Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandvika Vel - Årsmøte Dagsorden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandvika Vel - Årsmøte Dagsorden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandvika Vel - Årsmøte 2010 - Dagsorden
Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmelding 2009 Revidert regnskap for 2009 Kontingent for 2010 Overdragelse av strandeiendom Innkomne forslag (vedteksendringer) Valg til styre Deretter allmøte © 2010 Sandvika Vel

2 Kontingent 2010 Kontingenten er pt på NOK 250 for yrkesaktive og det halve for pensjonister Styrets innstilling er at nåværende kontingent opprettholdes © 2010 Sandvika Vel

3 Overdragelse av strandeiendom
Strandeiendommen Eiendom 7/157 Ca 15 mål Ca 900 m strandlinje Regulert til friområde I Velets eie siden 1944 Overdragelse av strandeiendom © 2010 Sandvika Vel

4 Tidene endrer seg... 1944: 2010: Og i 2010 benyttes advokater for å fremme saker... © 2010 Sandvika Vel

5 Strandeiendom – bakgrunn for saken
Eiendommen er utsatt for interessekonflikter. Eksempler fra nyere tid: Ønske om oppsetting av stor brygge Fjerning av bevaringsverdig furutre Privatisering av en del av området Utsetting av ulovlige bøyer Ønske om fjerning av toalett To av disse sakene har så langt resultert i brev og prosesser med motpartens advokater For Sandvika Vel er dette: Representerer økonomisk risiko Ressurskrevende: Hindrer mer meningsfullt vel-arbeid Belastende for frivillig styrearbeid Et hinder for å rekruttere nye styremedlemmer © 2010 Sandvika Vel

6 Strandeiendom – prosess
Velet skrev brev til kommunen i august 2009 med forespørsel om dialog Møte ble avholdt med plansjefen i november Informasjon i Vel Nytt i november/desember Saken drøftet i formannskapet – enstemmig beslutning brev fra kommunen hvor kommunen stiller seg positiv til å overta eiendommen Årsmøtet avgjør saken Styret tar selvkritikk på at saken ikke ble drøftet med oppsynsmenne på stranda før kontakt med kommunen ble opprettet © 2010 Sandvika Vel

7 Fordeler og ulemper ved tomteoverdragelse
Fordeler overdragelse: Området består som friområde Ny eier har ressurser til bedre å ivareta allennhetens interesser Reduserer Velets økonomiske risiko Frigjør saksbehandlingskapasitet i Velet Fjerner viktig hindring for å rekruttere fremtidige styremedlemmer Ulemper salg: Vanskelig å komme på noe… Erfaringene fra andre kommunale områder som Velet disponerer er at kommunen er ryddig og grei samarbeidspart, og har samme formål for områdene som oss. Konklusjon: Ny formell eier – men ingen praktiske konsekvenser for forvaltning og utvikling av området Styrets innstilling: Tomten overdras kommunen © 2010 Sandvika Vel

8 Forslag til vedtak Sandvika Vel overdrar eiendom gnr. 7 bnr 157 til Stange kommune © 2010 Sandvika Vel

9 Innkomne forslag Forslag 1 – innskrenkning av Sandvika Vel
Forslag 2 – utvidelse av Sandvika Vel © 2010 Sandvika Vel

10 Forslag 1 Årsmøtet 2010 vedtar at §1 fra dato skal ha følgende ordlyd:
Forslag fra John Bryhni, Sandvikaveien 12: Jeg viser til innkalling til årsmøte 2010, og ber i henhold til denne om at følgende forslag om endring av vedtektene tas opp til behandling: Årsmøtet 2010 vedtar at §1 fra dato skal ha følgende ordlyd: §1. NAVN OG OMRÅDE Sandvika Vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika i Stange Kommune. Virkeområdet dekker bomiljøet i Sandvika, geografisk avgrenset av jernbanen i øst og Mjøsa i vest, og omfatter eiendommene utparsellert fra gardsnummer 7. Velet er tilsluttet Norges Velforbund. © 2010 Sandvika Vel

11 Forslag 2 Forslag fra Styret:
Årsmøtet 2010 vedtar at §1 fra dato skal ha følgende ordlyd: § 1. NAVN OG VIRKEOMRÅDE Sandvika vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika-grenda i Stange kommune. Virkeområdet dekker bomiljøene i Sandvika øvre og nedre, Nordlund, Stripa, Nordstad 1 og 2, Fjetrehagan, samt Mjøslia til og med Nordsveen gård. Velet er tilsluttet Norges velforbund. © 2010 Sandvika Vel

