Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektivisering av et helseforetak gjennom eiendomsrasjonalisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektivisering av et helseforetak gjennom eiendomsrasjonalisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektivisering av et helseforetak gjennom eiendomsrasjonalisering
Et økende gap mellom behov og finansiering Direktør bygg og eiendom Steinar Frydenlund Helse Sør-Øst RHF 28. september 2011 Miniseminar Forsvarsbygg Muligheter og utfordringer ved avhending av offentlig eiendom.

2 Eller: Effektivisering av helseforetak gjennom salg av eiendommer.

3 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak
medarbeidere – Norges største arbeidsplass Omsetning i 2011 – om lag 60 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Hovedkontor på Hamar

4 Helse Sør-Øst i omstilling - oppdraget
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi Bedre samordning i hovedstads- området Samordning på fag og styrking av forskning Økonomiske resultatkrav Sikre et fortsatt desentralt tilbud Ta ut stordriftsfordeler Komme hele nasjonen til gode Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv 4

5 Nødvendig med omstilling
Vi må omprioritere ressursene for å skape et bærekraftig helsevesen Et økende gap mellom behov og finansiering Et ambisiøst program med seks innsatsområder Sykdomsgrupper i vekst Forskning Medisinsk teknologi IKT Moderne nybygg Kompetanseutvikling Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 5

6 Flere eldre er en annen, stor utfordring
Antall personer over 67 og over. Registrert og framskrevet 2007 2015 2025 6 6

7 Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp
Grunnmuren ”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene” Må ligge i bunn for alt vi bedriver.. Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp

8 Bygningsmassen i Helse Sør-Øst
5,0 millioner m2 BTA Samlet bygningsmasse i spesialisthelsetjenesten i Norge Helse Sør-Østs bygningsmasse er fordelt på 900 bygninger 2,6 millioner m2 BTA Oslo universitets- sykehus 0,9 millioner m2 BTA Gjennomsnittlig alder på bygningsmassen i Helse Sør-Øst er 42 år

9 Eiendom – et middel for å nå målene
” Helse Sør-Øst skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. For bygg- og eiendomsenhetene innebærer dette å: Bidra til at forvaltningen og tilpasning av eiendomsmassen fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer Sikre verdien i eiendomsmassen Utøve en profesjonell forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse 9

10 Bygningsmassens gjennomsnittlige vektede tilstandsgrad
1 1,3 2 3 Best Dårligst 7 prosent av bygningsmassen er dårlig og har et akutt vedlikeholdsbehov (tilstandsgrad 3) 37 prosent av bygningsmassen har et omfattende vedlikeholdsbehov på noe sikt (tilstandsgrad 2) Byggene i Fredrikstad, Drammen og Ullevål (Kirkeveien) + Sinsen i Oslo utgjør hovedandelen av bygningsmassen med dårlig tilstand, når de store institusjonene for psykisk helsevern holdes utenfor. Estimert teknisk oppgraderingsbehov er på 14 milliarder kroner (24 milliarder for hele landet)

11 Underliggende utfordringer
Økonomisk utvikling Teknologisk og medisinsk utvikling Helsesektoren er en av de mest kostnadskrevende sektorene i samfunnet Økonomiske bærekraft må etableres innenfor den økonomiske rammen Flere eldre, modernisering Krever stadig tilpasning av planløsninger og endret organisering Kortere levetid på teknisk utstyr pga nye metoder

12 Hovedutfordringer for Helse Sør-Øst RHF på bygnings- og eiendomssiden
Stort teknisk og bygningsmessig oppgraderingsbehov. Estimert til 14 milliarder kroner, dersom alle byggene i Helse Sør-Øst tas med. En større andel av bygningsmassen er ikke tilpasset dagens behov, eller har ikke fleksibilitet til å møte fremtidens behov. Arealutnyttelsen er varierende – ikke bestandig rett lokale på rett plass. Kan være stort potensial å utnytte eksisterende gode bygg på en bedre måte. Antas stort potensial, men krever betydelige investeringer. Økonomiske rammebetingelser er stramme; behov for å tilpasse ressurs/arealbruk og styre denne behov for å frigjøre kapital til reinvesteringer behov for riktig prioritering av investeringer, rett tid og rett sted.

13 Hovedutfordringer (2) Helseforetakenes har i dag for svak økonomiske bærevne til å gjennomføre større investeringer (liten evne til å skaffe egenkapital og betjene eventuelle lån) gir begrenset mulighet til nybygging setter store krav til driftseffektivisering ved nybygging setter store krav til optimal anvendelse av tilgjengelige midler Stor andel av bygningsmassen er vernet eller vil få vern, dette skaper utfordringer både i bruk og tilpasningsmuligheter.

14 Eiendomsstrategi i Helse Sør-Øst Pkt 4
Det skal arbeides med kontinuerlig forbedring for å effektivisere eiendomsvirksomheten og oppnå en effektiv arealbruk. a. I løpet av 2015, oppnå en kostnadseffektivisering innen forvaltning og drift for eiendomsvirksomheten på 10 % i forhold til 2010 nivået. Kostnadsnivået for 2010 kartlegges i hht regnskapstall. b. I løpet av 2015, oppnå en samlet arealeffektivisering i foretaksgruppen som helhet på 10 % i forhold til 2010 nivået.

15 Eiendomsstrategi Helse Sør-Øst Fra strategidokumentet
Et viktig element i arealeffektiviseringen er å legge til rette for gode salgsprosesser for bygg som det ikke lenger er behov for. Ved nybygging bør minimum tilsvarende areal avhendes. Bygg som er utrangert eller ikke oppfyller minimumskravene som kjernevirksomheten setter til funksjonalitet skal avhendes raskest mulig.

