Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010 Hva vet vi ikke om klimaendringene som vi trenger å vite? Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010 Hva vet vi ikke om klimaendringene som vi trenger å vite? Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010 Hva vet vi ikke om klimaendringene som vi trenger å vite? Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt

2 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Klimamodeller og vurderinger av effekter av klimaendringene bygger på mange pålitelige og godt forståtte forutsetninger, men samtidig er usikkerhet i modellene en generell utfordring med hensyn til klimaendringer. NorACIAs resultater utgjør i så måte ikke noe unntak.

3 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Numeric approximation IPCC AR4 19901995 20012007 1990 1995 2001 2007

4 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord

5 Det er usikkerhet i klimamodellenes beregning av fremtidens klima. Dette skyldes at vi ikke vet nok om hvordan: •de naturlige variasjonene vil foregå, •menneskenes bidrag til klimaendringene vil bli •hvor godt mange av de grunnleggende forutsetningene i klimamodellene våre stemmer med virkeligheten. •Forståelsen av prosessene som styrer klimautviklingen er fremdeles ikke fullstendig. •Det kan også finnes prosesser i naturen som vi ikke kjenner til ennå, og følgelig ikke har inkludert i modellene. •I det komplekse klimasystemet er det også mange mekanismer som virker sammen, hvor enkeltelementer kan forsterke eller svekke hverandre. •Modeller kommer alltid til å være forenklinger av de kjente prosessene.

6 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Hva vet vi ikke om klimaendringene som vi trenger å vite? Viktige prosesser •Skyer i Arktis •Is (energi hav-atmosfære) •Snø •Albedo •Dypvann dannelse •Frysing/smelting

7 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord •Når så grunnlaget for å beskrive klimautvikling er usikkert, vil usikkerheten øke i forhold til effektene for økosystemene og det biologiske mangfoldet. •Vi har i dag heller ikke en god forståelse av hvordan de ulike artene eller hele økosystemet endrer seg med et endret klima.

8 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord

9 •Enkelt og generelt forklart kan man si at usikkerheten øker fra nivå til nivå. •Den usikkerheten som skyldes usikre klimaberegninger får et tillegg av usikkerhet når klimaeffektene på økosystemer og biologisk mangfold beskrives. •Samfunnseffektene er i sin tur enda mer usikre på grunn av usikkerheten på begge nivåer under, i tillegg til usikkerheten rundt samfunnets reaksjoner og tilpasning.

10 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Overvåkning av klimautvikling må sikres •Det er avgjørende at klimaet i Arktis overvåkes over lengre tid, •både for å kartlegge faktiske trender, •øke forståelsen av prosessene •for å evaluere hvor godt klimamodellene treffer.

11 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord East Svalbard •natural environment for –Scientific studies –Environmental monitoring –Education –Global baseline areas •should be excluded •Important challenges: –Acquiring baseline data –Developing new techniques with minimal footprint

12 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Forståelse av de store og små fysiske systemene som styrer klimaet i Arktis •Vi forstår fortsatt ikke godt nok hvordan havstrømmene eventuelt kan endre seg med endret temperatur og større avrenning av ferskvann fra land, •vi forstår ikke alle effekter av de store luftstrømsystemene og heller ikke skyenes innvirkning på klimaet i norske arktiske områder. •Beregningene av tempoet for smelting av isbreer og iskapper på land (og dermed bidraget til havnivåøkning), samt smelting av havisen i Arktis, har ikke fanget opp de raske endringene som faktisk skjer. •Dette er områder vi er nødt til å prioritere for å kunne lage bedre beregninger av både klimaet i Nord- Norge, på Svalbard og i havområdene, samt hvilke konsekvenser klimaet i disse områdene kan ha på det globale klimaet.

13 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Tilpasning krever kunnskap •Tilpasning av samfunnet må ta utgangspunkt i den forventede klimasituasjonen. •Kunnskap om klimatilpasning må fremskaffes og utvikles i samarbeid mellom eksperter og praktikere, brukere og beboere i de områder som berøres. •Det er særlig viktig at det tas hensyn til kunnskap om spesielle lokale forhold som kan være relevant for klimatilpasning, også om disse ikke er direkte knyttet til klimaendringer

14 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord •NorACIAs klimaberegninger baserer seg på nedskaleringer av globale klimamodeller, noe som innebærer at eventuelle unøyaktigheter eller feil i de globale modellene kan gi store utslag i beregningene av det lokale og regionale klimaet. •Når de lokale og regionale beregningene i tillegg baserer seg på få modeller, er usikkerheten knyttet til beregningene enda større. Norsk Klima Senter

15 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Senter for klima og miljø i Tromsø •Regjeringen vil gjennom Senter for klima og miljø tilrettelegge for kunnskapsutvikling som gjør Norge i stand til å forvalte våre ressurser og økosystemer i hav og på land i nord på en bærekraftig måte, og gi viktige bidrag til kunnskap av global betydning knyttet til klima- og miljøendringer i Arktis •Ved å styrke forskning og utdanning i nord og bygge opp kunnskapsbasert forvaltning kan Norge ligge i forkant av utviklingen og utvikle nye tiltak for å møte utfordringene og bruke mulighetene som oppstår. •Hovedmål for senteret: –Senter for klima og miljø skal bidra med kunnskap som gjør Norge til den fremste forvalter av miljøet og naturresursene i nordområdene. –Senteret skal videreutvikles til et internasjonalt ledende senter for forvaltningsrelevant forskning på klima og miljø i nordområdene.

16 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord Kartlegging, overvåkning og beredskap •En gradvis tilpasning til et nytt klima stiller krav om vedvarende læring av både inntrufne og forventede klimaendringer, om effekter og sårbarhet for disse. •Kartlegging og overvåkning av selve klimaendringene og effektene av disse er avgjørende for å tilpasse samfunnet og finne avbøtende tiltak. •Det forventes store forandringer i økosystemenes funksjon og utbredelse både på fjellet, i bjørkeskogen og i barskogen, som må overvåkes. •En stor utfordring knyttet til havforsuring er at de biologiske og økologiske effektene ikke er kartlagt godt nok.

17 limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord •Selv om NorACIA-prosessen har frembrakt en egen regional klimamodell for norsk Arktis, NorACIA-RCM, er denne modellen fortsatt for grovmasket til å si noe konkret om lokale vær- og klimaforhold. •Modellen opererer med områder på 25 km x 25 km, og faktiske lokale værforhold og lokalt klima bør inkluderes i modellen for å oppnå større presisjon på en mindre skala.


Laste ned ppt "Limaendringer i norsk Arktis – Knsekvenser for livet i nord 11. mai 2010 Hva vet vi ikke om klimaendringene som vi trenger å vite? Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google