Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Navigasjonskurs 3/2-2008 Santiago Amengual.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Navigasjonskurs 3/2-2008 Santiago Amengual."— Utskrift av presentasjonen:

1 Navigasjonskurs 3/2-2008 Santiago Amengual

2 Hva skal vi se på i dag! Vær Taf / Metar Kart, valg av kart Reiseplan
Levere en reiseplan Notam Grensepassering Navigasjon Regelverk BSL D 4-8

3 Er følelsen for turen bra. Gyldig legeattest. Gyldig sertifikat
Er følelsen for turen bra? Gyldig legeattest? Gyldig sertifikat? Gyldig rettighet på klasse og modell? Innhentet siste meteorologiske rapporter for turen? Dekkende flykart for planlagt flyging? Aktuelle flyplasskart ombord? Sjekket AIP og NOTAM? Kan du bruke flyets navigasjonsutstyr? Luftdyktighetsbevis Flygehåndbok Sjekklister Vekt- og balanseunderlag Radiokonsesjon Miljøbevis Reisedagbok Forsikringsbevis

4 Er du klar for en tur? Er følelsen for turen bra? Gyldig legeattest? Gyldig sertifikat? Gyldig rettighet på klasse og modell? Innhentet siste meteorologiske rapporter for turen? Dekkende flykart for planlagt flyging? Aktuelle flyplasskart ombord? Sjekket AIP og NOTAM? Kan du bruke flyets navigasjonsutstyr? Luftdyktighetsbevis Flygehåndbok Sjekklister Vekt- og balanseunderlag Radiokonsesjon Miljøbevis Reisedagbok Forsikringsbevis

5 Fylt nok brennstoff. Flyet korrekt lastet (vekt og balanse)
Fylt nok brennstoff? Flyet korrekt lastet (vekt og balanse)? Sikkerhetsutstyr ombord og tilgjengelig Nød- og førstehjelpsutstyr Flytevester Er passasjerene instruert? Er operativ flygeplan utarbeidet? Er reiseplan levert til LTT? Har du en alternativ plan?

6 Dagens første tips! Skal du på en lengere tur bort fra plassen, legg igjen kopi av din flightplan og påfør tidspunkt når du regner med å være tilbake.

7 Taf og Metar Taf tar for seg været for en kommende periode.
ENGM Z VRB05KT CAVOK= ENZV Z KT 9999 FEW015TCU BKN035 TEMPO G30KT TEMPO SHSNRA VV008 BECMG G25KT 1500 RASN VV010=

8 Metar Metar tar for seg været akkurat nå PÅ flyplassen.
ENGM Z 00000KT CAVOK M06/M09 Q0995 NOSIG= ENZV Z 24011KT 9999 FEW030CB SCT055 01/M05 Q1000 TEMPO 2000 SHSN VV008=

9 Oppgave Skriv denne taf i klartekst
ENRY Z KT 9999 FEW015CB BKN035 TEMPO G30KT 0500 SHSN VV004= Kan vi fly med dette været? Hvorfor ja og hvorfor nei.

10 Kart valg og type Når vi er ute og flyr bør vi ha med oss følgende kart. ICAO-kart 1: Norsk flykart 1: Landingskart 1:30 000 Andre kart typer NAF veibok - NEI NEI NEI NEI

11 ICAO kart 1: Disse kartene blir produsert av Norges Geografiske Oppmåling, men blir oppdatert hyppig. Disse kartene er topografiske kart, spesielt hensiktsmessige ved visuell navigasjon, det vi kaller KONTAKTFLYGING. Gir oss en del nyttig info som for eksempel luftleder, høydebegrensinger, radiofyr o.s.v. Alle fjelltopper er påført høyde over havet i fot!

12 Norsk flykart 1: Kartene har opplysninger om kontrollområder , hindre som er høyere enn 200 fot, radionavigasjonshjelpemidler og flyplasser.

13 Landingskart Dette er kart som viser flyplassen i detalj. Du for opplysninger om landingsbane, lys, takseveier, parkeringsområder o.s.v.. La oss se på et slikt kart.

