Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk teknologi og IT – plug and play? MTLF2013 Lillestrøm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk teknologi og IT – plug and play? MTLF2013 Lillestrøm"— Utskrift av presentasjonen:

0

1 Medisinsk teknologi og IT – plug and play? MTLF2013 Lillestrøm
Thomas Bagley Direktør, Teknologi og eHelse

2 * Fra arbeid med Helse Sør-Øst RHF rullerende strategi
Helse Sør-Øst en strategisk reise * Fra arbeid med Helse Sør-Øst RHF rullerende strategi

3 Utgangspunktet Helse Sør-Østs strategiske plan ( ) har to hovedprioriteringer Pasientsikkerhet og kvalitet Fornying og standardisering Fornying og standardisering fram mot 2020 er organisert i seks strategiske områder Arbeidet skal resultere i: Bedre pasientsikkerhet Økt kvalitet Mer effektivitet Bedre samhandling Mer selvbetjening Bedre arbeidsrutiner og arbeidsdager Effektmål Ivareta pasientsikkerheten Øke kvaliteten i helsetjenestene Effektivisere helsetjenestene Understøtte samhandling Møte samfunnets forventninger

4 «Digital fornying» er en del av et stort digitaliseringsprogram for det offentlige Norge
Regjerningens digitaliseringsprogram: «Alt skal digitaliseres» All kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne skal skje elektronisk Skatt NAV Helse Forvaltning etc

5 To viktige meldinger til Stortinget; Meld. St
To viktige meldinger til Stortinget; Meld.St.9 –ehelsemeldingen og Meld. St 10 God kvalitet og trygge tjenester Helsepersonell skal ha rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger. Det må skje uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Data skal være tilgjengelig for bedring av kvalitet, helseovervåking, styring og forskning Gode IKT-systemer skal bidra til at helsepersonell har tilgang til oppdatert informasjon, som henvisninger, epikriser, legemiddelbruk, prøvesvar og røntgenbilder. Manglende tilgang til nødvendig informasjon kan føre til at pasienter ikke får riktig helsehjelp

6 Som samsvarer med vårt målbildet som er:
Som samsvarer med vårt målbildet som er: Bedre pasientsikkerhet med standardiserte prosesser Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon og funksjonalitet skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet. Målbare og sammenlignbare prosesser, resultater og erfaringsutveksling Gjennomsiktige og kontrollerbare prosesser, resultater og forbedringsaktiviteter

7 Digital fornying har en tydelig strategisk forankring
Seks strategiske programmer HSØs strategi Fornyingsprogrammets hovedmål effektmål HSØs strategiske plan har to primære prioriteringer Pasientsikkerhet og kvalitet Fornying og standardisering Styre gjennomføringen av de regionale standardiseringsprogrammene definert i IKT-strategi og handlingsplan Tilse at det realiseres nytteeffekter i HF som følge av innføring av de regionale standardene. Ivareta pasientsikkerheten Øke kvaliteten i helsetjenestene Effektivisere helsetjenestene Understøtte samhandling Møte samfunnets forventninger

8 Seks strategiske programmer skal realisere målbildet
De strategiske programmene er valgt fordi de: … adresserer utfordringer i dagens situasjon og det er nødvendig å innføre nye IKT- systemer … adresserer kliniske områder som egner seg for regionale IKT-løsninger … skal understøtte driftskritiske funksjoner på alle helseforetak og sikre innføring og opprettholdelse av disse

9 IKT skal understøtte virksomhetenes prosesser
Det er sentralt at programmene, helseforetakene og Sykehuspartner har et helhetlig fokus på prosess, teknologi og organisasjon IKT skal understøtte virksomhetenes prosesser Gode virksomhets- og arbeidsprosesser understøtter god pasientsikkerhet og god/effektiv drift i foretakene Standardisering av prosessene og dokumentasjon av disse, er grunnlag for kvalitetsarbeid og virksomhetsutvikling Standardisering av prosessen(e) understøttet av IKT gir forbedret resultat og gir bedre kvalitet Uten en standardisering av prosessene blir det svært krevende å realisere god IKT støtte, og dette kan påvirke pasientsikkerheten negativt

10 Kurve fra 1915

11 Legemidler forordning
Legemidler gitt Sum Fysiologiske verdier Plan Mål CNS Respirasjon Ernæring Væske Tap Sjekk- punkter Grenser Prosedyrer Evt. Intensivkurve på papir

12 Høsting av data fra medisinsk teknisk utstyr

13 Utfordringen 9 helseforetak med MTU i Helse Sør-Øst 33 sykehus
Synkronisering MTU/IKT MTU i sykehusene IKT-operasjonen forvaltes av Sykehuspartner > 10 plattformer > 50 datarom > 2500 applikasjoner Stor variasjon i utstyrsmangfold Stor grad av kompleksitet