12 Valg Valg – Styrets forslag: Varamedlemmer: Ubesatt
Leder: Øystein Sætrang – på valg for 1 år Nestleder/kasserer: Willy Westeng – på valg for 2 år Sekretær: Vidar Moen – ikke på valg Styremedlem: Ernst Lochert – ikke på valg Styremedlem: Ken Hoel – på valg for 2 år (har sagt seg villig til å stille i ett år) Varamedlemmer: Ubesatt Valgkomité: Ubesatt Arrangementskomite: Kun 1 igjen... © 2010 Sandvika Vel

13 Allmøte/oppsynsmannsmøte 15.2.2010
Styret orienterer Handlingsplanen for Status for oppgradering av turstinettet Status for oppgradering av skøytebanen til flere sommeraktiviteter Status for friområde båthavna/kajakkhus Status for idrettsplassen i Skoleveien Gjennomgang av årets budsjett/søknad om kulturmidler Satsingsområdene de neste årene - diskusjon 2 Sikkerhet på lekeplasser 3 Inspill/diskusjon – handlingsplan 2013 Hvor trykker skoen? Hva er viktig å få på plass? 4 Eventuelt 5 Evaluering GRIPs formålsparagraf: "Stiftelsen skal bidra til å oppfylle målsettingene om bærekraftig produksjon og forbruk, jf. kap 4. i Agenda-21. Ved å forene miljø-, markedsinnsikt og organisasjonstiltak skal stiftelsen bidra til en bærekraftig utvikling i norske private og offentlige virksomheter. Stiftelsen skal få utviklet og spredd metoder som forener økt verdiskapning med redusert ressursbruk og miljøbelastning. Stiftelsen skal ha rettighetene til å offentliggjøre de metodene som utvikles." © 2010 Sandvika Vel

14 Sandvika Vels formålsparagraf
2.1. Velets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området, samt å arbeide for å utvikle et trygt og godt bomiljø. 2.2. Velet er partipolitisk uavhengig. 2.3. Velets styre kan samarbeide med andre foreninger og institusjoner i området når det gjelder saker av felles interesse. 2.4. Velet skal ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 2.5. Velet skal se til at det tas natur- og miljøhensyn i dets virkeområde. © 2010 Sandvika Vel

15 Satsingsområder – Handlingsplan 2010
Legge til rette for turmuligheter Utvikle idrettsplassen i Skoleveien Esso-tomta for allmenn bruk Eksisterende Velanlegg © 2010 Sandvika Vel

16 Status for oppgradering av turstinett
April 2009 – befaring med Sven Petter Sinnerud – ga en arbeidsfordelingen i 2009 som fungerte mellom ”Ottestadstien”, Fjetre gård, Sveen gård og Sandvika Vel Sandvika Vel har lagt subbus/bark på ca 1250 m sti for NOK Mjøsnær sti HIAS – Gillundstranda møter motstand... © 2010 Sandvika Vel

17 ”Fjetreskogen rundt” © 2010 Sandvika Vel

18 Status for oppgradering av skøytebanen
Høsten 2009: Planer om tredelt sommerbruk konkretisert (håndball, basket, sandvolleyball) Mottatt støtte på NOK fra Sparebanken Hedmark Banen avrettet med duk under topplag Søknad om spillemidler sendt Vantet raste delvis sammen – pill råttent Vantet midlertidig satt opp for 09/10-sesongen 2010: Foreløpig svar på spillemidler mottatt – i kø i 2-3 år... Nytt vant må på plass i 2010 Har pt NOK på bok øremerket prosjektet Vurderer å bruke en god porsjon av egne midler i 2010 til å få til dette prosjektet (vant, håndballmål, basketmål, volleyballnett) Nye momsregler for frivillige orger kan bli en god hjelp! © 2010 Sandvika Vel

19 Status for friområde båthavna/kajakkhus
Ny båthavn: Endelig avslag mottatt fra Direktoratet for naturforvaltning sommeren 2009 Fokuset er nå på friområdet rundt Kommunen som grunneier er positiv til planene Søknad etter Plan- og bygningsloven er klar til å sendes X © 2010 Sandvika Vel

