsområder med bulldoser, og bombingen av om lag to hundre fabrikker ikke på noe grunnlag kunne bli rettferdiggjort ut fra militære hensyn eller formål. Disse angrepene hadde ingenting å gjøre med oppskyting av raketter og granater mot Israel. •Hvis infrastruktur av denne karakteren skulle bli militære mål, ville dette fullstendig undergrave folkeretten oppbygget gjennom mer enn 100 år. •En slik tankegang ville rettferdiggjøre at sivilbefolkningen og sivile bygninger er militære mål. •Disse overgrepene beløper seg til gjengjeldelsesangrep og kollektive avstraffelser, og representerer krigsforbrytelser (s.4).

8 Richard Goldstones uttalelse om rapporten … 29.september 2009 : Goldstone peker også på betydningen av offentlig anerkjennelse av at ofre er krenket. Dette er en forutsening for begynnelsen på forsoningsprosesser og for en meningsfull fredsprosess. ”Anerkjennelse av og ansvar for krenkelser er kriterier for å forebygge tilskriving av kollektiv skyld mellom folk.” (s.6) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/s pecialsession/9/docs/OpeningStatement_Ga zaFFM_290909.doc

9 Ulike måter å lese Goldstonerapporten på: •I den strafferettslige tradisjonen etter Nürnberg-prosessene som fulgte 2. verdenskrig, og Tribunalene for Jugoslavia- konfliktene og Rwanda-konflikten •I tradisjonen etter Sannhets- og Forsoningskomisjonene i Argentina på 1980- tallet og Sør- Afrika på 1990-tallet •Rapporten formidler også godt hvordan FN-systemet arbeider for å skape respekt og tilslutning for menneskerettighetene og for krigens folkerett

10 Innhold Goldstonerapporten: •Handler om menneskers tap, skade og lidelse, ikke bare om parter/ stater •Fokuserer på å hindre dehumanisering og demonisering •Gir oppmerksomhet til ofre og anerkjennelse av at krenkelser har skjedd, og håp for forsoning •Påpeker at det er personer som må ta ansvar for brudd på MR / IHR / IHL, og at disse skal etterforskes og straffes •Handler om å hedre motet og arbeidet til de som lindret ofrenes/ sivilbefolkningens lidelser, og til de som rapporterte om hendelsene i Gaza •Fokuserer på at mennesker som rapporterer, kritiserer og demonstrerer mot krigshandlingene må beskyttes •Oppfordrer partene å komme ut av offerrollene som brukes for å rettferdiggjøre reaksjoner i form av vold

11 Del fem av Goldstone-rapporten – konklusjoner og anbefalinger AKonkluderende observasjoner •1874Målsettingen for UNFFMs arbeid med rapporten har vært å oppnå rettferdighet for ofrene for krenkelsene, samt fred og sikkerhet i regionen. Dermed er funnene i rapporten i alle berørte parters interesse, også de som har deltatt i krenkende handlinger.

12 19.00 – 19.15.Møteleder Unni Sørensen: Velkommen. ”Ulike lesemåter å anlegge på Goldstonerapporten” 19.15. – 20.00.Advokat Kjell Brygfjeld: "Krigsforbrytelser i Gaza i lys av Goldstonerapporten. Straffeforfølging i Norge?" 20.15. – 20.30.Spørsmål og svar 20.30. – 20.50.PAUSE med kaffe / the 20.50. – 21.10.Palestina-aktivist Eirik Mathiesen: ” -Denne gangen gikk vi for langt. Historisk perspektiv på Israels okkupasjon av Palestina” 21.10. – 21.30.Filosof Arne Overrein: ”Sentrale folkerettsspørsmål i Palestina-Israel-konflikten.” 21.30. – 22.00.Spørsmål og diskusjon

13 25.mars 2010 Menneskerettsrådet oppfølging av Goldstone-rapporten. Fire tiltak: •1. Gjentar generalforsamlingens tidligere anmodning til Israel og Palestina om å iverksette uavhengig gransking av brudd på menneskerettigheter og krigens folkerett •2. Ber Menneskerettighetsrådets høykommisær om å undersøke og bestemme passende form for et erstatningsfond for palestinere som har lidd tap og skade som følge av israels ulovlige militære operasjoner i Gaza fra desember 2008 til januar 2009

