Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvangsmedisinering - tvungen behandling med legemidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvangsmedisinering - tvungen behandling med legemidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvangsmedisinering - tvungen behandling med legemidler
”Årsaker, forekomst og begrunnelse” En kunnskapsoppdatering Hotell Opera 28. april 2009 Tore Buer Christensen

2 § 4-4 Gitt i Forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke Behandling av alvorlig sinnslidende med legemidler når behandling gjennomføres uten pasientens samtykke og det er gjort forsøk på å oppnå frivillighet Omfatter imidlertid også annen behandling, eksempelvis samtaleterpi, arbeidsterapi, men også ernæring ved alvorlige spiseforstyrrelser Gjelder kun pasienter underlagt TPH ihht § 3-3 I regelen 3 dagers observasjonstid Klage oppsettende virkning innen 48 timer Klage behandles av Fylkeslegene Vedtak kan fattes for inntil tre måneder Forutsettes kjente, velprøvede medikamenter- Ikke ECT Gjelder for pasienter på TPH både med og uten døgnopphold Føres egen protokoll Først i 1984 forskrifter for tvangsbehandling Opprinnelig foreslått 2 ukers observasjonstid – basert på funn av at de fleste pasienter samarbeider om medikasjon etter denne tid. Etter protester redusert til dagens 3 døgn

3 Utdrag fra forskriften (som vi ikke vet om følges…)
Vedtak om behandling med legemidler kan fattes for maksimalt tre måneder. Dette skal begrunnes. Om endringer i behandlingsopplegget, skal de fattes nytt vedtak. Depot skal ikke gis ved behandlinger ved akutte sinnslidelser Behandling kan overlates til personell utenfor institusjonen – men bare om pasienten selv ønsker dette Ved klage til fylkeslege har pasienten rett til advokat

4 Rapportering av data Fylkeslegene rapporterer til Helsetilsynet
Sykehusene rapporterer til NPR / SSB Basert på egen rapportering SINTEF-rapporten 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern basert på pasientregistrering fra 2003 – på oppdrag fra Helsetilsynet 8% tvangsbehandlet (388/4200) – 125 av disse ikke medikamenter – men ikke undersøkt hva slags behandling dette har vært 51% kvinner,67% schizofrenidiagnose, 63% uføretrygdet, 92% enslige, 10 % høyere utdanning Stor variasjon mellom RHF SINTEF utarbeidet en rapport på oppdrag av Helsedir – ser på kvaliteten av bl.a. tall for tvangsmedisinering. Ikke frigitt – men trolig nedslående konklusjon Fylkeslegene rapporterer til Helsetilsynet Medisinalmeldingen årlig Melder resultat klagebehandlingen – ikke vedtak Gir mulighet til f.eks fylkesvise sammenligninger mht klager og klagebehandling Helsetilsynet sentralt synes lite opptatt av disse data

5 Rapportering av data forts.
Oppsummert kan man si det er dårlig kvalitet på disse data Tar sentrale myndigheter nok ansvar for kvaliteten i registreringen? Uklarheter i ansvarsfordeling mht dette ansvaret? Fortsatt skriftlige registeringsprotokoller for tvangsmedisinering

6 Internasjonal litteratur
Internasjonal litteratur bruker ofte Tvangsinnleggelse og Tvangsbehandling synonymt - Involuntary treatment. I enkelte land skilles heller ikke dette lovmessig (Salize et al 2002) Ikke skille mellom Tvangsbehandling med legemidler og farmakologisk tvangsmiddel;(Compulsory medication, Forced medication, involuntary medication brukes om samme empiriske fenomen Mange land har intet system for innhenting av statistiske opplysninger om dette All gjennomgang av internasjonal litteratur begrenses i betydelig grad av forekjeller i lovverk Unntak er forskning mht opplevelser knyttet til tvungen medisinering – som kan sies å utgjøre en betydelig del av foreliggende forskning. Trolig er overføringspotensialet større

7 Svært sparsomme epidemiologiske data Insidens i avdelinger 2,8 – 8%
Hva sier forskningslitteraturen? Litteraturstudie Tvangsbehandling 2006 Steinert / Kallert: Prychiatric Prax 2006 ”Medikamentose Zwangsbehandlung in der Psychiatrie” Medline-basert søk Involuntary medication (28) Compulsory Treatment (156) Forced medication (0) Forcible medication (8) Compulsory medication (6) Outpatient commitment (87) Svært sparsomme epidemiologiske data Insidens i avdelinger 2,8 – 8% Primært schizofreni og bipolar lidelse Ikke mulig sammenligne land Så å si ikke outcome-studier Mange studier mht pasienters opplevelse / holdninger dominerer tilfanget Skepsis hos pasienter

