Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når samarbeid kommer på kant med loven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når samarbeid kommer på kant med loven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når samarbeid kommer på kant med loven
Christine Meyer VBA 2012 Bergen 1. november

2 Det å utøve beskytte og ivareta konkurransen handler om å:
Få bedriftene til å konkurrere Straffe bedriftene for ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling Gripe inn i fusjoner Fortelle hva konkurranseskadelig adferd er Få bedriftene til å ta eierskap til konkurranseloven Få bedriftene til å melde fra om eget og andres ulovlige samarbeid

3 Hva skjer når markeder åpnes for konkurranse?
Gjør at vi får velge Fører til Lavere priser Høyere kvalitet Bedre produktutvalg Tvinger bedriftene til å bli kostnadseffektive og innovative

4 Kampen mot kartellene i Norge
1900 20 40 60 80 2000 Første kartellsak oversendt Økokrim i 1983 ”60-forskriftene” formelt forbud mot hard core kartellene, men ingen håndheving Trustloven av 1926, men de facto intet forbud 1985 – Ca 35 saker oversendt påtalemyndigheten mange lands- og bransjeomfattende saker Dispensasjoner for å danne karteller vurdert og løpende trukket tilbake fra 1980 Lovendring i 1932, som åpnet adgang for å tvinge bedrifter til å danne karteller (!) Ny lov i 2004 – EU harmonisert: Overtredelsesgebyr og mye høyere bøter + Lempningsprogram

5 Kartellregisteret Kartellregisteret blei publisert kvart år: «Konkurranseregulerende sammenslutninger og avtaler samt storbedrifter skal meldes til Prisdirektoratets register over konkurransereguleringer og storbedrifter, det eneste registeret som er konsentrert om konkurranseforholdene i næringslivet». Grunntrekkene i den aller første avtalen fra 1902 levde videre helt til 1989, da Bryggerienes Hovedavtale ble oppløst. Samtidig men en rekke andre godkjente kartellavtaler. Nå skulle det være konkurranse! Overgangen fra en prislov til en konkurranselov i 1993, sammen med etableringen av et eget konkurransetilsyn, var et viktig paradigmeskifte, ikkje minst fordi det ble klarere reflektert – både gjennom loven og institusjonelt – hvor viktig sunn konkurranse er for økonomisk utvikling og vekst. Ikke alle aktørene skjønte at det nå var konkurranse som gjaldt, deriblant aktørene i den første kartellsaken: «Bølgepappsaken»

6 Hva skjer når aktører ikke lenger kan får lov å dele markedet - Et eksempel fra kartellregisteret: Bryggeriene Et lite utvalg mikrobryggerier i Norge «Ruten Fjellstue har eget bryggeri som vi kaller "Espedalen Fjellbryggeri". På grunn av norsk lov er det lite som kan skrives på hjemmesiden, men vi svarer gjerne på henvendelser.»

7 Hva skjer når markeder åpnes for konkurranse - Luftfart

8 Markeder som er åpnet for konkurranse - Kraft

9 Utvikling – tilbydere av teletjenester
Utviklingen i antall tilbydere av teletjenester. Tjenester inkluderer: ISDN Bredbåndstelefoni Mobil Fastbredbånd Mobilt bredbånd

10 Konkurransen i mobilmarkedet Vi betaler vesentlig mindre i dag enn i 2002 for mobilbruk
2002 = 100

11 Fare for overregulering?
Særnorsk reguleringsiver Behov for gjennomgang av reguleringer som virker hemmende på konkurransen Aktuell bransje: Bygg og anlegg Produktiviteten har falt med 20 prosent på 20 år

12 Hvorfor er det viktig å straffe ulovlige samarbeid?
Konkurransekriminalitet er simpelt tyveri Internasjonale undersøkelser viser at kundene betaler prosent mer for varene eller tjenestene

13 Konkurransekriminalitet - eksempel
ABB/Siemens kartellet Begrensede bøter i forhold til gevinst 20 millioner kroner i bøter 55 millioner kroner i erstatning til 23 kraftselskap Saken startet i 1997 da Konkurransetilsynet gjennomføre en razzia hos selskapenen og hjemme hos enkeltpersoner Gjaldt ulovlig prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling, og samarbeidet varte fra seksti-tallet til det ble avdekket i 1997. Tilsynet mente at det var dokumentasjon på ulovlig samarbeid ved over 100 ulike prosjekter ved 40 energiverk! Figuren viser merpris som kunne dokumenteres ved 7 ulike leveranser (elektro) til kraftselskap, der ABB og Siemens hadde delte anbudene seg i mellom Gjennomsnittlig merpris er på hele 15%, men i noen leveranser nærmere 40%. Kraftselskapene krevde ABB/Siemens for 113 millioner Forlik (i følge åpne kilder) på 55 millioner Internasjonale undersøkelser viser at kundene betaler prosent mer for varene eller tjenestene

14 Hva koster konkurranse- kriminalitet bedriftene?
Bøter Forretnings- forbud Fengselsstraff Erstatnings- ansvar Konkurransetilsynet kan gi bøter på opptil 10 prosent av bedriftens omsetning. Fengselsstraff opp til 6 år Statens Vegvesen har gitt Veidekke og NCC forretningsforbud i Trøndelag Demotivasjon Omdømmetap

15 Varsel om storgebyr for asfalt-samarbeid
Omfattende samarbeid knyttet til asfaltlegging i Nord- og Sør- Trøndelag. Ett tilfelle av informasjonsutveksling i Møre og Romsdal. Varslet gebyr: Veidekke: 270 millioner kroner NCC: 165 millioner kroner Veidekke har søkt om lempning.