14 25.mars 2010 Menneskerettsrådet oppfølging av Goldstone-rapporten: Fire tiltak: •3. Vedtar å sette ned en komité bestående av uavhengige eksperter innen IHL og HRL for å overvåke og vurdere nasjonale legale prosedyrer igangsatt av den israelske regjering og av den palestinske siden, sett i lys av generalforsamlingens resolusjon 64/254, og inkludere hvor uavhengig, effektiv og genuine disse undersøkelsene har vært/er, og hvorvidt de er i tråd med internasjonale standarder •4. Inviterer ICRC og andre interesserte parter til å vurdere etablering av en umiddelbar diskusjon om lovligheten ved bruk av spesielle våpen som Goldstein-rapporten har anbefalt (se pressemelding HRC/10/45) •http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/98edc e37e189625b85256c40005da81b/c0ca91e 5ae13870c852576f1005084fa?OpenDocu menthttp://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/98edc e37e189625b85256c40005da81b/c0ca91e 5ae13870c852576f1005084fa?OpenDocu ment

15 Regler i krig - Jus in bello •Rapporten ser bare på partens overholdelse av krigens regler (jus in bello) - tar ikke stilling til partenes rett til å angripe hverandre (jus ad bellum)

16 Internasjonal humanitær rett (IHR) / krigens folkerett) •Krigens folkerett er en samlebetegnelse på alle de regler og konvensjoner som gjelder (bare) i krig og konflikter •1. Genevekonvensjon 1864, fire Genevekonvensjoner 1949, to tilleggskonvensjoner (I og II) i 1977. •Først og fremst beskytter IHR sivile innbyggere og soldater som ikke lenger deltar i kamphandlingene, inkl. helse-og sanitetspersonell. Det er også regler for hvilke metoder og våpen som kan brukes, og begrensninger i hvilke mål som kan angripes.

17 Internasjonal humanitær rett (IHR/ krigens folkerett) Den fjerde Genevekonvensjonen av 1949 •Konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid ble vedtatt etter andre verdenskrig og omhandler beskyttelse av sivilbefolkningen i krig. •Jevnfør artikkel 146 i IV er alle signaturstatene pålagt å vedta et tilstrekkelig nasjonalt lovverk for å gjøre alvorlige brudd på Genève- konvensjonene straffbare. •Protokoll I (1977): omhandler viktige endringer for sivile og inneholder regler om hva som er tillatt i områder der sivile er bosatt. Reglene forbyr blant annet overgrep mot sivile enkeltpersoner og mot sivile som gruppe.

18 Mål for krigens folkerett: Begrense menneskelige lidelser og antall døde i væpnede konflikter i størst mulig grad •Distinksjon - å skjelne mellom sivile og soldater, sivile objekter og militære mål •Proporsjonalitet -de sivile tapene og skadene må ikke overstige den forventede fordelen ved angrepet •Militær nødvendighet -man skal velge de våpen og antall soldater som passer til oppgaven (svekke, ikke utslette fienden)

19 Romavedtektene (1998) •i en FN-konferanse i Roma i juli 1998 vedtok deltakerstatene vedtekter for en internasjonal straffedomstol. Disse trådte i kraft 1. juli 2002, og en internasjonal straffedomstol (ICC) var en realitet. ICC kan dømme i saker mot personer som er tiltalt for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord

20 •Arbeidet med rapporten har vært ledet av den sørafrikanske dommeren Richard Goldstone, som tidligere har vært sjefanklager ved FNs krigsforbryterdomstoler for det tidligere Jugoslavia og Rwanda. I tillegg har han vært dommer ved Grunnlovsdomstolen for Sør-Afrika, og var aktiv i arbeidet med sannhets- og forsoningsprosessene på 1990-tallet. •Richard Goldstone stilte som kriterium for å lede UNFFM at både israelske og palestinske brudd på folkeretten skulle etterforskes. Leder av UFFM Richard Goldstone