8 Litteraturstudie Kallert fortsetter:
”Generelt ser man en utvikling fra studier preget av ideologi med ”antipsykiatrisk preg” til søken etter kunnskap, evidens felles lovverk og felles retningslinjer” De fleste studier gjort er sentrert rundt det vi i Norge kaller ”Farmakologisk tvangsmiddel Det er stort behov for studier-----

9 4 av14 trolig basert på tvangsmedisinering i behandlingsøyemed Funn:
Litteraturstudie (2) Jarret et al: Coerced medication in psychiatric inpatient care: literature review. Journal of Advanced Nursing 2008 Også her omtales primært tvangsbehandling i betydning farmakologisk tvangsmiddel 4 av14 trolig basert på tvangsmedisinering i behandlingsøyemed Funn: Lengre innleggelsestid hos gruppen der tv.med. ble ansett nødvendig I en studie fant mann at i ettertid aksepterte 60% av tvangsmedisinerte pasienter dette, men følte samtidig både sinne, ydmykelse – og lettelse I en annen studie – administrert av brukere – fant man at halvparten i ettertid aksepterte vedtaket, men samtidig uttrykte mange negative følelser knyttet til dette En studie viste at gruppen som i ettertid ikke aksepterer har flere psykosesymptomer En studie kartlegger årsak til å nekte medisiner; finner frykt for bivirkninger og psykotiske symptomer som dominerende (men her finnes det betydelig annen forskning som studerer akkurat dette!)

10 ”Authonomy and the right to refuse Treatment: patients attitudes after involuntary medication” Schwarts et al, Hospital and community Psych New York Mål: I hvilken grad er motstand mot inntak av anbefalt medisin mot psykose uttrykk for en reell autonom handling? Metode og materiale: 25 pasienter som fikk medisin mot sin vilje enten som tvangsmiddel (”Medical emergency”) eller som tvangsmedisinering (”a court order in a nonemergency”). Disse ble intervjuet med eget utarbeidet spørreskjema der de scoret 9 utsagn 0-7 Delt i 2 grupper etter enig /ikke enig i følgende utsagn: ”Jeg vet nå at selv om jeg ble medisinert mot min vilje, var dette nødvednig og viktig for min behandling” 17 enige (”retrospective compliers”) – 7 ueninge – 1 frafall

11 Hva skilte de to gruppene?
”Retrospectice compliers”: Mente de hadde en behandlingstrengende sykdom, at innleggelse var nødvendig og at denne hadde hjulpet Enige at de kunne ble innlagt igjen og at om nødvendig skulle de ha behandling mot sin vilje Viste større grad av bedring ”Retrospective noncompliers” Svært uenig i at de hadde en behandlingstrengende lidelse som trengte innleggelse Ikke enige i at de hadde en lidelse, at de ville komme i behov for innleggelse og at de i å fall skulle kunne behandles mot sin vilje Gruppen skilte seg fra de øvrige ved at de hadde langt flere innleggelser, dårligere sosiale forhold – men dette ikke sign. De var sykere ved utskrivning Begge grupper enige i at psykiatrisk behandling kunne være nødvendig for noen Begge grupper skåret høyt på BPRS når tvangsmedisinert – men r.n.c-gruppen høyere skår på grandiositet og fiendtlighet.

12 Eksempel på en studie på lignende empirisk fenomen (USA)
Greenberg et al: Nonemergent Forcible Medication in an Acute Hospital Bull Am Acad Psych Law 1993

13 New Jersey, 1990 Mål for studien: Metode:
Undersøke kjennetegn ved pasienter som får ”nonemergent” forced medication. Materiale: innlagte pasienter i offentlig psykiatrisk sykehus fra sektorsykehus for , ”monopol på” tvangsinnlagte. Av innleggelser 1990 var 51% tvangsinnlagte Metode: Sammenligning ”Rennie-pasienter” vs kontrollgruppe øvrige innlagte. N.J.: ”Rennie vs Klein decision”: Det er institusjonens medisinske ansvarlige ”medical director” som skal vurdere om medisineringen er ”en nødvendig del av pasientens behandling” (”Rennie-procedure”) I NJ kan alle pasienter medisineres mot deres vilje i inntil 3 døgn uten vedtak – kan forlenges med ytterligere 3 døgn etter godkjenning fra medisinsk ansvarlig (Extended forcible medication).

