Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkssamling, Larvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkssamling, Larvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverkssamling, Larvik 12.11.12
Hotl. kap.9. Bestilling: Si noe om utførte tilsyn, og hva dette innebærer for ansatte i kommunene. Hva må man vektlegge i arbeidet rundt kap.9? Fylkesmannen i Vestfold v/rådgiver Arve Mosand Nettverkssamling, Larvik

2 Nettverkssamling, Larvik 12.11.12
Tilsyn 2012 Stedlige tilsyn Systemrevisjon Forløpstilsynet (systemrevisjon), fulgte 23 saker fra henvisning i kommunen til avslutning i spesialisthelsetjenesten. Nettverkssamling, Larvik

3 Nettverkssamling, Larvik 12.11.12
Systemrevisjon hotl. kap. 9, 2012. Tønsberg og Sandefjord. Rapportene ligger på Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes Nettverkssamling, Larvik

4 Nettverkssamling, Larvik 12.11.12
Hva tilsynet omfattet Tilsynet så på kommunens utredning og samarbeid med spesialisthelsetjenesten der kommunen skal fatte vedtak om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel9. Avgrenset til: Om kommunen gjennomfører en forsvarlig utredning før vedtak fattes i henhold til bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og forvaltningsloven Om kommunen innhenter bistand og samarbeider med spesialisthelsetjenesten etter kravene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Nettverkssamling, Larvik

5 Nettverkssamling, Larvik 12.11.12
Avviket i Tønsberg Tønsberg kommune sikrer ikke en forsvarlig utredning når det er behov for å fatte vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Avviket bygger på følgende observasjoner: Det er i fire av ni saker registrert en for lang saksbehandlingstid før vedtaket er klart Det er uklart hvem som har ansvar for å følge opp spesialisthelsetjenesten, når det er sendt henvisning, men svar uteblir. Dette medfører at saksbehandlingen stopper opp. Det er etter egne rutiner og i praksis flere involvert i saksbehandlingen, men det er uklart hvem som skal sørge for fremdrift i saken hvis en sak "stopper opp". Dette medfører at saksbehandlingen ikke alltid ferdigstilles og nødvendige vedtak fattes innen forsvarlig tid. Det er prosedyrer for tidspunkt for oppstart med vedtak, kontakt med pårørende, hjelpeverge med flere når det er behov for vedtak, men egne rutiner følges ikke systematisk. Pårørende kontaktes når det skal fattes vedtak, men hjelpevergen blir ikke systematisk kontaktet og involvert. Mangelfull dokumentasjon underveis i vedtaksprosessen, gjør det vanskelig å spore hvor langt en sak er kommet i saksbehandling, eks. ikke notat fra kontakten med pårørende/fastlege og deres mening om vedtaket Ikke alle er kjent med kommunens rutiner for kapittel 9, blant annet hvem som har ansvar for å henvise til spesialisthelsetjenesten. Dette har medført at henvisninger er sendt i retur. Nettverkssamling, Larvik

6 Nettverkssamling, Larvik 12.11.12
Avviket i Sandefjord Sandefjord kommune sikrer ikke et systematisk samarbeid med spesialisthelsetjenesten i alle vedtak etter hotl. kap. 9 Avviket bygger på følgende observasjoner: Når vedtak skal fornyes involveres ikke alltid spesialisthelsetjenesten før vedtaket fattes. Tilsynslaget har sett på 13 journaler og i åtte av sakene er det ikke bedt om bistand fra spesialisthelsetjenesten før vedtaket sendes fylkesmannen. Det er prosedyrer for å henvise til spesialisthelsetjenesten i alle saker hvor det er aktuelt med vedtak etter § 9-5 b og c, men egne rutiner følges ikke. Ved fornyelse av vedtak er det utviklet en praksis for at spesialisthelsetjenesten kun orienteres etter at vedtaket er fattet Ikke alle er kjent med kommunens rutiner for kapittel9, blant annet hvem som har ansvar for å henvise til spesialisthelsetjenesten. Nettverkssamling, Larvik

7 INTERNKONTROLL, tilpasse seg landskapet……
Nettverkssamling, Larvik

8 Nettverkssamling, Larvik 12.11.12
Hva innebærer dette? Nettverkssamling, Larvik

9 Operasjonalisering, lage til sitt eget…..
Nettverkssamling, Larvik

10 Hvordan forholde seg til vedtak?
Ta utg.pkt i (sirkelen): planlegg, utfør, kontroller og korriger 1. Identifiser hvor mange faser vedtaket omhandler.. FØR – UNDER – ETTER. Formelle forhold, behovsendringer, hensyn til autonomi, faglige forhold, administrative forhold, samarbeid m.m. 2. Operasjonaliser de fasene som er avdekket…= hva betyr dette i praksis? Nettverkssamling, Larvik

11 Regnes tiltaket som tvang?
1) Motsetter tjenestemottaker seg tiltaket (subjektive forhold)? 2) Er tiltaket så inngripende at det uansett må regnes som tvang? (objektive forhold)? 3) Innbærer tiltaket anvendelse av inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger (mekaniske)? Nr. Hvilken type skade innebærer målatferden (s.53-56)? Alvorlighetsgrad (s.53-54) Ikke vesentlig Vesentlig 1. Fysisk skade på egen person 2. Psykiske skader på egen person/hemming av egen utvikling 3. Sosialt fornedrende atferd 4. Fysiske skader på annen person 5. Krenkelse av personalets eller andres integritet 6. Materielle skader på egne eiendeler 7. Materielle skader på andres eiendeler Nettverkssamling, Larvik

12 Vurdering av tvangsbruk
Med hensikt påføre smerte, ubehag eller psykisk skade. Respektløs behandling Mekaniske tvangsmidler (visse unntak) Fysisk isolering Overkorreksjon (eks. motstandstrening) Uakseptabel bruk av tvang Bruk av tvang som krever vedtak (9) Alminnelige oppfordringer Beskjeder / verbale instrukser Vanlige korreksjoner Muntlig veiledning / forklaring Overtalelse til å gjøre / unnlate å gjøre noe Vanlig motiveringsarbeid Håndledelse uten holding og andre fysiske påvirkninger av liknende art Lag termometer her. Flere eksempler sombeskriver de ulike områdene. Ingen bruk av tvang Nettverkssamling, Larvik

13 Vurdering av nødsituasjon
Jf nødrett og nødverge bestemmelsene Innebærer ”annen type tvang” enn omsorgstvang Omhandler rettighetene til øvrige enn tjenestemottaker HUSK: INTERNKONTROLL og evt politianmendelse Straffelovens bestemmelser Hotl § 9 tredje ledd bokstav a. omhandler ”omsorgstvang” omhandler også skjerming, men… HUSK: INTERNKONTROLL Lag termometer her. Flere eksempler sombeskriver de ulike områdene. Utlukker ikke at det anvendes tvang… men utelukker anvendelse av a-meldinger. Men….HUSK: INTERNKONTROLL Fyller ikke vilkårene til nødsituasjon i sostjl. Nettverkssamling, Larvik


Laste ned ppt "Nettverkssamling, Larvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google