21 15. september 2009 Goldstone-rapporten utgitt av UNHRC •Goldstonerapporten slo fast at både Israel og væpnede palestinske grupper gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser, og anbefaler at FNs sikkerhetsråd ber begge partene om å gjennomføre uavhengige granskninger. Hvis partene ikke har satt i gang uavhengige granskninger innen seks måneder, bør sikkerhetsrådet sende saken videre til den internasjonale straffedomstolen (ICC). •UNFFM har gått gjennom 188 individuelle intervju, mer enn 10 000 sider med dokumentasjon og ca. 1200 fotografier, inkludert satellittbilder og videoer. •Rapporten er på 452 sider og omhandler 1979 punkter. UNHRC 15.09.09.: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_Report.pdf

22 16. oktober 2009 Goldstone-rapporten behandles av UNHRC: •Fikk støtte fra 25 land, seks land stemte mot, fem land avsto fra å stemme og 11 land (deriblant Norge) stemte avholdende. I resolusjonen går Menneskerettsrådet god for rapporten og ber Sikkerhetsrådet oversende den til Den Internasjonale Straffedomstolen (ICC) dersom partene selv ikke innleder etterforskning innen seks måneder. http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/98edce37e189625b85256c40005da81b/13a7589213ce095b8525 7657004239a1?OpenDocument

23 Del fem av Goldstone-rapporten – konklusjoner og anbefalinger AKonkluderende observasjoner •1876Det er ikke mulig å sidestille Israel som okkupasjonsmakt og den okkuperte palestinske befolkningen eller de organer som representerer denne. Forskjellene i makt og evne til å påføre skade eller til å beskytte, inkludert det å sikre rettferdighet når krenkelser oppstår, er så opplagt at sammenligning verken er mulig eller nødvendig. Samtidig kreves det lik oppmerksomhet og innsats fra begge parter for å beskytte ofre i tråd med internasjonal lovgivning.

24 Del fem av Goldstone-rapporten – konklusjoner og anbefalinger B. Israelske militære operasjoner i Gaza: relevans og koblinger til israelsk utforming av politikk vis-à-vis okkuperte palestinske områder •1878Blokaden som Israel innførte i Gaza nesten tre år før angrepet vurderes av UNFFM som en kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen, utført med overlegg for å svekke og isolere Hamas etter valgseieren. Dette har resultert i langvarige skader, verre enn noen gang tidligere, både for sivilbefolkningen og for muligheten for utvikling og gjenoppbygging av Gaza.

25 Damien Rice: What If I’m Wrong? http://www.youtube.com/watch?v=An5LjwTjLRk http://www.youtube.com/watch?v=An5LjwTjLRk •We wrestle with tomorrow, till tomorrow's in the past, We can tear apart whats beautiful, To prove that nothing lasts, I have stayed locked behind this door, To prove there's no way out, I got lost within the states between, The question and the doubt, On an ordinary day, In an ordinary way, I have combed the cracks of virtue, For a place to lay the blame. I have hated I have lied, been guilty and denied, I've dismissed the ones who questioned me, declaring I am right, What if I'm wrong What if I'm wrong I have built a wall between, What I believe and what is true I have sacrificed the love I had, For power over you, I have hated those who disagree, I have walked over the weak, I have placed the gun within the mouth, Of those who dare to speak, • On an ordinary day, In an ordinary way, I have crushed the minds of children, With extraordinary shame, and I have carried on this war, No one wins an endless fight, I have claimed that God is guiding me, and killed to prove I'm right, What if I'm wrong What if I'm wrong What if I'm wrong What if I'm wrong Is this soul worth saving at all? If I lose my wings then surely I must fall. And God will say, fall insane. We wrestle with tomorrow, till tomorrow's in the past, We can tear apart whats beautiful, To prove that nothing lasts, We can stay locked behind the door, To prove there's no way out, We go lost ithin the states between, The question and the doubt, What if we're wrong


Laste ned ppt "Unni Sørensen28. april 2010 FN-sambandet i Tromsø 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google