14 Resultater 43 pasienter (3%) medisinert av i alt 47 fattede vedtak. dvs 91% ble ikke overprøvet av medisinsk ansvarlig Gjennomsnittlig liggetid før vedtak 19 døgn 23 av pasientene fikk injeksjoner, 20 tok tabletter etter vedtak Mens 40 av de 43 var oppr innlagt på tvang, gjaldt dette kun 25 i kontrollgruppen ”Rennie-pasientene” skilte seg ikke fra kontrollgruppen mht sivilstand, etnisitet eller religion – men Kvinner utgjorde 63% av Rennie-gruppen, men bare 37% av kontrollene (som i N?)

15 Flere kjennetegn ”Rennie-pasienter”
Dramatisk lengre opphold (70 vs 26) Signifikant mer trusler / vold/ aggresjon Hos 40 av de 43 ble vedtak begrunnet med alvorlig psykose, hos 10 at ”de ikke kunne ivareta seg selv” og hos 8 ble aggresjon nevnt. 8 pasienter hadde hatt ”ectended forcible medication” forut for vedtak . Ingen i kontrollgruppen. 24 pas i R-gr utskrevet med schizofrenidiagnose, mot 9 i kontroll. 8 i hver gruppe bipolar, 8/7 Schizoaffektive lidelser. Flere i k-gru hadde alv depresjoner. Bare 4 i R-gr hadde rusdiagnose, mot 19 i k-gr. Signifikant mindre ”suicidalatferd” i R-gruppen

16 Norske studier Kun en publisert studie (”Tvangsbehandling med legemidler…” Christensen /Onstad 2003) Longitudinell, retrospektiv korhortstudie Manuell gj.gang av journalene for alle 340 pasienter innlagt iht § 5 i perioden 96-00 Kontrollgruppe av øvrige tvangsinnlagte Vedtak ihht dagens § 4-4 hos 64 av 340 (19%) 69 % kvinner 92 % ikke i parforhold,de fleste uføretrygdete, få (14%) i arbeid Paranoid Schizofreni : 40,6 % - Bipolar affektiv lidelse : 20,3 % - Paranoide psykoser : 12,5 % - Schizoaffektive psykoser : 12,5 % 2 av 3 hadde ikke fulgt opp tilbud om poliklinisk behandling før innleggelsen, mot 1 av 3 i k-gruppe Gjennomsnittlig observasjonstid før vedtak fattet 8 døgn, hos 13 pasienter (20%) obs. tid mindre enn 3 døgn Hos 20 pas. (31%) ble det fattet vedtak uten oppsettende virkning av evt. klage. 43 av 64 (67%) pasienter påklaget vedtaket “Jo flere tidligere innleggelser, jo større sannsynlighet for klage, og jo større mulighet for medhold”

17 Norske studier forts: Oppsummering funn Christensen/Onstad:
Bekreftet tidligere funn av at pasienter som ikke “samarbeider” om medikasjon har gjennomgående “lavt funksjonsnivå” Svært mange pasienteer som utsettes for tvangsmedisinering har en lang historie med motvilje /nekt I forhold til helsevesenets behandlingsanbefalinger Vi fant en overraskende høy andel kvinner (67%). Hele 44% fikk helt eller delvis medhold i klage To upubliserte norske studier: Holsten 1985 Tvangsinnlagte pasienter Bergen første kvartal 1985 (n = 110) 24% tvangsbehandlet Tørrisen 1978 Deskriptiv studie

18 Ferske publiserte studier finnes ikke Mange sykehus har imidlertid trolig gode tall Sammenheng mellom tvangsmidler og tvangsbehandling (Data fra Sørlandet Sykehus)

19 Foredragholders konklusjoner?
Ikke mulig å gjennomføre RCT Forskning viser at gruppen pasienter som tvangsbehandles primært utgjøres av ”de sykeste”, pasienter med svært alvorlige sinnslidelser (schizofreni, par.psykoser, schizoaffektiv lidelse). Relativt omfattende forskning viser at tiltak for å bedre etterlevelse hos schizofrene i liten grad lykkes over tid pga reduserte kognitive funksjoner – vanskeliggjør alternative tiltak Et spørsmål vil således være behandlingens legitimitet Imidlertid et åpent spørsmål om observasjonstiden er for kort Følges forskriftene? Kvalitet på klagebehandlingen? Hva er regionale forskjeller uttrykk for? ”Public safety” – jfr Monohans foredrag før lunsj – Hvor stor effekt framatiske hendelser har på praksis og evt lovendringer vet vi for lite om – men neppe ubetydelig Betydelig press mot klinikken om mer tvang (uavhengig av drap i pressen) Behov for å kunne si mer om når berettiget og når Manglende kunnskap om omfang av tvangsbehandling utover legemidler Men vi vet generelt altfor lite om omfang og praksis både nasjonalt og internasjonalt

20 TAKK FOR MEG


Laste ned ppt "Tvangsmedisinering - tvungen behandling med legemidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google