16 Asfaltsaken - Trondheim kommune - illustrasjon

17 Anbudssamarbeid mellom taktekkere
Oppdrag for Forsvarsbygg Samarbeid mellom Icopal Tak og Fløysand Tak Icopal Tak lempningssøker Første lempning innvilget i Norge Icopal Tak 1,2 millioner (full lempning) Fløysand Tak Anbudssamarbeid om et oppdrag for Forsvarsbygg. Det interessante her er selvsagt at dette er den første lempningssøknaden som er blitt innvilget i Norge. Icopal Tak fikk bot på 1,2 millioner kroner, men fikk innvilget full lempning. Fløysand tak fikk gebyr på kroner. Dette er også en sak der vi valgte å frigi en del av bevismaterialet for å vise litt av tilsynets etterforskningsgrunnlag (se neste bilde)

18 «Denne e-posten kostet 350.000 kr»
«Denne e-posten kostet kr» er overskriften til en artikkel i bt.no da saken ble offentliggjort.

19 Anbudssamarbeid til Høyesterett
To entreprenører fikk gebyr av tilsynet i 2009. Lagmannsretten reduserte gebyrene med 90 prosent – kom til at overtredelsen skjedde ved uaktsomhet. Konkurransetilsynet anket dommen. Høyesterett gav Konkurransetilsynet medhold

20 Anbudssamarbeid mellom drosjeselskap
To drosjeselskap i Follo fikk i gebyr for ulovlig samarbeid i forbindelse med to anbudskonkurranser utlyst av Oslo universitetssykehus HF Partene har anket vedtaket Behandlet i Follo tingrett Dom ventes før jul

21 Veiledning om prosjektsamarbeid
Den vanligste formen for prosjekt-samarbeid består i samarbeid mellom to eller flere foretak som genererer et felles tilbud/anbud. Prosjektsamarbeid mellom foretak som er faktiske eller potensielle konkurrenter i det samme markedet, vil kunne være i strid med § 10… Vurderingstemaet er i første rekke hvorvidt partene – uten samarbeidet - ville hatt en reell mulighet til å inngi separate bud på prosjektet. Fra Konkurransetilsynets utkast til veiledning om prosjektsamarbeid

22 Etterlevelse av konkurranseloven
Samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon NHO og hovedorganisasjonen Virke for å fremme kunnskap og etterlevelse av konkurranseloven Samarbeid med Maskinentreprenørenes Landsforening om lempning

23 Kjennskap til lempningsordningen
Kjennskapen til lempningsordningen har økt betydelig blant advokater. Kjennskapen også økt blant næringslivsledere, men fremdeles stor andel som ikke kjenner til ordningen. Ja, riktig svar Ja, annet svar Nei

24 Lempning Et selskap som er involvert i kartellvirksomhet, men som bryter ut av det ulovlige samarbeidet og melder fra til Konkurransetilsynet, kan helt eller delvis slippe straff

25 Lempning Hel lempning (amnesti) Et foretak kan gis hel lempning dersom det av eget tiltak er det første til å fremlegge bevis som er tilstrekkelig til å: Få beslutning om bevissikring i forbindelse med en antatt overtredelse av konkurranseloven § 10, og Konkurransetilsynet på det tidspunkt opplysningene ble fremlagt ikke var i besittelse av tilstrekkelige bevis til å kunne kreve slik beslutning, eller Bevise overtredelse av konkurranseloven § 10, og Konkurransetilsynet på det tidspunkt opplysningene ble fremlagt, ikke var i besittelse av tilstrekkelig bevis til å bevise slik overtredelse.

26 Lempning forts. Det vil likevel ikke bli gitt hel lempning dersom foretaket: Ikke samarbeider fullt ut under hele Konkurransetilsynets saksbehandling, herunder opplyser om alle de bevis som det kjenner til og besvarer en hver henvendelse fra Konkurransetilsynet i forbindelse med overtredelsen Ikke opphører med deltakelsen i overtredelsen senest på det tidspunkt det fremlegger bevis, med mindre Konkurransetilsynet har anmodet om noe annet, og Har søkt å tvinge andre foretak til å delta i overtredelsen

27 Gjennombrudd for lempningsinstituttet
Frem til 2009 var ordningen lite brukt 2010 mottok tilsynet hele seks søknader om lempning 3 lempningssøknader i 2011 Flere av sakene som er under etterforskning, er resultat av lempningssøknader Kjennskapen til lempningsordningen har økt betydelig blant advokater I kraft siden 2004 Treg start – nå står saker i «kø» (eventuell modifisering av «kø» ) Medieoppmerksomhet viktig for å fronte lemningssaken Som vi har sett – full lempning til IcopalTak Mer om kjennskapen til lempningsordningen under omdømme senere

28 Hold på hemmelighetene

29 Takk for oppmerksomheten
Er vi på rett vei? Jeg tror det, men det er andre som må bedømme Vi kan alltid bli bedre og det å ha krevende advokater å bryne oss på hjelper godt på Stort behov for noen som jobber for og beskytter konkurransen Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Når samarbeid kommer på kant med loven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google