14 Handlingen Rapporter (bakgrunn for styrebeslutning om foranalyse)
«Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst», sluttrapport MTU 2011 SP-integrasjonsstrategi-MTU-Datafangst-MultimedialLagring (2012) IT og MTU –redegjørelse for HSØ 3.mai (2012) Styrebeslutning om foranalyse – videre prosjektgjennomføringsfaser planlagt Foranalysen igangsatt, planlagt ferdig aug./sep. 2013

15 Sammendrag av rapporten
Helse Sør-Øst har en sammensatt utstyrspark som består av nærmere enkeltobjekter med en historisk anskaffelseskostnad på ca. 6,8 milliarder kroner (eks. mva). Gjennomgående har foretakene gode forvaltningsrutiner og god oversikt over utstyrsparken. I rapporten blir det fremhevet at foretakene i tidsperioden 2008 til 2010 ikke har satt av tilstrekkelige midler til å stoppe den gradvise forringelsen av en utstyrspark som i snitt er 9,2 år gammel. I 2010 økte gjennomsnittsalderen med 23 uker (estimat). I følge klinikerne er alder og driftssikkerhet en utfordring for deler av utstyrsparken. Rapporten fremhever videre at utskiftningen av utstyr for ofte fremtvinges av at gammelt utstyr bryter sammen. Når avdelinger havner i en force majeure situasjon, er det vanskelig å sikre positive effekter fra samordning av anskaffelser og standardisering. Utvalget foreslo blant annet: at foretakene forklarer når og hvordan utstyr fra 1990 tallet kan byttes ut, eventuelt hvorfor utskifting ikke er nødvendig. en budsjettpolicy der foretakene over en løpende periode på 3 år skal klare å finne rom for investeringer i MTU og BHM som tilsvarer minimum 75% av det beløp som er nødvendig for å opprettholde utstyrsparkens verdi. en gjennomgang av departementets retningslinjer for avskrivning av utstyr slik at helseforetakene mer presist kan følge med på omfanget av utrangert utstyr Utvalget poengterer betydningen av et tettere samarbeid mellom det medisinsk-tekniske miljøet og IKT miljøene. Videre omtales følgende temaer: anskaffelsesprosessen, mottak av medisinskteknisk utstyr, opplæring, bruk og drift, vedlikehold, samt avhending og kassasjon.

16 Investeringsnivået i MTU på nivå i 2012 og planlegges økt ytterligere i 2013
Investeringstakten i MTU har tatt seg opp fra et lavt nivå i , til et nivå i 2011 og som tilsvarer avskrivningene. Investeringsnivået i MTU tilsier for tiden ikke et nivå som i særlig grad fornyer utstyrsparken Investeringsnivået i budsjettet for 2013 ligger imidlertid om lag 50% over avskrivningene Investeringsnivået varier betydelig mellom foretak. I budsjettet for 2013 øker særlig Sørlandet og Vestfold sine investeringer. MTU-investeringer i budsjett for 2013 medfører en økning på over 10 % i bokført verdi av MTU. Kilde: Helse Sør-Øst – finansavdelingen. Kontrollert desember 1 tall for 2012 vs 2011 tall og B2013. Rapportert MTU (nettoverdier) i balansen, pr HF

17 Anbefalinger Fra «Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst», 2011
«…ville mange utfordringer kun løses i en dialog mellom ansvarlige for nettverket og personer som kjenner alle praktiske forhold rundt utstyret og dets anvendelse…» «Foretakene setter ikke av tilstrekkelig midler til å stoppe den gradvise forringelsen av en utstyrspark…» «Anskaffelser kan gjerne samordnes bedre – med stor ydmykhet for kompleksitet og variasjonsbredde» «Mange gode løsninger finnes allerede - og læringen skjer på tvers»

18 Målsetningen Realisere gevinster som kommer pasientene til gode gjennom Kartlegging og utvikling av prosess, teknologi og organisasjon Utnyttelse av økende muligheter for kommunikasjon og datautveksling mellom MTU og IKT Oppnå en fornuftig nivå av ensartethet på utstyrssiden for å oppnå større kontroll møte økende «individuell» etterspørsel skapt gjennom bl.a. smarttelefoners muliggjøring og hurtig utvikling innenfor «selvdiagnostisering»

19 Prosjektet En foranalyse – planlagt avsluttet høsten 2013
En høynivåtilnærming til utfordringene Bredt sammensatt gruppe Alle helseforetak er representert enten i styrings- eller prosjektgruppen Sykehuspartner Konserntillitsvalgte Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Innkjøp og logistikk Økonomi Teknologi og eHelse

20 Leveranser Foranalyserapport som inkluderer
Nå-situasjonsbeskrivelse Beskrivelse og evaluering av alternative fremtidige løsninger innen MTU-/IKT-området Prinsipper for god rolle- og ansvarsdeling Samlet løsningsbeskrivelse med en tilhørende milepæls- og tiltaksplan Prosjektmandat for forprosjektfase og gjennomføringsfase

21


Laste ned ppt "Medisinsk teknologi og IT – plug and play? MTLF2013 Lillestrøm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google