Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10 Mobile energikilder 10A Kjemiske reaksjoner og energi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10 Mobile energikilder 10A Kjemiske reaksjoner og energi"— Utskrift av presentasjonen:

1 10 Mobile energikilder 10A Kjemiske reaksjoner og energi
– når nye stoffer blir dannet 10B Redoksreaksjoner – kongen over alle reaksjons-typer! 10C Biomasse – CO2-nøytral og fornybar 10D Batterier – elektrisk energi på boks 10E Brenselsceller – forbrenning gir elektrisk energi 10F Hydrogensamfunnet – en mobil framtid uten forurensning?

2 Hydrogen og oksygen = knallgass
Hydrogengass + oksygengass → vann I en kjemisk reaksjon skjer det en forandring: Det blir dannet nye stoffer med andre egenskaper enn stoffene vi startet med. Forandringen skyldes at atomene binder seg sammen på nye måter. Reaksjonen er delt! Hydrogen er et brennbart, men altså ikke mer enn bensin …

3 Reaksjonslikninger I en balansert reaksjonslikning er antallet atomer av hvert av grunnstoffene like stort på begge sider i reaksjonslikningen. Når vi balanserer en reaksjonslikning, kan vi bare endre koeffisientene (tallet foran symbolet), ikke indeksene (tallet nede bak symbolet).

4 Energi Energi blir omsatt fordi atomene binder seg sammen på en annen måte. I en eksoterm reaksjon blir energi frigjort. I en endoterm reaksjon blir energi tatt opp.

5 Forbrenning Vi sier at det skjer en forbrenning når et stoff reagerer med oksygen og det frigjøres energi. De tre betingelsene for at det skal brenne er: 1 brennbart stoff 2 tilgang på oksygen (eller et annet stoff som kan holde forbrenningen i gang) 3 tenntemperatur Brennverdien er frigjort energi per masse av brennstoffene når de brenner fullstendig.

6 Redoksreaksjon I en redoksreaksjon overføres elektroner fra ett stoff til et annet stoff. Reduksjon er opptak av elektroner. Oksidasjon er avgivelse av elektroner.

7 Biomasse Biomasse er energirike organiske forbindelser som finnes i plante- og dyremateriale. Råstoffene kan brennes direkte (ved) eller omdannes til foredlede faste (pellets), flytende (bioolje og biodiesel) eller gassformige brensler (biogass). Biomasse kan utnyttes til oppvarming, som drivstoff til kjøretøyer eller til produksjon av elektrisk energi.

8 Biodrivstoff = CO2- nøytralt

9 Batterier Elektrisk energi på boks Batterier er galvaniske celler
Sitronbatteriet; det elvene forbinder med batterier, på skolen

10 To forskjellige metaller i vann - gir spenning!
Klassisk; To forskjellig metaller i vann gir spenningsforskjell. For eksempel amalgam + aluminium Sitronbatteriet. Knytter dette forsøket opp til metallenes spenningsrekke … ikke de klassiske med kobber i sinkioneløsning, og sink i kobberioneløsning, for så å tolke resultatene….

11 Daniellcellen I en galvanisk celle overføres kjemisk energi til elektrisk energi. Cellen består av to poler og en elektrolytt.

12 Elektrolytten leder strøm og forbinder de to halvcellene (saltbro).
Ved den negative polen skjer det en oksidasjon, og det avgis elektroner. Ved den positive polen skjer det en reduksjon, og her tas elektronene opp. Elektrolytten leder strøm og forbinder de to halvcellene (saltbro).

13 Galvanisk celle og elektrolysecelle
Elektrokjemi handler om redoksreaksjoner der det overføres kjemisk energi og elektrisk energi. I en galvanisk celle overføres kjemisk energi til elektrisk energi. I en elektrolysecelle overføres elektrisk energi til kjemisk energi. Likespennings-kilden «pumper» elektroner fra den positive polen til den negative polen. Ved den negative polen skjer det en reduksjon, og det tas opp elektroner. Ved den positive polen skjer det en oksidasjon, og det avgis elektroner.

14 Indre motstand i batterier
Batterier blir varme, både når de leverer stor strøm og når de lades. Det skyldes at ioner skal transportere ladning i elektrolytten. Et godt batteri har liten indre motstand.

15 Kapasitet Energi Energitetthet = kapasitet · spenning
= hvor mye ladning = strøm · tid Energi = kapasitet · spenning = (strøm · tid) · spenning = 1260 mA · 3600 s · 3,6 V = 16,3 kJ Energitetthet Gravimetrisk = Energi/masse Volumetrisk = Energi/volum

16 Ladbare og ikke-ladbare batterier
I et ladbart batteri er de kjemiske reaks-jonene reversible ved begge polene I et ikke-ladbart batteri er reaksjonene ikke reversible, eller de danner farlige gasser ved elektrolyse

17 Tørrelementet vs. alkaliske
= brunsteins-batteri = Leclanche-elementet Ems = 1,5 V Negativ pol: Sink (Zn) Positiv pol: Manganoksid (MnO2) Elektrolytt: Ammoniumklorid (NH4Cl) I et alkalisk batteri er elektrolytten kaliumhydroksid, KOH.

18 Blyakkumulatoren = bilbatteriet
”Akkumulere” betyr å ”samle opp” eller ”lagre” Ems = 2,0 V Negativ pol: Bly (Pb) Positiv pol: Blyoksid (PbO2) Elektrolytt: Blysulfat (PbSO4) Når cellen leverer elektrisk energi, blir det dannet blysulfat både ved den positive og den negative polen = ladbart. Bly er miljøskadelig = blyakkumulatorer skal gjenvinnes.

19 NiCd – nikkel-kadmium batterier
Det første ladbare alternativet til tørrelementet. Ems = 1,2 V Negativ pol: Kadmium (Cd) Positiv pol: Nikkel(II)oksid (NiO2) Elektrolytt: Kaliumhydroksid (KOH) Kadmium er et tungmetall = NiCd-batterier skal gjenvinnes. NiCd-batteriet har hukommelse!

20 NiMH – nikkel-metallhydridbatterier
Det vanligste ladbare batteriet i dag Ems = 1,2 V Nesten en brenselcelle … Hydrogen er reduksjonsmiddelet Energitettheten og kapasitet er større enn NiCd Ikke like stort problem med hukommelse

21 Brenselsceller En brenselscelle er en galvanisk celle der utgangs-stoffene blir tilført kontin-uerlig mens cellen er i bruk. En brenselscelle kan derfor produsere elektrisk energi så lenge det er tilgang på utgangsstoffene. I en hydrogenbrenselscelle er det eneste produktet rent vann.

22 Utsira – et forsøksprosjekt
Kilde: Norsk Hydro

23 PEM-brenselscellen

24 Brenselscelleanimasjon

25 Hydrogenlagring

26 400 km: Farsund - Oslo

27 Hydrogenveien: Stavanger - Oslo
Kilde:

28 Hydrogensamfunnet - med hydrogen som energibærer
Vi har en energikrise; ikke fordi det er for lite olje… men fordi prisene vil stige. … Gjør det mer attraktivt å utnytte alternative energikilder. Porblemet er at vi ikke kan fylle ellenergi på bilen …

29 Det miljøvennlige hydrogensamfunnet?
Hydrogen er en energibærer og må framstilles ved bruk av andre energikilder, for eksempel fossile energikilder eller vindenergi.

30 ”Hydrogen - ren energi” på viten.no


Laste ned ppt "10 Mobile energikilder 10A Kjemiske reaksjoner og energi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google