14 Litt å snakke om. Kontaktflyging Radial Storsirkel Nautisk mil 1852 m.
(NM x 1852=meter) Km x 0,54=NM

15 Utarbeide reiseplan (flight plan)
Når er det krav om bruk av reiseplan? Til/fra utlandet R-401 Finnmark Når vi ønsker søk og redning

16 Reiseplanens innhold En fullstendig reiseplan skal inneholde følgende opplysninger: 1.Luftfartøyets kjennesignal, 2.Flygeregler og flygingens art, 3.Antall og type(r) av luftfartøy samt vingevirvelkategori, 4.Utstyr, 5.Avgangsplass, 6.Beregnet utkjøringstid, 7.Marsjhastighet(er), 8.Marsjhøyde(r), 9.Flygerute, 10.Destinasjonsplass og beregnet medgått totaltid, 11.Alternativ(e) flyplass(er), 12.Aksjonstid, 13.Antall personer om bord, 14.Nød- og redningsutstyr, 15.Andre opplysninger.

17

18

19 Operativ reiseplan – nav plan
Det er påbudt å utarbeide en navigasjonsplan når du legger ut på flyturer som går lenger enn 50 nm i radius fra avgangsflyplassen (DEP). Er det krav på hvordan denne skal se ut?

20 Ankomstmelding og melding om at flyging i samsvar med levert reiseplan er avsluttet
(1) Snarest mulig etter ankomst skal det gis ankomstmelding til vedkommende lufttrafikktjenesteenhet for flyging som det er levert reiseplan for, når reiseplanen omfatter hele ruten eller en del av ruten, som inkluderer destinasjonsplassen. Meldingen skal normalt gis over radio, pr. telefon eller ved personlig fremmøte. Fartøysjef som på kontrollert flyplass har mottatt landingsklarering over radio eller ved bruk av fastsatt optisk signal samt fartøysjef som ved flyging på AFIS-betjent flyplass har mottatt opplysning om at rullebanen er klar for landing, er fritatt fra plikten til å levere ankomstmelding, med mindre spesiell anmodning om å avgi slik melding foreligger. (2) Når det er levert reiseplan bare for en del av en flyging og denne delen ikke omfatter bestemmelsesstedet, skal fartøysjefen, når han er anmodet om det, rapportere til vedkommende lufttrafikktjenesteenhet når flyging i samsvar med den leverte reiseplan er avsluttet.

21 Ankomstmelding og melding om at flyging i samsvar med levert reiseplan er avsluttet
(3) Hvis det ikke er opprettet lufttrafikktjeneste på ankomstplassen, skal fartøysjefen sende ankomstmelding på hurtigste måte til nærmeste lufttrafikktjenesteenhet. Hvis ankomstmelding ikke ventes å være vedkommende lufttrafikktjenesteenhet i hende senest 30 minutter etter beregnet ankomsttid, skal reiseplanen oppgi den tid ankomstmelding senest kan ventes. (4) Hvis det er grunn til å anta at sambandsmidlene på ankomstplassen er utilstrekkelige og det ikke finnes andre muligheter for befordring av ankomstmeldinger der, skal fartøysjefen, når det er mulig, sende ankomstmelding over radio umiddelbart før landing. Meldingen sendes vanligvis til kontrollsentralen i den flygeinformasjonsregion luftfartøyet befinner seg i eller, dersom luftfartøyet befinner seg i luftrom hvor tjenesten utøves av annen lufttrafikktjenesteenhet, til vedkommende lufttrafikktjenesteenhet.

22 Minstekrav til flysikt og avstand til skyer for VMC
I ATS-luftrom klasse A, C, D og E skal flysikten være 8 km i eller over FL 100 og 5 km under FL 100. Avstand til skyer skal være 1,5 km horisontalt og 300 m vertikalt. Det samme gjelder i ATS-luftrom klasse G når flygehøyden er større enn 300 m over bakken eller vannet. (2) Når flygehøyden i ATS-luftrom klasse G er mindre enn 300 m over bakken eller vannet skal flysikten være 5 km og man skal være klar av skyer med sikt til bakken eller vannet. Når hastigheten ikke overstiger 140 KT IAS, kan flyging finne sted med en flysikt lik eller større enn 3 km, eventuelt lik eller større enn 1,5 km i en landingsrunde og med flyplassen i sikte. For helikoptre kan flyging finne sted med flysikt lik eller større enn 800 m, forutsatt at hastigheten er avpasset slik at Marsjhøyder (1) Unntatt når det fremgår av en klarering eller luftfartøyet stiger eller går ned, skal VFR-flyging i høyder over 900 m (3.000 ft) over bakken eller vannet foregå i marsjhøyde avhengig av luftfartøyets magnetiske trekk.

