Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordførerkurs KS Akershus/Østfold Son, 16. januar 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordførerkurs KS Akershus/Østfold Son, 16. januar 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordførerkurs KS Akershus/Østfold Son, 16. januar 2012
Når mediene ringer…. Ordførerkurs KS Akershus/Østfold Son, 16. januar 2012

2 Til dagsorden «Når mediene ringer…» Mediene i samfunnet Åpenhet
Mediehåndtering Mediekriser Rådmannsrollen kjenner dere bedre enn jeg gjør. En hverdag med sosiale medier KS Omstilling og konkurranse

3 To tilnærminger til kommunikasjon….
Reaktiv kommunikasjon: Aktiv kommunikasjon: Tar initiativ Velger riktig tidspunkt Sørger for riktig informasjon til rett målgruppe Søker aktivt muligheter til å komme ut med positiv informasjon Informerer først også om negative nyheter Jobber innenfor langsiktige mål Er defensiv Ad hoc – ikke planlagt Reagerer først når det er problemer, brannslukking Kommunikasjonen består i å forsvare seg mot anklager Målet blir å gjenopprette status Du kan velge bort den første, men ikke den siste KS Omstilling og konkurranse

4 Mediene i samfunnet

5 Trussel eller mulighet?

6 Hvor viktig er mediene i vår kommunikasjon?
”Massemediene er blitt den sentrale arena for kampen om politisk makt, og spiller en viktig rolle i kamp om økonomisk makt” Fra Makt- og demokratiutredningen

7 … og hvilke konsekvenser har det?
”En redigert offentlighet krever at andre aktører tilpasser seg en journalistisk form og utnytter medienes særtrekk når de søker innflytelse.” Fra Makt- og demokratiutredningen

8 Hvordan møter vi mediene?

9 Vær varsom-plakaten – I
1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. 1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

10 Vær varsom-plakaten – II
3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter. 3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist. 3.8. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

11 Vær varsom-plakaten – III
4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

12 Offentleglova §1. Formål
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

13 Hvem omfattes av loven? § 2. Verkeområdet til lova
a) staten, fylkeskommunane og kommunane, b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.

14 Alt er åpent! § 3 Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

15 Hva er viktigst? Dette? § 11. Meirinnsyn
Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.

16 Eller dette? Kapittel 3. Unntak frå innsynsretten
§ 13. Opplysningar som er underlagde teieplikt § 14. Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument) § 15. Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga § 16. Innsyn i interne dokument hos kommunane og fylkeskommunane (osv….)

17

18

19

20 Mediehåndtering

21 To utgangspunkt og to mål for mediehåndtering
A: ”Se hvor flinke vi har vært! Dette må folk få vite!” Mål for mediehåndtering: Få meg på!!! B: ”Aftenposten ringer, de ønsker å snakke med deg!” Mål for mediehåndtering: Få meg av!!!

22 Medienes kriterier for ”godt stoff”
Aktualitet Konflikt Dramatikk Nærhet Omfang Eksklusivitet ”Nyhetsterskelen” avgjør

23 Hva gjør en sak til ”en god sak”..?
Forenkling Personifisering (”casing”) Følelser ofte foran fakta og resonnement David mot Goliat Kjendisfaktor Skiller seg ut Konspirasjon – ”den store avsløringen” ”Vaktbikkje” og kritiker

24 Det du ikke klarer å overbevise deg selv om – vil du neppe klare å overbevise andre om…
Jeg kjenner saken jeg skal intervjues om Jeg er trygg på min rolle Jeg sier ingen ting jeg er usikker på (da sier jeg heller at jeg er usikker) Jeg ser på den jeg snakker med (ikke på kameraet) Jeg svarer på det jeg blir spurt om (ikke det jeg trodde jeg ville bli spurt om) Jeg bruker bare ord jeg ville brukt om jeg snakket med naboen

25 Uansett situasjon, tenk først gjennom…
Hva vil du ha frem? Hvordan bør det formuleres slik at det når frem til mottakeren?