16 Eiendomsstrategi Helse Sør-Øst Fra strategidokumentet
Det forutsettes at alle eksisterende bygg av tilfredsstillende standard utnyttes maksimalt før nybygg planlegges. Ompakking av eksisterende bygg må foretas for å utnytte plassen for å få best mulig plass til klinisk virksomhet, og for å frigjøre overskuddsareal til avhending. Fokus på verdibevaring og tilpasning av eksisterende bygg skal etableres i stedet for fokus på planlegging av nybygg.

17 Noen presiseringer Spesialisthelsetjeneste er kjernevirksomhet.
Eiendomsforvaltning i Helse Sør-Øst er en støttefunksjon, som støtter opp under kjernevirksomhet. Helse Sør-Øst driver ikke aktiv eiendomsforvaltning som eget forretningsområde. Helseforetakene er egne juridiske enheter og egne rettssubjekt med egne styrer, og har juridisk eierskap til sine eiendommer. Helse Sør-Øst RHF eier helseforetakene i regionen.

18 Noen presiseringer Det er helseforetakene som ut fra sine planer fremmer og forestår salg av bygg og eiendommer Alle salg over 10 MNOK skal godkjennes av det regionale helseforetaket, som fremmer saken for HOD i foretaksmøte. Salg som berører virksomhet ( det vil si salg av sykehusvirksomhet)omfattes av § 32 i helseforetaksloven, og må forelegges Stortinget.

19 Avhending i helseforetakene
Siden statlig overtagelse i 2002 til har Helse Sør- Øst RHF solgt ca kvm bygg, (tall hentet fra Riksrevisjnens rapport om eiendomsforvaltningen i helseforetakene, sept 2011) Utgjør ca 4 % av registrert bygningsmasse i 2002

20 Avhending i helseforetakene
De største sykehussalgene: Sykehuset i Farsund Sykehuset i Mandal Sykehuset i Sandefjord Søndre Borgen Disse salgene kan begrunnes med strukturrasjonalisering.

21 Avhending i helseforetakene
Øvrige salg: Enkeltstående bygg (Forskjellige begrunnelser) Personalboliger (Mindre behov, hører ikke med til kjernevirksomhet) Barnehager (Som personalboliger)

22 Avhending i helseforetakene

23 Avhending i helseforetakene
Større salg under planlegging: Bygningsmassen Fredrikstad, Sykehuset Østfold Bygningsmassen ved Veum, Sykehuset Østfold (Psykisk helse) Begrunnelse: Nytt områdesykehus bygges til erstatning for flere sykehuslokasjoner i Østfold, mest på grunn av sykehuset i Fredrikstad er nedslitt og ikke oppfyller myndighetskrav og krav som kjernevirksomheten stiller, samt struktur – og driftsendringer.

24 Avhending i helseforetakene Utfordringer
Størst samfunnsmessig og politisk engasjement (motstand) ved salg av et ”sykehus” som innebærer flytting av tjenestetilbud, omorganisering av drift etc (Skal ikke selge arvesølvet) Større forvaltnings-messige utfordringer å selge bygg integrert i et større kompleks, hvor rokader og interne forflytninger må til for å gjøre et bygg salgbart. (Inneklemte og ofte sammenbygde bygg er ikke salgbare)

25 Avhending i helseforetakene
Beste begrunnelse for salg: Utviklingen i spesialisthelsetjenesten gjør at byggene i lengden i begrenset grad kan tilpasses moderne sykehusdrift. Som eksempel: Innen psykisk helse er det ikke lenger behov for langtidsinnleggelser med dertil hørende sengekapasitet i store institusjoner. De gamle asylene er i mindre grad tilpasningsdyktige, noen er dårlige vedlikeholdt. Det er bedre å selge enn å rive.!

26 Salgsprosess i Helse Sør-Øst
Status til nå: Helseforetakene fremmer og gjennomfører salg i egen regi, med hjelp fra lokal megler. Helse Sør-Øst godkjenner og fremmer sak i foretaksmøte. Lite samordning, felles ressursutnyttelse og læring.

27 Salgsprosess i Helse Sør-Øst
Fremover, ønsket situasjon: Det er gjennomført et utredningsprosjektet og fremlagt rapport om hvordan salgsprosessen skal gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF. Dette skal føre til mer effektive salgsprosesser og bedre planlagte salg, samt bedre dokumentasjon ved salg. bedre kompetanseoppbygging og resursutnyttelse

28 Salgsprosess i Helse Sør-Øst
Rapport om salg av eiendom i Helse Sør-Øst: Omfang og leveranser er beskrevet slik i mandatet: Det skal vurderes og beskrives hvordan avhendingskompetansen i foretaksgruppen kan styrkes for å bidra til størst mulige arealgevinster, og til styrking av foretakenes omstillingsprosesser. I dette må det vurderes: Hvordan avhendingsprosessene best kan bidra til størst mulig salgsinntekter. Krav til kompetanse i et fagmiljø for avhending i Helse Sør-Øst.

29 Salgsprosess i Helse Sør-Øst
Avgrensning mellom sentrale oppgaver og oppgaver på foretaksnivå. Hvilke krav og rutiner som skal stilles til forberedelse og gjennomføring av salg. Prosjektet skal forutsette at de strategiske vurderingene og bestemmelse av salgsobjekter ved salg tilligger helseforetakene. Prosjektet skal ikke behandle inntekts/tapsføringer eller likviditetsmessige konsekvenser av salget.

30 Salgsprosess i Helse Sør-Øst
Forhåpentligvis et skritt på veien i arealeffektiviseringen . Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Effektivisering av et helseforetak gjennom eiendomsrasjonalisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google