23 Klasse Anvendbare flygeregler Atskillelse etableres mellom
Form for tjeneste Hastighetsbegrensning Krav til radiosamband Gjenstand for klarering A Kun IFR Alle luftfartøyer Flygekontrolltjeneste Ikke relevant To-veis, hele tiden Ja C IFR IFR/IFR IFR/VFR 250 KT IAS under FL 100 VFR VFR/IFR 1) Flygekontrolltjeneste for atskillelse fra IFR-trafikk 2) Trafikkinformasjon for VFR/VFR D IFR/IFR Flygekontrolltjeneste samt trafikkinformasjon om VFR-trafikk Ingen Flygekontrolltjeneste samt trafikkinformasjon om IFR- og VFR-trafikk E Flygekontrolltjeneste og trafikkinformasjon om VFR-trafikk så langt det er praktisk mulig Trafikkinformasjon så langt det er praktisk mulig Nei G Flygeinformasjonstjeneste Nei/Ja

24

25 Forskrift om luftfart av særlig art, mikrolette fly - BSL D 4-8.
8. Operative vilkår 8.1 Fører av mikrolette fly er ansvarlig for at flygingen forberedes og gjennomføres i samsvar med gjeldende regler. 8.2 Flyging med mikrolette fly skal foregå i samsvar med trafikkbestemmelser for luftfart, BSL F, med følgende tilleggsbestemmelser: a) Flyging skal kun foregå i tiden mellom soloppgang og solnedgang og i samsvar med de visuelle flygeregler. b) Flyging i henhold til de visuelle flygeregler over skyer (« on top ») er ikke tillatt. c) Flyging i luftleder klasse E, skal begrenses til kryssing av leden på en slik måte at oppholdet der blir av kortest mulig varighet.        Før flyging finner sted innfor en luftled klasse E, skal det opprettes radiosamband med vedkommende flygekontrollenhet og gis opplysninger om posisjon, flygeretning og høyde. Radiosambandet skal opprettholdes mens luftleden krysses og flygekontrollenheten underrettes når fartøyet er klar av leden.        Anm: For flyging i klasse D luftrom, herunder luftleder klasse D, gjelder trafikkbestemmelsene i BSL F. d) Med mindre det foreligger særskilt tillatelse fra vedkommende flygekontrollenhet er flyging ikke tillatt på eller nærmere enn 5 km fra kontrollerte flyplasser.        Anm: Slik tillatelse kan ikke påregnes ved de mest trafikkerte flyplasser, og vil under enhver omstendighet bare bli gitt når dette av hensyn til den alminnelige flysikkerhet ikke anses betenkelig.

26 Forskrift om luftfart av særlig art, mikrolette fly - BSL D 4-8.
8. Operative vilkår forts.. 8.3 Fører skal ikke påbegynne flyging før han har forvisset seg om: a) at fartøyet har flygetillatelse og er utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende regler, b) at drivstoffmengden er tilstrekkelig for den planlagte flyging, herunder tatt hensyn til vind, forsinkelser, reserve m.m., c) at den planlagte flyging kan gjennomføres innenfor fartøyets ytelser/begrensinger i henhold til flygehåndboken, d) at last og ombordværende er plassert og fastspent etter fygehåndboken. 8.4 Flyging kan ikke finne sted over åpent vann mer enn 10 km fra land eller bærekraftig is. 8.5 Det skal innhentes informasjon om været i alle tilfelle landing planlegges på annen flyplass enn avgangsplassen. 8.6 For å kunne medbringe passasjerer må innehaver av kompetansebevis ha oppnådd minst 50 flytimer og i tillegg ha utført minst 5 avganger og landinger, samt minimum 2 flytimer med den aktuelle fartøytype eller fartøy innen vedkommende typegruppe i løpet av siste 30 dager.


Laste ned ppt "Navigasjonskurs 3/2-2008 Santiago Amengual."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google