26 Enkel huskeliste for intervjuobjekter
Hør etter! Snakk sant!

27 En mediekrise

28 18. mai 2010 I to og et halvt år har kommunestyre-representant
Ståle Støen (SV) kjempet for å få innsyn i budsjett og regnskap i det kommunalt eide aksjeselskapet Folldal Eiendom AS. Kommunens egen ordfører har en rekke roller i selskapet, og det har vist seg umulig å få oversikt. Støens kritiske spørsmål har ført til at han ble kastet ut av kontrollutvalget.

29 19. mai – Det er ikke et ukjent fenomen at de som sitter i maktposisjoner skjermer seg mot offentlig innsyn. Det ligger ikke nødvendigvis uhederlige motiver bak, men det avspeiler en fullstendig mangel på forståelse på hvor viktig åpenhet er i vårt samfunn, sier professoren i offentlig rett

30 7. juli De omtalte kommunene
Asker: Asker Brygge AS, deleid av Høyre-politiker, fikk kjøpe en kommunal strandtomt – uten budrunde og takst (16. mars). Folldal: SV-politikers forslag om å kontrollere kommunale Folldal Eiendom AS førte til at han ble kastet ut av kontrollutvalget (18. mai). Halden: Bytter omstridte tomter med store anlegg til ordførerens egen arbeidsgiver (17. mars). Hamar: Bygging av nytt Briskeby Stadion har utviklet seg til en økonomisk og politisk skandale for kommunen (1. mars). Kongsvinger: Ga bort gyllen leieavtale og har gått i kompaniskap med byens storentreprenør (22. februar). Krødsherad: Uten skriftlig søknad og nabovarsel ble hastebehandling av 96 strandsonehytter, på ordførerens grunn, vedtatt (24. juni). Oslo: Ni års kamp om 1744 sykehusleiligheter (2. februar). Rygge: Planer om et gigantisk hotell/leilighetskompleks i strandsonen i Larkollen skaper splid (22. juni). Sandefjord: Kommunen ga gratis tomt til fotballklubben Sandefjord, som videresolgte halve tomten for 40 millioner kroner (5. februar). Skien: Kommunen bære all risiko for nytt stadionanlegg (9. februar). Våler: Salget av Haslemoen militærleir og ordførerens dobbeltrolle har skapt bruduljer (27. april).

31 19. oktober Folldal-ordføreren nektet innsyn i Folldal
Eiendom AS fordi selskapet driver «vanlig næringsvirksomhet». Nå vil ordføreren gi bort tomter til selskapet. 19. oktober

32 2. desember – Det er interessant at denne rapporten kommer, ikke på grunn av et fristilt og selvstendig kontrollutvalg, men på tross av. Det var Aftenposten, Østlendingen og Arbeidets Rett sitt fokus på saken som bidro til at folk i Folldal nå får innsyn i gjennomføringen av dette prosjektet, sier Støen.

33 Til diskusjon Hvordan kommer kommunen ut? Hva er hovedproblemet?
Før saken blir kjent Etter at saken er blitt kjent? Hvordan kunne Folldal kommune ha kommet ut på en bedre måte? Du er ordfører – Aftenposten ringer – hva gjør du?

34 Hva kan vi lære? Vær forberedt!
Finn fakta! (det har du tid til, selv om mediene krever svar nå) Snakk sant! Du skal aldri håndtere en ”mediekrise” alene – og definitivt ikke når den handler om deg selv!

35 Informasjonsarbeid i en kommune

36 Ulike organisasjoner møter ulike krav
1 Intern Ekstern 1

37 Å informere… Hva er målet med informasjonen?
At vi skal oppfylle vår informasjonsplikt? At folk skal bli informert? Hva er forskjellen? Kunngjøring? Rundskriv? Sak på kommunens hjemmeside?

38 Å bli informert… Hvordan sørger vi for at de som skal vite får vite?
Hvordan sørger vi for at de som ønsker å vite får vite? Tilgjengelighet Kompetanse Det er bra om alle vet hvilket nummer de skal ringe, men det hjelper ikke hvis de ikke får svar de som svarer ikke vet de som ikke vet heller ikke vet hvem som vet

39 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ordførerkurs KS Akershus/Østfold Son, 16. januar 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google