20 © 2010 Sandvika Vel

21 Oppgradert friområde i båthavna – prosess/status
Anleggsgartner er koblet inn for prisoverslag Søknader om prosjektstøtte er sendt – ingen tilsagn pt Har ikke lagt inn medlemskontingent for 2010 i budsjettet Håper å kunne bruke båthavnforeningens midler i prosjektet Prosjektet kan realiseres etter hvert som finansiering er på plass – ny brygge er det store løftet Sonderinger i gang mht å finne bryggeentreprenør Kajakkhus 1 får plass til 10 kajakker og 6 kanoer – 12 plasser er pt reservert – bygging i 2010 er realistisk © 2010 Sandvika Vel

22 Utvikling av idrettsplassen i Skolevegen - status
Block Watne er ferdig med prosjektering av første byggetrinn som er i område rundt idrettsplassen. Block Watne finansierer ”Nye Skoleveien". Planene ivaretar våre interesser godt. Det fremgår av søknaden at Sandvika Vel skal eie idrettsplassen og at opprusting av denne og andre felles områder gjøres i samarbeide med oss Det er satt av fellesområder mot jernbanelinja med adkomst fra idrettsplassen. Gamle skoleveien blir avstengt. To steder for gjennomkjøring: Like ved idrettsplassen og like ved nedkjøringen til jernbaneundergangen. Det er planlagt barnehage inntil idrettsplassen. © 2010 Sandvika Vel

23 Esso-tomta for allmenn bruk
Situasjonen er blitt bedre de siste årene Tankene er fjernet Vi har hatt et prøveprosjekt med parkering på tomta i Dette var ikke vellykket. Tomta er fortsatt i Essos eie, og så lenge det er tilfelle vil det neppe bli noen bruksendring Dette er ikke en sak som Styret ser at det er formålstjenelig å bruke ressurser på Tiden jobber antakelig for oss – en dag blir dette boligtomter © 2010 Sandvika Vel

24 Vel-anlegg (og friområder)
© 2010 Sandvika Vel

25 Status Vel-anlegg Dagens lekeplasser er i rimelig god forfatning
De tre områdene som styret ønsker å prioritere fremover er: Friområdet rundt båthavna Skøytebanen Fotballbanen i Skolevegen Forøvrig: Fortsette å opprettholde høy standard på øvrige lekeplasser © 2010 Sandvika Vel

26 Kulturmiddelsøknad 2010/budsjett båthavn
Mottok NOK i 2009 © 2010 Sandvika Vel

27 Sikkerhet på lekeplasser
Velet står ansvarlig Har så langt gått bra Har forsikring gjennom Norges Vel-forbund Viktig: Oppsynsmennene tar en nøye sjekk. Se etter: Utstikkende ting (spiker, skruer, fliser) Klemfare (hode, fingre) i kjettinger og åpninger Ødelagte/brukne ting Råte Kan få en proff gjennomgang av sikkerheten – men det koster © 2010 Sandvika Vel

28 Sjekkliste velområder
Lekeplassanlegg: Våren: Rydd området og gjør plassen pen. Lei container fra Hedmark Renovasjon og Resirkulering AS (tlf ) Sjekk lekeapparater og vedlikeholdsbehov Reparer – beløp opptil NOK 3000 kan brukes uten å konsultere Styret. Kvitteringer leveres kasserer Tips: Lag klippeliste Sommer/høst: Hold plassen pen Klipp gress Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden – tenk sikkerhet Vinter: Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden Tur- og trimløype: Rydd løypa og sjekke at alt er i orden Skøytebane: Som for de andre anleggene, og for øvrig: Rake banen før telen setter seg Legg is Måk snø Hold utstyret i orden (snøskuffer, skyfler, snøfreser) Tenk sikkerhet – se etter følgende: Er fallunderlaget dekkende Sjekk at skruer/spiker sitter ordentlig fast/ikke stikker ut Sjekk at treverket ikke er fliset opp © 2010 Sandvika Vel

29 Satsingsområder – Handlingsplan 2013
Hvor trykker skoen? Hva er viktig å få på plass? Hva bør være fokusområdene? Forrige plan: Legge til rette for turmuligheter Utvikle idrettsplassen i Skoleveien Esso-tomta for allmenn bruk Eksisterende Velanlegg © 2010 Sandvika Vel

30 Status oppsynsmannsordningen
Hvilke plasser er ubesatt? © 2010 Sandvika Vel

31 © 2010 Sandvika Vel

32 Det var alt – takk for i kveld!
© 2010 Sandvika Vel


Laste ned ppt "Sandvika Vel - Årsmøte Dagsorden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google